Ръководство за външни потребители Подаване на ДДС декларации и документи по електронен път Портал и електронни услуги, предоставяни от НАП

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство за външни потребители Подаване на ДДС декларации и документи по електронен път Портал и електронни услуги, предоставяни от НАП"

Препис

1 Подаване на ДДС декларации и документи по електронен път

2 Съдържание 1. Процедура за подаване на декларации, дневници и справки по ЗДДС Описание Вход в системата от клиент на Избор на ДЗЛ, за което клиентът има достъп до електронните услуги, предоставяни от Подаване на заявление за регистрация по ЗДДС и преглед на подадените данни Подаване на заявление за дерегистрация по ЗДДС и преглед на подадените данни Подаване на искане за регистрация за прилагане на специалния режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност Подаване на данни за справка-декларация за ДДС и съпътстващи документи Справка-декларация за ДДС Справка за извършеното приспадане на ДДС (Приложение 6 към чл. 68, ал. 4) Протокол-опис (Приложение 9 към чл. 77, ал. 4) Подадени данни за справка-декларация за ДДС, VIES-декларация и съпътстващи документи Подадени документи за справка-декларация за ДДС Подадени документи за Справка за извършеното приспадане на ДДС (Приложение 6 към чл. 68, ал. 4) Подадени документи за Протокол-опис (Приложение 9 към чл. 77, ал. 4) Подаване на описи по чл. 61 (1), чл. 61 (2) и чл. 60 (5) от ППЗДДС Опис по чл. 61, ал. 1 от ППЗДДС Подаване на опис по чл. 61, ал. 2 от ППЗДДС и преглед на подадените данни Подаване на опис по чл. 60, ал. 5 от ППЗДДС и преглед на подадените данни Справка за декларираните продажби от регистрираните по ЗДДС задължени лица за определен данъчен период Приложение 1: Какво е необходимо, за да подавате декларации, дневници и справки по ЗДДС по Интернет Приложение 2: Технология за подписване на документи и прикачени файлове с КЕП в Портала на

3 ВАЖНО: Преди да прочетете и изпълните настоящата инструкция, е необходимо да бъдат изпълнени техническите изисквания, описани в приложенията към документа. 3

4 1. Процедура за подаване на декларации, дневници и справки по ЗДДС Процедура за подаване на декларации, дневници и справки по ЗДДС през Интернет НАЧАЛО 1 Вход в системата от клиента на Проверка на сертификата Има ли попълнено заявление за подаване на декларации по ЗДДС по интернет? НЕ 2 ДА Избор фирма, за която клиента има подадено заявление Подаване на заявление за ползване на електронните услуги на 3 Избор на документ в Подаване на данни 3а 3б 4 Протокол-опис (Приложение No 9 към чл. 77, ал. 4) Месечна справка декларация по ЗДДС Подаване на дневници НЕ Има ли VIES декларация? ДА Дневниците за избраната фирма ли са? ДА Попълване на избраният документ Прикачване на VIES декларацията НЕ Извеждане на съобщение, че идентификационния номер се различава от избрания Проверка на въведените данни Успешна ли е проверката? ДА 5 НЕ Подписване на документа Легенда Действие, извършвано от клиента на Действие, извършвано от системата Проверка на системата Автоматично изпращане на Потвърждение с Входящ номер и препратка за преглед на резултата от обработката по e- mail КРАЙ 4

5 Забележка: Аналогично на посочените в схемата видове документи: 3а и 3б се попълват и подават и останалите документи по ЗДДС, налични в електронния портал на. 2. Описание Информационната система Подаване на декларации и дневници по ЗДДС през Интернет дава възможност на клиентите данъчно задължени лица (ДЗЛ), да подават през Интернет справки-декларации за данък върху добавената стойност и други приложими документи, изисквани от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Подаването на тези документи в системата става единствено посредством употребата на квалифициран електронен подпис (КЕП), като задължително предварително условие е ДЗЛ да има подадено заявление за достъп до услугите на с КЕП лично подадено или чрез упълномощено от него лице. Най-общо системата реализира следните функции: Достъп през Интернет до формите за подаване на документи по ЗДДС; Специфично за декларациите по чл. 125 от ЗДДС Подготовка на данните от дневниците за покупки и продажби и декларациите за изпращане към ; Подписване на данните с квалифициран електронен подпис и изпращането им към ; Проверка на постъпилите в документи; Уведомяване на клиента за коректно или некоректно получаване на данните; Средства, с които служителите на могат да получават различни видове справки и да анализират данните. Клиентите на, подали заявление за достъп до функционалността за подаване на декларации и документи по ЗДДС и получили потвърждение от за активирането на достъпа, получават възможност за: Подаване на Заявление за регистрация по ЗДДС; Подаване декларации, документи или данни по ЗДДС. Заявление за дерегистрация по ЗДДС, а именно: Справка-декларация за ДДС; VIES-декларация; Протокол-опис (Приложение 9 към чл. 77, ал. 4 от ППЗДДС); Справка за извършеното приспадане на ДДС (Приложение 6 към чл. 68, ал. 4 от ППЗДДС) не се подава считано от г. за данъчни периоди след април 2017 г. Достъпен е преглед на подадени преди този период данни, както и подаване на Приложение 6 към чл. 68, ал. 4 от ППЗДДС за данъчни периоди преди април 2017 г.; Заявление за дерегистрация по ЗДДС; Опис по чл. 74 от ЗДДС (Приложение 2 към чл. 61, ал. 1 от ППЗДДС) не се подава считано от г. Достъпен е преглед на подадени преди този период данни; 5

6 Опис по чл. 76 от ЗДДС (Приложение 3 към чл. 61, ал. 2 от ППЗДДС) не се подава считано от г. Достъпен е преглед на подадени преди този период данни; Опис по чл. 10 от ЗДДС (Приложение 7 към чл. 60, ал. 5 от ППЗДДС) не се подава считано от г. Достъпен е преглед на подадени преди този период данни. Подаване на Искане за прилагане на режим на касова отчетност по ЗДДС; Подаване на Искане за прекратяване на прилагането на режим на касова отчетност по ЗДДС; Проследяване и преглед на всички подадени вече документи по ЗДДС (или такива в режим на редакция) от името на ДЗЛ, в съответствие с достъпа, указан в подаденото заявление. Електронните услуги допринасят за по-качественото приемане на информацията от справки-декларации, дневници и други документи по ЗДДС чрез своевременна и надеждна форматна и логическа проверка на постъпващите данни. Основната информация за подателя автоматично се извлича от базите данни на, а също и от регистрите на системите за електронен подпис. Системата значително улеснява и процеса по подаване на документи по ЗДДС за клиентите на, като пести времето и усилията да посещават териториалните дирекции (ТД) на Агенцията. 3. Вход в системата от клиент на За достъп до предоставените от услуги, в резултат на подадено заявление, е необходимо да бъдат извършени следните стъпки: Затварят се всички активни браузъри (незадължително). Носителят на електронния подпис се поставя в съответното устройство (четец или USB-порт). Зарежда се нов браузър. В address bar-а на браузъра се въвежда адресът: Избира се връзката: ВХОД В ПОРТАЛА за Е-Услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП). Системата извършва проверка за инсталиран електронен подпис. При положителен резултат от проверката се извежда прозорец с наличните инсталирани сертификати за КЕП. Избира се сертификатът, с който клиентът е регистриран в системата, с което се зарежда нов диалогов прозорец за въвеждане на ПИН-кода от сертификата за КЕП, получен с указанието от доставчика на удостоверителни услуги. 6

7 Въвежда се валиден ПИН-код и се потвърждава с бутон OK. или Забележка: Екраните за избор на сертификат и за въвеждане на ПИН (PIN) са примерни и са различни в зависимост от използвания браузър или софтуера на доставчика на КЕП. 4. Избор на ДЗЛ, за което клиентът има достъп до електронните услуги, предоставяни от Първата стъпка, след осъществяването на достъпа до портала на, предоставящ електронни услуги, за които потребителят е получил права, е от менюто Задължени лица да бъде избрано конкретното ДЗЛ, за което ще се подават документи. При избор на конкретно юридическо или физическо лице се визуализира списък на документите и данните, които могат да се подават за него, включително и тези по ЗДДС. С цел улеснение на те, електронните услуги са структурирани в отделни секции. При първоначално зареждане на достъпните услуги всяка секция е затворена услугите, включени в нея, не се визуализират. За да бъдат отворени се избира бутон 7

8 към избрана секция. За последващо скриване на услугите се използва появилият се на мястото на първия бутон. При избор на конкретна секция от падащото меню Услуги, тя се зарежда на екран, като услугите, включени в нея, се визуализират автоматично. Наличен е бутон Търсене по наименование на услуга, който позволява търсене по ключови думи измежду услугите, които са заредени на текущия екран. Повече подробности относно навигацията и функциите за търсене са описани в документа Портал. При избор на секция Декларации, документи и данни по ЗДДС. Заявление за дерегистрация по ЗДДС от меню Услуги се дава възможност за избор за подаване на Справка-декларация за ДДС, Протокол-опис по ЗДДС (Приложение 9 към чл. 77, ал. 4), преглед на подадени данни за Справка за извършеното приспадане на ДДС (Приложение 6 към чл. 68, ал. 4), Заявление за дерегистрация по ЗДДС, преглед на подадени данни за Описи на наличните активи (към чл. 61, ал.1 или ал.2 или чл. 60, ал. 5 от ППЗДДС) и др. За подаване на Протокол-опис по ЗДДС (Приложение 9 към чл. 77, ал. 4) е необходимо клиентът да е подал преди това справка-декларация за ДДС по чл. 125 от ЗДДС. 8

9 5. Подаване на заявление за регистрация по ЗДДС и преглед на подадените данни Достъп до услугата Подаване на заявление за регистрация по ЗДДС се предоставя на всички лица, които са подали заявление за ползване на електронните услуги на от свое име или чрез упълномощаване и са избрали отметката Заявление за регистрация по ЗДДС. След избор на бутон Попълване (или чрез активния линк в наименованието на услугата) се визуализира форма за попълване на данни за регистрация. В сектор Данни за регистрираното лице, данните се попълват автоматично от системата. 9

10 Полето Електронен адрес за кореспонденция е задължително за попълване. Маркират се приложимите за всяко ДЗЛ, подаващо заявлението за регистрация, чекбоксове в Раздел А (в случая Регистрация по ЗДДС ) и в Раздел Б. Чекбоксовете са взаимоизключващи се, т.е. във всеки раздел може да бъде избрано само по едно основание за подаване на заявлението. На база отбелязаните основания в Раздел Б, се изискват и съответни придружаващи регистрацията документи. За целта се предоставя възможност за прикачване на допълнителни файлове, носители на необходимата информация. Това става в Раздел В Приложени документи чрез избор на бутон Нов и избор на файл от компютъра за зареждане (бутон Избери и подпиши ). Задължително е да се посочи вида на прикачвания документ чрез падащ списък в полето Вид на документа. В поле Описание се предоставя възможност за вписване на уточняващ свободен текст, отнасящ се до прилагания документ. 10

11 С натискане на бутон Избери и подпиши файлът се изпраща към системата и се стартира процедура за подписване на файла с електронен подпис (виж Приложение 2). След подписването файлът се добавя и записва към формата за регистрация и данните му се визуализират в отделно каре. Всеки избор на бутон Нов добавя ред за прикачване на нов файл. Избран файл може да бъде премахнат с избор на. Като при натискането му, системата извежда диалогов прозорец с искане за потвърждение на изтриването. В Раздел Г, в случай че е приложимо, се въвеждат данни за акредитиран представител. Полетата се отварят за попълване след маркиране на наличния в раздела чекбокс. Полето за идентификационен номер се валидира от системата и, в случай на некоректни данни, се извежда предупредително съобщение. 11

12 Когато попълването на формата за регистрация по ЗДДС приключи, се избира бутон Преглед и подаване. При наличие на липсваща информация (непопълнени задължителни полета) системата извежда съобщение за грешка, която трябва да бъде отстранена преди продължаване нататък. При успешна валидация на данните бутон Преглед и подаване води до екран, на който се визуализира попълненото заявление за преглед. 12

13 Екранът съдържа бутон Обратно към документа, чрез който се дава възможност за връщане към формата за регистрация и корекция на данните, в случай на такава необходимост. Чрез избор на бутон Подписване и подаване заявлението се изпраща до, с което отново се стартира процедура за подписване на документа с електронен подпис (виж Приложение 2). След подаване на документа на екрана на потребителя се визуализира информация за статуса на подадения документ, както и потвърждение за получаване на данните. Същото потвърждение клиентът получава и на адреса от заявлението за ползване на електронните услуги на. 13

14 Последващ преглед на подаденото заявление за регистрация по ЗДДС и прикачените към него файлове може да се извърши чрез избор на бутон Подадени данни. Визуализира се таблица, съдържаща списък с подадени заявления за регистрация от текущия потребител за текущо избрано ДЗЛ. Справката е носител на информация за: Входящ номер на подадено заявление; 14

15 Вид на документа; Метод на подаване; Потребител, подал документа (носителят на КЕП); Резултат от приемането на данните в. В случай на наличие на голям набор от данни, е предоставена възможност за филтриране на извадката чрез търсене по входящ номер въвежда се конкретна стойност и се натиска бутон за визуализиране на резултата от търсенето. Бутон Преглед визуализира данните от заявлението така, както ги е подало лицето. Бутон Прикачени документи отваря допълнителен екран за изтегляне и преглед на приложените файлове с документи към заявлението за регистрация по ЗДДС. При необходимост на промяна на част от данните в подадено заявление, ДЗЛ подава ново заявление, като маркира чекбоксът Промяна на данни относно регистрацията по ЗДДС в раздел А. Допустими за промяна са данните в раздели В и Г, както и електронния адрес за кореспонденция на лицето. 6. Подаване на заявление за дерегистрация по ЗДДС и преглед на подадените данни Достъп до услугата Заявление за дерегистрация по ЗДДС се предоставя на всички лица, които са подали заявление за ползване на електронните услуги на от свое име 15

16 или чрез упълномощаване, избрали са отметката Декларации, документи и данни по ЗДДС. Заявление за дерегистрация по ЗДДС и имат активна регистрация по ЗДДС. След избор на бутон Попълване или на линка Заявление за дерегистрация по ЗДДС се визуализира форма за попълване на данни за дерегистрация. Данните за задълженото лице се попълват автоматично от системата. В зависимост от това кой чекбокс се маркира в Раздел А, съответните свързани основания в Раздел Б се освобождават за избор. Чекбоксовете са взаимоизключващи се. Към документа могат да бъдат прикачени допълнителни файлове. Това става с избор на бутон Нов и избор на файл от компютъра за зареждане. От падащия списък в поле Вид на документа се зарежда една от възможните стойности. 16

17 С натискане на бутон Подпиши и прикачи файлът се изпраща към системата, като с това се стартира процедурата за подписване с КЕП (избор на сертификат и въвеждане на ПИН-код). След подписването файлът се добавя и записва към формата за регистрация и данните му се визуализират в отделно каре. Всеки избор на бутон Нов добавя ред за прикачване на нов файл. Избран файл може да бъде премахнат с избор на. Като при натискането му, системата извежда диалогов прозорец с искане за потвърждение на изтриването. С избор на бутон Преглед и подаване се извършва цялостна валидация на данните. При наличие на липсваща информация (непопълнени задължителни полета) системата извежда съобщение за грешка, която трябва да бъде отстранена, преди да се продължи нататък. Например: 17

18 При успешна валидация бутон Преглед и подаване води до екран, на който се визуализира попълненият документ Заявление за дерегистрация по ЗДДС за преглед. Ако е забелязана грешка, връщането към формата на заявлението за редакция на информацията става чрез бутон Обратно към документа. Попълненото коректно заявление се изпраща до с избор на бутон Подписване и подаване, с което се стартира и процедурата за подписване с КЕП. След подаване на формуляра на екрана на потребителя се визуализира информация за статуса му, както и потвърждение за получаването на данните. Същото потвърждение клиентът получава и на адреса от заявлението за ползване на електронните услуги на, съдържащо и линк за достъп до получения в документ. 18

19 Последващ преглед на подаденото заявление за дерегистрация и прикачените към него файлове може да се извърши чрез избор на бутон Подадени данни. Визуализира се таблица, съдържаща списък с подадени заявления за дерегистрация от текущия потребител за текущо избрано ДЗЛ. Справката е носител на информация за: Входящ номер на подадено заявление; Вид на документа; Метод на подаване; Потребител, подал документа (носителят на КЕП); Резултат от приемането на данните в. 19

20 В случай на наличие на голям набор от данни, е предоставена възможност за филтриране на извадката чрез търсене по входящ номер въвежда се конкретна стойност и се натиска бутон за визуализиране на резултата от търсенето. Бутон Преглед визуализира данните от заявлението така, както ги е подало лицето. Бутон Прикачени документи отваря допълнителен екран за изтегляне и преглед на приложените файлове към заявлението за дерегистрация по ЗДДС. 7. Подаване на искане за регистрация за прилагане на специалния режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност Достъп до услугата Искане за регистрация за прилагане на специалния режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност се предоставя на всички лица, които са подали заявление за ползване на електронните услуги на от свое име или чрез упълномощаване, избрали са отметката Искане за прилагане на режим на касова отчетност по ЗДДС и имат активна регистрация по ЗДДС. След избор на бутон Попълване (или линка на услугата) се визуализира форма за попълване на данни за искане за регистрация. Данните за задълженото лице, както и 20

21 Раздели А и Б се попълват автоматично от системата. Ръчно се допуска въвеждане само на електронен адрес за кореспонденция и длъжност на заявителя. Към документа могат да бъдат прикачени допълнителни файлове. Това става в Раздел В чрез избор на бутон Нов и избор на файл от компютъра, който да бъде зареден. От падащия списък в поле Вид на документа се избира една от посочените стойности. 21

22 С натискане на бутон Подпиши и прикачи файлът се изпраща към системата, като с това се стартира процедурата за подписване на документа с КЕП. След подписването файлът се добавя и записва към формата на искането за регистрация и данните му се визуализират в отделно каре. Всеки избор на бутон Нов добавя ред за прикачване на нов файл. Избран файл може да бъде премахнат чрез бутон. Като при натискането му, системата извежда диалогов прозорец с искане за потвърждение на изтриването. С избор на бутон Преглед и подаване се извършва цялостна валидация на данните. При наличие на липсваща информация (непопълнени задължителни полета) системата извежда съобщение за грешка, която трябва да бъде отстранена преди продължаване нататък. Екранът съдържа бутон Обратно към документа, чрез който се дава възможност за връщане към формата за регистрация и корекция на невалидните данни. При успешна валидация бутон Преглед и подаване води до екран, на който се визуализира попълненият документ Искане за регистрация за прилагане на специален режим за касова отчетност на ДДС за преглед. 22

23 Ако е забелязана грешка, връщането към искането за редакция на информацията отново става чрез бутон Обратно към документа. Искането за регистрация се изпраща до с избор на бутон Подписване и подаване, с което се стартира и процедурата за подписване с КЕП. След подаване на формуляра на екрана на потребителя се визуализира информация за статуса му, както и потвърждение за получаването на данните. Същото потвърждение клиентът получава и на адреса от заявлението за ползване на електронните услуги на, съдържащо и линк за достъп до получения в документ. 23

24 Последващ преглед на подаденото искане за регистрация и прикачените към него файлове може да се извърши чрез избор на бутон Подадени данни. Визуализира се таблица, съдържаща списък с подадени искания за регистрация от текущия потребител за текущо избрано ДЗЛ. Справката е носител на информация за: Входящ номер на подадено искане; 24

25 Вид на документа; Метод на подаване; Потребител, подал документа (носителят на КЕП); Резултат от приемането на данните в. В случай на наличие на голям набор от данни, е предоставена възможност за филтриране на извадката чрез търсене по входящ номер въвежда се конкретна стойност и се натиска бутон за визуализиране на резултата от търсенето. Бутон Преглед визуализира данните от искането така, както ги е попълнило лицето. Бутон Прикачени документи отваря допълнителен екран за изтегляне и преглед на приложените файлове. 8. Подаване на данни за справка-декларация за ДДС и съпътстващи документи 8.1. Справка-декларация за ДДС При избор на услугата Справка-декларация за ДДС (бутон Попълване ) се визуализира форма за формиране на декларацията. Забележка: Ако до този момент не е стартиран компонентът за подписване на формуляри и прикачени файлове в портала, то той се активира при избора на услугата. За повече информация относно компонента за подписване и технологията виж Приложение 2 към настоящия документ. 25

26 Избира се пътят към данните (дневниците за съответния месец), по които ще се формира декларацията. Чрез избор на бутон се визуализира прозорец за избор на директорията (папката), която съдържа необходимата за прилагане информация. Папката с данните трябва да съдържа файлове с параметри, структура и изисквания, съгласно Приложение 12 и Приложение 15 Deklar.txt, Pokupki.txt, Prodagbi.txt и, при наличие на такава VIES.txt. 26

27 След избор на пътя, зареждането на данните за месечната справка-декларация се потвърждава с бутон Формиране на декларация. При некоректно избран път системата извежда съответно съобщение за грешка. В случай на наличие на грешки в структурата и съдържанието на файловете, формиращи декларацията за ДДС или VIES-декларацията, отново се извеждат адекватни съобщения. При правилно изтеглена информация от избраните файлове данните на справкатадекларация за ДДС се зареждат автоматично във формуляра, който се визуализира на екран. С това бутон Подписване и подаване се активира. 27

28 Ако в заредените файлове съществуват данни за формиране на VIES-декларация, то те също се зареждат във формуляра под основната част на декларацията, като системата извежда информативен диалогов прозорец за целта. 28

29 Както справка-декларацията за ДДС, така и VIES-декларацията, съдържат бутон Печат с възможност за разпечатване на генерираните формуляри. Когато ДЗЛ декларира ДДС за възстановяване (попълнени са кл. 60 и някоя от клетки 80, 81 или 82), то във формата на справката декларация се визуализира поле Банкова сметка за възстановяване на подлежащия на възстановяване ДДС (IBAN). В този случай попълването на полето е задължително. В противен случай, при опит за подписване и подаване на декларацията, се извежда предупредително съобщение за грешка. 29

30 При подписване и подаване системата валидира въведеният номер на банкова сметка (IBAN). Ако е невалиден, се извежда съобщение за грешка. В случай че ДЗЛ не желае да посочи банкова сметка за възстановяване на ДДС, то изрично трябва да маркира прилежащия към полето чек-бокс Няма да посочвам банкова сметка. Тогава полето се деактивира, системата приема декларацията за коректна без попълнен IBAN и се стартира процедурата по подписване. 30

31 (Забележка: Функционалността за визуализиране на поле за попълване на банкова сметка за възстановяване е активна за всички декларации с данъчни периоди на СД, равни или по-големи от периода на внедряване на функционалността.) Преминава се към изпращане на декларацията чрез подписването й с електронен подпис чрез бутон Подписване и подаване. Възможни са предупредителни съобщения, които потребителят може да игнорира или не, от рода на: Ако няма други проблеми, се визуализира диалогов прозорец с уведомително съобщение относно потвърждаването за получаване на данните в на електронната поща, която е посочена в заявлението за достъп до електронни услуги. 31

32 Освен Потвърждението за получаване (или Съобщение, че получаването не се потвърждава) на български език, изпратеният от включва и транслитериран текст на потвърждението, както и превод на английски език. 32

33 При избор на линка Покажи се визуализира форма, съдържаща обобщена информация на данните от подадения документ: Уведомление за приемане/неполучаване на данни от справка-декларация за ДДС, дневник за продажбите, дневник за покупките и VIES-декларация (ако има подадена такава). 33

34 ВАЖНО! За осигуряване на възможност за подаване на Протокол-опис (Приложение 9 към чл. 77, ал. 4) след генерирането на справка-декларация за ДДС и преди подписването и подаването й към, е необходимо да бъде отбелязан и чек-бокс в сектор Допълнителни документи, налични в екрана за подаване на декларацията. Последващ преглед на данните може да бъде извършен чрез бутон Подадени данни, който отвежда до екран с детайлна информация относно подадените от ДЗЛ декларации. Формата включва бутони Преглед, отварящи конкретните документи Справкадекларация за ДДС, VIES-декларация и Резултат-Уведомление за приемане на данните. Информацията може да бъде филтрирана по входящ номер или период Справка за извършеното приспадане на ДДС (Приложение 6 към чл. 68, ал. 4) 34

35 От г. съгласно измененията в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), ДВ бр. 24 от 2017 г. отпадна задължението за подаване на Приложение 6 към чл. 68, ал. 4 от ППЗДДС към справки-декларации за данъчен период април 2017 г. и следващите. Чрез меню Справка за извършеното приспадане на ДДС (Приложение 6 към чл. 68, ал. 4), бутон Подадени данни може да се направи справка за подадени данни преди (виж т.9.2). В случай, че се подават данни за данъчни периоди преди април 2017 г., системата позволява попълване и подаване на Приложение 6 към чл. 68, ал. 4 от ППЗДДС Протокол-опис (Приложение 9 към чл. 77, ал. 4) При избор на услуга Протокол-опис (Приложение 9 към чл. 77, ал. 4) или бутон Попълване се визуализира формулярът на съответния документ. Данните на ЗЛ са попълнени автоматично, като само полетата за адрес, телефон и упълномощено лице могат да бъдат редактирани. Полетата в сектора за въвеждане на протокола се попълват ръчно, като чрез наличните бутони Добави нов ред и Изтрий последен ред може да се контролира броят на описваните активи. След попълване на същинските данни в описа, съгласно образеца, се изпълнява команда Преглед и подаване. Визуализира се форма на попълнения документ с готовност за изпращането му към. 35

36 Наличният бутон Обратно към документа дава възможност за връщане към формата за попълване и извършване на евентуална корекция в данните. С бутона Подписване и подаване се активира изпращането на описа, като с това се стартира процедурата по подписване на документа с КЕП. При наличие на грешни или непопълнени данни е възможно визуализиране на съобщение за грешка. При коректни данни се преминава към подписването им. След успешно подписване на Протокол-опис за начисляване на ДДС по чл. 111 от ЗДДС (Приложение 9 към чл. 77, ал. 4 от ППЗДДС) се появява съобщение с резултата от проверката на подписването на документа и потвърждение за получаването му в. 36

37 Екранът съдържа и линк за преглед на подадения документ. 9. Подадени данни за справка-декларация за ДДС, VIES-декларация и съпътстващи документи Системата дава възможност за проследяване и преглед на всички данни от подадени към момента документи за избрано ДЗЛ, от страна на потребителя притежател на съответния КЕП. Това става с избор на бутон Подадени данни за всеки един от попълнените видове формуляри, налични в меню Услуги. Бутонът отвежда до екран с детайлна информация относно подадените от ДЗЛ декларации и съпътстващи документи със съответни бутони Преглед, отварящи конкретните документи. 37

38 9.1. Подадени документи за справка-декларация за ДДС Визуализира се таблица, съдържаща списък с подадени справка-декларации за ДДС и VIES-декларации от текущия потребител за текущо избрано ДЗЛ. Справката е носител на информация за: Име и идентификатор на ДЗЛ; Входящ номер на подадена справка-декларация; Период, за който е подадена декларация; Данни от подадена справка-декларация чрез бутон Преглед ; Данни от подадена VIES декларация чрез бутон Преглед ; Метод на подаване; Потребител, подал декларацията (носителят на КЕП); Данни за резултата от приемането на документа в чрез бутон Преглед. В случай на наличие на голям набор от данни, е предоставена възможност за филтриране на извадката чрез избор на критерий за търсене (входящ номер или период), въвеждане на конкретна стойност и натискане на бутон резултата от търсенето. за визуализиране на 9.2. Подадени документи за Справка за извършеното приспадане на ДДС (Приложение 6 към чл. 68, ал. 4) Визуализира се таблица, съдържаща списък с подадени Справки за извършено приспадане на ДДС от текущия потребител за текущо избрано ДЗЛ. Таблицата е носител на информация за: Име и идентификатор на ДЗЛ; 38

39 Входящ номер на подадена справка; Вид на документа; Метод на подаване; Потребител, подал документа (носителят на КЕП); Период, за който е подаден документът; Данни за резултата от приемането на документа в чрез бутон Преглед визуализира попълнените и приети в данни от справката. В случай на наличие на голям набор от данни, е предоставена възможност за филтриране на извадката чрез избор на критерий за търсене (входящ номер или период), въвеждане на конкретна стойност и натискане на бутон резултата от търсенето. за визуализиране на 9.3. Подадени документи за Протокол-опис (Приложение 9 към чл. 77, ал. 4) Визуализира се таблица, съдържаща списък с подадени Протокол-описи от текущия потребител за текущо избрано ДЗЛ. Справката е носител на информация за: Име и идентификатор на ДЗЛ; Входящ номер на подаден протокол-опис; Вид на подадения документ; 39

40 Метод на подаване; Потребител, подал документа (носителят на КЕП); Период, за който е подаден документът; Данни за резултата от приемането на документа в чрез бутон Преглед визуализира попълнените и приети в данни от протокол-описа. В случай на наличие на голям набор от данни, е предоставена възможност за филтриране на извадката чрез избор на критерий за търсене (входящ номер или период), въвеждане на конкретна стойност и натискане на бутон резултата от търсенето. за визуализиране на 10. Подаване на описи по чл. 61 (1), чл. 61 (2) и чл. 60 (5) от ППЗДДС Считано от г. е прекратен приемът на описи по чл. 61 (1), чл. 61 (2) и чл. 60 (5) от ППЗДДС чрез електронните услуги, предоставяни от. Лицата, които преди това са подавали данни чрез тези услуги могат да прегледат документите чрез справка за подадени данни Опис по чл. 61, ал. 1 от ППЗДДС Преглед на всички данни от подадени описи по чл. 74 от ЗДДС за избрано ДЗЛ може да бъде извършено по всяко време чрез избор на бутон Подадени данни към съответния формуляр в меню Услуги. Бутонът отвежда до екран с детайлна информация относно подадените от ДЗЛ описи със съответни бутони Преглед, отварящи конкретните документи. 40

41 Визуализира се таблица, съдържаща списък с подадени описи по чл. 74 от ЗДДС от текущия потребител за текущо избрано ДЗЛ. Справката е носител на информация за: Входящ номер на подаден опис; Данни от формуляра чрез бутон Преглед ; Метод на подаване; Потребител, подал документа (носителят на КЕП); Отговор от чрез бутон Преглед визуализира се съобщение с резултатите от обработката и приемането на документа в. В случай на наличие на голям набор от данни, е предоставена възможност за филтриране на извадката чрез търсене по входящ номер въвежда се конкретна стойност и се натиска бутон за визуализиране на резултата от търсенето. 41

42 10.2. Подаване на опис по чл. 61, ал. 2 от ППЗДДС и преглед на подадените данни Преглед на всички данни от подадени описи по чл. 76 от ЗДДС за избрано ДЗЛ може да бъде извършено по всяко време чрез избор на бутон Подадени данни към съответния формуляр в меню Услуги. Бутонът отвежда до екран с детайлна информация относно подадените от ДЗЛ описи със съответни бутони Преглед, отварящи конкретните документи. Визуализира се таблица, съдържаща списък с подадени описи по чл. 76 от ЗДДС от текущия потребител за текущо избрано ДЗЛ. Справката е носител на информация за: Входящ номер на подаден опис; Данни от формуляра чрез бутон Преглед ; Метод на подаване; Потребител, подал документа (носителят на КЕП); Отговор от чрез бутон Преглед визуализира се съобщение с резултатите от обработката и приемането на документа в. 42

43 В случай на наличие на голям набор от данни, е предоставена възможност за филтриране на извадката чрез търсене по входящ номер въвежда се конкретна стойност и се натиска бутон за визуализиране на резултата от търсенето Подаване на опис по чл. 60, ал. 5 от ППЗДДС и преглед на подадените данни Преглед на всички данни от подадени описи по чл. 10 от ЗДДС за избрано ДЗЛ може да бъде извършено по всяко време чрез избор на бутон Подадени данни към съответния формуляр в меню Услуги. Бутонът отвежда до екран с детайлна информация относно подадените от ДЗЛ описи със съответни бутони Преглед, отварящи конкретните документи. Визуализира се таблица, съдържаща списък с подадени описи по чл. 10 от ЗДДС от текущия потребител за текущо избрано ДЗЛ. Справката е носител на информация за: Входящ номер на подаден опис; 43

44 Данни от формуляра чрез бутон Преглед ; Метод на подаване; Потребител, подал документа (носителят на КЕП); Отговор от чрез бутон Преглед визуализира се съобщение с резултатите от обработката и приемането на документа в. В случай на наличие на голям набор от данни, е предоставена възможност за филтриране на извадката чрез търсене по входящ номер въвежда се конкретна стойност и се натиска бутон за визуализиране на резултата от търсенето. 11. Справка за декларираните продажби от регистрираните по ЗДДС задължени лица за определен данъчен период Справката е достъпна за използване от секция Декларации, документи, данни или заявления за дерегистрация по ЗДДС. Услугата се изпълнява чрез бутон Заявка, който отваря екран за задаване на период за изпълнение на справката за текущо избраното лице от потребителя. 44

45 Периодът се избира от падащ списък в съответното поле. Заявката се изпълнява при избор на бутон Подаване, с което се извежда на екран и Потвърждение за получаването й. 45

46 Справката, след обработка на подадената заявка от страна на (дотогава статусът й е В процес на обработка ), се получава на електронния адрес на потребителя. Впоследствие може да бъде прегледана и през интерфейса на Портала през преглед на Подадени данни към услугата. Резултатът се достъпва чрез бутон Сваляне, който извежда файл с възможност да бъде отворен или съхранен. 46

47 Приложение 1: Какво е необходимо, за да подавате декларации, дневници и справки по ЗДДС по Интернет. (технически изисквания) 1. Персонален компютър с инсталирана ОС и провайдър, поддържани от доставчиците на КЕП и 32/64-битов браузър. За използване на приложението се препоръчва използването на актуалните версии на всички популярни уеб браузъри - Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome и Mozilla Firefox. За да можете да подавате декларации през Mоzilla Firefox, трябва да извършите показаните по-долу настройки от меню Tools Options Advanced таб Encryption View Certificates. В менюто View Certificates избирате таб Authorities и намирате базовите (root) сертификати на доставчика на електронния Ви подпис и избирате бутон Edit. В диалоговия прозорец трябва да са отбелязани всички отметки. 47

48 2. Инсталирана 32/64-битова Java, версия 7 или по-висока. За да проверите дали имате инсталирана Java, отидете на адрес: Там натиснете бутона Verify Java version. При показване на прозорци, искащи разрешение за достъп, се отговаря с потвърждение и се натиска Run. След това трябва да се покаже потвърждение, че имате инсталирана актуална версия на Java. Ако такова потвърждение не се покаже, трябва да инсталирате Java, като отидете на следния адрес: Натискате бутон Free Java Download и следвате инструкциите за инсталация, които ще последват. 48

49 3. Валидно удостоверение за Квалифициран електронен подпис (КЕП), издадено от регистриран доставчик на удостоверителни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията. Списък на официалните доставчици можете да видите тук: 49

50 Приложение 2: Технология за подписване на документи и прикачени файлове с КЕП в Портала на 1. Бизнес процес за подписване на документ/файл Процесът по подписване на документи и файлове в Портала на включва последователно изпълнението на следните стъпки (от страна на потребителя и системата). Визуализация на документ (или зареждане на файл) за подписване. Заредена е екранна форма с налични бутони: Подписване / Избери и подпиши / Подаване или други приложими според текущата услуга. Избор на бутон Подписване (при зареждане на файл подписването се стартира автоматично, обикновено при избор на бутон Избери и подпиши ). Приложението прави заявка за подпис чрез изпращане на данните, които трябва да бъдат подписани, към компонента за подписване. Извършва се проверка дали е стартиран компонентът за подписване. Ако не е (при първоначално подписване), се извършва автоматичното му стартиране, което се осъществява чрез зареждането на файл, който трябва да бъде отворен от потребителя (бутон Open): Стартирането на компонента се удостоверява с появата на екрана на логото, а впоследствие на икона, видима в Taskbar-а на локалния компютър. Веднъж стартиран компонентът за подписване изпълнява своите функции многократно, докато не бъде изключен ръчно чрез команда Exit, налична при десен клик менюто върху иконата: 50

51 или не бъде затворен автоматично при прекратяване на сесията, изключване на компютъра или други подобни действия. Стартирането на компонента задейства процеса на подписване, като с това се отваря прозорец за избор на сертификат от страна на потребителя: Избор на сертификат. Диалогът за избор на сертификат се визуализира от компонента за подписване. При стартиране на компонента за пръв път, се дава възможност на потребителя да избере достъп до смарт-картата чрез използване на вградения във Windows криптографски провайдър (CSP) или чрез PKCS#11 библиотека (под Linux/OSX, като такава поддръжка съществува и под Windows). Отваря се прозорец за въвеждане на ПИН код: Въвеждане на ПИН код за отключване на крипто контейнера на смарт-картата. При коректен ПИН се извършва криптографско подписване на съдържанието, с което формулярът на подписания документ или прикаченият файл са готови за подаване/изпращане към. Например: 51

52 Подписаният документ (HTML) или избраният файл се подава към сървъра за проверка и съхранение чрез бутон Подаване. Успешното изпращане на подписан документ към базата данни на се удостоверява с извеждане на потвърждение за получаване с генериран входящ номер на документа (впоследствие се изпраща и резултат от обработката му), а на прикачен файл със зареждане името на избрания и подписан файл в съответното му поле от текущата екранна форма на изпълняваната услуга. 2. Компонент за подписване Компонентът за подписване представлява самостоятелно Java WebStart приложение, което работи извън контекста на web браузъра. Той се зарежда локално от приложния сървър на Портала. Зареждането на компонента, както и проверка дали компонентът е стартиран, се извършва при: Преглед на попълнен документ за подписване; Зареждане на файл, който следва да бъде подписан и изпратен към. Компонентът за подписване предоставя приложен интерфейс (API) за комуникация с JS библиотеката (която реализира комуникацията между web браузъра и компонента за подписване), както и потребителски интерфейс чрез бутон, разположен в system notification area. Компонентът подава системни нотификации при стартиране и преминаване в статус на готовност. 52

53 Стартирането на компонента се извършва, когато потребителят избере бутон Подпиши / Избери и подпиши. Изисква се предварително инсталирана Java JRE във версия 7 или по-висока, с актуална поддръжка от производителя. Необходимо е и системните компоненти (драйвери и middleware/csp), необходими за работата на електронният подпис да бъдат коректно инсталирани. Инсталацията на компонента не изисква административни права на работната станция. След стартирането му компонентът визуализира избора на цифров сертификат за електронен подпис, като избраната конфигурацията се съхранява еднократно при първо използване на компонента. Впоследствие клиентът може да промени направения избор. При всяко стартиране на компонента актуалността му се проверява автоматично, без намеса на потребител, и при необходимост се извлича обновена версия. Компонентът е подписан с обектен електронен подпис, издаден от доставчик на удостоверителни услуги, който е доверен и достъпен в хранилищата на Java и популярните web браузъри. Подписването на компонента гарантира целостта и автентичността на приложението. Компонентът е инсталиран на приложния сървър на Портала в и е достъпен за изтегляне и инсталация от външните по защитен https канал. 3. Изисквания за работа с компонента за подписване Персонален компютър с инсталирана ОС, web браузър и провайдър, поддържани от доставчиците на КЕП. Компонентът за подписване е съвместим с най-често използваните платформи: Windows (32bit и 64bit) във версия XP (SP3) или по-висока, Linux (32bit и 64bit) и OSX (64bit). Използването на компонента е достъпно под браузърите Internet Explorer/Edge, Google Chrome и Mozilla Firefox в актуално поддържани от производителя версии. Java, версия 7 или по-висока. 53

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ; E-MAI

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ;   E-MAI ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) 965-3469, (02) 965-2422; HTTP://WWW.ACSTRE.COM E-MAIL: OFFICE@ACSTRE.COM АКСТЪР Портал за електронни административни

Подробно

Приложение_1_Заявление по Образец 1

Приложение_1_Заявление по Образец 1 Приложение 1 Образец 1 Заявление за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото лице

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. Информационна система Централен кредитен регистър Указания за използване на

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

Подаване на информация в ИСИС - описание с примерни екрани

Подаване на информация в ИСИС - описание с примерни екрани Подаване на информация в Портала на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) Описание с примерни екрани Подаването на информация в Портала на ИСИС е възможно само след подписването ѝ с

Подробно

Ръководство на ползвателите

Ръководство на ползвателите Ръководство на ползвателите Съдържание I. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 II. ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК... 3 III. ВХОД В СИСТЕМАТА... 3 1. Вход в системата... 3 IV. МОДУЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ... 4 1. Модул Удостоверения... 4 2. Ново

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/16.01.2019 г./ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: , GSM 0888/ , Електронно

ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: , GSM 0888/ ,     Електронно ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: 965-3469, GSM 0888/72-56-96, http://www.acstre.com, e-mail: office@acstre.com Електронно кандидатстване за Програма Култура 2015 Ръководство

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

Подробно

Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (ro

Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (ro Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (root) сертификат за удостверене. Инсталиране на сертификат

Подробно

Microsoft Word - KAD_ID_portal.docx

Microsoft Word - KAD_ID_portal.docx Заявяване на проектен идентификатор през КАИС Портал kais.cadastre.bg към службите по геодезия, картография и кадастър I. През страница КАРТА се идентифицира имота: 1. Избира се намерения имот, като се

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията на НАП от 01.01.2014 г. за едновременно подаване на

Подробно

Допълнения в периода Версия Модул УПТО Във връзка с промените в Наредба Н-18 е разработен специализиран модул за Управлен

Допълнения в периода Версия Модул УПТО Във връзка с промените в Наредба Н-18 е разработен специализиран модул за Управлен Допълнения в периода 29.05.2019 15.07.2019 Версия 4.43.0 Модул УПТО Във връзка с промените в Наредба Н-18 е разработен специализиран модул за Управление на Продажбите в Търговски Обекти (УПТО) към СКИПТЪР(i).

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск BG161PO003-1.1.06-0022-C0001 Ръководство за работа със системата Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика 2007-2013, съфинансирана от Европейския

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

Допълнения в периода Версия Модул Документи Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на док

Допълнения в периода Версия Модул Документи Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на док Допълнения в периода 25.04.2019 28.05.2019 Версия 4.42.0 Модул Документи Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на документ. Новото право е с по-нисък приоритет от правото

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ П

ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ П ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ

Подробно

СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ

СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ 1. За да подадете електронно заявление за първи етап на класиране в периода 03-05.07.2019 г., влизате с Вх. и кода за достъп от служебната бележка в https://priem.mon.bg

Подробно

Потребителско ръководство за платформа за кандидатстване по НП на МОН v0.4 2

Потребителско ръководство за платформа за кандидатстване по НП на МОН v0.4 2 Потребите)с+о ръ+о-одст-о за п)атформа за +андидатст-ане по Национа)ни програми (НП) +ъм Министерст-о на образо-анието и нау+ата Адрес: http://np.mon.bg/ Съдържание Работа с платформата... 3 Смяна на паролата...

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.6 1. ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА. 1.1. Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) НА РАЙОНЕН СЪД СЕВЛИЕВО ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

Ръководство за работа на Кандидат-бенефициери Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към Център за образователна интеграци

Ръководство за работа на Кандидат-бенефициери Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към Център за образователна интеграци Ръководство за работа на Кандидат-бенефициери Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към Център за образователна интеграция на от етническите малцинства www.coiduem.bg 30.08.2019

Подробно

Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАР

Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАР Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАРИТЕЛНО: 1. Да се заплати определената такса и платежният

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място,

Подробно

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило 1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано приложение създадено с една от най-новите и бързо развиваща

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

Инструкция за попълване на Опис на документите, доказващи реализация на животни по схемите СМКЮ, ЕЖСК(месо) и ДПЖСК месни, млечни (с комбинирана реали

Инструкция за попълване на Опис на документите, доказващи реализация на животни по схемите СМКЮ, ЕЖСК(месо) и ДПЖСК месни, млечни (с комбинирана реали Инструкция за попълване на Описа на документи към Декларацията по чл. 27в, ал.1 от Наредба 3 от 2015 г. във връзка със заявено участие по схемите СМКЮ, ЕЖСК (месо), ДПЖСК - с доказване реализация в периода

Подробно

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен модул позволяващ Ви да наблюдавате и контролирате алармената си система

Подробно

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предварителни условия и преминете към стъпка Инсталиране.

Подробно