Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г."

Препис

1 Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в промишлеността 1.1 % Промишлено производство I тр. '9 II тр. '9 III тр. '9 IV тр. '9 I тр. '1 II тр. '1 Брутен вътрешен продукт Индивидуално потребление I тр. '9 II тр. '9 III тр. '9 IV тр. '9 I тр. '1 II тр. '1 Показател на доверие на потребителите 2.1 % Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Оборот в търговията на дребно I тр. '9 II тр. '9 III тр. '9 IV тр. '9 I тр. '1 II тр. '1 Индивидуално крайно потребление Инвестиции I тр. '9 II тр. '9 III тр. '9 IV тр. '9 I тр. '1 II тр. '1 Използване на оборудването в промишлеността 3.1 % Брутообразуване в основен капитал Изменение на запасите 3.3 % от БВП Пазар на труда I тр. '9 II тр. '9 III тр. '9 IV тр. '9 I тр. '1 II тр. '1 Безработица 4.1 % Заети лица Разходи за труд Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Недостиг на работна сила в промишлеността 4.4 % Заплати Международни трансакции Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Поръчки от чужбина в промишлеността.1 баланс Износ на стоки.2 млн. евро Внос на стоки.3 млн. евро Търговско салдо.4 млн. евро Текуща сметка. млн. евро Преки инвестиции (нето).6 млн. евро Портфейлни инвестиции (нето).7 млн. евро I тр. '9 II тр. '9 III тр. '9 IV тр. '9 I тр. '1 II тр. '1 Износ на стоки и услуги Внос на стоки и услуги Цени Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 ХИПЦ Цени на производител на вътрешния пазар (промишленост) Очаквания за продажните цени в промишлеността 6.3 баланс Очаквания за продажните цени в търговията на дребно 6.4 баланс Парични и финансови показатели Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 СОФИБОР (тримесечен) 7.1 индекс М Вземания по кредити на нефинансови предприятия и домакинства Обменен курс USD/BGN 7.4 стойност Номинален ефективен валутен курс 7. индекс

2 Коментар 1. Производство По данни от бизнес анкетите на през септември 21 г. показателят на доверие в промишлеността се покачва леко в сравнение с август. Това се дължи на благоприятните прогнози на мениджърите за производството през следващите три месеца. Същевременно осигуреността на предприятията с поръчки остава почти същата в сравнение с предходния месец. През юли 21 г. индексът на промишленото производство намалява с.6% в сравнение със същия месец на предходната година (по предварителни данни). Спад е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (с.6%) и в добивната промишленост (с.4%). Същевременно в преработващата промишленост е регистрирано увеличение от 1.1%. По предварителни оперативни данни брутният вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 21 г. възлиза на млн. лв. по текущи цени, като на човек от населението се падат лева. При среден за тримесечието валутен курс от лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на млн. долара и съответно на долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на млн. евро, като на човек от населението се падат евро. Спрямо второто тримесечие на 29 г. реалният спад на БВП е 1.4%. 2. Индивидуално потребление През юли 21 г. общият показател доверие на потребителите нараства с 4. пункта спрямо равнището отпреди три месеца, което се дължи на повишаване на доверието сред населението в градовете и в селата. В сравнение с април намалява песимизмът в оценките и очакванията на потребителите по отношение на общата икономическа ситуация в страната и финансовото състояние на домакинствата. През юли 21 г. оборотът в търговията на дребно намалява с 4.8% спрямо същия месец на 29 г. (по предварителни данни). Търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия отбелязва ръст от 1.4%. Голямо влияние върху общия индекс оказва намалението в търговията с автомобилни горива и смазочни материали - 4.7%, в търговията с битова техника, мебели и други стоки за бита - 6.4%, и в търговията с компютърна и комуникационна техника - 9.6%, които заедно формират около 6% от обема на оборота. За индивидуално потребление на населението през второто тримесечие на 21 г. се изразходват 71.7% от произведения БВП. Реалното намаление на показателя спрямо съответното тримесечие на 29 г. е 4.%. 3. Инвестиции Средното натоварване на мощностите в промишлеността през юли 21 г. приблизително запазва равнището си от април и се оценява на 67.9%. Брутообразуването в основен капитал през второто тримесечие на 21 г. спрямо същия период на предходната година намалява в реално изражение с 12.2%. Относителният дял на тази категория в БВП е 23.9%. 4. Пазар на труда През второто тримесечие на 21 г. общият брой на заетите лица на възраст и повече навършени години е хил., а относителният им дял от населението в същата възрастова група - 47.%. В сравнение със същия период на 29 г. броят на заетите лица намалява с 228. хил., а коефициентът на заетост - с 3.1 процентни пункта. Безработните лица през второто тримесечие на 21 г. са хил., или 1.% от икономически активното население. В сравнение със същото тримесечие на предходната година коефициентът на безработица нараства с 3.7 процентни пункта, а броят на безработните лица - със хиляди. Според бизнес анкетите на през септември 21 г..7% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им. През юни 21 г. средната работна заплата е 636 лв. (по предварителни данни), което е с.6% по-малко в сравнение с предходния месец. Спрямо юни 29 г. ръстът е 8.3%. 2

3 . Международни трансакции Според оценките на мениджърите от промишлеността през септември 21 г. в сравнение с август има леко подобрение в осигуреността на производството с поръчки от чужбина. За периода януари - юли 21 г. текущата сметка има дефицит в размер на млн. евро (.8% от прогнозния БВП за 21 г.) при дефицит от млн. евро (7.3% от БВП) за периода януари - юли 29 година. Търговското салдо за периода януари - юли 21 г. е отрицателно - в размер на млн. евро (4.% от прогнозния БВП), при отрицателно салдо в размер на млн. евро (7.8% от БВП) за периода януари - юли 29 година. Износът на стоки (FOB) възлиза на млн. евро за периода януари - юли 21 г. при млн. евро за периода януари - юли 29 г., като нараства с 29.9% на годишна база при спад от 3.7% за същия период на 29 година. Вносът на стоки (FOB) за периода януари - юли 21 г. е млн. евро при млн. евро за периода януари - юли 29 г., като нараства с 6.1% на годишна база при спад от 3.8% за периода януари - юли 29 година. Преките инвестиции в чужбина за периода януари - юли 21 г. са 68. млн. евро при.7 млн. евро за периода януари - юли 29 година. Преките чуждестранни инвестиции в страната са 731. млн. евро (2.1% от прогнозния БВП за 21 г.) при млн. евро (.% от БВП) за периода януари - юли 29 година. Те покриват 262.9% от дефицита по текущата сметка за отчетния период при 7.% за периода януари - юли 29 година. За периода януари - юли 21 г. портфейлните инвестиции - активи, нарастват с 324. млн. евро, а за периода януари - юли 29 г. те се повишават с 4. млн. евро. Портфейлните инвестиции - пасиви, намаляват със млн. евро при намаление от млн. евро за периода януари - юли 29 година. Външнотърговското салдо от стоки и услуги за второто тримесечие на 21 г. е отрицателно. Вносът на стоки и услуги надвишава със млн. лв. стойностния обем на износа. Спрямо съответното тримесечие на 29 г. износът на стоки и услуги се е увеличил реално с 12.4%, докато вносът се запазва на същото равнище. 6. Цени През август 21 г. хармонизираният индекс на потребителските цени нараства с 3.2% в сравнение със същия месец на 29 година. Найголямо увеличение на цените е регистрирано в групата алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 2.3%. Намаление на цените се наблюдава в групите облекло и обувки, съобщения и жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома. Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през юли 21 г. нараства с 9.% в сравнение със същия месец на 29 година. Цените в добивната промишленост се увеличават с.1%, в преработващата промишленост - с 6.9%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 12.%. По данни от конюнктурната анкета през септември 21 г. очакванията на предприятията относно продажните цени в промишлеността са в посока на запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. 7. Парични и финансови показатели През август 21 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР намалява от 4.9 на 4.4% в сравнение с предходния месец при стойност.3% през август 29 година. Годишното увеличение на широките пари (агрегат М3) през август 21 г. е 9.4% при 8.8% през юли, като в края на август обемът им възлиза на.14 млрд. лв. (74.2% от прогнозния БВП за 21 г.) при млрд. лв. за юли 21 г. (73.2% от БВП). Тесните пари М1 възлизат на 19.1 млрд. лв., като се увеличават с 6.6% на годишна база при ръст от 4.8% през юли 21 година. Обемът на вземанията по кредити на нефинансови предприятия и домакинства през август 21 г. възлиза на млрд. лв. (72.8% от прогнозния БВП за 21 г.), като годишното му увеличение е 1.6% при 2.2% през юли 21 година. Темпът на годишен прираст на кредитите за нефинансовите предприятия през август е.3% при 1.3% през предходния месец, а на кредитите за домакинства и НТООД - 3.8% през август при 3.6% през юли. През август 21 г. обменният курс на лева спрямо долара намалява в сравнение с предходния месец - от 1.3 на

4 1. ПРОИЗВОДСТВО 2. ИНДИВИДУАЛНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Последни данни - септември 21 г. % Показател на доверие в промишлеността % Показател на доверие на потребителите Дългосрочна средна Промишлено производство 3 Оборот в търговията на дребно Последни данни - второ тримесечие 21 г. Последни данни - второ тримесечие 21 г. 2 Брутен вътрешен продукт 2 Индивидуално крайно потребление

5 3. ИНВЕСТИЦИИ 4. ПАЗАР НА ТРУДА 8 % Дългосрочна средна Натоварване на мощностите в промишлеността % 2 Коефициент на безработица Последни данни - второ тримесечие 21 г Брутообразуване в основен капитал Последни данни - второ тримесечие 21 г. 8 Заети лица Последни данни - второ тримесечие 21 г Последни данни - второ тримесечие 21 г. Последни данни - второ тримесечие 21 г. % от БВП 8 Изменение на запасите 2 Индекс на общите разходи на работодателите за труд

6 . МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСАКЦИИ Последни данни - септември 21 г. Баланс Поръчки от чужбина в промишлеността Млн. евро 2. Търговско салдо -1. Износ на стоки Търговско салдо -6 Дългосрочна средна -2. Внос на стоки Млн. евро 8. Текуща сметка Млн. евро 12. Преки инвестиции - нето Последни данни - второ тримесечие 21 г. Млн. евро 4. Портфейлни инвестиции - нето 1 Износ и внос на стоки и услуги Внос Износ

7 6. ЦЕНИ 7. ПАРИЧНИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 16. Хармонизиран индекс на потребителските цени Последни данни - август 21 г. Индекс 9. СОФИБОР Последни данни - август 21 г Последни данни - август 21 г. 18 Цени на производител на вътрешния пазар (промишленост) 1 Паричен агрегат М3 и вземания по кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД Вземания по кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД Паричен агрегат М Баланс 1 Очаквания за продажните цени в търговията на дребно Последни данни - септември 21 г. 7. Индекс (1997 = 1) Динамика на паричните агрегати Последни данни - август 21 г Пари в обращение М Дългосрочна средна М

8 Ключови показатели за България - Обяснителни бележки Показатели Обяснение Източник 1. Производство 1.1. Показател на доверие в промишлеността Бизнес наблюдение в промишлеността. Показателят на доверие в промишлеността е средна аритметична на балансите на очакваната производствена активност, нивото на поръчките и нивото на запасите от готова продукция (последният баланс се взема с обратен знак) Промишлено производство Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 1.3. Брутен вътрешен продукт Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 2. Индивидуално потребление 2.1. Показател на доверие на потребителите Наблюдение на потребителите. Показателят на доверие на потребителите е средна аритметична на балансите на очакванията за общата икономическа ситуация, финансовото състояние, безработицата и спестяванията на домакинствата през следващите 12 месеца Оборот в търговията на дребно Оборот в търговията на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети. Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година Индивидуално крайно потребление Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 3. Инвестиции 3.1. Използване на оборудването в промишлеността Средно натоварване на мощностите в промишлеността като процент от пълното натоварване (Данните се събират през януари, април, юли и октомври.) Брутообразуване в основен капитал Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 3.3. Изменение на запасите В % от БВП 4. Пазар на труда 4.1. Безработица Процент от работната сила на България (данни от Наблюдението на работната сила) 4.2. Заети лица Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година (данни от Наблюдението на работната сила) 4.3. Разходи за труд Индекс на общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите по трудово и служебно правоотношение, темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 4.4. Недостиг на работна сила в промишлеността Процент от промишлените предприятия, посочили недостига на работна сила като затруднение за осъществяване на дейността им 4.. Заплати Номинална стойност, темп на нарастване спрямо същия период на предходната година, средна месечна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение. Международни трансакции.1. Поръчки от чужбина в промишлеността Бизнес наблюдение в промишлеността. Баланс между положителните и отрицателните отговори.2. Износ на стоки Платежен баланс, млн. евро.3. Внос на стоки Платежен баланс, млн. евро.4. Търговско салдо Платежен баланс, млн. евро.. Текуща сметка Платежен баланс, млн. евро.6. Преки инвестиции (Нето) млн. евро, платежен баланс.7. Портфейлни инвестиции (Нето) млн. евро, платежен баланс.8. Износ на стоки и услуги Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година.9. Внос на стоки и услуги Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 6. Цени 6.1. Хармонизиран индекс на потребителските цени Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 6.2. Цени на производител на вътрешния пазар (промишленост) 6.3. Очаквания за продажните цени в промишлеността 6.4. Очаквания за продажните цени в търговията на дребно 7. Парични и финансови показатели 7.1. СОФИБОР Тримесечен индекс на междубанковия пазар (SOFIBOR: SOFia Interbank Offered Rate, фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на междубанковия пазар) 7.2. М3 Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година (месечни стойности: стойности в края на месеца) 7.3. Вземания по кредити от нефинансови предприятия, домакинства и НТООД Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година Бизнес наблюдение в промишлеността. Баланс между положителните и отрицателните отговори Бизнес наблюдение в търговията на дребно. Баланс между положителните и отрицателните отговори Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година (месечни стойности: стойности в края на месеца) 7.4. Обменен курс USD/BGN Средни стойности за периода 7.. Номинален ефективен валутен курс Индекс (юни 1997 = 1) 8

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

Ключови показатели за България, г.

Ключови показатели за България, г. Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

BG_design_04_2010.pub

BG_design_04_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Април, 2010 За март 2010 текущата сметка е отрицателна, в размер на EUR 238.7 млн., при отрицателна текуща сметка в размер на EUR 566.8 млн. за март 2009 България:

Подробно

BG_design_11_2010.pub

BG_design_11_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Ноември, 21 България: Ключови индикатори 28 29 21e Растеж БВП (%) y/y 6.% -5.1%.3% Инфлация ИПЦ към края на годината (%) 7.8%.6% 2.2% Безработица (%) 6.31% 9.1%

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2** -8.3-5.5-5.5-5.5-4.7-4.5-3.6-2.3

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Юни 219 * 219Q1*.%.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.9% 3.8% 3.1% 4.8% * Q1.219**..5 1.3 1.9 1.8 3.1 3.5 3.4 3.8 3.9 Изменение на БВП

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2*

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Февруари 2019 * Q1-Q3, 0.0% 0.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.2% 3.9% 3.8% * 0.0 0.5 1.3 1.8 1.9 3.3 3.5 3.8 3.9 Изменение на БВП в

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември -0.1 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4 0.9 0.9 1.3 1.5 1.1 1.3 1.8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Подробно

Стопанска конюнктура през април 2018 година

Стопанска конюнктура през април 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, АПРИЛ 18 ГОДИНА През април 18 г. общият показател на бизнес климата 4 нараства с 2.8 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 1 от приложението), като

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март -0. 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4.3.5. 0.9.0-3. 0. Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q* Q* Q3* Q4*

Подробно

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, ОКТОМВРИ 9 ГОДИНА През октомври 9 г. бизнес анкетите на НСИ продължават да отчитат понижение на равнището на общия показател на бизнес климата 3, който намалява

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ През 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 78 089 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през април 2019 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през април 2019 година IV.2014 X.2014 IV.2015 X.2015 IV.2016 X.2016 IV.2017 X.2017 IV.2018 X.2018 IV.2019 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА 1,2 По

Подробно

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ „ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ” ЗА ЮНИ ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ „ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ” ЗА ЮНИ ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА ЮНИ 2011 1 ГОДИНА По предварителни сезонно изгладени 2 данни на НСИ през юни 2011 г. оборотът в раздел Търговия

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, НОЕМВРИ 9 ГОДИНА Общият показател на бизнес климата 3 сe повишава с.4 пункта в сравнение с октомври, което е резултат главно от отчетения относително по-добър

Подробно

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през август 2019 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през август 2019 година ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ АВГУСТ 2019 ГОДИНА 1,2 По предварителни сезонно изгладени 3 данни през август 2019 г. оборотът в раздел търговията

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015 София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4*

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮЛИ 19 ГОДИНА През юли 19 г. общият показател на бизнес климата 4 остава приблизително на равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Понижение

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЯНУАРИ 13 ГОДИНА През януари 13 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 3.2 пункта спрямо равнището си от декември 12 г. (фиг. 1 от приложението)

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за март 2012 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за март 2012 година ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА МАРТ 2012 1 ГОДИНА По предварителни сезонно изгладени 2,4 данни на НСИ през март 2012 г. оборотът в раздел Търговия

Подробно

201506_S_BOP6_Press-bg

201506_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 17 август 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 191.9 млн. евро при излишък от 449.1 млн. евро за юни 2014 г. За януари юни

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1, 2, 3, ЮЛИ 11 ГОДИНА През юли 11 г. общият показател на бизнес климата 4 се покачва с.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец (фиг. 1), като подобрение

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2018 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2018 година VII.2013 I.2014 VII.2014 I.2015 VII.2015 I.2016 VII.2016 I.2017 VII.2017 I.2018 VII.2018 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ ЮЛИ 2018 ГОДИНА 1,2

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юни 2018 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юни 2018 година VI.2013 XII.2013 VI.2014 XII.2014 VI.2015 XII.2015 VI.2016 XII.2016 VI.2017 XII.2017 VI.2018 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ ЮНИ 2018 ГОДИНА

Подробно

Стопанска конюнктура през октомври 2018 година

Стопанска конюнктура през октомври 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ОКТОМВРИ 18 ГОДИНА През октомври 18 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 1.9 пункта спрямо предходния месец (фиг. 1 от приложението) в

Подробно

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА СЕПТЕМВРИ ГОДИНА По предварителни сезонно изгладен

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА СЕПТЕМВРИ ГОДИНА По предварителни сезонно изгладен ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА СЕПТЕМВРИ 2010 1 ГОДИНА По предварителни сезонно изгладени 2 данни на НСИ през септември 2010 г. оборотът в

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2016 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2016 година ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ ЮЛИ 2016 ГОДИНА 1, 2 По предварителни сезонно изгладени 3 данни през юли 2016 г. оборотът в раздел Търговия

Подробно

Стопанска конюнктура през юни 2019 година

Стопанска конюнктура през юни 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮНИ 19 ГОДИНА През юни 19 г. общият показател на бизнес климата 4 намалява с 1.3 пункта в сравнение с май (фиг. 1 от приложението) в резултат на по-неблагоприятния

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през ноември 2017 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през ноември 2017 година XI.2008 V.2009 XI.2009 V.2010 XI.2010 V.2011 XI.2011 V.2012 XI.2012 V.2013 XI.2013 V.2014 XI.2014 V.2015 XI.2015 V.2016 XI.2016 V.2017 XI.2017 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА

Подробно

Bulletin BG 07 08

Bulletin BG 07 08 За януари юни 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 3584.6 млн. евро (10.9% от БВП), при дефицит от 2821 млн. евро (9.8% от БВП) за същия период на 2007 Преките чуждестранни инвестиции

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ОКТОМВРИ 14 ГОДИНА През октомври 14 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с.5 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 1 от приложението)

Подробно

Стопанска конюнктура през декември 2016 година

Стопанска конюнктура през декември 2016 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ДЕКЕМВРИ 16 ГОДИНА През декември 16 г. общият показател на бизнес климата 4 остава на нивото си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Подобрение

Подробно

Стопанска конюнктура през февруари 2017 година

Стопанска конюнктура през февруари 2017 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ФЕВРУАРИ 17 ГОДИНА През февруари 17 г. общият показател на бизнес климата 4 запазва приблизително равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението).

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно

201508_S_BOP6_Press-bg

201508_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 16 октомври 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 539.2 млн. евро при излишък от 562.6 млн. евро за август 2014 г. За януари

Подробно

201511_S_BOP6_Press-bg

201511_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 януари 2016 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Ноември 2015 г. Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 133.3 млн. евро при излишък от 215.7 млн. евро за ноември За януари ноември

Подробно

Стопанска конюнктура през септември 2019 година

Стопанска конюнктура през септември 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, СЕПТЕМВРИ 19 ГОДИНА През септември 19 г. общият показател на бизнес климата 4 запазва равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Подобрение

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА 697 По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 август 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари юни

Подробно

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 215 ГОДИНА През януари 215 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 4.8 пункта спрямо равнището си от октомври 214 г. (фиг. 1 от приложението), като

Подробно

Стопанска конюнктура през май 2019 година

Стопанска конюнктура през май 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, МАЙ 19 ГОДИНА През май 19 г. общият показател на бизнес климата 4 се повишава с 1.3 пункта спрямо предходния месец (фиг. 1 от приложението), което се дължи

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, МАРТ 2012 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, МАРТ 2012 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1, 2, 3, МАРТ 12 ГОДИНА През март 12 г. стопанската конюнктура в страната леко се подобрява. Общият показател на бизнес климата 4 се покачва с 2.3 пункта спрямо

Подробно

Microsoft Word - Ec_activity_text_ doc

Microsoft Word - Ec_activity_text_ doc Обзор на икономическата активност в България към края на трето тримесечие на 212 г. Икономическата активност у нас се забавя през първите девет месеца на 212 г. в сравнение със същия период на предходната

Подробно