Р Е Ш Е Н И Е Номер 415/19.06 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ш Е Н И Е Номер 415/19.06 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан"

Препис

1 Р Е Ш Е Н И Е Номер 415/19.06 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Гергана Батева Председател: Секретар: Членове: Съд. заседатели: Прокурор: Като разгледа докладваното от съдията Илонка Рашкова Административно дело година номер по описа за 2009 и за да се произнесе взе предвид следното: Производство по делото е по чл. 215, ал. 1, вр. с ал. 4 от ЗУТ, във вр. с чл. 145 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК). Образувано е по жалба от И. А. т., В. А. Т., З. Д. Т., М. А. Т., А. А. Т., И. Г. Т., В. Д. Т. и Ф. С. Т. против Заповед РД / г. на Зам. Кмета по строителството при Община Разлог, упълномощен със Заповед РД / г., с която е одобрен подробен устройствен план (ПУП) план за отреждане и застрояване в имот , местността Янколова река, землището на гр. Разлог, община Разлог.

2 В жалбата бланкетно са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорения акт с твърдения за наличието на допуснати нарушения на материалния закон и процесуалните правила при издаване на оспорения административен акт. Молят обжалваната заповед да бъде отменена. С жалбата, препратена до АС Благоевград от административния орган, чийто акт се оспорва е изпратена пълната административна преписка, съдържащите се документи в която са приети като писмени доказателства по делото. Допусната и назначена е съдебно техническа експертиза. Жалбоподателите, редовно призовани, не се явяват. Ответникът, редовно призован не се явява и не се представлява. Заинтересованата страна П. Е. И., редовно призован, не се явява и не взема становище по жалбата. Административен съд - Благоевград, като обсъди събраните по делото доказателства, във връзка с доводите и становищата на страните, намира за установено от фактическа страна следното: Административното производство по издаване на оспорената заповед е започнало по инициатива на П. Е. И., в качеството му на собственик на поземлен имот с идентификатор , находящ се м. Янколова река, землището на гр. Разлог. Със Заявление вх / г., входирано в общинска администрация Разлог, същият е поискал да му бъде одобрен ПУП за собствения му имот за Офис сгради и търговски площи. Нотариален акт за правото на собственост върху процесния имот не е представен въпреки даденото от съда указание, но от представената и приета като писмено доказателство по делото скица изх / г. на СГКК Благоевград е видно, че като собственик на имот е записан П. И. на основание нот. акт 87/ г. на Службата по вписвания - Разлог, том 33, рег. 7781, д и нот. акт 175/ г. от СВ Разлог, том 29, рег. 6901, д На основание чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 3 и чл. 124, ал. 3 от ЗУТ Кметът на общината е разрешил, с отбелязване на скицата от СК Благоевград, изработването на ПУП за отреждане и застрояване за Офис сграда и търговски площи в ПУ , местн. Янколова река, земл. на гр. Разлог. Във връзка с исканото проектиране е издадено Решение ОД-08/ г. на Областна Дирекция Земеделие Благоевград, с което Комисията по чл. 17, ал. 1, т. от ЗОЗЗ променила предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и е утвърдила площадка за проектиране на обект Офис сграда и търговски площи за имот Издадено е Санитарно становище за съгласуване на устройствена схема изх. 693/ г. на РИОКОЗ Благоевград, Становище за съгласуване на ПУП от ЧЕЗ Разпределение България АД изх / г., Становище на РИОСВ Благоевград изх / г., както и писмо изх. ВК / г. на Басейнова Дирекция Западнобеломорски район, от което е видно, че имота не попада в границите на санитарно-охранителните зони за питейно-битово водоснабдяване. Към делото е представена обяснителна записка към ПУП план за регулация и застрояване, с която са определени и показателите за устройство и застрояване. По делото няма данни проекта за ПУП да е одобрен

3 от Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ). Със Заповед 198а/ г. на Зам. Кмета по строителството е съобщено на заинтересованите лица, че е изготвен ПУП за отреждане и застрояване на неурегулиран поземлен имот с предназначение За офис сграда и търговски площи с възложител П. И., срещу който проект могат да подадат писмени възражения. По делото няма данни, че съобщението е връчено на заинтересованите лица, съседи на процесния имот. Със Заповед РД / г. на основание чл. 129, ал. 2, във вр. с чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и Протокол на ОЕСУТ 13 с Решение 24/ г., какъвто няма представен по делото, Зам. Кметът на общината е одобрил ПУП план за отреждане и застрояване в процесния имот, съгласно приложените чертежи, неразделна част към заповедта. С тази заповед е обособена устройствена зона за курортни и рекреационни дейности, означена като ОК, а отреждането за имота е за Офис сграда и търговски площи по определените ограничителни линии за застрояване при височина до 15 м, плътност до 30 % и интензивност (Кинт) 1,5 max в съответствие с графичните указания и таблици към чл. 69 от Наредба 8 ОСУСП в съпътстващите чертежи. С Обявление 211/ г. е съобщено на заинтересованите лица, че е издадена Заповед РД / г., като същите са уведомени, че заповедта е на разположение в сградата на общината. От представените по делото обратни разписки е видно, че Обявлението е съобщено за жалбоподателите, но няма данни, кога оспорената заповед им е била връчена. Жалбоподателите са наследници, по право на заместване, на П. Т. Т., б.ж. на гр. Р., починал на г. С Решение 01.4/ г. на ОСЗГ Разлог и на основание чл. 27 ППЗСПЗЗ, въз основа на влезлия в сила план за земеразделяне, на наследниците на П. Т. Т. е възстановено правото на собственост върху нива в размер на 0,500 дка, пета категория, м. Янколова река, землището на гр. Разлог, представляваща имот по плана за земеразделяне. От приетата като писмено доказателство по делото Скица изх. 7556/ г. на СК Благоевград е видно, че имот (стар) е идентичен на ПИ с идентификатор по кадастралната карта на гр. Разлог и е съседен на имот От изслушаната и приетата по делото съдебно техническа експертиза, назначена от съда при условията на чл. 171, ал. 4 от АПК, изпълнена от вещо лице архитект, неоспорена от страните, която съдът намира за обективна, компетентна и пълна се установи, че в оспорената заповед не е посочен показателят озеленяване, отстоянието до имота на жалбоподателите , което е посочено като 1/3 Н от сградата е неточно графично отразено, а към имот е с намалено отстояние от 5 м. при допустимост 6 м. В одобрения ПУП не е посочено паркиране, което задължително за такъв вид сгради, като липсва и легенда в графичната част на ПУП-а. останалите констатации на вещото лице касаят правни въпроси, поради което съдът намира, че не следва да обсъжда. Въз основа на така установената фактическа обстановка на основание чл. 168, във вр. с чл. 146 от АПК съдът намира от правна страна следното:

4 При липса на безспорни доказателства кога оспорения административен акт е бил връчен на жалбоподателите, съдът намира, че жалбата е в срок. Същите са заинтересувани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, като носители на право на собственост върху имот, съседен на този засегнат от предвижданията на ПУП, тъй като се променя предназначението му от земеделски характер в имот за застрояване, поради което са активно легитимирани да обжалват заповедта на Зам. Кмета по строителството на Община Разлог. Предвид горното, като подадена в срок, от активно легитимирана страна и срещу подлежащ на оспорване административен акт жалбата е допустима. Разгледана по същество е основателна. Съдът намира, че процесната заповед е издадена от компетентен орган Зам. Кмета по строителството на общината, при условията на делегирана компетентност съгласно Заповед РД / г. на Кмета на общината, поради което е валидна. Същата обаче е издадена в нарушение на материалния закон и административнопроизводствените правила. Съгласно разпоредбата на чл. 135, ал. 1 от ЗУТ лицата по чл. 131 могат да правят искания за изменение на устройствените планове с писмено заявление до кмета на общината, а в случаите по чл. 124, ал. 4 - съответно до областния управител или до министъра на регионалното развитие и благоустройството. Чл. 135, ал. 3 ЗУТ определя компетентният орган по ал. 1, който в 14-дневен срок от постъпване на заявлението допуска с мотивирано предписание или отказва да се изработи проект за изменение на плана. Заповедите на кмета по ал. 3 се издават въз основа на становище на главния архитект на общината - когато актът се издава от кмета на общината, съгласно ал. 4, т. 1 от същия закон. В представената от административния орган преписка липсва заповед на кмета на община Разлог или упълномощено от него лице за допускане изработване на проект за ПУП. Нарушавайки законово установената процедура, визирана в посочените правни норми, административния орган е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствените правила по одобряване на ПУП, което е довело до опорочаване на крайния акт. При липса на данни за издадена заповед за допускане, нейното съобщаване и възраженията по нея от заинтересованите страни съдът намира, че е нарушена и разпоредбата на чл. 128, ал. 7 от ЗУТ, съгласно която в едномесечен срок след изтичане на сроковете по ал. 5 проектите заедно с постъпилите възражения, предложения и искания се приемат от Общинския експертен съвет. Видно от преписката, изискана по реда на чл. 152, ал. 4 АПК, решение на ОЕСУТ в настоящия случай няма, което безспорно сочи на нарушена процедура. Процесната заповед е издадена на правно основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, като с нея одобрен ПУП план за отреждане и застрояване на имот , каквото отреждане правната норма не предвижда. Подробните устройствени планове на посоченото правно основание могат да бъдат план за регулация и застрояване - ПРЗ (план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване. ПУП за отреждане в хипотезата на чл.110 от ЗУТ не съществува. Отреждането на имотите е предмет на проекта за регулация, какъвто проект оспорената заповед не предвижда нито в текстуалната, нито в

5 графичната си част. Налице е несъответствие между правното основание и фактическите обстоятелства, водещо до материална незаконосъобразност на оспорения административен акт. Одобреният ПУП не е регистриран по реда на чл. 5, ал. 1 от ЗУТ. Заповедта е незаконосъобразна и поради това, че с нея се обособява устройствена зона за курортни и рекреационни дейности. Устройствените зони са предмет на общите устройствени планове и се одобряват с Решение на Общински съвет, съгласно разпоредбата на чл.106 от ЗУТ, като изготвянето на ПУП - ПЗ за устройствената зона се извършва при условията на чл.128, ал. 1 от ЗУТ. Устройствена зона само за един имот не може да се одобри със заповед за ПУП. В настоящия случай липсва решение на Общинския съвет. В оспорваната заповед липсват и основания за допуснатото застрояване в земеделски земи в хипотезата на чл. 59 и чл.60 от ЗУТ. Доколкото са налице намалени отстояния до съседните на процесния имоти и несъответствие с графичната част на заповедта липса на легенда, непредвиден паркинг и озеленяване, видно от заключението на вещото лице, е налице незаконосъобразен административен акт, който следва да бъде отменен. Предвид изхода на делото съдът намира, че Община Разлог следва да бъде осъдена да заплати по сметка на Административен съд Благоевград сумата 300,00 лв., представляваща възнаграждение на вещото лице, изплатена от бюджета на съда за назначената по реда на чл. 171, ал. 4 от АПК съдебно техническа експертиза, с оглед необходимостта от специални знания, които съдът не притежава. Съгласно чл. 132, ал. 1, т. 3 от ЗУТ заповедите за одобряване на устройствените планове по този закон влизат в сила от датата на потвърждаването им от компетентния съд, чието решение е окончателно. С оглед разпоредбата на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, компетентният съд се явява Административен съд -Благоевград, чието решение не подлежи на касационно обжалване по чл. 208 и сл. от АПК. Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. второ от АПК, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Заповед РД / г. на Зам. Кмета по строителството при Община Разлог. ОСЪЖДА Община Разлог да заплати по сметка на Административен съд Благоевград сумата 300,00 лв., изплатена на вещото лице по изслушаната съдебно техническа експертиза от бюджета на съда, както и 5,00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист. Решението не подлежи на обжалване. Вярно с оригинала! Е.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/ Илонка Рашкова

6

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е В ИМЕТО НА Р Е Ш Е Н И Е Номер 1116/15.12.2008 г. Година 2008 Град Благоевград НАРОДА Административен съд - Благоевград На 10.11. В Година 2008 публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Малинка

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 108/14.03 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 108/14.03 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 108/14.03 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 25.02 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/01.08. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 02.07. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 264 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 1 6 5 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 632 на Столичния общински съвет

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.08 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Марияна Мицева Ирина Гошева Председател:

Подробно

Microsoft Word - R doc

Microsoft Word - R doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 8 5 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 61 на Столичния общински съвет

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 5 7 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - Copy of 651.doc

Microsoft Word - Copy of 651.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 5 1 на Столичния общински

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 14 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 62 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 525 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 5 8 на Столичния общински

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 17.04 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Ваня Вълкадинова

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 777 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 775 на Столичния общински съвет

Подробно

Microsoft Word - Copy of 728

Microsoft Word - Copy of 728 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 8 на Столичния общински

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/15.10. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 08.10. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 467 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 387 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 457 на Столичния общински съвет

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 8 0 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 388 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 377 на Столичния общински съвет от

Подробно

Решение по Административно дело 286/2011г.

Решение по Административно дело 286/2011г. Р Е Ш Е Н И Е 31 гр. Перник, 27.03.2012г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в съдебно заседание на втори март през две хиляди и дванадесета година в състав: СЪДИЯ: Слава Георгиева

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 213 на Столичния общински съвет

Подробно

Microsoft Word - R doc

Microsoft Word - R doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 0 6 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - Copy of 794

Microsoft Word - Copy of 794 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 9 4 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 867 на Столичния общински съвет

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 0 5 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 8 6 на Столичния общински

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 5 3 5 на Столичния общински

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/25.06. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.06. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Мария Попова Секретар:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/11.02. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 13.01. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Василка Шаламанова

Подробно