(Microsoft Word - USTAV_Regionalno_Sdrujenie_\357\360\356\345\352\362.doc)

Размер: px
Започни от страница:

Download "(Microsoft Word - USTAV_Regionalno_Sdrujenie_\357\360\356\345\352\362.doc)"

Препис

1 ПРОЕКТ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА СДРУЖЕНИЕ РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН СИЛИСТРА" (Приети от Общото събрание на РСУОРР с Решение... по Протокол... от... г.) Глава I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Статут Чл. 1. Тези правила уреждат устройството и дейността на Сдружение Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Силистра ( Сдружението ). Чл.2.(1) Регионалното сдружение е юридическо лице със седалище в общината, която е собственик на терена, върху който е изградено Регионално депо за неопасни, отпадъци за общините Община Силистра, Община Алфатар, Община Кайнарджа, Община Дулово, Община Главиница, Община Ситово. (2) Дейността на сдружението се подпомага и осигурява от съответните общински администрации. За целта всеки от кметовете на петте общини, участващи в регионалното сдружение, определя служители от съответната общинска администрация. Наименование, седалище и адрес на управление. Чл. 3. (1) Наименованието на Сдружението е: Регионално сдружение за управлениe на отпадъците за регион Силистра. Наименованието може да бъде изписвано допълнително на английски, както следва: Regional Association for Waste Management- Silistra. (2) Седалището на Сдружението е в: Общинска администрация - Силистра (3) Адресът на управление на Сдружението е: гр. Силистра, ул. Симеон Велики 33. (4) Наименованието, седалището, и адресът на управление на Сдружението се посочват в кореспонденцията му с трети лица. Срок Чл. 4. Сдружението се създава на основание чл.19б, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за неопределен срок. Глава IІ. ЧЛЕНСТВО Чл.5. (1) Членове на сдружението са общините, включени в регион Силистра, определен с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците, както следва: Община Силистра, Община Алфатар, Община Кайнарджа, Община Дулово, Община Главиница, Община Ситово. (2) Членове на регионалното сдружение могат да бъдат само общини. (3) Регионалното сдружение възниква от датата на неговото първо общо събрание, протоколът от който се изпраща на министъра на околната среда и водите за регистрация в специален регистър и на Областния управител на Област Силистра. (4) Общинският съвет на община от регион Силистра може да приеме решение за присъединяването й към сдружение на общини от друг регион, при условие че не се

2 осуетява създаването и функционирането на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Силистра или регионалната система за управление на отпадъците в регион, след представяне на положителни становища на двете регионални сдружения и на Регионалните инспекции по околната среда и водите, на чиито територии са разположени общините. Чл.6. Всеки член на Сдружението има право: 1. да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание; 2. да избира и бъде избиран в органите на управление на Сдружението; 3. да бъде информиран за дейността на сдружението. Чл. 7. Всеки член на Сдружението е длъжен: 1. да изпълнява решенията на общото събрание в определения за това срок; 2. да спазва вътрешните правила на сдружението. 3. да публикува на интернет-страницата си Протокола на Общото събрание на регионалното сдружение, неразделна част от който са решенията на Общото събрание, в едноседмичен срок от подписването на протокола от заседанието. Протоколът се поставя и на информационните табла на всяка от общините. Доказателства за оповестяването на протокола на общото събрание във всяка от общините се изпращат в общината, от която е Председателя на Сдружението. Глава III. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО Чл.8.(1). Регионалното сдружение не формира и не разпределя печалба и не придобива,собственост. Глава IV. УПРАВЛЕНИЕ Органи на сдружението Чл. 9. Органите на управление на Регионалното Сдружение са Общото събрание и Председателят на сдружението. Състав на Общото събрание Чл.10. (1) Общото събрание на регионалното сдружение се състои от кметовете на общините Община Силистра, Община Алфатар, Община Кайнарджа, Община Дулово, Община Главиница, Община Ситово. (2) Областния управител на Област Силистра участват в общото събрание на регионалното сдружение без право на глас. Компетентност на Общото събрание Чл.11. Общото събрание взема решение за: 1. избор на председател; 2. приемане на нови членове в регионалното сдружение; 3. даване становище за присъединяване на община към Сдружение на общини; 4. определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата и развитието на регионалната система за управление на отпадъци; 5. определяне на общините, които възлагат обществени поръчки за избор на доставчици и изпълнители по изграждането на елементите на регионалната 2/5

3 система за управление на отпадъци, както и за представителността на общините в комисиите за провеждане на обществените поръчки; 6. разпределението на задълженията между отделните общини за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците; 7. приемане на инвестиционна програма за развитието на регионалната система за управление на отпадъците; 8. определяне на реда и начините за събиране и разпределение на дължимата цена от потребителите на системата /общините членове на регионалното сдружение/; 9. даване на съгласие и определяне на цените в случаите, когато регионалната система за управление на отпадъците се ползва от общини, извън регионалното сдружение или от други притежатели на отпадъци; 10. осъществяването на контрола на експлоатацията на регионалната система за управление на отпадъците и дейността на избрания оператор/и; 11. собствеността на регионалното депо и/или на съоръженията за третиране на отпадъци; 12. вътрешни правила за работа на Сдружението; 13. други въпроси, свързани с дейността на регионалното сдружение. Провеждане на Общо събрание Чл.12. (1) Общото събрание се провежда, ако на него присъстват кметовете на всички общини членове на регионалното сдружение. (2) При липса на кворум, събранието се отлага за един час по-късно и се провежда, ако на него присъстват най-малко две трети от кметовете и те представляват най-малко две трети от жителите на всички общини, членове на регионалното сдружение. Свикване на Общото събрание Чл. 13 (1) Общото събрание на Сдружението се свиква от неговия председател веднъж на шест месеца или по искане на кметовете на общините, членове на сдружението, както и по искане на областния управител Област Силистра. (2) Свикването става чрез писмена покана с дневен ред до лицата по ал.1, копие от която се изпраща на Министъра на околната среда и водите. (3) Писмена покана по предходната алинея се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка до членовете на Сдружението и се поставя на специално място за обявления (информационно табло) в сградата на Община, от която е Председателя на Сдружението. (4) Освен по реда на ал.3, поканата се довежда до знанието на членовете на Сдружението и чрез изпращане по факса и/или по електронната поща на адреси, посочени от общините-членове на Сдружението. Поканата се обявява и на сайта на Община от която е Председателя на Сдружението (5) Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. (6) Заседанията на Общото събрание са публични, освен ако Общото събрание не реши заседанието да бъде проведено при закрити врата. (7) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. 3/5

4 Изготвяне на протокол Чл.14 (1) За проведените заседания на Общото събрание се съставят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. (2) Протоколите на Общото събрание на сдружението се подписват от неговия председател и от присъстващите кметове. Към протоколите се прилагат документи, свързани със свикването на Общото събрание. (3) Оригиналите на протоколите се съхраняват от Председателя на Сдружението. Членовете на сдружението могат да получават преписи или извлечения от протоколите. (4) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола. Право на глас Чл.15. (1) Всеки член има право на глас. (2) Гласуването е явно и в протокола се отбелязва кой представител как е гласувал. Вземане на решения Чл.16. (1) В случаите на чл. 12, ал. 1, Общото събрание взема решение с мнозинство наймалко две трети от присъстващите кметове, които представляват най-малко две трети от всички общини, членове на сдружението. (2) В случаите на чл. 12, ал.2, Общото събрание взема решение с единодушие. (3) Всяка от общините, членове на регионалното сдружение, публикува на интернетстраницата си Протокола на Общото събрание на регионалното сдружение, неразделна част от който са решенията на Общото събрание. Протоколът се публикува в едноседмичен срок от подписването му. Протоколът на Общото събрание се поставя на информационните табла на всяка от общините като доказателства за това се изпращат в Община от която е Председателя на Сдружението (4) Протоколът на Общото събрание, неразделна част от който са решенията на Общото събрание, се изпраща на министъра на околната среда и водите и на съответните областни управители. (5) Решенията на Общото събрание подлежат на обжалване само от заинтересованите общини, по реда на АПК. (6) Община, която не изпълни решение на Общото събрание в определения и за това срок, отговаря за нанесените вреди и пропуснати ползи на членовете на регионалното сдружение. Председател на Сдружението. Чл.17 (1). Председателят на Сдружението се избира измежду членовете на Общото събрание за срок, съвпадащ с мандата му като кмет. (2) Председателят на Сдружението: 1. представлява сдружението; 2. изготвя дневния ред за заседанията на Общото събрание; 3. свиква и ръководи заседанията на Общото събрание; 4/5

5 4. поддържа достоверна информация за броя на жителите на общиние членове на регионалното сдружение на основата на официалните данни от Националния статистически институт; 5. организира и ръководи изпълнението на решенията на Общото събрание; 6. извършва други дейности, възложени му от общото събрание. (3) Председателят на сдружението участва в гласуванията на общото събрание наравно с останалите кметове на общини. Глава V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Чл.18. Промени в настоящите вътрешни правила могат да бъдат извършвани по реда предвиден в тях и в Закона за управление на отпадъците. Чл.19.(1) Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящите правила се прилагат разпоредбите на българското законодателство и разпоредбите на ЗУО. (2) За всички въпроси, неуредени в настоящите правила, се прилага ЗУО. Настоящите вътрешни правила са приети единодушно от всички присъствали членове на първото общо събрание на сдружение Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Силистра, състояло се на... г., в уверение на което същите са положили своя подпис под тези вътрешни правила. Членове на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Силистра: Председател: Кмет на Община... Членове: 5/5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; РЕГИОНА

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   РЕГИОНА ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 Първо общото събрание на Сдружение Регионално управление на отпадъците -Добрич" Днес, 08 декември 2014 г, (понеделник), от 15,00 часа в мал

ПРОТОКОЛ 1 Първо общото събрание на Сдружение Регионално управление на отпадъците -Добрич Днес, 08 декември 2014 г, (понеделник), от 15,00 часа в мал ПРОТОКОЛ 1 Първо общото събрание на Сдружение Регионално управление на отпадъците -Добрич" Днес, 08 декември 2014 г, (понеделник), от 15,00 часа в малката заседателна зала на Община град Добрич, се проведе

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ (Утвърден със Заповед РД-16-145/ 06.02.2014 г., изм. и доп. със Заповед РД-16-1036/ 25.07.2014 г.) Раздел I. Общи положения Чл. 1. С

Подробно

До

До ЕИК: 827182916 ПОКАНА Съветът на директорите на Фазан АД град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2016 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на предприятието

Подробно

УСТАВ На ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ" Днес, г. в гр. София учредителното събрание на политическа партия БЪЛГАРСКО НАЦ

УСТАВ На ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ Днес, г. в гр. София учредителното събрание на политическа партия БЪЛГАРСКО НАЦ УСТАВ На ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ" Днес, 10.10.2013г. в гр. София учредителното събрание на политическа партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ " в съответствие с Конституцията

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

Общо събрание на Регионално сдружение за управление па отпадъците-регион Омуртаг ПРОТОКОЛ от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на от

Общо събрание на Регионално сдружение за управление па отпадъците-регион Омуртаг ПРОТОКОЛ от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на от Общо събрание на Регионално сдружение за управление па отпадъците-регион Омуртаг ПРОТОКОЛ от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Омуртаг Днес, на 15.11.2013 г. от

Подробно

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Създава се ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, наричан по-нататък

Подробно

УСТАВ НА НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ На г., в гр. София представители на юридически и физически лица, единодушно основаха

УСТАВ НА НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ На г., в гр. София представители на юридически и физически лица, единодушно основаха УСТАВ НА НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ На 02.06.1999 г., в гр. София представители на юридически и физически лица, единодушно основаха НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ /НОМА/

Подробно

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА БФБ-СОФИЯ СЪДЪРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА... 2 Право на участие в разпределението на печалбата и право на дивидент... 2 Право на

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА БФБ-СОФИЯ СЪДЪРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА... 2 Право на участие в разпределението на печалбата и право на дивидент... 2 Право на ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА БФБ-СОФИЯ СЪДЪРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА... 2 Право на участие в разпределението на печалбата и право на дивидент... 2 Право на ликвидационен дял... 2 Право на записване на част от

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли 2010 г. на Съвета за децентрализация на държавното

Подробно

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на основание разпоредбата на чл. 223,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в РБ и

Подробно

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

УСТАВ

УСТАВ УСТАВ НА МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. Казанлък Глава І. Общи положения 1. Младежки общински съвет гр. Казанлък е неформален представителен орган на младите хора от Община Казанлък, създаден на доброволен

Подробно

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от 02.04.2013 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно