Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед"

Препис

1 Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Мария Попова Секретар: Емилия Кирова Членове: Съд. заседатели: Прокурор: Като разгледа докладваното от съдията Мария Попова Административно дело номер по описа за 2009 година Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК във връзка с чл. 268 от ДОПК. На г. Образувано е по жалба на К. И. А. от гр. С. против Решение 50 на Изпълнителния директор на АДВ- гр.софия, с което е оставена без уважение жалбата на оспорващия срещу Разпореждане за разпределение на постъпилите от извършените действия по принудителното изпълнение суми N 4289/2004/000218/ г./ по изп.д. 4289/2004г./ на публичния изпълнител при Регионална дирекция (РД)-София, изнесено работно място (ИРМ)-гр.Благоевград. В жалбата се твърди, че административният орган не е обсъдил възраженията за допустимост на образуваното изпълнително производство и наведените в тази насока доводи за липса на компетентност на публичния изпълнител, което води до нищожност на акта. Наред с това са изложени оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на обжалванато решение. Иска се отмяната му. Ответната страна-изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания гр.софия чрез поцесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата. След като извърши цялостна преценка на всички събрани по делото доказателства във връзка с доводите на страните, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

2 В РД София на АДВ е образувано изпълнително дело 4289/2004 година срещу К. И. А. за принудително събиране на публични държавни вземания, установени с НП 84/ г. по н.а.х.д. 493/2004 г. на РС-Г. Д., НП 079/ г. на РУ СО-гр.Благоевград и изпълнителен лист по нах.д. 1566/2003 г. на РС Гоце Делчев. С разпореждане от г. на публичен изпълнител е допуснато присъединяване в изпълнителното производство по настоящето изпълнително дело и изпълнителен лист от г. на РС Гоце Делчев по н.а.х.д. 493/ г. С постановления на публичния изпълнител за събиране на публичните задължения са наложени обезпечителни мерки-запор върху банкови сметки и запор върху безналични ценни книжа. С Постановление N 4289/2004/000082/ г. на публичен изпълнител при РД- София, ИРМ-Благоевград е наложена обезпечителна мярка "възбрана" върху недвижим имот, собственост на длъжника гарсониера със ЗП 36.93, ведно с мазе със ЗП 8.28 кв.м., съответната идеална част от общите части на сградата и правото на строеж, находяща се на първия надпартерен етаж, на адрес: гр. Г. Д. Постановлението е атакувано от А. по реда на чл. 197, ал. 1 от ДОПК, като изпълнителният директор на АДВ-София се е произнесъл с решение N 298/ г., с което е отхвърлил жалбата. С решение по адм.д. N 808/2007 г. по описа на АС-Благоевград, съдът е отхвърлил жалбата на А. срещу цитираното по-горе решение. С решение по адм.д. N 665/2008г., АС-Благоевград е отхвърлил като неоснователна жалбата на същото лице против Решение N 150/ г. на Изп. директор на АДВ- София, с което е оставена без уважение жалбата му срещу Разпореждане за определяне на окончателна оценка N 4289/2004/ / г. на публичния изпълнител при РД-София, ИРМ-Благоевград. За удовлетворяване на вземането със съобщение 4289/2004/000169/ г. на публичен изпълнител на АДВ, ИРМ Благоевград е обявен търг с тайно наддаване. Съобщението е изпратено на длъжника и получено лично на г. видно от разписката за доставяне. Съобщението е оспорено пред Изпълнителния директор на АДВ с жалба вх /06/ г., която е оставена без уважение. С решение по адм.д. N 1409/2008 г. е оставена без уважение жалбата на К.А. срещу същото решение. С решение по адм.д. N 1364/2008 г., АС-Благоевград е отхвърлил жалбата на А. против решение на Зам. Изп. директор на АДВ-София, с което е оставена без уважение жалбата му срещу отказ на публичния изпълнител при РД-София, ИРМ-Благоевград за спиране на производството по изпълнително дело N 4289/2004 г. по описа на същата дирекция. С определение по а.д. N 1409/2008 г., АС-Благоевград е отхвърлил като неоснователна молбата на А. за издаване на разпореждане за спиране /прекратяване/ на действията на публичен изпълнител. Определението е оставено в сила от ВАС-І"А"отделение с определение по адм.д. N 1823/2009 г. С определение, постановено по а.д. N 1409/2008, АС-Благоевград е приел, че защитата срещу извършеното действие от страна на публичния изпълнител по образуване на изпълнит.д. N 4289/2004 г. следва да се реализира чрез обжалването му по реда на чл. 266 и сл. от ДОПК, а не в производство по делото, чийто предмет са действията по насрочване на търг с тайно наддаване. Установи се, че в РД София на АДВ е образувано изпълнително дело 36216/2002 г. срещу К. А. за принудително събиране на публични държавни вземания, установени с НП 030/ г. на РУ Социално осигуряване Благоевград. Преписката, състояща се от цитираното НП, съобщение за доброволно изпълнение N С / г. е предадена за присъединяване към изп.д. N 4289/2004 г.,

3 видно от приемопредавателен протокол N 36216/2002/058104/ г. /л.12- незаверено копие, л.71-заверено копие/. С Протокол за провеждане на търг с тайно наддаване N 4289/2004/000192/ г. е проведена публична продан и е определен купувачът на имота /съответно предложилият най-висока цена/. Постъпилите от продажбата суми са разпределени от публичния изпълнител по реда на чл. 219 вр. с чл. 240, ал. 2 от ДОПК с процесното разпореждане /л. 34/, жалбата срещу което е оставена без уважение с оспореното в настоящето производство решение на Изп. директор на АДВ-София. С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи: Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна, длъжник по изп.д. 4289/2004 г. по описа на РД гр. София АДВ. Поради това съдът счита, че е налице пряк и непосредствен интерес у жалбоподателя от обжалване на решение 50/ г. на Изпълнителния директор на АДВ София, с което жалбата срещу разпореждане 4289/2004г./000218/ г. на публичен изпълнител при РД София АДВ, ИРМ Благоевград е оставена без уважение. Разгледана по същество, тя се явява неоснователна, по следните съображения: Съдът е длъжен да провери законосъобразността на издадения административен акт, като провери дали е издаден от компетентен орган в съответната форма, при спазване на материални и процесуални разпоредби по издаването му; съобразен ли е с целта, която преследва законът. Видно от акта, той е писмен и е издаден от Изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания гр.софия на предвидено в закона правно основание. Доводите, изложени от А. в жалбата са неоснователни и не се споделят от настоящия състав на АС-Благоевград, който намира, че изводите на решаващият административен орган за неоснователност на жалбата са правилни и законосъобразни, в съответствие с доказателствата по делото. На първо място, атакуваното по реда на чл. 266 и сл. от ДОПК пред Изпълнителния директор на АДВ-София действие-разпореждане за разпределение на постъпилите от извършени действия по принудително изпълнение срещу длъжника суми е извършено от компетентен орган по смисъла на чл. 7 и чл. 8 от ДОПК публичен изпълнител. Съгл. чл. 7, ал.1 от ДОПК: Актовете по този кодекс се издават от орган по приходите, съответно от публичен изпълнител от компетентната териториална дирекция. В чл. 8, ал. 1, т. 1 от ДОПК е определена компетентната териториална дирекция-тази по постоянния адрес на ФЛ, включително ЕТ. В случая, актът е издаден от публичен изпълнител при РД-София на АДВ, което определя и неговата териториална компетентност, независимо, че същият е с изнесено работно място в гр. Благоевград. Съгл. разпоредбата на чл. 3 от Устройствения правилник на АДВ, териториалните звена на агенцията са регионалните дирекции в областните центрове в страната. Видно от данните по преписката постоянният адрес на длъжника-жалбоподател в настоящето производство е в гр. София. В гр. Благоевград няма обособено регионално звено, а единствено изнесено работно място по местонахождение на имотите, собственост на длъжника, срещу които е насочено принудително изпълнение. В този смисъл възраженията за нищожност на извършеното от публичния изпълнител действие е неоснователно. В тази връзка, АС-Благоевград многократно се е произнесъл в редица свои решения /цитирани по-горе/, тъй като възражението за липса на компетентност А. е правил във всички свои жалби, адресирани до съда. Напълно неоснователни са оплакванията, че срещу жалбоподателя има образувани две изпълнителни дела в рамките на АДВ, тъй като видно от приложения

4 приемопредавателен протокол /л.71/, преписката по изп.д. N 36216/2002 г. е предадена за присъединяване към изп.д. N 4289/2006г. Безспорно е, че в представената справка, в която като длъжник е посочен ЕТ "В.-В. П." е допусната техническа грешка, която по никакъв начин не ограничава правото на защита на жалбоподателя. И това е така, тъй като в табличната част на справката е посочено точно изпълнителното основание, а именно-нп N 030/ г. на РУСО- Благоевград, както и точния размер и вида на публичните задължения, установени с него. Видно от представеното по делото НП N 030/ г. на РУСО-Благоевград е, че задължено лице е именно К. И. А. За публичното задължение в размер на лева, А. твърди, че не е получавал покана за доброволно изпълнение. Вземането е установено с НП на РУСО, потвърдено с влязло в сила решение по н.а.х.д. N 493/2004 г. на РС-Гоце Делчев. Издаден е изпълнителен лист, изпратен в АДВ и вземането е присъединено с разпореждане N 4289/2004/000001/ г., което е връчено на длъжника на г. За това разпореждане няма данни да е обжалвано, поради което оспорване на подписа върху съобщението едва в хода на настоящето производство, имащо съвсем различен предмет, е недопустимо. Всъщност самата процедура по присъединяване на изпълнителното дело също не е предмет на спора, чиито рамки се определят не от заявеното в жалбата, а от това дали и доколко публичният изпълнител правилно и законосъобразно е извършил разпределение на постъпилите от продажбата на недвижим имот суми, в съответствие с приложимите правни норми и конкретните си правомощия. Редът за защита срещу незаконосъобразни действия на публичния изпълнител е уреден в ДОПК глава двадесет и седма /чл.266-чл.269/, който включва първо обжалване пред изп. директор на АДВ, а след това и възможност за съдебно обжалване. За да се реализира този ред за защита следва да се конкретизира изпълнителното действие което се обжалва, а не всички изпълнителни действия по изпълнителното дело. По отношение възраженията за извършено престъпление от общ характер от публичните изпълнители, изразяващо се в незаконосъобразни действия в хода на изпълнителното производство, АС не е компетентният съд, който следва да се произнесе, тъй като приложими са разпоредбите на НК, а не на АПК. В тази връзка, съдът намира за необходимо да отбележи, че в преписката е приложено постановление за отказ да се образува наказателно производство от г. /л.24/ на прокурор при Районна прокуратура-гр. Благоевград. В останалата си част, по доводите, изложени в жалбата също /както по въпроса за компетентността на органа/ има произнасяне на АС-Благоевград, поради което неслучайно в настоящето решение е проследена хронологията на жалбите срещу всички действия на публичен изпълнител, извършени по процесното изпълнително дело, както и са посочени решенията, с които съдът се е произнесъл по тези жалби. Ето защо, настоящият състав не намира за необходимо да се произнася по всички доводи и възражения, изложени в жалбата и поддържани в хода на съдебното производство и да повтаря отново изложени вече мотиви в съдебни решения, които съгл. чл. 268, ал. 2 от ДОПК са необжалваеми, респект. същите са влязли в сила и се ползват със сила на присъдено нещо. По изложените съображения, настоящият съдебен състав приема, че обжалваният акт е издаден от компетентен орган и в съответната форма, като са спазени процесуалните и материалноправните разпоредби по издаването му и не страда от пороци, обуславящи неговата отмяна. Така мотивиран, Административен съд - Благоевград,

5 РЕШИ: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на К. И. А. от гр. С. против Решение 50 на Изпълнителния директор на АДВ- гр. София, с което е оставена без уважение жалбата на оспорващия срещу Разпореждане за разпределение на постъпилите от извършените действия по принудителното изпълнение суми N 4289/2004/000218/ г./ по изп.д. 4289/2004г./ на публичния изпълнител при Регионална дирекция (РД)-София, изнесено работно място (ИРМ)-гр. Благоевград. Решението не подлежи на обжалване. Вярно с оригинала! ЕК СЪДИЯ: /п/ Мария Попова

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/11.02. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 13.01. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Василка Шаламанова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ГАНЕВА при участието на секретаря ТЕОДОРА

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.08 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Марияна Мицева Ирина Гошева Председател:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е В ИМЕТО НА Р Е Ш Е Н И Е Номер 1116/15.12.2008 г. Година 2008 Град Благоевград НАРОДА Административен съд - Благоевград На 10.11. В Година 2008 публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Малинка

Подробно

Решение по Наказателно дело 850/2014г.

Решение по Наказателно дело 850/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 771 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 04 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

Document22

Document22 РЕШЕНИЕ 9278 София, 06/27/2011 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и единадесета година

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 17.04 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Ваня Вълкадинова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, 24.02.2017г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/01.08. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 02.07. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

Решение по Наказателно дело 823/2014г.

Решение по Наказателно дело 823/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 769 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 01 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. А К Т с резултати от извършена проверка На основание заповед 52/24. 02. 2009г.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/15.10. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 08.10. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав:

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав: Протокол гр. София, 28.09.2016 г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на 28.09.2016 г. в следния състав: СЪДИЯ: Миглена Николова при участието на секретаря

Подробно

Решение по Наказателно дело 692/2014г.

Решение по Наказателно дело 692/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 710 Гр. Перник, 10 ноември 2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание проведено на петнадесети октомври през две хиляди

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 126/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 126/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 126/24.03. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 04.03. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Емилия Кабурова

Подробно

Решение 27 Номер 27 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар

Решение 27 Номер 27 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар Решение 27 Номер 27 Година 23.02.2018 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 23.01 Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: Димитър Стратиев

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

Решение по Административно дело 614/2013г.

Решение по Административно дело 614/2013г. Р Е Ш Е Н И Е 777 гр. Перник, 10.01.2014 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание проведено на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр.

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

Регистър на отводите и самоотводите

Регистър на отводите и самоотводите 1 2 3 4 5 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 10.1.2019 10.1.2019 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018

Подробно

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от г., обн., ДВ, бр. 22

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от г., обн., ДВ, бр. 22 ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр.

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители Приета с ПМС 92 от 19.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г. Раздел I Обикновени такси

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, 27.06.2018 година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИН

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.

Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17. Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, 24.06.2019 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.06.2019 г. в следния състав: СЪДИЯ: Антоанета Аргирова

Подробно

Microsoft Word - opred-507-op.doc

Microsoft Word - opred-507-op.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД срещу Община Батак ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. Комисията за защита на конкуренцията

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от 01.06.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 01.06.2017 г., след като разгледа влязло в сила Решение 3907 от 08.06.2016 г. на Административен

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.09.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно