Maxforce MSDS

Размер: px
Започни от страница:

Download "Maxforce MSDS"

Препис

1 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair Lyon France Тел.: 0039 (0) Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: г БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД София 1512р ул. Резбарска 5 Тел.: 02/ БУЛСТАТ Страници: 7 Издание: 02 Наименование на препарата МАКСФОРС IC 1. Наименование на препарата и фирмата : 1.1. Наименование на препарата: МАКСФОРС IC Употреба на препарата: инсектицид за борба с хлебарки в жилищни сгради, здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение, индустрирални обекти, обекти за производство и търговия с храни и др Наименование на фирмата-производител: Лице, което пуска на пазара: БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД София 1512р ул. Резбарска 5 Тел.: 02/ Телефон за връзка в случай на спешност: - на лицето, което пуска на пазара- 02/ Пирогов Клинична токсикология : Състав на препарата: 2.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание: имидаклоприд 2.15%, натрив хидроксид 2.51, акрилова киселина,полимер 1% Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата - за препарати, класифицирани като опасни :

2 Химично вещество CAS / ЕС Имидаклоприд / % във Класифициране формулацията 2.15 Xn, R 22, 52 Акрилова киселина, хомополимер Xi, R 36 Натриев хидроксид / C, R 35, Текстът на R-фразите е посочен в раздел 16. Гранични стойности за въздуха на работната среда за някои съставки : в точ Описание на опасностите: Препаратът не се класифицира като опасен. Основни пътища за постъпване: инхалаторен, кожен и орален. Признаци и симптоми : Вдишване : Вдишването на парите може да причини дразнене на дихателните пътища. Кожа : Продължителният контакт може да причини обезмасляване и зачервяване на кожата. Очи: Директният контакт може да причини дразнене. Поглъщане: Може да причини дразнене на стомашно-чревния тракт. 4. Мерки за оказване на първа помощ 4.1. При контакт с кожата:замърсеното облекло незабавно да се свали и да се изпере преди нова употреба. Замърсените кожни участъци да се измият обилно с вода и сапун. Да се потърси медицинска помощ При контакт с очите: Да се изплакнат незабавно обилно с течаща вода при широко отворени клепачи в продължение минути. Да се потърси незабавно медицинска помощ При вдишване: Да се изнесе пострадалият на чист въздух. Да се потърси медицинска помощ, ако неразположението продължава При поглъщане: Да не се предизвиква повръщане. Устата да се изплакне с вода, без да се поглъща. Незабавно да се потърси медицинска помощ. Да се покаже при възможност, етикета или опаковката 4.5. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или препоръчителна): При поглъщане, попадане в очите, вдишване и кожен контакт Специални средства за оказване на първа помощ на работното място: баня за очите, дихателна маска. 5. Мерки при гасене на пожар 5.1. Подходящи средства за гасене на пожар: пяна, сухи химикали, водна струя, алкохол-резистентна пяна., пясък.

3 5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност: няма данни Специфични опасности, свързани с експозицията на препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове : Въглеродни оксиди, азотни оксиди Специални предпазни средства за пожарникарите: подходящо защитно облекло, ръкавици, дихателен апарт. 6. Мерки при аварийно изпускане 6.1. Лични предпазни мерки: Да се носят подходящи лични предпазни средства- защитни гащеризон. ръкавици, ботуши и 6.2. Мерки за опазване на околната среда: Излишъкът от биоцидния препарат да не се изхвърля в канализацията, а да се използва само по предназначение. В случай на инцидент и/или разливане на препарата да се предприемани мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците ( ДВ, бр. 86/2003 г). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията Средства за почистване При събиране на разсипаното да се ползват лични предпазни средства. Малките разливи да се абсорбират с пясък, пръст и друг абсорбиращ материал. Да не се използват дървесни стърготини и други запалими абсорбиращи материали. Използваното оборудва да бъде обезопасено и да не образува искри. Събраните отпадъци да се съхраняват в специални съдове и да се обезвредят съгласно изискванията на местното законодателство. При големи разливи да се ограничи замърсената зона и незабавно да се уведомят оторизираните органи. Да се предпазят от замърсяване канализацията и водните системи. 7. Работа с препарата и съхранение 7.1. Работа с препарата: При употреба да се съблюдават правилата за безопасно приложение на препарата. Да се прочете етикета преди употреба. Да се използва в проветриви помещения или с вентилация. Да се избягва контакта с очите и кожата. Да се ползват синтетични ( PVC) ръкавици, предпазни очила и работно облекло. Работното облекло да се съхранява отделно от дрехите на персонала. Замърсеното работно облекло да се свали незабавно. Работното облекло, което не може да бъде почистено, да бъде изгорено. Препаратът да се съхранява далече от достъпа на деца, хранителни продукти, напитки и фуражи. След приключване на работа, преди почивка и в края на работния ден, ръцете да се измият основно със сапун и вода Съхранение: Да се пази от деца! Да се съхранява в оригинални опаковки, в хладно, сухо и добре вентилирано помещение, отделно от храни, напитки и фуражи. Да не се излага на пряка слънчева светлина. Да се държи при температури под 40 о С.

4 7.3. Специфична употреба: няма данни. 8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства 8.1. Граници на експозиция: o Гранични стойности за въздуха на работната среда Съставки CAS / EINECS Гранични стойности за Въздуха на работното място Натриев хидроксид мг/м 3 8 часа Норма на производител 8.2. Контрол на експозиция Контрол при експозиция в работна среда : да се изплозва в добре проветрявани помещения или с вентилация. Мониторинг на работната среда за спазване на посочените гранични стойности Защита на дихателните пътища:дихателна маска с филтър тип А и цветови код кафяв Защита на ръцете: ръкавици, изработени от PVC Защита на очите: защитни очила Защита на кожата и на тялото: защитно работно облекло= Контрол на въздействието на препарата върху околната среда: Да не се допуска замърсяване на канализацията и водните пътища, както и на почвата и въздуха. Излишъкът от биоцидния препарат да не се изхвърля в канализацията, а да се използва само по предназначение. 9. Физични и химични свойства 9.1. Обща информация - Външен вид - гел. - Цвят бял до бежев. - Мирис- специфичен 9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве,безопасността и околната среда Температура на кипене Пламна точка Температура на възпламеняване, на запалване и на самозапалване Киселинност/алкалност, рн стойност на 1% воден разтвор. Експозиционни граници Окислителни свойства. рн Не е експлозивен. Не е окислител

5 Относителна плътност Разтворимост във вода Разтворимост в органични разтворители Кинематичен вискозитет Повъхностно напрежение g cm3, 20 ос Разтворим Друга информация - няма 10. Стабилност и реактивоспособност Условия, които трябва да се избягват: температури над 40 ос Вещества, които трябва да се избягват : Опасни продукти при разпадане: Въглеродни оксиди, азотни оксиди. 11. Токсикологична информация Параметри на остра токсичност на препарата са изследвани в експериментални условия, при прилагане на принципите на Добрата лабораторна практика: ЛД50 орална, мъжки и женски бели плъхове : > 5000 mg/kg. ЛД50 дермална, мъжки и женски бели плъхове: > 5000 mg/kg. Кожно дразнещо действие, зайци, експозиция -4 часа : не е дразнител Очно-дразнещо действие, зайци, 0.1 мл : не е дразнител. Кожна сенсибилизация, морски свинчета : отсъстъва сенсибилизиращ потенциал. На базата на проведените изпитвания препаратът не се класифицира в категориите на опасност и не изисква рискови фрази. 12. Информация за околната среда Екотоксичност Препаратът е класифициран по конвенционалния метод като токсичен за водните организми. Препаратът не се класифицира като опасен. Екотоксикологични данни за активното вещество ( Имидаклоприд, EC50, 48 h, Daphnia magna 85 mg/l) Подвижност - Препаратът не е разтворим във вода.. Предполага се, че не е подвижен в почвата и не може да достигне до водните източници и канализацията Устойчивост и разградимост - Активната съставка се разгражда в околната среда Потенциал за биоакумулиране : няма данни Други нежелателни ефекти няма данни 13. Третиране на отпадъците

6 Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията. 14. Информация за транспортиране- Да се спазват изисквания за отделните видове транспорт. Да се спазват изискванията за отделните видове превози. 15. Информация съгласно действащата нормативна уредба Препаратът е класифициран и етикетиран в съотвествие с изискванията на Наредбата за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, Директива 67/548/EEC за класифициране и етикетиране на опасни химични вещества съгласно 29-та поправка, Директива 1999/45/EC за препаратите във версията на Директива 2001/60/EC, Директива за информационните листове за безопасност(директива 91/155/ EEC във версията на Директива 2001/58/EC). Символ и знак на опасност: Няма. R-фрази : Няма. Съвети за безопасност(s-фрази) : S 2 Да се пази от достъпа на деца. S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата. S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. S51 Да се използва само на проветриви места. S62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът. 16. Друга информация Данните в Информационния лист за безопасност съответствуват на нивото на съвременните познания към дата на изготвяне. Тъй като използването на информацията и условията на употреба са извън контрола на фирмата, потребителят на търговския продукт носи отговорност за условията на безопасното му приложение. Значение на R-фразите от точ.2. R22 Вреден при поглъщане. R35 Предизвиква тежки изгаряния. R36 Дразни очите. R52 Вреден за водни организми.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

Fury 10 EC new.doc

Fury 10 EC new.doc ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Вносител: Суммит Агро България ЕООД Дата на издаване: 06.02.2002 гр./с. София Издание: 3 Дан. 2220109138 Заменя издание: 12.07.2001 БУЛСТАТ 130109978 Стр. (брой): 8 ФЮРИ

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CS 23 Дата на съставяне: 12.03.2008 Ревизия: 08.04.2008 Дата на отпечатване: 10.09.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

7_Racumin Paste Label Prof

7_Racumin Paste Label Prof РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: No 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара : Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5. тел. +359 2 8140164 Производител:

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 7 Дата на съставяне: 04.01.2007 Ceresit CT 84 Express Ревизия: 04.01.2007 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Repcoat FF

Repcoat FF ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

1

1 Дата на последната ревизия: 31.5.2012 г. Страница 1 от 8 1. Идентификация на веществото/сместа и дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта: Grand Maximo препарат за премахване на петна Номер

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER FOR CLEAR COAT 2+1 ECO PLUS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ВТВЪРДИТЕЛ за 2+1 ECO - АКРИЛЕН ЛАК MS - СЕРИЯ: "ПЛЮС" Дата на издаване: 23.06.2004 Номер: ULBECOPLUS-03 Последна ревизия: 11.05.2010 1- Данни за

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно