СТАНОВИЩЕ от Доц. д-р Румяна Крумова-Пешева, Софийски университет Св. Климент Охридски, Философски факултет Катедра Социална, трудова и педагогическа

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ от Доц. д-р Румяна Крумова-Пешева, Софийски университет Св. Климент Охридски, Философски факултет Катедра Социална, трудова и педагогическа"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ от Доц. д-р Румяна Крумова-Пешева, Софийски университет Св. Климент Охридски, Философски факултет Катедра Социална, трудова и педагогическа психология по конкурс за заемане на академична длъжност Професор по професионално направление 3.2 Психология (експериментална психология, психическо измерване и оценяване), обявен в Държавен вестник, бр. 81/ г. за нуждите на Софийски университет Св. Климент Охридски, Философски факултет По обявения конкурс за заемане на академична длъжност Професор единствен кандидат е Доц. д-р Емилия Алексиева. Образователен и научен статус на кандидата От представените биографични данни става ясно, че Доц. Алексиева е завършила специалност Психология в СУ Св. Климент Охридски. Дисертационният й труд е в областта на експерименталната психология и е на тема Валидност на проективни методики. Академичното й развитие преминава основно в същия университет, където през 1994г. е избрана с конкурс за доцент. Развитието и обучението на Доц. Алексиева като професионалист в голяма степен е свързано с нейното формиране и сериозен ангажимент в областта на психоаналитичната парадигма. Тя преминава през лична анализа към Института на Парижкото психоаналитично дружество и Източноевропейския институт на Международната психоаналитична организация и Европейската психоаналитична федерация Хан Грьон Пракен. Теоретичната й подготовка включва участия в проекти за обучения и супервизии, семинари, летни школи и др., организирани от Международната психоаналитична асоциация, Френско-българския проект по

2 психоанализа, Групата за развитие на психоаналитичната практика в България, на която е съосновател и активен член. Продължителността и сериозността на тези обучения, които добре познавам, са гаранция за задълбочения интерес и подготовка на Доц. Алексиева в областта на психоанализата като теория и практика. Наред с развитието в психоаналитичната перспектива, налице са и обучения в сферата на транзакционния анализ, психосоматиката, медиацията за разрешаване на конфликти, креативното мислене, експерименталната психосемантика, когнитивната психология и психодиагностиката. Проведените специализации са в рамките на международни програми и проекти на водещи световни университети и школи. Всичко това е доказателство за безспорната подготвеност на Емилия Алексиева в областта на психологичното оценяване, психодиагностичните и психометрични процедури и консултативните практики. Обща характеристика на преподавателската дейност Доц. Алексиева притежава богат преподавателски опит в бакалавърски и магистърски степени на обучение. На бакалавърско ниво тя води курсове по експериментална психология, психологическо измерване и оценяване, както и по теория и практика на интервюирането. На магистърско равнище нейните курсове са в областта на психологичното измерване и оценяване, проективните методи, планиране и развитие на кариерата, експеримент и дизайн на психологичното изследване. Преподавателската й работа в различни периоди е включвала също лекции и упражнения, както и спецкурсове, свързани с психологичните методи за професионален подбор, методика на обучението по психология, техники с рисуване в психологичното изследване и др. В качеството си на ерудиран и опитен преподавател Доц Алексиева е била гостпрофесор по програма Еразъм в университети във Франция, където е провеждала лекции по клинична психология. Тя има значителна практика също като гостпреподавател и в обучителните програми на различни български университети. Притежава добър опит в ръководството на бакалаври, магистри и докторанти, както и от участие в научни журита по защита на дисертации и по хабилитиране. Всичко това показва способностите на кандидата в преподаването на знания и умения, както и като цяло в областта на професионалната комуникация.

3 Обща характеристика на научноизследователската и научно-приложната дейност на кандидата Доц. Алексиева е участвала многократно в организирането и провеждането на научни форуми, в преводаческа и редакторска работа. Тя е член на две редколегии на научни издания, а също и на важни експертни комисии в областта на тестологията и консултативната психология. Нейната научно-изследователска работа е свързана основно с темите за инструментариума за личностно оценяване (психодиагностика) и приложението на различни методики с цел изследвания в клиничната практика, разкриване на валидните граници на възможностите на конкретните диагностични методики, както и условията за валидното приложение на известни инструменти, а също и за разработването на нови. Научните й интереси и търсения са насочени и към реализирането на инструментариум за кариерно ориентиране, разработване на програми за супервизия, за превенция, за качество на живота при хора с психични увреждания и др. За участие в конкурса са предложени 20 научни публикации, от които 1 монография, 1 колективна монография, 1 учебник в съавторство, 1 учебно пособие и 16 студии и статии. Приложени са 22 цитирания на 5 заглавия. Публикациите са групирани в няколко съдържателни области. Монографията Проективни методи" представлява задълбочен научен обзор върху особеностите и характеристиките на основни проективни методики, както и изследвания върху две от тях. Данните са представени професионално и коректно в границите на психосемантичната парадигма. Монографията съдържа класификация на проективните инструменти, както и психосемантични профили на картини от тях и се явява важно средство за обучение по психодиагностика. Съдържа значителен принос и за целите на клиничната практика на равнището на всеки индивидуален случай. Изследванията на Доц. Алексиева върху проективните методи, публикувани и в други документи, също имат важна практико-приложна стойност за психологичното оценяване и консултиране. Изследванията в областта на привързаността през живота на човека са интересен научен поглед върху редица работни модели, очертаващи аналогиите в интерперсоналните взаимодействия. Съдържат превод на основния инструмент за изследване типа на привързаност при възрастни индивиди (AAI), както и анализ на процеса на превод на инструменти в психологията. Съществена част от проучването е

4 разработката на трансгенерационната перспектива, при която за първи път са изследвани не две, а три поколения лица. Обоснована е също и по-прецизна схема на самия превод. Много важни за целите на клиничната практика са и проучванията на Доц. Алексиева върху психологични профили на зависими от алкохол лица, както и на юноши със синдром на Аспергер. Емпиричното им верифициране представя характеристики, които обогатяват рабирането на подобни състояния в областта на консултативната и психотерапевтична практика. Друга част от научните търсения са ориентирани към теми като: психологични измерения на безработицата, агресивните действия в ежедневието, използването на тестове в процеса на оценяване и др. Те илюстрират отчитането на социалния контекст, актуалността на съвременния живот и неговото качество върху личностното функциониране и психодинамика на групово и индивидуално равнище. Показват комплексния поглед на Доц. Алексиева върху характеристиките на различни психични феномени като конкретни емоционални параметри, но заедно с това и в тяхната съвкупност и движение. Значимост на приносите за науката и практиката. Верифицирането на обяснителните възможности на психосемантичния подход, което е основен акцент в научно-изследователската работа на кандидата, съдържат важен принос за психодиагностичната и консултативна практика. Изследванията допринасят за прецизирането на подходите и данните в процеса на конкретната личностна диагностика. Психодиагностичните процедури, които проучва и развива Доц. Алексиева, се явяват изключително важен елемент от обективизирането на редица психични феномени от безсъзнавано и трудно достъпно за психологично оценяване естество. Обучението в тези инструменти е важна част от формирането и развитието на психолозите. Като доказателство за приносите в разработването и приложението на тестови и други методики е приемането и участието на кандидата от 2012г. като член на Националната тестова комисия към Дружеството на психолозите в България. Наличието на тази комисия е сериозен опит за въвеждане и отстояване на професионалните стандарти в психологичната практика.

5 Заключение В обобщение на изложеното дотук искам да подчертая, че с представените научни разработки и с осъществяваната учебно-преподавателска дейност, кандидатът за придобиване на академичната длъжност професор" доц. д-р Емилия Алексиева удовлетворява задължителните условия на ЗРАСРБ, както и на съдържанието на наукометричните оценки. С убеденост декларирам, че намирам за основателно да предложа нейната кандидатура да заеме академичната длъжност ПРОФЕСОР" в катедра Обща, експериментална и генетична психология" по професионално направление 3.2. психология (експериментална психология, психическо измерване и оценяване). Изготвил становището:.. (Доц. д-р Р. Крумова-Пешева) г. гр. София

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

ДОЦ

ДОЦ ПРОФЕСОР Д-Р ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА КРАТКА ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ Служебен адрес Софийски университет Св. Климент Охридски, Философски факултет, катедра по обща, експериментална и генетична психология,

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на образователната и научна степен Доктор Професионално

Подробно

<4D F736F F D20D1F2E0EDEEE2E8F9E520C9EEEDEAE020C1E0EBF2E0E4E6E8E5E2E02E646F63>

<4D F736F F D20D1F2E0EDEEE2E8F9E520C9EEEDEAE020C1E0EBF2E0E4E6E8E5E2E02E646F63> Становище на доц.д-р Михаил Николов Проданов Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, Член на жури, съгласно заповед на Ректора на БСУ-Бургас, УМО- 64/05.12.17г. Конкурс за заемане на

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

Становище

Становище Становище на проф. дпн Галя Михайлова Христозова, Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, Програмен съвет по Педагогика член на научно жури, заповед ЛС - 54/22.02.2017 г. Конкурс за

Подробно

Stan_D_Danov_R_Penev

Stan_D_Danov_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Данаил Кирилов Данов за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н

РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление на образованието) Рецензент: проф. Вяра Тодорова Гюрова,

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за получаване на академичната длъжност професор по професионално направление Педагогика/предучилищна педагогикапедагогика на ранно

РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за получаване на академичната длъжност професор по професионално направление Педагогика/предучилищна педагогикапедагогика на ранно РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за получаване на академичната длъжност професор по професионално направление Педагогика/предучилищна педагогикапедагогика на ранното детство/ обявен от СУ Св.Кл.Охридски с единствен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел , fax ,

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел , fax , УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел. 886 444, fax. 804 212, www.umbalpln.com, e-mail :umbal@umbalpln.com С Т А Н О В И Щ Е от Проф.д-р

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност

Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност Професор Област на висше образование 7. Здравеопазване

Подробно

Microsoft Word - V.Vasilev

Microsoft Word - V.Vasilev Вх. ЧР-01-302/11.09.2018 г. Р Е Ц Е Н З И Я на научните трудове, учебната и научна дейност на доц. д-р Катя Георгиева Стойчева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно