СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение ( ) ръст в % (2012/2011) тежест закон-20

Размер: px
Започни от страница:

Download "СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение ( ) ръст в % (2012/2011) тежест закон-20"

Препис

1 СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение ( ) ръст в % (2012/2011) тежест закон-2012 Показатели Закон 2011 г. тежест проект I. ПРИХОДИ ,3 100,00% , ,9 5,93% 100,00% 1. Данъчни приходи ,1 89,29% , ,9 7,21% 90,36% 1.1. Корпоративен данък ,5 9,60% , ,5-4,39% 8,66% 1.2. Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на ,5 1,00% , ,5-31,64% 0,64% 1.3. Данък върху доходите на физически лица ,4 12,88% , ,6 7,97% 13,13% 1.4. Данък върху добавената стойност ,0 40,31% , ,0 9,57% 41,69% 1.5. Акцизи ,0 23,64% , ,0 8,68% 24,25% 1.6. Данък върху застрахователните премии ,0 0,12% , ,0 20,00% 0,14% 1.7. Мита и митнически такси ,0 0,62% , ,0 20,00% 0,70% 1.8. Други данъци ,7 1,12% , ,3 7,53% 1,13% 2. Неданъчни приходи ,6 10,41% , ,1-4,42% 9,40% 2.1. Държавни такси ,3 4,30% , ,6-0,40% 4,05% 2.2. Приходи и доходи от собственост ,0 4,84% , ,2-27,46% 3,32% 2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви ,3 0,59% , ,8-12,51% 0,48% 2.4. Други неданъчни приходи ,0 0,68% , ,5 141,18% 1,55% 3. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми ,6 0,30% , ,9-14,93% 0,24% Показатели ,5 100,00% , ,3 2,62% 100% общо разх. II. РАЗХОДИ ,4 46,00% , ,9-5,41% 42% - в общите разх. 1. Текущи разходи ,4 100,00% , ,4-3,63% 86,09% - във ІІ 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала -/ хил.лв./ ,2 28,89% , ,5-4,81% 59,40% 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала ,3 2,87% 1.3. Осигурителни вноски ,2 8,32% 1.4. Стипендии ,9 0,17% 1.5. Издръжка ,4 28,97% 1.6. Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и ,5 0,63% Субсидии за нефинансови предприятия ,8 8,01% , ,1-13,93% 6,16% Субсидии за юридически лица с нестопанска цел ,5 0,58% ,9 647,4 1,57% 0,53% Лихви общо ,6 9,24% , ,8 8,01% 8,91% Лихви по външни заеми ,9 6,92% Лихви по вътрешни заеми ,7 2,32% Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата ,0 12,32% , ,0 0,77% 11,09% 2. Капиталови разходи ,1 11,73% , ,5-3,53% 11,96% - във ІІ 2.1 Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт ,1 10,25% , ,5-3,98% 10,40% 2.2. Капиталови трансфери ,0 1,48% ,0-504,0-0,41% 1,56% 3. Прираст на държавния резерв (нето) ,9 0,60% , ,0-29,77% 0,45% - във ІІ 4. Резерв за непредвидени и неотложни разходи ,0 3,17% , ,0-55,26% 1,5% - във ІІ от тях: 4.1. за структурни реформи и допълнителни фискални мерки ,0 2,21% , ,0-73,51% 0,62% 4.2. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия ,0 0,97% , ,0-13,58% 0,88% 1

2 III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) НЕТО ,7 49,55% , ,3 9,38% 52,81% - в общите разх. 1. Предоставени за: ,4 100,00% , ,3 6,47% 100,00% 1.1. Общините ,8 22,75% , ,7 1,08% 21,60% - % в ІІІ Държавното обществено осигуряване ,4 44,46% , ,8 9,85% 45,87% 1.3. Националната здравноосигурителна каса ,0 10,21% , ,0-1,26% 9,46% в т.ч. 0,00% 0,00% от Министерството на здравеопазването ,0 0,19% 5 400, ,0-69,14% 0,05% 1.4. Бюджета на съдебната власт ,0 3,00% , ,4 37,66% 3,88% 1.5. Народното събрание ,0 0,54% ,0 113,0 0,22% 0,51% 1.6. Българското национално радио ,0 0,52% , ,0-14,24% 0,42% 1.7. Българската национална телевизия ,0 0,64% , ,0 11,67% 0,67% 1.8. Държавните висши училища ,6 3,55% , ,3 3,66% 3,45% от Министерството на образованието, младежта и науката ,2 3,32% , ,3 3,92% 3,24% от Министерството на отбраната ,4 0,23% ,4 0,0 0,00% 0,22% 1.9. Българската академия на науките ,1 0,66% , ,0-7,21% 0,57% от Министерството на образованието, младежта и науката ,1 0,64% , ,0-8,37% 0,55% от Министерството на околната среда и водите 1 810,0 0,02% 2 374,0 564,0 31,16% 0,02% Националния фонд към Министерството на финансите (нето) ,6 7,20% , ,0 8,20% 7,32% 1,11 Държавния фонд Земеделие ,9 6,40% ,9 0,0 0,00% 6,02% Фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и 6 988,0 0,07% 2 469, ,0-64,67% 0,02% Министерството на околната среда и водите към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда , ,0 0,20% 2. Получени от: ,7 100,00% , ,0-67,21% 100,00% 2.1. Националния осигурителен институт за Министерството на труда и социалната политика 7 150,0 2,00% 7 150,0 0,0 0,00% 6,11% - % в ІІІ Националната здравноосигурителна каса ,0 96,07% , ,0-69,95% 88,03% за Министерството на финансите 3 090,0 0,87% 3 090,0 0,0 0,00% 2,64% за Министерството на здравеопазването ,0 95,21% , ,0-70,59% 85,39% 2.3. Държавния фонд Земеделие за централния бюджет за формиране на вноската в общия бюджет на ЕС 868,7 0,24% 868,7 0,0 0,00% 0,74% - в общите разх Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за Министерството на околната среда и водите 6 000,0 1,68% 6 000,0 0,0 0,00% 5,12% IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ,4 4,45% , ,9 10,38% 4,79% - в общите разх. V. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV) , , ,5-22,01% Показатели 1 VІ. ФИНАНСИРАНЕ ,2 99,91% , ,5-22,01% 100,00% 1. Външно финансиране (нето) ,3 108,79% , ,2 9,49% 152,73% 2. Вътрешно финансиране (нето) ,8-24,77% , ,0 66,01% -52,73% 3. Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестици ,3-4,93% 4. Постъпления от приватизация ,0 20,83% 2011 г г. 1 Мин.р-р на фиск.резерв ( 7 от ПЗР) 4,5 4,5 0,0 2 Макс.р-р на новия държавен дълг - млрд.лв. ( 13, ал.1) 3,9 4,2 0,3 3 Макс.р-р на новите държавни гаранции - млрд.лв. ( 13, ал.2) 0,5 0,3-0,2 4 Макс.р-р на общия държавен дълг - млрд.лв. ( 14) 14,6 15,3 0,7 0,7 разполагаеми в повече 4.1. гаранции и гаранц.депозити ( 17, ал.2 и 3) 230,5 млн. лв. при ограничени 350,1 460 млн.лв.таван 230,5-119,6 при таван 300 млн.лв в т.ч. за студентите 40,1 80,0 39, НК Железопътна инфраструктура 250,0 70,0-180, гаранционни депозити 60,0 80,5 20,5 5. ваучери за храна - млн.лв. ( 6) 172,0 180,0 8,0 общо разходи ,5 100,00% , ,3 100,00% общо разх. II. РАЗХОДИ ,4 46,00% , ,9 42,40% - в общите разх. III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) НЕТО ,7 49,55% , ,3 52,81% - в общите разх. IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ,4 4,45% , ,9 4,79% - в общите разх. 2

3 По Консолидираната фискална програма прогноза за 2012 г. Разчет 2012 г. КФП бюджет средства 3 отн.дял (тежест) 1 2 І. Приходи по КФП, в т.ч , , ,9 100,0% 1 Данъчни приходи , ,2 0,0 75,2% * преки данъци 3 837, ,4 13,4% * косвени данъци , ,0 39,6% * други данъци 1 824,9 824,9 2,9% * социални и ЗОВноски 5 561, ,0 19,4% 2 Неданъчни приходи 3 239, ,7 0,9 11,3% 3 Помощи 3 895,2 75, ,0 13,6% Общо разх., трансф. и вн.ес , , ,1 100% ІІ. Разходи по КФП, в т.ч , , ,3 97,0% 1 Нелихвени , , ,3 94,6% * текущи нелихвени разходи , , ,3 75,6% * капиталови разходи /вкл , , ,0 17,6% * Резерв за неотлож.и непредвид.разх. и прираст 417,0 417,0 1,4% 2 Лихвени 713,6 713,6 2,4% ІІІ. Трансфер за национално съфинанс.на сред.от ЕС 0,0-931,2 931,2 0,0% ІV. Вноска за общия бюджет на ЕС 895,7 895,7 3,0% V. Бюджетното салдо по КФП , ,1 215,9 Разчет 2011 г. КФП бюджет отн.дял (тежест) по КФП млн.лв. средства І. Приходи по КФП, в т.ч , , ,8 100,0% 1 Данъчни приходи , ,7 0,0 78,9% * преки данъци 3 795, ,4 14,5% * косвени данъци , ,0 39,7% * други данъци 1 752,3 752,3 2,9% * социални и ЗОВноски 5 740, ,3 21,9% 2 Неданъчни приходи 3 306, ,1 6,0 12,6% 3 Помощи 2 214,7 75, ,8 8,5% Общо разх., трансф. и вн.ес , , ,5 100% ІІ. Разходи по КФП, в т.ч , , ,3 97,1% 1 Нелихвени , , ,3 92,7% * текущи нелихвени разходи , , ,0 79,8% * капиталови разходи /вкл , , ,3 12,9% * Резерв за неотлож.и непредвид.разх. и прираст 577,8 577,8 2,1% 2 Лихвени 661,1 661,1 2,3% ІІІ. Трансфер за национално съфинанс.на сред.от ЕС 0,0-823,9 823,9 0,0% ІV. Вноска за общия бюджет на ЕС 811,5 811,5 2,9% V. Бюджетното салдо по КФП , ,3-24,7 3

4 Разлики по КФП 2011 и 2012 г. ( г.) КФП изменение 2012/2011 КФП разлики с 2011 г. бюджет средства 3 млн.лв. 1 2 % І. Приходи по КФП, в т.ч ,3 847, ,1 78,3% 1 Данъчни приходи 909,3 909,3 0,0 4,4% * преки данъци 42,0 42,0 1,1% * косвени данъци 974,0 974,0 9,4% * други данъци 1 72,6 72,6 9,7% * социални и ЗОВноски -179,3-179,3-3,1% 2 Неданъчни приходи -66,5-61,4-5,1-2,0% 3 Помощи 1 680,5-0, ,2 75,9% Общо разх., трансф. и вн.ес 1 452,8 17, ,6 5,9% ІІ. Разходи по КФП, в т.ч ,4 25, ,0 5,7% 1 Нелихвени 1 676,7-27, ,0 8,0% * текущи нелихвени разходи 70,9 185,6-114,7 0,3% * капиталови разходи /вкл ,8-51, ,7 44,1% * Резерв за неотлож.и непредвид.разх. и прираст -160,8-160,8-27,8% 2 Лихвени 52,5 52,5 7,9% ІІІ. Трансфер за национално съфинанс.на сред.от ЕС 0,0-107,3 107,3 ІV. Вноска за общия бюджет на ЕС 84,2 84,2 10,4% V. Бюджетното салдо по КФП 1 070,5 830,2 240,6 4

5 Основни макроикономически показатели проектобюджет 2012 г. 1,95853 МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Отчет Очаквано Прогноза БВП (млн. лв.) реален растеж (%) 0,2% 2,8% 2,9% Хармонизирана инфлация (%) - в края на годината 4,4% 3,9% 2,8% - средна за периода 3,0% 3,8% 3,2% Валутен курс (USD/BGN) - в края на годината 1,48 1,38 1,39 - средногодишен 1,47 1,38 1,39 Текуща сметка (млн. евро) - платежен баланс -467,78 743,17 416,79 - в млн.лв. -916, ,51 816,29 - в % от БВП -1,3% 1,9% 1,0% Преки чуждестранни инвестиции (млн. евро) 1 763,17 821, ,00 - в млн.лв , , ,61 - в % от БВП 4,9% 2,1% 2,8% Консолидирана фискална програма (2011 г. и 2012 г.) КФП - общо бюджет средства* 2011г. 2012г. 2011г. 2012г. 2011г. 2012г. Приходи , , , , , ,9 (% от БВП) 34,2% 35,2% 31,4% 30,5% 2,8% 4,7% Разходи , , , , , ,1 (% от БВП) 36,8% 36,5% 33,9% 32,1% 2,8% 4,4% Вноска в общия бюджет на ЕС 811,5 895,7 811,5 895,7 (% от БВП) 1,06% 1,10% 1,06% 1,10% Трансфер за национално съфинансиране на средствата от ЕС -823,9-931,2 823,9 931,2 (% от БВП) 0,0% 0,0% -1,1% -1,2% 1,1% 1,2% Бюджетно салдо , , , ,1-24,6 215,9 (% от БВП) -2,6% -1,3% -2,5% -1,6% 0,0% 0,3% от тях: Външно финансиране (нето) 2 350, , , ,2 Вътрешно финансиране (нето) -387, ,9-412, ,1 24,6-215,9 Изменение спрямо прогнозата за Бюджет-2011 г.в МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ Отчет Очаквано Прогноза БВП (млн. лв.) (макропрогноза по макропрогноза по 2011) - реален растеж (%) -0,5% -0,8% Хармонизирана инфлация (%) - в края на годината -0,1% 1,3% - средна за периода -0,2% 0,1% Валутен курс (USD/BGN) - в края на годината -0,10-0,20 - средногодишен -0,06-0,20 Текуща сметка (млн. евро) - платежен баланс в млн.лв в % от БВП 2,1% 4,8% Преки чуждестранни инвестиции (млн. евро) в млн.лв в % от БВП -0,02% -2,9% Ст-т на потенциалния растеж на БВП (%) ст-ст отклонение Труд Капитал ОФП 2009 г.* 3,4-2,6 0,4 1,3 1, г. 3,1-4,9 0,4 1,1 1, г. 3,0-4,4 0,2 1,1 1, г. 3,1-2,9 0,1 1,3 1, г. 3,3-1,1 0,1 1,4 1, г. Отклонението от потенциалния БВП за 2009 г. е отрицателно в размер на 2.6% и показва изстиване на българската икономика. Последното твърдение е подкрепено от допълнителни индикатори, като рязко намаляване на инфлация, увеличаване на безработицата, съответно ограничаване на растеж на работните заплати, както и бързо свиване на дефицита по текущата сметка. * общата факторна производителност /ОФП/ има най-голям принос към растежа, следвана от капитала и потенциалната заетост 5

6 Проектобюджет 2011 г. МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Отчет ОчакваноПрогноза Прогноза Прогноза БВП (млн. лв.) реален растеж (%) -4,9% 0,7% 3,6% 4,7% 4,9% Хармонизирана инфлация (%) - в края на годината 1,6% 4,5% 2,6% 2,9% 2,7% - средна за периода 2,5% 3,2% 3,7% 3,5% 2,7% Валутен курс (USD/BGN) - в края на годината 1,36 1,58 1,58 1,58 1,58 - средногодишен 1,40 1,53 1,58 1,58 1,58 Текуща сметка (млн. евро) - платежен баланс , , , , ,20 - в млн.лв , , ,28 - в % от БВП -9,1% -3,4% -2,9% -1,5% -0,4% Преки чуждестранни инвестиции (млн. евро) 3 212, , , , ,10 - в млн.лв , , ,89 - в % от БВП 9,2% 4,9% 5,0% Консолидирана фискална програма (2010 г. и 2011 г.) КФП - общо бюджет средства* 2010г. 2011г. 2010г. 2011г. 2010г. 2011г. Приходи , , , , , ,8 (% от БВП) 34,3% 33,5% 31,6% 30,7% 2,6% 2,8% Разходи , , , , , ,3 (% от БВП) 37,7% 35,0% 33,5% 31,1% 4,2% 3,9% Вноска в общия бюджет на ЕС 779,7 811,5 779,7 811,5 (% от БВП) 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% Трансфер за национално съфинансиране на средствата от ЕС -526,6-823,9 526,6 823,9 (% от БВП) 0,0% 0,0% -0,7% -1,1% 0,7% 1,1% Бюджетно салдо , , , ,4-586,9-24,6 (% от БВП) -4,6% -2,5% -3,7% -2,5% -0,8% -0,03% от тях: 6

7 КОИ МИНИСТЕРСТВА ПОЛУЧАВАТ ПО-МАЛКО И КОИ ПОВЕЧЕ? 2011 г. Държавни органи, министерства и ведомства внесено в НС 2011 г г. за НСТС Разлика разходи % Разходи Разлика ра % НС - НСТС Приходи Разходи Приходи Разходи 1 Администрация на президента 4 186, ,0-50,0-1,2% 4 136,0-50,0-1,2% 2 Министерски съвет , , , , ,0-13,2% , ,0-13,2% в т.ч. - Субсидия за вероизповеданията 3 000, ,0 0, ,0 0,0 3 Конституционен съд 1 992, ,0 800,0 40,2% 2 792,0 800,0 40,2% 4 Министерство на финансите , , , , ,0 4,2% , ,0 4,2% 5 Министерство на външните работи , , , ,5 0, ,5 0,0 6 Министерство на отбраната , , , , ,0-1,0% , ,0-1,0% 7 Министерство на вътрешните работи , , , , ,0-0,7% , ,0-1,5% ,0 8 Министерство на правосъдието , , , , ,0 6,7% , ,0 6,7% 9 Министерство на труда и социалната политика , , , , ,0 0,7% , ,0 0,7% 10 Министерство на здравеопазването , , , , ,0-34,2% , ,0-35,6% ,0 11 Министерство на образованието, младежта и науката , , , , ,6 8,9% , ,7 13,2% ,1 12 Министерство на културата , , , , ,0 12,8% , ,0 12,4% + 334,0 13 Министерство на околната среда и водите , , , ,9-418,4-0,9% ,9-418,4-0,9% Министерство на икономиката, енергетиката и 14 туризма , , , ,6 702,4 0,8% ,6 702,4 0,8% 15 Министерство на регионалното развитие и благоустройството , , , , ,5 3,6% , ,5 3,6% 16 Министерство на земеделието и храните , , , , ,7-4,5% , ,4-5,0% ,7 Министерство на транспорта, информационните 17 технологии и съобщенията , , , ,2 0, ,2 0,0 18 Министерство на физическото възпитание и спорта 777, ,8 700, , ,2 9,5% , ,0 9,3% + 44,2 19 Държавна агенция Национална сигурност 164, ,0 164, , ,0-11,7% , ,0-11,7% Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската 20 народна армия 7 000, , ,0-27,9% 5 047, ,0-27,9% 21 Комисия за защита от дискриминация 119, , ,0 0,0 0,0% 2 380,0 0,0 0,0% 22 Комисия за защита на личните данни 2 560, ,0 140,0 5,5% 2 700,0 140,0 5,5% Комисия за установяване на имущество, 23 придобито от престъпна дейност 5 145, ,0 0, ,0 0,0 24 Национална служба за охрана 250, ,0 250, ,0-300,0-1,0% ,0-300,0-1,0% 25 Национална разузнавателна служба , , ,0-15,7% , ,0-15,7% 26 Омбудсман 2 278, ,0 300,0 13,2% 2 578,0 300,0 13,2% 27 статистически институт 3 455, , , ,3 0, ,3 0,0 28 Комисия за защита на конкуренцията 9 000, , , ,2 100,0 2,7% 3 805,2 100,0 2,7% 29 Комисия за регулиране на съобщенията , , , , ,0-9,6% 9 451, ,0-9,6% 30 Съвет за електронни медии 1 300, , , ,0 9,0 0,6% 1 429,0 9,0 0,6% Държавна комисия за енергийно и водно 31 регулиране 8 900, , , ,3 0,0 0,0% 3 651,3 0,0 0,0% 32 Агенция за ядрено регулиране 7 500, , , ,9 300,0 5,5% 5 766,9 300,0 5,5% Държавна комисия по сигурността на 33 информацията 4 960, ,0 0, ,0 0,0 34 Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси 2 050, , , , ,0-39,7% , ,0-39,7% 35 Авиоотряд , ,2 0, ,2 0,0 Комисия за предотвратяване и установяване на 36 конфликт на интереси 1 000, , , ,0 ВСИЧКО , , , , ,3-4,0% , ,2-4,1% , , , , , ,6 Между НСТС и НС има завишение на разходните тавани на: 1. МВР (7) е внесено в НС със завишение от 8 млн.лв. като разхода става 999 хил.лв. Спрямо 2011 г. разходите са свити само със 7 хил.лв. (само 0,7%) 2. Министерството на здравеопазването (10) е с 10 млн. повече между НСТС и НС. Министерството на културата (12) - с хил.лв. 4. Министерство на земеделието и храните (16) - с 1 376,7 хил.лв. 5. Министерство на физическото възпитание и спорта (18) - с 44,2 хил.лв. Между НСТС и НС има намаление на разходите само за МОМН (11) с ,1 хил.лв. 7

8 КОИ МИНИСТЕРСТВА ПОЛУЧАВАТ ПО-МАЛКО И КОИ ПОВЕЧЕ? внесено в НС за НСТС НС-НСТС Разлика Държавни органи, министерства и ведомства разходи % Разлика разходи % Разлика разходи общо: ,1 10 Министерство на здравеопазването ,0-34,2% ,0-35,6% ,0 34 Държавна агенция Държавен резерв и военн ,0-39,7% 7 Министерство на вътрешните работи ,0-0,7% ,0-1,5% ,0 16 Министерство на земеделието и храните ,7-4,5% ,4-5,0% ,7 2 Министерски съвет ,0-13,2% 19 Държавна агенция Национална сигурност ,0-11,7% 6 Министерство на отбраната ,0-1,0% 25 Национална разузнавателна служба ,0-15,7% 20 Комисия за разкриване на документите и за обявя ,0-27,9% 29 Комисия за регулиране на съобщенията ,0-9,6% 13 Министерство на околната среда и водите -418,4-0,9% 24 Национална служба за охрана -300,0-1,0% 1 Администрация на президента -50,0-1,2% общо: ,7 11 Министерство на образованието, младежта и ,6 8,9% ,7 13,2% ,1 12 Министерство на културата ,0 12,8% ,0 12,4% + 334,0 4 Министерство на финансите ,0 4,2% 8 Министерство на правосъдието ,0 6,7% 15 Министерство на регионалното развитие и благоус 8 935,5 3,6% 9 Министерство на труда и социалната политика 6 940,0 0,7% 18 Министерство на физическото възпитание и спорта 3 184,2 9,5% 3 140,0 9,3% + 44,2 36 Комисия за предотвратяване и установяване на ко 1 000,0 3 Конституционен съд 800,0 40,2% 14 Министерство на икономиката, енергетиката и тури 702,4 0,8% 26 Омбудсман 300,0 13,2% 32 Агенция за ядрено регулиране 300,0 5,5% 22 Комисия за защита на личните данни 140,0 5,5% 28 Комисия за защита на конкуренцията 100,0 2,7% 30 Съвет за електронни медии 9,0 0,6% ,3-4,0% ,2-4,1% ,9 трансферите за: 2011 г г. разлики % Българската академия на науките , , ,0-8,4% - съгласно Приложение 1 За ВУЗ - 36 бр.от Приложение , , ,3 3,7% към чл. 6, ал. 2 общо: , , ,3 1,8% 8

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

B1_2017_09_4600_DES.xls

B1_2017_09_4600_DES.xls ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 30.9.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 28.2.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за ядрено регулиране код по ЕБК: 4600 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към 30.6.2018 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 565 359 (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар код по ЕБК: 6901

Подробно

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към 30.6.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към 31.10.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към 31.1.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към 31.1.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 460 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 31.12.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 30.6.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 31.3.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА на бюджета, сметките

Подробно

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес ЕИК/Б

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес  ЕИК/Б - 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР 000 565 59 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес e-mail ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК 6 9 0 1 телефон: ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към 28.2.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 131 198 150 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ - БЮДЖЕТ - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2

Подробно

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls Община Силистра Приложение ОБЩО ПРИХОДИ по А на Община Силистра 207г. І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 206г. 207г. Данък върху доходите на физически лица 0-00 82 000 20 000 Окончателен годишен / Патентен /

Подробно

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 521 619 КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2 3 4 телефон: Web-адрес

Подробно

- 1 / 10 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес

- 1 / 10 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес - 1 / 10 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail 0 000 000 000 6302 0 0 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА

Подробно

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА - 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 НА БЮДЖЕТА,

Подробно

1717_B1_2019_01_PRB_DES_MGU1.xls

1717_B1_2019_01_PRB_DES_MGU1.xls - 1 / 6 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail финансово-правна форма МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ ''СВ.ИВАН РИЛСКИ'-СОФИЯ 000670659

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАР

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - СТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА 7410201 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА

Подробно

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА - 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ

Подробно

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) 01.1.2013 г. 31.12.2013 г. (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Подробно

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "СТЕФАН АНГЕЛОВ" НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ СТЕФАН АНГЕЛОВ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ КОД ПО ЕБК 1790 ПЕРИОД КЪМ 01.01.2015 г. ДО 31.12.2015 г. /дд.мм.гггг/ /дд.мм.гггг/

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов година 217 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

Microsoft Word - Приложение 1

Microsoft Word - Приложение 1 ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА 2013 Г. & НАИМЕНОВАНИЕ НА Проектобюджет 2013г. МЕСТНИ ПРИХОДИ 103 Окончателен патентен данък 13-00 Имуществени и др. данъци 20-00 Други

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 84 233 500 88 503 968 15 694 226 32 293 857 Общо разходи 84

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 октомври код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018

Подробно

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 2017 Г. КЪМ 31.03.2017 Г. 1 2 3 4 5 6 7 5

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2019 за периода от до 000 565 359 януари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2019 - ПРИХОДИ Отчет 2019 -

Подробно

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата НАИМЕНОВАНИЕ 2016 г. 2017 г. % 4/3 1 2 3 4 5 IV. НИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 46 976 617 42 950 858 91,4% ТРАНСФЕРИ М/У А НА НАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО) 3100 43 299

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 юли код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 80 364 800 76 649 626 14 696 411 29 765 512 43 629 993 73

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 76 431 800 76 447 733 14 158 125 29 044 836 Общо разходи 76

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 76 431 800 79 048 602 14 158 125 29 044 836 43 393 555 Общо

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 май код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 84 233 500 86 952 008 15 694 226 Общо разходи 84 233 500 86

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ "ГЕО МИЛЕВ" СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

Столична община 112 ОУ "СТОЯН ЗАИМОВ" Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н Код по ЕБК от до Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За перио

Столична община 112 ОУ СТОЯН ЗАИМОВ Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н Код по ЕБК от до Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За перио Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н 2 0 1 9 Код по ЕБК от Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За периода: от 1.1.2019 31.12.2019,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Подробно

Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE

Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2014 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 122 802 300 164 986 256 19 585 759 83 534 971

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 31.1.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ Уточнен план под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на

Подробно

Финансов отчет за степанта на изпълнение на политиките и програмите, съставящи програмния формат на бюджета на Министерство на физическото възпитание

Финансов отчет за степанта на изпълнение на политиките и програмите, съставящи програмния формат на бюджета на Министерство на физическото възпитание Финансов отчет за степанта на изпълнение на политиките и програмите, съставящи програмния формат на на Министерство на физическото възпитание и спорта.12.2010 г. I. Отчет на приходите по на Министерство

Подробно

Финансов отчет за степанта на изпълнение на политиките и програмите, съставящи програмния формат на бюджета на Министерство на физическото възпитание

Финансов отчет за степанта на изпълнение на политиките и програмите, съставящи програмния формат на бюджета на Министерство на физическото възпитание Финансов отчет за степанта на изпълнение на политиките и програмите, съставящи програмния формат на на Министерство на физическото възпитание и спорта.03.2010 г. I. Отчет на приходите по на Министерство

Подробно

FinOtchet_IIItrim.2011-MFVS_po politiki.xls

FinOtchet_IIItrim.2011-MFVS_po politiki.xls Финансов отчет за степанта на изпълнение на политиките и програмите, съставящи програмния формат на на Министерство на физическото възпитание и спорта.09.2011 г. I. Отчет на приходите по на Министерство

Подробно

Прил.2 табл.докл.-отчет-2012.xls

Прил.2  табл.докл.-отчет-2012.xls & НАИМЕНОВАНИЕ НА Приложение 2 Уточнен годишен план Отчет 31.12.2012 г. ПРИХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 103 Окончателен патентен данък 30000 24764 13-00 Имуществени и др. данъци 719660 802608 20-00 Други данъци

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 година на Министерство на физическото възпитание и спорта П О К А З А Т Е

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 година на Министерство на физическото възпитание и спорта П О К А З А Т Е Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 година на Министерство на физическото възпитание и спорта РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 41 761 900 40 533 242 17 156 698 25 767 486 30

Подробно