Р Е Ц Е Н З И Я

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ц Е Н З И Я"

Препис

1 Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Александър Асенов Воденичаров на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки, Професионално направление Право 3.6; научна специалност Административно право и административен процес Автор на дисертационния труд: Росица Руменова Рогова, редовен докторант към катедра Публичноноправни науки към Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство Тема на дисертационния труд: АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕКАРЯ ПРИ НАРУШАВАНЕ ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА 1. Информация за дисертанта Със Заповед на Ректора на УНСС съм определен за член на научното жури по защита на дисертационния труд на Росица Руменова 1

2 Рогова на тема Административнонаказателна отговорност на лекаря при нарушаване правата на пациентите. Росица Рогова е зачислена за докторант на редовна докторантура към катедра Публичноправни науки на Юридическия факултет, УНСС по професионално направление 3.6 Право (Административно право и административен процес), със Заповед на Ректора 628/ г., със срок на обучение 3 години считано от г. В срока на обучението си, докторантът е положил изискваните изпити за докторантски минимум с отличен успех. Росица Руменова Рогова е роден на 18 юли 1979 г. в гр. Пазарджик. През 1998 г. е завършила средното си образование в Хуманитарна гимназия със засилено изучаване на английски език "Иван Аксаков" - Пазарджик. През 2003 г. завършва висше юридическо образование в УНСС София и придобива магистърска степен в специалност Право. През 2016 г. е зачислена като редовен докторант към катедрата по Публичноправни науки на Юридическия факултет на УНСС. В рамките на трудовата си дейност Росица Рогова е работил първоначално като юрист в застрахователно дружество. Впоследствие като юрист към Арбитражния съд на БТПП и Министерството на здравеопазването, като понастоящем работи като юрист в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд Представеният дисертационен труд е удачно структуриран в правно-логическа последователност в увод, четири глави, разделени на раздели, заключение и литературна справка. Разработен е в обем от 192 2

3 страници. Библиографската справка съдържа над 120 заглавия, включително и чуждоезикова литература. Прегледът на използваната литература показва, че съдържащите се в библиографската справка литературни източници имат пряко отношение към темата на дисертацията. При разработване на изследваните проблеми докторантът показва отлична ориентация в наличните изследвания в правната доктрина, оценките на състоянието и възможностите за решаването на изследвания проблем. В центъра на анализа в дисертацията основателно са поставени административните нарушения на лекаря при накърняване на правата на пациентите и предвидените административни наказания, както и производствата по установяването и налагането им. Ето защо изследването има комплексен характер. За задълбоченото разкриване на обективните и субективните състави на разглежданите противоправни деяния способства използването от докторанта на правнологическия, сравнителноправния и историкоправния методи.. Формулираните предложения de lega ferenda съдействат за усъвършенстване на нормативната рамка на административнонаказателната отговорност на лекарите при нарушаване на правата на пациентите. Проучваната материя е особено актуална и е чувствителна за обществото. В средствата за масова информация се изнасят редица случаи, в които са накърнени правата, законните интереси и свободите на пациентите. Ясното очертаване на съществуващите фактически явления и иа административнопроцесуалните действия при реализирането на разглежданата отговорност ще имат за резултат по-нататъшното 3

4 усъвършенстване на правния климат и ефективността при прилагането на правните разпоредби.. Изследванията, предмет на дисертационния труд са с навременни, защото в правната ни литература липсва цялостно монографично проучване на административнонаказателната отговорност на лекаря и проблематиката, свързана с нея. В представената дисертация подробно се изследват, съдържащите се в нормативната уредба административните нарушения на лекаря съгласно действащото българско законодателство. Систематизиран е и процесът на реализация на отговорността на лекарите за нарушения в националните законодателства на някои държави-членки па Европейския съюз. Въпросът за административнонаказателната отговорност в здравеопазването е многостепенен. Аргументирано докторанта извежда извода, че нормативната уредба и съдебната практика, разграничават отделни административни нарушения, както от страна на лечебните заведения и медицинските специалисти (медицински обслужващ персонал), така и от страна на зъболекари, лекари и др. В случая предметът на изследване на дисертационния труд се ограничава само до административните нарушения на права на пациентите, които би могъл да извърши лекаря по действащото ни законодателство. Тази проблематика има своята опора в чл. 52 от Конституцията на Република България, притежава относителна самостоятелност по отношение на останалите и в най-висока степен би засегнала и застрашила не само здравето, а и живота на пациента. 4

5 Докторантът сполучливо дефинира с оглед специфичниите аспекти на разглежданите обществени отношения следните задачи, разработването на които са налице редица научни приноси. 1. Изследване на административните нарушения на лекарите съгласно националното и европейско законодателство в сравнителноправен разрез. 2. Изследване на административните нарушения на лекарите при нарушаване правата на пациента в българското здравеопазване. 3. Изследване на способите за защита на правата на пациентите в здравеопазването. 4. Санкционните правомощия на компетентните органи. 5. Изследване на европейския опит в сферата на здравеопазването на при установяване на лекарска грешка и приложимата съдебна практика съобразно националното ни законодателство. Теоретичното проучване на въпроса и неговото практическо приложение в административната и съдебна практика у нас и в някои други-членки на Съюза има за резултат разграничаването на хипотезите за отговорността на лекарите при нарушения на правата на пациентите. По този начин може да се формира по- ефективна нормативна среда не само за установяване на конкретните нарушения, но и да се засили генералната превенция спрямо обществото. Конкретните предложения de lege ferenda способстват за прецизиране и усъвършенстване на правната уредба административнонаказателната отговорност на лекаря при нарушаване правата на пациентите. Особено интересни сред направените предложения de lege ferenda са добре обоснованите юридическш и други социални предпоставки за 5

6 необходимостта от създаването на Медицински арбитраж и нормативна уредба на стандарти за качество на медицинското обслужване GS 1. Положителен момент и изразената позиция, че Добри практики в световен мащаб показват множеството ползи от внедряването на глобалните стандарти GS1 в процесите, обхващащи грижите за здравето на пациента, проследимостта, автоматизацията, регулаторните уредби и много други (с. 182). Но някои от предложенията имат нужда от допълнителна обосновка (напр. по т. 3 на стр. 180 са приети Кодекс за професионална етика на лекарите в България, Европейска харта за правата на пациентите) и по-точна формулировка (напр. по т. 4 на същатата страница). 3. Аналитична характеристика на дисертационния труд В увода са очертани предметът, задачите, целите и методите на изследването, които се ограничават до изясняване на въпроса за административнонаказателната отговорност на лекарите при извършване на административни нарушения на правата на пациентите по българското законодателство, като според автора тази проблематика има своята опора в чл. 52 от Конституцията на Република България, притежава относителна самостоятелност и в най-висока степен би засегнала и застрашила не само здравето, а и живота на пациента. Изведен е правно историческия генезис на българското законодателство от Търновската конституция до сега действащата уредба на отговорността на лекаря при нарушаване на правата на пациента. С приносен характер е сравнителния анализ с международни актове и европейското законодателство. 6

7 Глава втора и трета съдържат теоретично разглеждане на структурните белези на административнонаказателната отговорност, видовете административни нарушения на правата на пациентите, извършени от лекар, правните способи за тяхната защита и предвидените административни наказания, и принудителни административни мерки. Впечатление прави цитираната съдебна практика, с която докторантът подкрепя различните състави на административни нарушения. Глава четвърта е посветена на производството по установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание. Положителен момент е специалното внимание на нормативната уредба по разглежданата проблематика в Германия, Австрия и Швейцария, като е подчертано значението на въвеждането на системи за идентифициране и избягване на грешки, извършвани от лекари с цел подобряване на качеството на медицинското лечение и грижите за пациентите. Съществено постижение са изведените в заключението причини за административните нарушения, засягащи правата и интересите на пациентите. Справедливо се посочва, че проблем при доказването е липсата на вещи лица за изготвяне на съдебномедицински експертизи, което сериозно затруднява дейността на органите на вътрешно ведомствения и специализирания външно ведомствен контрол, както и на правораздаването. Предложени са варианти за решение на този проблем. Росица Рогова е представила автореферат, който отразява постигнатите резултати в изследването. Налице са четири публикации на докторанта, които са във връзка с изследваната материя в дисертационния труд. Дисертационният труд на Росица Руменова Рогова е посветен на актуален и значим за административноправната теория и практика 7

8 проблем. В труда има достатъчно убедителни доказателства за научноприложни резултати с характер на научни приноси. На фона на моята като изцяло положителна оценка за научната продукция и дейността на дисертанта, бих искал да отправя следните бележки и препоръки Очакванията ми в бъдеще са авторът да задълбочи своите изследвания в тази насока. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Във връзка с посоченото до тук, дисертационният труд следва да се оцени като навременно и задълбочено изследване на важен административноправен въпрос. Обсъжданият научен труд показва категорично, че Росица Руменова Рогова притежава щироки теоретични знания в областта на административното право и административния процес. Проучванията в труда, извеждането на научни изводи, аргументирането на поддържаните становища, изразяването на критично отношение по дадени въпроси и др. ясно показват, че кандидатът притежава способност за самостоятелни научни изследвания. Изхождайки от гореизложеното, считам, че представеният дисертационен труд на Росица Руменова Рогова отговаря напълно на изискванията на чл. 6, ал. 3 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и чл. 27 от Правилника за прилаганото му, 8

9 както и вътрешните актове на УНСС. Ето защо убедено предлагам на уважаемото научно жури да присъди на Росица Руменова Рогова образователната и научна степен Доктор г. РЕЦЕНЗЕНТ : (проф. д-р Александър Воденичаров) 9

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

С_ Т_ 1recenzia

С_ Т_ 1recenzia До Членовете на научното жури за защита на дисертационен труд РЕЦЕНЗИЯ от д-р Таня Николова ЙОСИФОВА доцент по гражданско и семейно право в Правно-историческия факултет на Югозападния Университет Неофит

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд: Туул Селенге Тема на дисертационния труд : Основни

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия в Република Турция,

Подробно

Дипломна работа

Дипломна работа СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Иван Величков Иванов, преподавател в Европейски политехнически университет гр. Перник и в качеството му на член на Научното жури по дисертационния труд на Светлозар Цветанов Вешков

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специалност Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската

Подробно

Sem 1

Sem 1 Дипломантски семинар Методология и изисквания към научните изследвания Методология на научните изследвания Всяко научно изследване е насочено към постигане на определени научни резултати, създаване на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по специалност Икономика и управление /Екоикономика/

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Пламен Александров Панайотов относно дисертационния труд на тема Наказателноправна защита на политическите права на гражданите о

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Пламен Александров Панайотов относно дисертационния труд на тема Наказателноправна защита на политическите права на гражданите о РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Пламен Александров Панайотов относно дисертационния труд на тема Наказателноправна защита на политическите права на гражданите от Николета Кирилова Кузманова за присъждане на образователната

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Любомир Алексиев д.м. НПЦВМЕАММ - ВМА За дисертационен труд на ЕЛЕНА СТОЙКОВА СТОЯНОВА За придобиване на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Любомир Алексиев д.м. НПЦВМЕАММ - ВМА За дисертационен труд на ЕЛЕНА СТОЙКОВА СТОЯНОВА За придобиване на образователна и научна СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Любомир Алексиев д.м. НПЦВМЕАММ - ВМА За дисертационен труд на ЕЛЕНА СТОЙКОВА СТОЯНОВА За придобиване на образователна и научна степен Доктор с тема: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно