Заповед за утвърждаване на график за консултации на учители по учебни предмети

Размер: px
Започни от страница:

Download "Заповед за утвърждаване на график за консултации на учители по учебни предмети"

Препис

1 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ гр. Пловдив 4006 ул. Кемера 27, тел.032/632016, ЗАПОВЕД....../ г. На основание чл.257 ал.1 т. 1, чл.258 ал.1 и чл.259 ал.1 от ЗПУОвъв връзка с чл.12 ал. 1 и ал. 2, чл.112 от ЗПУО и съгласно чл. 118, ал. 6.т.2 от ЗПУО, връзка с чл.25 ал.1, т.7 и чл.25 ал.3 от Наредбата за организация на дейностите в училищното образование У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: ГРАФИК за КОНСУЛТАЦИИ на учителите по учебни предмети през 2018/2019 уч.г., първа поправителна сесия месец март - април г г. самостоятелна форма на обучение приложен към настоящата заповед. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГРАФИКА: Уведомяват учениците от самостоятелна форма на обучение, за времето и мястото на провеждане на консултациите по съответния учебен предмет/и; Спазват утвърдения график за провеждане на консултациите по учебния предмет/и, по който преподават. В случай на невъзможност за провеждане на часа за консултации уведомяват директора /заместник-директора и уточняват друго време за провеждане на часа, за което своевременно уведомяват учениците. Създават организация за посещение от учениците на часа за консултации и го уплътняват пълноценно с учебни дейности с учениците. Не се допуска използване на определения час за консултации по учебен предмети/и за работа с документация или за други, несвойствени за учебния процес с дейности. Класните ръководители запознават учениците с утвърдения график за консултации през уч. 2018/2019 г Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители в училището срещу подпис за сведение и изпълнение. Графикът се поставя на видно място в училището. Директор:... /Емил Начев/

2 Запознати с заповедта: 1.Петър Нейчев-длъжност заместник - директор УД... 2.Веселина Атанасова - длъжност заместник - директор УД... 3.Стоилка Григорова - длъжност заместник - директор УД 4.Росица Кръстева Милена Павлова... 6.Диана Гавазова Мариана Герджилова Даниела Панчева Нора Йорданова Надка Бабачева Нонка Доркова Донка Милушева Донка Кебеджиева Станка Назлева Боряна Механджийска Татяна Величкова Цвета Къркеланова Димитрийка Арминова Албена Димитрова Гергана Настева Ася Ценова Севдалина Рабчева Мария Стоева Недялка Тодорова Тодорка Кузмова Гиздева София Бояджиева Венета Дуракова Цветана Димитрова Надя Атанасова Пенка Казакова Саша Калинова Гинка Каладжиева Милена Котова Елена Пенева Атанаска Атанасова Сашо Симеонов Иванка Даракчиева Антония Кюркчийска Розалия Георгиева Мария Шиникова Елена Касабова Незифе Джавид Жекова Нейка Шошева Елена Шумарова Емилия Стоименова Красимира Карова Татяна Лазарова Мария Танакова Йорданка Бойкинска Руска Комсалова-...

3 51. Боян Кандев Мария Илиева Надежда Панова Валентин Ташев Евгений Генков Таня Григорова Камен Калчев Мария Стоянова Йорданка Попова Биляна Костадинова Росица Кисьова Маргарита Михайлова Илия Панев Виолета Георгиева Катя Панева Димка Решеткова Димитрия Караиванова Терзиева Татяна Величкова Антоний Панчев Кирил Секулов Тодор Тасев Емил Кръстанов Нико Костов Костадин Костадинов Стефка Стойнова Силвия Карлиева Гинка Петрова Павлина Горинова Мария Танакова -

4 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ гр. Пловдив 4006 ул. Кемера 27, тел.032/632016, УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР : /Емил Начев/ ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 2018 /2019учебна година ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Първа поправителна сесия г г. Учител Учебен предмет Ден от седмицата 1. Милена Павлова Български език и литература 2. Гинка Каладжиева Български език и литература 3. Саша Калинова Български език и литература Час на провеж дане Клас сряда ,11 11,40 12,20 вторник ,12 сряда ,6,7,8 4. Мария Шиникова Руски език сряда ,6, Нейка Шошева Руски език вторник ,11,12 6. Гинка Петрова Руски език четвъртък ,9 7. Емилия Стоименова Математика понеделник ,6,7 8. Красимира Карова Математика понеделник ,9 9. Елена Шумарова Математика понеделник ,11,12 петък ,7, Павлина Горинова История и цивилизация Свят и личност Таня Григорова История и цивилизация 12. Мариана Герджилова История и цивилизация 13. Незифе Джавид География и Жекова икономика 14. Мария Стоянова География и икономика понеделник ,10,12 петък ,8 петък ,10,11,12 петък ,6,7,8

5 15. Биляна Костадинова Химия и ООС петък ,8,9 16. Росица Кисьова Химия и ООС петък ,11, Росица Кръстева Биология и ЗО петък ,11, Надка Бабачева Биология и ЗО четвъртък ,8,9 19. Йорданка Попова Човекът и природата петък ,6 20. Иванка Даракчиева АЕ петък ,11, Антония Кюркчийска АЕ понеделник ,6,7 22. Елена Касабова АЕ петък ,9 23. Милена Котова ФЕ петък ,7,10,11, Маргарита Философия петък ,9, 11, Михайлова Надежда Панова Мария Илиева Етика и право Информатика ИТ 27. Боян Кандев Физика и астрономия 28. Руска Комсалова Физика и астрономия 29. Димитрия Караиванова сряда понеделник ,9 5,6,7,10 петък ,8,10 петък ,11 Музика петък ,6,7 30. Антаний Панчев Музика петък ,9 31. Виолета Георгиева Изобразително понеделник ,6,8 изкуство 32. Илия Панев Изобразително изкуство понеделник ,9 33. Нико Костов ФВС понеделник ,6,8, Костадин Костадинов ФВС понеделник ,9,11, Катя Панева Технологии и предприемачество 36. Димка Решеткова Технологии и предприемачество 37. Д. ГАВАЗОВА Математика ФВС 38. Д. АРМИНОВА Околен свят, Музика 39. ЦВ. КЪРКЕЛАНОВА Български език и литература, Изобразително изкуство 40. А. ДИМИТРОВА Околен свят, Физическо възпитание и сряда ,6 петък ,8 петък 11:20 12:00 I клас петък 11:20 12:00 I клас понеделник 12:00 12:40 I клас сряда 12:20 13:00 II клас

6 спорт 41. С. БОЯДЖИЕВА Математика, Изобразително изкуство 42. Т. КУЗМОВА Български език и литература, Музика 43. Д. МИЛУШЕВА Български език и литература, Музика 44. ЦВ. ДИМИТРОВА Човекът и обществото, Човекът и природата, Физическо възпитание и спорт 45. С. РАБЧЕВА Математика, Музика вторник 12:20 13:00 II клас вторник 12:20 13:00 II клас сряда 12:10 12:50 IV клас сряда сряда I смяна 12:10 12:50 II смяна 10:30 11:10 I смяна 12:10 12:50 II смяна 10:30 11:10 IV клас IV клас 46. Д. ПАНЧЕВА Английски език понеделник 12:10 12:50 II, IV клас 47. А. ЦЕНОВА Технологии и предприемачество, Домашен бит и техника, Изобразително изкуство четвъртък 12:10 12:50 I, II клас IV клас IV клас Забележка: Мястото на провеждане на консултацията се уточнява със съответния преподавател.

7 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ гр. Пловдив 4006 ул. Кемера 27, тел.032/632016, ЗАПОВЕД....../ г. На основание чл.257 ал.1 т. 1, чл.258 ал.1 и чл.259 ал.1 от ЗПУОвъв връзка с чл.12 ал. 1 и ал. 2, чл.112 от ЗПУО и съгласно чл. 118, ал. 6.т.2 от ЗПУО, връзка с чл.25 ал.1, т.7 и чл.25 ал.3 от Наредбата за организация на дейностите в училищното образование У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: ГРАФИК за КОНСУЛТАЦИИ на учителите по учебни предмети през 2018/2019 уч.г., Редовна сесия месец март - април г г. самостоятелна форма на обучение приложен към настоящата заповед. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГРАФИКА: Уведомяват учениците от самостоятелна форма на обучение, за времето и мястото на провеждане на консултациите по съответния учебен предмет/и; Спазват утвърдения график за провеждане на консултациите по учебния предмет/и, по който преподават. В случай на невъзможност за провеждане на часа за консултации уведомяват директора /заместник-директора и уточняват друго време за провеждане на часа, за което своевременно уведомяват учениците. Създават организация за посещение от учениците на часа за консултации и го уплътняват пълноценно с учебни дейности с учениците. Не се допуска използване на определения час за консултации по учебен предмети/и за работа с документация или за други, несвойствени за учебния процес с дейности. Класните ръководители запознават учениците с утвърдения график за консултации през уч. 2018/2019 г Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители в училището срещу подпис за сведение и изпълнение. Графикът се поставя на видно място в училището. Директор:... /Емил Начев/

8 Запознати с заповедта: 1.Петър Нейчев-длъжност заместник - директор УД... 2.Веселина Атанасова - длъжност заместник - директор УД... 3.Стоилка Григорова - длъжност заместник - директор УД 4.Росица Кръстева Милена Павлова... 6.Гинка Каладжиева Мария Шиникова Елена Шумарова Павлина Горинова Таня Григорова Нефизе Джавид Жекова Мария Стоянова Росица Кисьова Надка Бабачева Иванка Даракчиева Милена Котова Маргарита Михайлова Мария Илиева Боян Кандев Димитрия Караиванова Илия Панев Костадин Костадинов Димка Решеткова -...

9 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ гр. Пловдив 4006 ул. Кемера 27, тел.032/632016, УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР : /Емил Начев/ ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 2018 /2019учебна година ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Редовна сесия г г. Учител Учебен предмет Ден от седмицата Час на провеж дане Клас 7,12 1. Гинка Каладжиева Български език и вторник литература Мария Шиникова Руски език сряда Елена Шумарова Математика понеделник ,12 4. Павлина Горинова Свят и личност петък Таня Григорова История и цивилизация понеделник ,12 6. Мария Стоянова География и икономика петък ,12 7. Росица Кисьова Химия и ООС петък ,12 8. Надка Бабачева Биология и ЗО четвъртък ,12 9. Иванка Даракчиева АЕ петък , Милена Котова ФЕ петък Маргарита Михайлова Философия петък Етика и право 12. Мария Илиева ИТ сряда понеделник Боян Кандев Физика и астрономия петък Димитрия Караиванова Музика петък Илия Панев Изобразително изкуство понеделник Костадин Костадинов ФВС понеделник , Димка Решеткова Технологии и предприемачество петък Забележка: Мястото на провеждане на консултацията се уточнява със съответния преподавател.

10

Заповед за реда за организиране на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение

Заповед за реда за организиране на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ гр. Пловдив 4006 ул. Кемера 27, тел.032/632016, e-mail sou_naidengerov@abv.bg Заповед от. На основание чл.257 ал.1 т. 1, чл.258 ал.1 и чл.259 ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.12

Подробно

Заповед за утвърждаване на график за консултации на учители по учебни предмети

Заповед за утвърждаване на график за консултации на учители по учебни предмети С Р Е Д Н О У Ч И Л И Щ Е Летец Христо Топракчиев -гр. Божурище, област Софийска, ПК 2227, ул. Иван Вазов 10 ЗАПОВЕД РД 01-01- / 28.09.2018 г. На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 178, ал. 1,

Подробно

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ЧАС МАРИЕЛА НИКОЛОВА ФРЕНСКИ ЕЗИК СРЯДА

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 2

График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 2 График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 22.03.2018г. Контролна работа 5 Математика Величка Сабахлъкова

Подробно

УТВЪРДИЛ:

УТВЪРДИЛ: Г Р А Ф И К УТВЪРДИЛ: /П/ ДИРЕКТОР: /инж.радостина Мекова/ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ - СОФИЯ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА Трите

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА, МЯСТО, НАЧАЛЕН Ч

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА, МЯСТО, НАЧАЛЕН Ч СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА, МЯСТО, НАЧАЛЕН ЧАС И СРОК ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИ

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ; ГРАФИК Утв

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ;   ГРАФИК Утв СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/444 2000; e-mail: info@smg.bg ГРАФИК Утвърждавам:.. Д-Р АНТОАН ТОНЕВ Директор на СМГ Паисий

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ   “ЙОРДАН ЙОВКОВ” СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ гр. Сливен; кв. Българка ; тел. 044/66 72 44; 044/66 74 68; факс 044/66 76 84 e-mail: xsou_sliven@abv.bg ЗАПОВЕД РД-06-202/16.12.2013 г. На основание чл.147,

Подробно

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201 # СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 2018/2019 год. V а V б V в VI а VI б VI в VII а VII б

Подробно

Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - З

Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - З Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - ЗИП Мими Господинова Коцева 1. Помощникдиректор, учебната

Подробно

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1.

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1. 30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП - 2018/2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас 1. Български език и литература Български език и литература Български

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 5 а, следобед 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 16 40 Английски език ИУЧ Александър Парашкевов Колев 45 1 Немски език Български език и литература

Подробно

СУ "ГЕО МИЛЕВ" - ВАРНА З А П О В Е Д РД Варна, г. На основание чл. 259, ал. 1,чл. 112, ал.1, т.1 от ЗПУО, във връзка чл. 37, ал.2, т

СУ ГЕО МИЛЕВ - ВАРНА З А П О В Е Д РД Варна, г. На основание чл. 259, ал. 1,чл. 112, ал.1, т.1 от ЗПУО, във връзка чл. 37, ал.2, т СУ "ГЕО МИЛЕВ" - ВАРНА З А П О В Е Д РД-07-706 Варна,18.05.2018 г. На основание чл. 259, ал. 1,чл. 112, ал.1, т.1 от УО, във връзка чл. 37, ал.2, т 1 от Наредба 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите

Подробно

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ 828 36 79, 2els.bg@gmail.com УТВЪРЖДАВАМ: Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА ДИРЕКТОР НА II АЕГ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН

Подробно

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 а клас 1 Английски език Бълг. език и лит Математика

Подробно

Microsoft Word - Списък на допуснатите до интервю кандидати

Microsoft Word - Списък на допуснатите до интервю кандидати ОБРАЗЦОВА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. КИРИЛ ПОПОВ - ПЛОВДИВ 4002 Пловдив, ул. Чемшир 11, тел.:032/643 157; тел./факс: 032/643 192; e-mail: omg_plovdiv@abv.bg С П И С Ъ К ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ

Подробно

СУ "ГЕО МИЛЕВ" - ВАРНА З А П О В Е Д РД Варна, г. На основание чл. 259, ал. 1, чл.112, ал.1, т.4, ал.з, ал.4 от ЗПУО, във връзка с чл

СУ ГЕО МИЛЕВ - ВАРНА З А П О В Е Д РД Варна, г. На основание чл. 259, ал. 1, чл.112, ал.1, т.4, ал.з, ал.4 от ЗПУО, във връзка с чл СУ "ГЕО МИЛЕВ" - ВАРНА З А П О В Е Д РД-07-451 Варна,28.01 г. На основание чл. 259, ал. 1, чл.112, ал.1, т.4, ал.з, ал.4 от УО, във връзка с чл.29в, чл.29г, ал.1, ал.2, ал.з, чл. 29д, ал.з, чл.29е, от

Подробно

С У "ГЕО М ИЛЕВ " - В А Р НА З А П О В Е Д РД Варна, г. На основание чл. 259, ал. 1, чл.112, ал.1, т.4, ал.з, ал.4 от ЗПУО, във връзк

С У ГЕО М ИЛЕВ  - В А Р НА З А П О В Е Д РД Варна, г. На основание чл. 259, ал. 1, чл.112, ал.1, т.4, ал.з, ал.4 от ЗПУО, във връзк С У "ГЕО М ИЛЕВ " - В А Р НА З А П О В Е Д РД-07-82 Варна,21.06.201 г. На основание чл. 25, ал. 1, чл.112, ал.1, т.4, ал.з, ал.4 от УО, във връзка с чл.2в, чл.2г, ал.1, ал.2, ал.з, чл. 2д, ал.з, чл.2е,

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” - МАДАН

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” - МАДАН СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ, гр. МАДАН, обл. Смолян, общ.мадан, ул. П.Хилендарски 11, тел.факс 0308/ 2 20-33, e-mail s_madan@abv.bg З А П О В Е Д РД 1923/11.09.2018 г. На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО,

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР 11А1 1 Английски език 403 2 Английски език 403 3 География и икономика 5 4 Биология и ЗО 2 5 Български език и л-ра 40 6 Физическо възпитание и спорт ФС Физика и астрономия 6 1 Английски език 403 2 Английски

Подробно

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит 1 а, сутрин 1 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Математика Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова 2 Бълг.език и литература

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ; soubansko.al

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ;   soubansko.al СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ 8 83 12; 0878 206 617, 0892 602 001; e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ

Подробно

ул. Севастопол 28, гр. Пловдив тел Директор, Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН

ул. Севастопол 28, гр. Пловдив тел Директор, Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ул. Севастопол 28, гр. Пловдив school@chestemenski.com тел. 64-30-58 Директор, 64-30-52 Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА УТВЪРДЕНО ДИРЕКТОР:...

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел Утвърждавам: /п/ Директор: /Надка Воденичаро

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел Утвърждавам: /п/ Директор: /Надка Воденичаро гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел. 956 07 49, 956 07 39, факс/тел. 9560769 Утвърждавам: /п/ Директор: /Надка Воденичарова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за V. а клас Учебна година

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Директор

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Директор гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел. 956 07 49, 956 07 39, факс/тел. 9560769 УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Директор 88. СУ Димитър Попниколов УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези петък четвъртък сряда вторник 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ИУЧ-Информ.тех.І гр. ИУЧ-Информ.тех.І гр. Бълг.език и л-ра 2 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ЧСД Бълг.език

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел.622783, 622928, З А П О В Е Д 1475 585 / 25. 06. На основание: чл. 259 (1) от ЗПУО;

Подробно

График на поправителните изпити

График на поправителните изпити Средно училище Свети Климент Охридски обл.велико Търново, общ.стражица, с. Камен 0, ул. «Никола Й. Вапцаров» e-mal: souкamen@abv.bg, тел. 0 0 График на изпитите за оформяне на годишна оценка сесия ЯНУАРИ

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

2o гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Дирек

2o гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Дирек 2o гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел. 956 07 49, 956 07 39, факс/тел. 9560769 УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Директор 88. СУ Димитър Попниколов УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

Училищни учебни планове г

Училищни учебни планове г ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: /п/. /Т. Ченгелова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1-7 клас 1 / 49

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор на СУ Васил Левски съгласно Заповед РД 07 56/01.10.2018г.

Подробно

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ", БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII VIIIа VIIIб VIIIв VIIIг VIIIд VIIIе 1 Английски език Английски език Английски език ФВС Английски език Български език и литература 2 ФВС Английски език Английски език Английски език Английски език Български

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ за П-ри срок на учебната 2018/2019 година утвърдено със Заповед г.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ за П-ри срок на учебната 2018/2019 година утвърдено със Заповед г. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ за П-ри срок на учебната 2018/2019 година утвърдено със Заповед г. V - VII клас първа смяна V А клас 1 Човекът и природата

Подробно

Седмично разписание за втория учебен срок на учебната г. 11 а Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I чужд език Български Ф

Седмично разписание за втория учебен срок на учебната г. 11 а Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I чужд език Български Ф Седмично разписание за втория учебен срок на учебната 0-0 г. а Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I чужд език Български Физика География I чужд език Екатерина Славова Маргарит Мерджанов Милена Илиева

Подробно

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на околната среда 9 13 Физическо възпитание и спорт 6 2 Математика

Подробно

ГРАФИК С КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ИМЕ И ФАМИЛИЯ КОНСУЛТАЦИЯ С РОДИТЕЛИ КОНСУЛТАЦИЯ С УЧЕНИЦИ

ГРАФИК С КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ИМЕ И ФАМИЛИЯ КОНСУЛТАЦИЯ С РОДИТЕЛИ КОНСУЛТАЦИЯ С УЧЕНИЦИ ГРАФИК С КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ИМЕ И ФАМИЛИЯ КОНСУЛТАЦИЯ С РОДИТЕЛИ КОНСУЛТАЦИЯ С УЧЕНИЦИ Елена Кърпачева Красимира Петрова Стиляна Пенчева Ели

Подробно