Microsoft Word - УП-КрЕ-В1.docx

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - УП-КрЕ-В1.docx"

Препис

1 Приложение 8 към т. 8 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по корейски език в първи гимназиален етап на средната образователна степен е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения, свързани с изграждането на комуникативни компетентности на ученика и с общуването. Тази учебна програма е продължение на учебната програма за VІІІ клас по учебен план с интензивно изучаване на корейски език и е предназначена за обучение на ученици в IX и X клас за постигане в края на Х клас на ниво В1 по Общата европейска езикова рамка. Програмата позволява гъвкаво прилагане на изискванията за постигане на описаното ниво на знания и умения по корейски език в съответствие с училищния учебен план. Обучението по корейски език по учебен план с разширено изучаване на езика в Х клас разширява и допълва компетентностите за ниво В1. Тематичните области, езиковите средства, речевите и писмените дейности в програмата са съобразени с интересите, възрастта и опита на учениците. Програмата следва спираловидния принцип на повтаряемост и постепенно разширяване на знанията, уменията и компетентностите, отнасящ се за всеки клас и етап на обучение. Очакваните резултати по четирите умения слушане, четене, говорене и писане, се основават на Приложение No 2 към чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредба No 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО Таблица с декомпозирани стандарти СЛУШАНЕ ЧЕТЕНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ 1. да разбира общото съдържание на несложни текстове по познати теми, представени с нормално 1. да разбира общото съдържание и да извлича основна информация от автентични и/или адаптирани художествени и При диалогична реч 1. да започва, поддържа и завършва разговор по познати теми или теми, свързани с актуални събития в 1. да създава описателни и повествователни текстове по познати теми или теми, 1

2 темпо на речта и стандартно произношение; 2. да разбира основната информация и конкретни подробности от несложни текстове от по-широки области на обществения живот, съдържащи общоупотребявана лексика и представени с ясна дикция и нормално темпо на речта; 3. да проследява разговор по познати теми между носители на езика, като разбира комуникативните намерения и идентифицира лицата, темата на разговора, мнения и чувства; 4. да разбира общия смисъл на информация от средствата за масово осведомяване. научнопопулярни текстове, написани на стандартен език по познати теми или свързани с актуални събития; 2. да проследява логическата и хронологичната последователност на събитията в текстове по познати теми, да открива темата и комуникативното намерение на автора; 3. да разбира и открива необходима информация от различни обяви, описания, инструкции и др.; 4. да разбира конкретна информация от текстове, представляващи лична кореспонденция, да определя изразените чувства, желания, намерения. съответствие с комуникативната задача; 2. да изразява лично мнение, съгласие или несъгласие; 3. да изразява и да реагира на чувства; 4.да използва уместна и разнообразна лексика, съответстваща на комуникативната ситуация; 5. да говори относително гладко, без прекалено големи паузи, с произношение и интонация, близки до стандартните и ненарушаващи разбирането; 6. да използва компенсаторни стратегии. При монологична реч 1. да представя информация по познати теми и теми, свързани с актуални събития или с личните интереси, като изтъква найсъщественото в нея; свързани с актуални събития; 2. да създава кратки информативни текстове; 3. да попълва формуляри, анкети и др., като използва конкретна информация и излага лично мнение; 4. да разработва проекти по познати теми, като използва различни източници; 5. да води лична кореспонденция, като описва събития и впечатления; 6. да разказва и/или да преразказва история. 2. да описва накратко случки, събития и преживявания; 3. да преразказва устно кратки текстове; 2

3 4. да обяснява и да посочва причините за своите планове и намерения; 5. да говори относително гладко, без прекалено големи паузи, с произношение и интонация, близки до стандартните; 6. да владее компенсаторни стратегии. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ, ПРЕДВИДЕНО ЗА ДО 216 УЧЕБНИ ЧАСА Тематични области Очаквани резултати (компетентности по четирите основни умения: слушане, четене, говорене и писане) Нови знания I. Аз и другите СЛУШАНЕ ФОНЕТИКА Аз и моят свят (семейство, роден град, училищна среда) Междуличностни отношения (семейни събития, отправяне на покана, организиране и участие в благотворителни дейности) Социална среда и ценностна система 1. да разбира съществената информация от изказвания и ограничени по обем текстове по изучаваните тематични области, представени с нормално темпо на речта и стандартно произношение; 2. да проследява разговор по изучаваните тематични области между носители на езика, като разбира комуникативните намерения и идентифицира лицата (цел, адресат), темата на разговора, мнения и чувства; Интонационни модели Омофони Асимилация на съгласни ( 신랑, 신라, 관람 ) ГРАМАТИКА I. МОРФОЛОГИЯ Съществително име Несамостоятелни съществителни 것. 적수, 때문, 대로 ; 3

4 (начини на общуване реално и виртуално общуване, речеви етикетразговорен стил) II. Светът около мен Моето родно място минало, настояще, бъдеще, забележителности; Моите мечти и представи за бъдещето (образование, професия, дом, семейство) Обществени институции (банки, болници, библиотеки); Съвременни технологии и тяхното приложение; III. Всекидневие Облекло и мода (модни предпочитания и тенденции) Култура на хранене в Корея Интереси, увлечения и свободно време (музика, книги, кино, спорт) 3. да разбира общия смисъл на информацията от средствата за масово осведомяване; 4. да подбира конкретна информация от съобщения, обяви, менюта, инструкции, разговори (и по телефона), разписания на влакове, автобуси, самолети; прогнози за времето; 5. да разбира основна информация от несложни текстове от по-широки области на обществения живот, съдържащи общоупотребявана лексика и представени с ясна дикция и нормално темпо на речта; 6. да открива връзки между сведения и събития; 7. да разбира общото съдържание на откъси от корейски сериали, представени на стандартен език; 8. да използва компенсаторни стратегии. ЧЕТЕНЕ 1. да извлича основна информация от автентични, съответстващи на езиковото ниво и/или адаптирани художествени и научнопопулярни текстове по изучаваните тематични области и по актуални събития, написани на стандартен език; 2. да разбира комуникативното намерение на автора (цел, адресат), като определя темата, разграничава съществените моменти, Изразяване на пола префикси 남 и 여 ; Прилагателно име Глаголизация на прилагателните; Образуване на каузитивни глаголни форми от прилагателни с помощта на каузитивни суфикси 이, - 우,- 히,- 추 ; Наречие Образуване на наречие от описателни глаголи с помощта на суфикса -게 Глагол Хоноративна система начин на изразяване; Неофициален стил; Каузитивни спомагателни глаголи глагол+ 게 되다 ( 만들다 ); Резултатни спомагателни глаголи - глагол+ 아 / 어 / 여있다 ; Предлози Предложни изрази За сравнение (в сравнение с/със) 에비해서 За тема (отностно) -에대해서 II. СИНТАКСИС Сложни изречения: 4

5 Изкуство (емблематични представители на изкуството и културата и техни произведения) Планиране и организиране на пътувания; Транспортни средства видове; упътване; IV. Здраве и здравословен начин на живот Здравословно хранене. Здравословни навици и поведение V. Природа и екология Природни чудеса и забележителности Растително многообразие на Корея Екотуризъм: природни обекти под егидата на ЮНЕСКО -екологични организации и инициативи VI. Моята родина и светът проследява сюжетната линия, разграничава персонажите; 3. да открива необходимата информация в обяви, менюта, рецепти, разписания, инструкции, програми на радио, телевизия, кино, театър, концерти и др.; 4. да разбира конкретна информация от писма, покани и електронни съобщения, определяйки изразените в тях намерения, желания и чувства; 5. да проследява логическата и хронологичната последователност на събитията в текстове, свързани с изучаваните тематични области; 6. да използва компенсаторни стратегии, като се ориентира по илюстрациите, заглавието и контекста, спецификата на конкретния текст, интернационалната лексика. ГОВОРЕНЕ При диалогична реч 1. да участва в разговор (вкл. в подготвено кратко интервю) по изучаваните тематични области и по теми, свързани с интересите му, в съответствие с комуникативната задача; 2. да търси, да дава информация и да договаря съвместна дейност, във връзка с изучаваните тематични области; 3. да започва, да поддържа и да завършва разговор по познати теми, да обменя конкретна Сложно съчинено -изречения,образувани с помощта на съюзна връзка 거나 ; Сложни съставни изречения, образувани с помощта на: граматична конструкция, изразяваща опит - 아 / 어 / 여보다, - 은 / ㄴ적이있다 / 없다 граматична конструкция, изразяваща взимане и даване на разрешение - 아 / 어 / 여도되다 граматична конструкция, изразяваща намерение -을/ ㄹ까하다 граматична конструкция, изразяваща желание 았 / 었 / 였으면좋겠다 съюзна връзка, изразяваща цел -으려고 съюзна връзка, изразяваща прекъсване/последователност на действията 다가, -았/ 었 / 였다가 граматичната конструкция, изразяваща знание/незнание -는/ 은지모르다 / 알다 подчинителна съюзна връзка -( 으 ) 려면 подчинителна съюзна връзка 는동안 непряка реч 5

6 Аз гражданин на Европа и света Пътуване, ваканция, туризъм (планиране, впечатления и преживявания) Регионални празници и традиции. Подаръци. Приносът на Корея в световното културноисторическо наследство В определени уроци да има елементи и/или рубрика за корейската култура, както и интегрирани въпроси и теми от областта на гражданското образование и устойчивото развитие. Да има активно приложение на ИКТ в урочната дейност. Изкуствата и технологиите да са представени в дейностите. информация, да изразява мнение, съгласие или несъгласие със събеседниците; 4. да споделя преживявания и да изразява чувства (интерес, удивление, радост и др.); 5. да говори относително гладко, без прекалено големи паузи, с произношение и интонация, близки до нормите на езика и ненарушаващи разбирането; 6. да използва разнообразни езикови средства, речево поведение, регистър на общуване и компенсаторни стратегии. При монологична реч 1. да представя информация по познати и свързани с интересите му теми, като изтъква същественото; 2. да разказва накратко случки, събития, преживявания, да описва лица, места и явления; 3. да представя плановете и намеренията си, като посочва мотиви и се аргументира; 4. да говори относително гладко, без големи паузи, с произношение и интонация, близки до нормите на езика и ненарушаващи разбирането; 5. да използва компенсаторни стратегии. ПИСАНЕ 1. да създава логически свързан и правилно структуриран текст по изучаваните тематични ЛЕКСИКА Лексикалният минимум включва основни лексикални единици, необходими за осъществяване на комуникация на прагово ниво по предвидените в програмата тематични области. Обръща се внимание на фразови глаголи, колокации, идиоми, както и на организиране на лексикалните единици в синонимни гнезда. Изучената лексика се активизира и се обогатяват лексикалните полета, свързани с изучаваните тематични области. Лексикални полета: социални контакти, междуличностни отношения; облекло и мода, бижута и аксесоари; ястия, рецепти, менюта; спортни дисциплини и спортни съоръжения; музикални стилове, музикални инструменти; здраве и физическа активност; улици, пътища, улична и пътна маркировка, видове транспортни средства; личност, социална среда и ценности; 6

7 области, по актуални или интересуващи го теми в съответствие с комуникативната задача; 2. да създава текст по опорни точки, ключови думи или илюстративен материал (графично изображение, таблица, карикатура, комикс) в съответствие с комуникативната задача; 3. да посочва мотиви и да се аргументира; 4. да води лична кореспонденция; 5. да разказва накратко конкретни събития, случки и преживявания от личния си житейски опит, да изразява мнение и споделя опит; 6. да попълва формуляри, анкети, да създава стандартен автобиографичен текст; 7. да съставя план на съдържанието на прочетен или чут текст, да изразява отношение и да коментира; 8. да използва правопис и пунктуация, които не затрудняват разбирането и са съобразени с нормите на езика. Всеки писмен текст трябва да е с обем в рамките на думи. средства за общуване, социални мрежи; иновационни технологии; всекидневно и официално облекло, стил (десени, платове, модели и пр.), модни тенденции; видове изкуства, традиционни и съвременни занаяти; околна среда и екология; защитени природни обекти; риби, птици; защитени природни обекти; туристическо оборудване; обществени институции (банки, библиотеки, болници); растения; природни обекти; Лексикалният минимум включва езикови средства за осъществяване на следните речеви актове: поздрав, обръщение, представяне, запознаване, сбогуване, извинение, съгласие/несъгласие, благодарност, молба, покана, пожелания за празници, поздравления, предложения, желания и предпочитания, планиране на съвместна дейност, разказване, описание, съпоставителна характеристика, изразяване на мнения и препоръки, изразяване на преценка и изводи. 7

8 ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА Годишен брой часове в ІХ клас по учебен план с интензивно изучаване на корейски език 144 часа Годишен брой часове в Х клас по учебен план с интензивно изучаване на корейски език 72 часа Годишен брой часове в Х клас по учебен план с разширено изучаване на корейски език 72 часа Годишен брой часове в ХІ клас по учебен план с разширено изучаване на корейски език 72 часа Годишен брой часове в ХІІ клас по учебен план с разширено изучаване на корейски език 62 часа За нови знания 50% За упражнения, преговор, обобщение и практически дейности 45% За контрол и оценка 5% СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ Текущи оценки за учебен срок: ІХ клас по учебен план с интензивно изучаване на корейски език Х клас по учебен план с интензивно изучаване на корейски език Устни изпитвания и участие в клас минимум 3 оценки минимум 2 оценки Писмени задачи в клас и домашни работи минимум 2 оценки минимум 1 оценка Kонтролна работа 1 оценка 1 оценка Класна работа 1 оценка 1 оценка Работа по проекти 1 оценка 1 оценка Текущи оценки за учебен срок Х клас по учебен план с разширено изучаване на корейски език ХI клас по учебен план с разширено изучаване на корейски език ХII клас по учебен план с разширено изучаване на корейски език 8

9 Устни изпитвания и участие в работа в клас минимум 2 оценки минимум 2 оценки минимум 2 оценки Писмени задачи в клас и домашни работи минимум 1 оценка минимум 1 оценка минимум 1 оценка Контролна работа 1 оценка 1 оценка 1 оценка Класна работа 1 оценка 1 оценка 1 оценка Работа по проекти 1 оценка 1 оценка 1 оценка УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ, ПРЕДВИДЕНО ЗА ДО 126 УЧЕБНИ ЧАСА Препоръчва се за изучаване в избираеми и/или факултативни учебни часове от училищния учебен план. Тематични области I. Аз и другите Аз и моят свят (моята мечта) Междуличностни отношения (семейни събития-рожден ден, сватба; отправяне на покана) II. Светът около мен Моето родно място природа и забележителности; Моето училище; III. Всекидневие Култура на хранене в Корея Култура на пазаруване в Корея Очаквани резултати (компетентности по четирите основни умения: слушане, четене, говорене и писане) СЛУШАНЕ 1. да разбира съществената информация от изказвания и ограничени по обем текстове по изучаваните тематични области, представени с нормално темпо на речта и стандартно произношение; 2. да проследява разговор по изучаваните тематични области между носители на езика, като разбира комуникативните намерения и идентифицира лицата (цел, адресат), темата на разговора, мнения и чувства; 3. да разбира общия смисъл на информацията от средствата за масово осведомяване; 4. да подбира конкретна информация от съобщения, обяви, менюта, инструкции, разговори (и по телефона); 5. да разбира основна информация от несложни текстове от по-широки области на обществения живот, съдържащи Нови знания ФОНЕТИКА Интонационни модели Омофони Асимилация на съгласни ( 신랑, 신라, 관람 ) ГРАМАТИКА I. МОРФОЛОГИЯ Съществително име Несамостоятелни съществителни 것. 적. 수 때문 ; Изразяване на пола префикси 남 и 여 ; Несамостоятелни съществителни 대로 Прилагателно име Глаголизация на прилагателните Образуване на каузитивни глаголни форми от прилагателни с помощта на каузитивни суфикси 이, -우,-히,-추; 9

10 IV. Здраве и здравословен начин на живот Здравословно хранене - рецепти за здравословни ястия Здравословни навици и поведение V. Природа и екология Алтернативно пазаруване с цел опазване на околната среда пазари за стоки втора употреба VI. Моята родина и светът Пътуване, ваканция, туризъм (планиране, впечатления и преживявания) Регионални празници и традиции. В определени уроци да има елементи и/или рубрика за корейската култура, както и интегрирани въпроси и теми от областта на гражданското образование и устойчивото развитие. Да има активно приложение на ИКТ в урочната дейност. Изкуствата и технологиите общоупотребявана лексика и представени с ясна дикция и нормално темпо на речта; 6. да открива връзки между сведения и събития; 7. да разбира общото съдържание на откъси от корейски сериали, представени на стандартен език; 8. да използва компенсаторни стратегии. ЧЕТЕНЕ 1. да извлича основна информация от автентични, съответстващи на езиковото ниво и/или адаптирани художествени и научнопопулярни текстове по изучаваните тематични области и по актуални събития, написани на стандартен език; 2. да разбира комуникативното намерение на автора (цел, адресат), като определя темата, разграничава съществените моменти, проследява сюжетната линия, разграничава персонажите; 3. да открива необходимата информация в обяви, менюта, рецепти, разписания, инструкции, програми на радио, телевизия, кино, театър, концерти и др.; 4. да разбира конкретна информация от писма, покани и електронни съобщения, определяйки изразените в тях намерения, желания и чувства; 5. да проследява логическата и хронологичната последователност на събитията в текстове, свързани с изучаваните тематични области; 6. да използва компенсаторни стратегии, като се ориентира по илюстрациите, заглавието и Наречие Образуване на наречие от описателни глаголи с помощта на суфикса -게 Глагол Хоноративна система начин на изразяване Неофициален стил Каузитивни спомагателни глаголи глагол+ 게 되다 ( 만들다 ) Резултатни спомагателни глаголи - глагол+ 아 / 어 / 여있다 Предлози Предложни изрази За сравнение (в сравнение с/със) 에비해서 За тема (относно) -에대해서 II. СИНТАКСИС Сложни изречения: за изразяване на опит 아 / 어 / 여보다 -은/ ㄴ적이있다 / 없다 за взимане и даване на разрешение -아/ 어 / 여도되다 за изразяване на намерение -을/ ㄹ까하다 за изразяване на желание 았 / 었 / 였으면좋겠다 за изразяване на цел 으려고 10

11 да са представени в дейностите. контекста, спецификата на конкретния текст, интернационалната лексика. ГОВОРЕНЕ При диалогична реч 1. да участва в разговор (вкл. в подготвено кратко интервю) по изучаваните тематични области и по теми, свързани с интересите му, в съответствие с комуникативната задача; 2. да търси, да дава информация и да договаря съвместна дейност, във връзка с изучаваните тематични области; 3. да започва, да поддържа и да завършва разговор по познати теми, да обменя конкретна информация, да изразява мнение, съгласие или несъгласие със събеседниците; 4. да споделя преживявания и да изразява чувства (интерес, удивление, радост и др.); 5. да говори относително гладко, без прекалено големи паузи, с произношение и интонация, близки до нормите на езика и ненарушаващи разбирането; 6. да използва разнообразни езикови средства, речево поведение, регистър на общуване и компенсаторни стратегии. При монологична реч 1. да представя информация по познати и свързани с интересите му теми, като изтъква същественото; 2. да разказва накратко случки, събития, преживявания, да описва лица, места и явления; 3. да представя плановете и намеренията си, като посочва мотиви и се аргументира; Сложно съчинено изречения,образувани с помощта на съюзна връзка 거나, Сложни съставни изречения, образувани с помощта на: съюзна връзка 다가, -았/ 었 / 였다가 граматичната конструкция - 는 / 은지 모르다 / 알다 подчинителна съюзна връзка -( 으 ) 려면 подчинителна съюзна връзка 는동안 непряка реч ЛЕКСИКА Лексикалният минимум включва основни лексикални единици, необходими за осъществяване на комуникация на прагово ниво по предвидените в програмата тематични области. Обръща се внимание на фразови глаголи, колокации, идиоми, както и на организиране на лексикалните единици в синонимни гнезда. Изучената лексика се активизира и се обогатяват лексикалните полета, свързани с изучаваните тематични области. Лексикални полета: социални контакти, междуличностни отношения; ястия, рецепти, менюта; здраве и физическа активност; музикални стилове, музикални инструменти; улици, пътища, улична и пътна маркировка, видове транспортни средства; 11

12 4. да говори относително гладко, без големи паузи, с произношение и интонация, близки до нормите на езика и ненарушаващи разбирането; 5. да използва компенсаторни стратегии. ПИСАНЕ 1. да създава логически свързан и правилно структуриран текст по изучаваните тематични области, по актуални или интересуващи го теми в съответствие с комуникативната задача; 2. да създава текст по опорни точки, ключови думи или илюстративен материал (графично изображение, таблица, карикатура, комикс) в съответствие с комуникативната задача; 3. да посочва мотиви и да се аргументира; 4. да води лична кореспонденция; 5. да разказва накратко конкретни събития, случки и преживявания от личния си житейски опит, да изразява мнение и споделя опит; 6. да попълва формуляри, анкети, да създава стандартен автобиографичен текст; 7. да съставя план на съдържанието на прочетен или чут текст, да изразява отношение и да коментира; 8. да използва правопис и пунктуация, които не затрудняват разбирането и са съобразени с нормите на езика. Всеки писмен текст трябва да е с обем в рамките на думи. личност, социална среда и ценности; средства за общуване, социални мрежи; иновационни технологии; видове изкуства, традиционни и съвременни занаяти; околна среда и екология; риби, птици; защитени природни обекти; обществени институции (банки, библиотеки, болници); растения; акупунктура, природна медицина ; Лексикалният минимум включва езикови средства за осъществяване на следните речеви актове: поздрав, обръщение, представяне, запознаване, сбогуване, извинение, съгласие/несъгласие, благодарност, молба, покана, пожелания за празници, поздравления, предложения, желания и предпочитания, планиране на съвместна дейност, разказване, описание, съпоставителна характеристика, изразяване на мнения и препоръки, изразяване на преценка и изводи. 12

13 ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА Годишен брой часове в ІХ клас по учебен план с интензивно изучаване на корейски език 36 часа Годишен брой часове в Х клас по учебен план с интензивно изучаване на корейски език 90 часа За нови знания 50% За упражнения, преговор, обобщение и практически дейности 45% За контрол и оценка 5% СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ Текущи оценки за учебен срок: ІХ клас по учебен план с интензивно изучаване на корейски език Х клас по учебен план с интензивно изучаване на корейски език Устни изпитвания и участие в клас минимум 1 оценка минимум 1 оценка Писмени задачи в клас и домашни работи минимум 1 оценкa минимум 1 оценка Kонтролна работа 1 оценка Работа по проекти 1 оценка 1 оценка Не се поставят оценки по корейски език, предвиден за изучаване във факултативните часове от училищния учебен план. ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ Тази програма дава възможност на учителя да прилага различни подходи, методи и стратегии на обучение за стимулиране на индивидуалното развитие на учениците и самостоятелност при учене, както и за насърчаване на мотивацията им в перспективата на ученето през целия живот. Oбучението по корейски език дава възможност ученикът: да развие езикови, социокултурни и ключови компетентности; 13

14 да прилага на практика изучавания език: да чете, да разбира устна реч, да общува на елементарно ниво, да се изразява в писмена и устна форма; да изгради положително отношение към изучаването на корейски език и култура. ПОДХОДИ И МЕТОДИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК Обучението се осъществява чрез: прилагане на личностно-ориентирано обучение, което позволява индивидуализиран и диференциран подход; прилагане на дейностно-ориентиран подход с акцент върху практическата насоченост на обучението; формиране на базова култура на личността: нравствена, правна, естетическа, физическа, култура на труда, на общуването; развиване на творчески умения и независимо мислене на учениците; принципа на преподаване от лесно към трудно, от изучено към ново, като работата се основава на личния опит и изучаваното по другите учебни предмети и новият материал се съпоставя с изучения; интегрирано изграждане на четирите езикови умения с акцент върху развиването на говорните компетентности; общуване в клас на корейски език (родният език се използва при необходимост); изграждане на нагласа за междукултурно общуване, развиване на толерантност и интерес към други култури и модели на поведение, както и на чувство за национална идентичност при изучаване на социокултурната информация за Корейския полуостров. Ключови компетентности УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК МАТЕМАТИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ И Дейности и междупредметни връзки интегрирано изграждане на четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане, чрез разбиране и съставяне на устни и писмени послания, разбиране и изразяване на мисли, факти, мнения, чувства и отношения както в устна, така и в писмена форма в предвидими и познати ситуации, използване на помощни материали и техника. обогатяване на лексиката и осмисляне на отделни граматически категории, развиване на усет за правилен избор на езикови форми, подходящи за конкретен контекст, връзка с учебен предмет български език и литература. дейности за запознаване с основни математически действия и с основни принципи и методи на природните науки и технологиите, както и отражението им върху природната среда, връзка с 14

15 ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ КУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ И изучавания материал по учебните предмети математика, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и информационни технологии. използване на системи за електронно обучение в часовете по корейски език за развиване на езикови умения чрез ИКТ, връзка с учебен предмет информационни технологии. натрупване на знания и опит за осъзнаване на потребност от мотивирано учене и необходимост от постоянно самоусъвършенстване чрез: ролеви игри и симулации; самостоятелни задачи, отговарящи на индивидуалните интереси на учениците; работа по проекти; дидактически игри; извънкласни дейности (изложби, изнесени сред природата уроци, свързани със заобикалящата среда, участие в училищни и извънучилищни проекти, представления, тържества, срещи с носители на езика и др.); използване на съвременни и класически средства за обучение: аудио и мултимедийни материали, печатни материали (разкази, комикси, откъси от книги, проспекти, брошури и др.), електронно обучение (образователен софтуер, онлайн ресурси); връзка с всички учебни предмети. участие в екипни проекти и индивидуални дейности, възпитаване в норми на поведение и изграждане на ценностна система и гражданско самосъзнание; осмисляне на националната културна идентичност чрез опознаване на културите на другите народи, връзка с всички учебни предмети. работа в екип и изпълнение на индивидуални задачи, приучаване към спазване на срокове, развиване на новаторско мислене и възприемане на нови идеи, връзка с всички учебни предмети. дейности за опознаване на националната култура в контекста на световното и европейското културно наследство, проекти, творчески инициативи, участие в постановки, празници и др., посветени на 15

16 УМЕНИЯ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ ТВОРЧЕСТВО УМЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ И ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И СПОРТ България и на страните на изучавания език, развиване на креативност, връзка с учебните предмети български език и литература, история и цивилизации, музика и изобразително изкуство. дейности, формиращи навици за природосъобразен и здравословен начин на живот, положително отношение към световното и националното културно наследство, връзка с учебните предмети история и цивилизации и физическо възпитание и спорт. 16

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО B1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Приложение 1 към т. 1 Обучението по арабски език в първи гимназиален етап на средната образователна степен

Подробно

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx Приложение 1 към т. 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО B1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по арабски език в първи гимназиален етап на средната

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

Microsoft Word - КрЕ-ПП_11_12 клас_B2.docx

Microsoft Word - КрЕ-ПП_11_12 клас_B2.docx Приложение 9 към т. 9 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО В2 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА МОДУЛ УСТНО ОБЩУВАНЕ Профилираното

Подробно

Microsoft Word - B1 ivrit

Microsoft Word - B1 ivrit Приложение 10 към т. 10 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО B1 Кратко представяне на учебната програма Обучението по чужд език- иврит в първи гимназиален етап е насочено към овладяване на знания,

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения,

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-В1.doc

Microsoft Word - УП ЯЕ-В1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В1 Приложение 8 към т. 8 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в първи гимназиален етап на средната образователна степен

Подробно

Microsoft Word - 2 kl ivrit

Microsoft Word - 2 kl ivrit Приложение 2 към т. 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА II КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в начален етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения и отношения,

Подробно

Microsoft Word - 6 kl ivrit

Microsoft Word - 6 kl ivrit Приложение 6 към т. 6 Кратко представяне на учебната програма УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА VI КЛАС Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧЕШКИ ЕЗИК ЗА ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за учебно съдържание

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

Microsoft Word - 3 kl ivrit

Microsoft Word - 3 kl ivrit Приложение 3 към т. 3 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК-ИВРИТ ЗА III КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в начален етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения и отношения,

Подробно

Microsoft Word - 4 kl ivrit

Microsoft Word - 4 kl ivrit Приложение 4 към т. 4 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК-ИВРИТ ЗА IV КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в начален етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения и отношения,

Подробно

Microsoft Word - A2 ivrit

Microsoft Word - A2 ivrit Приложение 9 към т. 9 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО А2 Кратко представяне на учебната програма Обучението по чужд език- иврит в прогимназиален етап е насочено към овладяване на основни

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

Microsoft Word - ЯЕ-ПП_11_12 клас_В2.docx

Microsoft Word - ЯЕ-ПП_11_12 клас_В2.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО В2 МОДУЛ УСТНО ОБЩУВАНЕ Приложение 13 към т. 13 Настоящата учебна

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК-ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за

Подробно

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата 8.12.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.47 Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка МИНИСТЕРСТВО

Подробно

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д /. 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона за професионалното

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4144/29.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XI КЛАС, ВТОРИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като втори чужд език са съобразно ДОИ по чужди езици

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 2600/14.09.2018. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1453/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou_rado

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: ,     sou_rado СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: 0777 8 24 18, www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР

Подробно

Microsoft Word - АрE-ПП_11_12 klas_B2.docx

Microsoft Word - АрE-ПП_11_12 klas_B2.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО В2 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА МОДУЛ УСТНО ОБЩУВАНЕ Приложение 1 към т. 1 Профилираното

Подробно

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация 3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация в темпо, динамика. 6. Провокиране и стимулиране потребност

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4952/04.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4732/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 3987/28.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД 09-4529/31.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно