Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, 038/ GSM-0885 / УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорда

Размер: px
Започни от страница:

Download "Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, 038/ GSM-0885 / УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорда"

Препис

1 Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, 038/ GSM-0885 / УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорданова - Кинева Директор на ДГ 15 Слънце ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА Програмата е приета с Протокол 7/ г

2 I. АНАЛИЗ НА ОБЕКТИВНАТА СИТУАЦИЯ В ДГ 15 "Слънце", град Хасково са създадени различни органи с цел превенция на ранното напускане на деца на образователната институция: екип за обхват и задържане в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна възраст; комисия по превенция и закрила на деца в риск от насилие, добре работещ педагогически и обществен съвет, родителски активи, които имат отношение към превенцията и интервенцията на отпадане на децата от задължителна подготовка. В детската градина се осъществяват следните дейности за превенция на преждевременно напускане на децата от задължителна предучилищна подготовка: Участие в проекти, които подкрепят деца застрашени от ранно напускане; осигуряване на позитивна образователна среда; мотивиране на децата за участие в образователния - процес чрез включването им в допълнителни дейности, които не са дейност на детската градина; подкрепа на личностното развитие на децата - обща и допълнителна подкрепа; приобщаване на родителите и повишаване на тяхната ангажираност в процеса на образование; осигуряване на ефективна комуникация с родителите чрез провеждане на консултации, ел.комуникиция, открити дни и мероприятия; консултации с учителите и директора; партньорство с Дирекция Социално подпомагане", Полиция; Общинска администрация и други инсгитуци. В ДГ 15 Слънце напуснали деца от задължителна предучилищна подготовка има само в случай, че родителите трайно пребивават в чужбина. Всеки случай на подадено заявление за напускане на дете от предучилищна група /5 и 6 годишни/ се разглежда и се проследява неговото записване в друга образователна институция. Настоящата програма е разписана на база Стратегията за превенция и намаляване на дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система / /; II. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ 1. Законосъобразност - съответствие на политиката на детската градина със законите и подзаконовите нормативни актове/държавната политика. 2. Кохерентност - взаимна обвързаност на предлаганите политики при сътрудничество на всички заинтересовани страни. 3. Приемственост - осигуряване на непрекъснато действие на политиките за изпълнение на приетите цели и целеви показатели. 4. Своевременност осигуряване на навременни адекватни мерки за неутрализиране на рискове от преждевременно напускане на детска градина. 5. Отчетност, мониторинг и контрол - постигане на по-висока степен на ефективност.

3 III. ЦЕЛИ 1. Изпълнение на Постановление 100 от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. 2. Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие, пълноценна личностна реализация на всички деца, независимо от тяхното етническо, социално или културно различие. 3. Идентифициране на рисковите фактори за преждевременното напускане на задължителна предучилищна подготовка с оглед ограничаване на последиците от тях. 4. Изпълнение на междуинституционален план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в ДГ 15 Слънце". Постигането на целите се осъществява чрез: превенция, която цели предотвратяване на възникването на предпоставки за преждевременно напускане на детската градина, както и ограничаване на условията, които го благоприятстват; интервенция, която цели създаването на условия за ограничаване на преждевременното напускане при отчитане на конкретните заплахи на равнището на отделните лица, следвайки принципа за решаване на проблемите на най-ниско равнище. IV. ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 1. Проследяване неизвинените отсъствия на децата от ПГ от учителите и информация до директора. 2. Ежемесечно вписване на отсътвията на децата от ПГ в модул Отсътвия" на НЕИСПУО; 3. Своевременно въвеждане на протоколите за физическо посещение на адрес за обхват от екипа на детската градина в Междуинституционална платформа "Посещаемо и безопасно училище". 4. Осигуряване на позитивна образователна среда - атмосфера на взаимоотношения, даващи възможност за личностно, когнитивно и социално развитие на децата. 5. Повишаване качеството на образованието. 3. Осигуряване на достъп до образование и повишаване на качеството на образованието за децата от уязвими етнически общности. 4. Достъп до качествено образование за деца със специални образователни потребности. V. ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ 1. Обхват на деца за задължителна предучилищна възраст и задържане в образователните институции.

4 2. Връзка с родителя за изясняване на причините за отсъствие на детето. 3. Повишаване участието и ангажираността на родителите - индивидуално и групово наставничество. 4. Подкрепа за развитието на децата в риск. 7. Подпомагане на децата, застрашени от преждевременно напускане на детска градина, по финансови причини. 8. Развитие на занимания по интереси. VI. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПОЛИТИКА МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Обхват на децата за задължителна подготовка на 5 и 6 години. Обход на децата от екипа за обхват и задържане в ДГ на деца, които не са записани за задължителна подготовка. Изпълнение на мерки за записване на децата и междуинституционалната политика, съгласно механизма на МОН - ПМС 100/ г. Осъществяване на мерки за подкрепа на тези деца и родители. Брой обходени и записани нови деца, които не са посещавали ДГ.

5 Осигуряване на позитивна образователна среда - атмосфера на взаимоотношения, даващи възможност за личностно, когнитивно и социално развитие на децата. 1.Разработване на политики за ненасилие и изграждане на силна детска общност чрез правила на групите за поведение и спазване на етичен кодекс. 2.Проследяване на постиженията на децата и подкрепа, с цел подпомагане на личностното им развитие. 3.Диагностиране и консултиране на деца с обучителни затруднения. 4.Проверка на дневниците във връзка с отсъствията. 5.Своевременно информиране на родителите за броя на отсъствията по уважителни и неуважителни причини на децата от учителите на групата. Съвместна работа с Обществения съвет на детската градина за превенция на ранното напускане на ДГ и изграждане на позитивна образователна среда. - приети правила за поведение в детските групи; Наличие на жалби и похвали. - контролната дейност на директора и констативните протоколи; -описание в дневник и портфолио на детето; - становище от психолог и логопед; - протоколи от проверки; -директор; - популяризиране на работата на детската градина и акцентиране на полезността от предучилищно образование; Подкрепа за родители на деца в риск: разговори родител-родител с цел осъзнаване на образованието, като ценност; благотворителни акции.

6 Мерки при реализирани отсъствия на деца от задължителна подготовка 1.Действия на учителите от групата: Разговор с родителя за отсъствията; Водене на отчетност на отсъствията на децата - извинени с документи и неизвинени; Ежемесечно подаване на информация до директора за отсъствията на децата; Информиране на директора при направени повече от 10 неизвинени отсъствия за учебно време. 2.Действия от директора: Вписване на данните в модул Отсъствия" в НЕИСПУО; Писмо до ДСП от директора за подпомагане на детето в натура от семейните помощи /заплащане на такси, учебни материали/. Доклад до кмета на общината при повече от 10 отсъствия за налагане на административни наказания на родителя. -Намаляване на броя на неизвинените отсъствия; -Предотвратяване на напускането на детската градина;

7 Повишаване качеството на образованието 1, Консултации на родителите с учителите за набелязване на мерки, при проблеми в усвояване на учебния материал; индивидуална работа с децата. 2. Квалификация на учителската общност с цел идентифициране и подкрепа на децата в риск. Осигуряване на достъп до Мониторинг на междуетническите образование и повишаване на взаимоотношения в детската общност. качеството на образованието за децата от уязвими етнически общности -Брой проведени консултации; - удовлетвореност от обучението; -брой участници -констатации от мониторинга; -наличие или липса на междуетнически конфликти Достъп до качествено 1. Изграждане на система за работа с деца със образование за децата със СОП СОП 2. Осигуряване условия за ресурсно подпомагане на децата със СОП. -наличие на квалифициран персонал; -наличие на достъпна и подкрепяща среда. Повишаване участието и ангажираността на родителите 1. Приобщаване на родителите в процеса на образование, чрез активни, работещи родителски активи. -активност на родителската общност при общи мероприятия/общински; -брой проведени срещи и ефективност от 2.Провеждане на индивидуални работни тях; срещи с родителите на деца, в риск. - измерва се чрез промяната в ситуацията 3.Провеждане на открити дни за родителите. на детето.

8 Подкрепа за развитието на децата в риск 1. Индивидуална работа 2. Партниране с другите институции имащи, връзка с ДГ. -намаляване на отсъствията, повишаване на успеваемостта по ДОС за ПО; -ефективност от съвместната дейност, брой срещи. Подпомагане на деца. застрашени от преждевременно напускане, по финансови причини 1. Подпомагане на деца с трайни увреждания и без родители - дарителски акции. -брой деца на които им е осигурена такава грижа и предотвратено ранното 2. Преодоляване от детето на еднократни напускане на ДГ по финансови социални обстоятелства. причини; 3. Доброволни дарения от персонала и родителите на дрехи и материали за тези деца; 4. Безплатно ползване- на театър. Развитие на занимания по интереси 1. Използване на ресурсите по проект Равни в старта!" ИСУН. 2. Участие на деца в общински, национални и международни проекти, финансирани от различни донорски организации. 3. Активно участие в инициативи на детската градина. -активност на децата; -представителни изяви; -проявен интерес към проектите; -подпомагане на дейностите от учителската колегия.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/08.09.2017 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ,

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ , pgit_p

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ ,   pgit_p ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/2-29-29, e-mail: pgit_petrich@mail.bg УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция и намаляване

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: ; ; Утвърд

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: ; ;   Утвърд СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: 76-20-81; 76-32-81; e-mail: souaksakovo@abv.bg Утвърдил:.../п/... /М.Петрова/ Училищна програма за превенция

Подробно

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО 81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 e-mail:sou81@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна2018 2019 година Приет с

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ гр. София, район Подуяне, ул. Тодорини кукли 9 тел. 02/ , ; Утвърждавам:.. /ЗЗЛД/ Ди

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ гр. София, район Подуяне, ул. Тодорини кукли 9 тел. 02/ , ;  Утвърждавам:.. /ЗЗЛД/ Ди 143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ гр. София, район Подуяне, ул. Тодорини кукли 9 тел. 02/846-51-67, ;e-mail: ou143@abv.bg Утвърждавам:.. /ЗЗЛД/ Директор на 143.ОУ Г.Бенковски ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

Подробно

Основно училище Георги Кирков гр. Казанлък, обл. Стара Загора П Р О Г Р А М А ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Основно училище Георги Кирков гр. Казанлък, обл. Стара Загора П Р О Г Р А М А ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА Основно училище Георги Кирков гр. Казанлък, обл. Стара Загора П Р О Г Р А М А ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В ОУ ГЕОРГИ КИРКОВ ГР. КАЗАНЛЪК, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище - коригиран

Програма за превенция на ранното напускане на училище - коригиран Утвърждавам: Директор: Димитър Петров УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище 2017/2018 учебна година Приета на заседание на ПС Протокол 14 от 12.09.2017 год. Утвърдена със Заповед

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx)

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието гр. Русе Изх. 02- /.2016 г. ДО Г-Н СТЕФКО БУРЖИЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ Относно: отчет за резултатите

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ гр. Враца Враца 3000 Канцелария: (092)

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ гр. Враца Враца 3000 Канцелария: (092) МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ гр. Враца 1822 2018 1907 Враца 3000 Канцелария: (092) 62 21 75 www.hristobotev.org ул. Ген. Леонов 37 : (092) 62 35 49, (0888) 720 810

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР. ЦАРЕВО 0590 5 20 18 Директор; 5 20 13 Зам.директор; 5 20 31 Канцелария 0590 5 20 18 Утвърждавам: Д.Фелонова Директор П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст ( Механизъм за обхват) Решение 100от 8

Подробно

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45 тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45   тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна УТВЪРЖДАВАМ: Татяна Михайлова /Директор на 44. СУ Неофит Бозвели / ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА Настоящата програма е приета на заседание на педагогическия

Подробно

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВРАЦА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВРАЦА 4.Прогресивна компетентност на педагогическите екипи, отговаряща на образователните изисквания и компетентности и европейски компетенции. 5.Работа в екип, добра комуникация и споделяне на опит. 6.Подобряване

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс ,е-mail:

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс ,е-mail: ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс 600911,е-mail: pmg-vd@rio-vidin.org УТВЪРЖДАВАМ: Румяна Петрова на

Подробно