Р Е Ц Е Н З И Я

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ц Е Н З И Я"

Препис

1 С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята (политическа и електорална география на публичната власт) обявен в Държавен вестник, бр. 63/ г. за нуждите на катедра Регионална и политическа география, Геолого-географски факултет, Софийски университет Св. Климент Охридски 1. Данни за конкурса Конкурсът за доцент по икономическа и социална география е обявен по предложение на катедра Регионална и политическа география при ГГФ на СУ Св. Климент Охридски след последователни положителни решения на Факултетския съвет на ГГФ и Академическия съвет на Университета. Същият е обнародван в Държавен вестник, бр. 63/ г. Документи за конкурса е подал един кандидат гл. ас. д-р Калин Йосифов Йосифов. В съответствие със законовите държавни изисквания и вътрешноуниверситетските правила и нормативни документи отбелязвам правното основание за реализиране на процедурата. 1

2 Формираното научно жури със заповед на Ректора на СУ предопределят участието ми в настоящия конкурс в качеството на член на същото. 2. Данни за кандидата Калин Йосифов Йосифов е роден в гр. Михайловград (дн. Монтана) на г. Средното си образование завършва в Техникум по електроника в родния си град през 1971 г., а висшето през 1979 г. в Историческия факултет на ГГФ на СУ. Кариерното му развитие е свързано с Института за чуждестранни студенти София ( г.), Института за повишаване на квалификацията на преподаватели по обществени науки при Киевския държавен университет Т. Шевченко, Института по социология София. От 1980 до 1988 г. е редовен асистент по история на НРБ, от 1988 до 1992 г. научен сътрудник в Лабораторията по социална политика към Свободния факултет на Софийския университет. От 1995 до 2005 г. е старши асистент в Лаборатория за политически мениджмънт (ПНИЛ за политическо поведение) към Философски факултет на СУ Св. Климент Охридски. През периода г. е научен сътрудник първа степен в ЦСВП Иван Дуйчев при СУ. От 2007 г. е главен асистент в катедра Регионална и политическа география на Геолого-географския факултет на Университета. През 2003 г. защитава докторат на тема: Тоталитарното насилие в българското село ( г.) и последиците за България, с което му е присъдена образователната и научна степен доктор по научната специалност Политология. Владее писмено и говоримо английски. 2

3 Членува в Българското географско дружество и в Българското геополитическо дружество. 3. Научно творчество на кандидата В конкурса за доцент гл. ас. д-р Калин Йосифов представя пълен списък на всички публикации и научни разработки, както и такъв, отнасящ се за периода след придобиване на степента доктор. Считаме този подход за правилен, тъй като дава по-пълна представа за научно-изследователския път и потенциал на кандидата. За публикации по конкурса Калин Йосифов представя една монография, съставителстно на три книги, една студия, пет статии в специализирани научни издания, шест публикувани доклада, четири рецензии, предговори и уводи на книги, и 24 научно-популярни статии. Над 95 % от публикациите са самостоятелни. Към описа е приложен списък с участия на кандидата в 4 национални и международни проекта. Тяхната реализация има значима практико-приложна стойност, което е мерило за компетентност и професионализъм на участника в конкурса. Географията на публикациите е в диапазона от специализирани научни издания като Годишник на СУ, книга География, списания като Геополитика&геостратегия, до многоспектърни национални и регионални медийни издания. Самостоятелният монографичен труд на гл. ас. д-р Калин Йосифов Седмо и Шесто Велико народно събрание. Политико-исторически и политико-географски анализ, УИ Св. Кл. Охридски, С., 2012, 293 с., е задълбочено авторско изследване. Провокиран от политическото време и настройка той прилага свои подходи, научни коментари, анализи и критики, както и варианти за анализиране на процесите. 3

4 Кандидатът изследва електоралните и политическите нагласи в различните географски и административни политически области на България в два процеса, разделени от 40-годишен период. Проследява социално-политическата и политикогеографската структура на Седмото и Шестото Велико народно събрание на базата на анализ на народното представителство. Ценен, от научна гледна точка, е сравнителният политико-географски подход, открояващ общите и специфичните особености на двете политически тела. Същевременно подчертавам отсъствието на географския акцент в изследването, изразено както текстово, така и в библиографската използваемост. Монографичният труд, който по същество е хабилитационен, е академичен портрет на кандидата. Възприемам го като водещ сегмент в творческата му биография. Гл. ас. д-р Калин Йосифов кандидатства за доцент с тематични публикации в областта на историята, политологията и политическата география, което е доказателство за научна интердисциплинарност, кореспондираща с научно-изследователските цели на катедра Регионална и политическа география. Това ми дава основание да се съглася с автосправката за научните приноси в представените за конкурса изследвания. Положителната ми оценка се подкрепя от справката за публикационната и цитатната активност на д-р Калин Йосифов. 4. Преподавателска дейност Считам, че тя играе изключителна роля при оценката на кандидата за доцент, тъй като конкурсната длъжност изисква професионално и активно участие в образователния процес. 4

5 Представената справка, фиксираща преподавателската ангажираност на гл. ас. д-р Калин Йосифов доказва съпричастността му в преподавателския живот на ГГФ. Аудиторната заетост наддхвърля изискуемия норматив. Отразена е и извънаудиторната дейност, изразяваща се в участия в катедрени и факултетски инициативи, ръководство на дипломанти, експертна дейност и пр. 5. Заключение Като отчитам спазването на всички изисквания по процедурата, научноизследователските възможности, преподавателската ангажираност и компетентност на кандидата, си позволявам да предложа на членовете на Научното жури да гласуват положително ( ЗА ) присъждане на академичното звание ДОЦЕНТ на Калин Йосифов Йосифов в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята (политическа и електорална география на публичната власт) (..) Проф. д-р Атанас Дерменджиев ВТУ Св. св. Кирил и Методий Ръководител катедра География 5

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Наук

РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Наук РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Науки за Земята (Социална и икономическа география) обявен

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол / До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геологогеографски факултет, СУ Св. Климент Охридски. Относно:

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р НАДЕЖДА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА, ДМН Хоноруван преподавател към ПУ Паисий Хилендарски Пловдив Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в областта на висшето

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-прилож

ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-прилож ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-приложната дейност на доц. д-р Любен Димитров Христов от

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квалификационна степен: Квалификационно наименование на

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

Становище

Становище Становище на проф. дпн Галя Михайлова Христозова, Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, Програмен съвет по Педагогика член на научно жури, заповед ЛС - 54/22.02.2017 г. Конкурс за

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - Review-KD-prof.docx

Microsoft Word - Review-KD-prof.docx СТАНОВИЩЕ от чл. кор. проф. дмн Красимир Димитров Данов Конкурс за избор на професор по 4.5 Математика /Приложна механика и роботика/, обявен в ДВ бр. 24/16.03.2018 г. Кандидати: гл. ас. д-р Иван Пейчев

Подробно

Microsoft Word - Рецензия Найденов.docx

Microsoft Word - Рецензия Найденов.docx Р Е Ц Е Н З И Я от доц. д-р Климент Минев Найденов СУ Св. Климент Охридски, ГГФ, катедра Регионално развитие (председател на Научно жури утвърдено с Заповед на Ректора на СУ Св. Климент Охридски със Заповед

Подробно