П Р О Т О К О Л 8 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р О Т О К О Л 8 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на"

Препис

1 П Р О Т О К О Л 8 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 съветника 1. Сания Мустафа Юсуф 2. Силвия Димитрова Балканджиева Председателя на Общински съвет Ситово г-н Ридван Ахмед Кязим предложи следния дневен ред. Общинския съвет прие следния Д Н Е В Е Н Р Е Д : ======================== 1.Докладна записка относно изпълнението и актуализация на бюджета на Община Ситово за периода година. Внася: инж. Н.Неделчев Кмет на Община - Ситово. 2. Докладна записка относно промяна в мрежата на учебните заведения за учебната 2010/2011 година в Община Ситово. Внася: С.Адем Зам.Кмет на Община Ситово. 3. Докладна записка относно делене на слетия клас / VІ-VІІ / на две групи при изучаване на чужд език в ОУ Г.С.Раковски с.ситово. Внася: С.Адем Зам.Кмет на Община Ситово. 4. Докладна записка относно включване на Община Ситово в проекта за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата,навършили петгодишна възраст от учебната година. Внася: С.Адем Зам.Кмет на Община Ситово. 1

2 5. Докладна записка относно изменение на Чл.35,т.3 от Наредба за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Ситово. Внася: инж.н.неделчев Кмет На Община Ситово. 6. Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост. Внася: инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово. 7. Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост. Внася: инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово. 8. Докладна записка относно парцеларен план на обект: Външно кабелно 20 кv ел.захранване на фотоволтаична централа с мощност 3430 КW в ПИ по КВС с.ситово с възложител Вило ЕООД. Внася: инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово 9. Докладна записка относно подробен устройствен план и ПЗ на поземлен имот в землището на с.поляна за изграждане на фотоволтаична централа с възложител Елена Тодорова Кънева. Внася: инж.н.неделчев Кмет На Община Ситово. 10. Докладна записка относно парцеларен план на обект: Външно кабелно 20 кv ел.захранване на фотоволтаична централа с мощност 3910 КW в ПИ по КВС с.ситово с възложител Фокс -В ЕООД. 12. Питания. Внася: инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово 2

3 По първа точка от дневния ред: Докладна записка от инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово, относно изпълнението и актуализация на бюджета на Община Ситово за периода година. Р Е Ш Е Н И Е 44 ===================== 1. На основание Чл.21,Ал.1,т.6 от ЗМСМА и във връзка с Чл.25,Ал.1 от ЗОБ, Общински съвет Ситово приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Ситово за второто тримесечие на 2010 година както следва: По разходната част: - държавни дейности лв. - местни дейности лв. - дофинансиране лв. - общо лв. По приходната част: - държавни дейности лв. - местни дейности лв. 2. На основание Чл.21,Ал.1,т.6 от ЗМСМА и във връзка с Чл.18 от ЗОБ, Общински съвет Ситово приема актуализация на бюджета на Община Ситово за второто тримесечие на 2010 година както следва: - По разходната част: - било лв. - става лв. 3

4 По приходната част: - било лв. - става лв. По втора точка от дневния ред: Докладна записка от С.Адем Зам.кмет в Община Ситово,относно промяна в мрежата на учебните заведения за учебната 2010/2011 година в Община Ситово. Р Е Ш Е Н И Е 45 ===================== На основание Наредба 7/ 2000 година на МОН за определяне на броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата и детските градини и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Ситово: 1. Преобразува целодневна детска група в с. Попина към ЦДГ Мир с. Искра в полудневна група. Утвърждава съществуването на групата с брой деца 9 / под установения минимум 6-11 деца /, считано от година. 2. Закрива една целодневна група в ЦДГ Щастливо детство с. Ситово, считано от година. 3. Утвърждава маломерни и слети паралелки в основните училища за учебната 2010 / 2011 година, както следва: 4

5 ОУ - СИТОВО: слята паралелка в І ІІ-ри клас - 19 ученика слята паралелка в ІІІ ІV ти клас - 12 ученика слята паралелка в VІ VІІІ - ми клас - 15 ученика маломерна паралелка в V-ти клас - 10 ученика ОУ ИСКРА слята паралелка в VІІ VІІІ ми клас маломерна паралелка в ІІІ - ти клас ОУ ДОБРОТИЦА маломерна паралелка в І ви клас маломерна паралелка в ІІ- ри клас маломерна паралелка в VІ ти клас слята паралелка в VІІ - VІІІ ми клас - 18 ученика - 13 ученика - 13 ученика - 13 ученика - 17 ученика - 24 ученика От общия брой паралелки 21, за учебната 2010/2011 година 5 са маломерни и 5 са слети. 4. Утвърждава числеността на персонала в ЦДГ от Община Ситово за учебната 2010 /2011 година, считано от година, както следва: 4.1. ДЕЙНОСТ ЦДГ Населено Директор без група Педагогически персонал Непедагогически персонал място било Става било става било става Ситово ,5 2,5 Искра Попина Любен ,5 Добротица О Б Щ О : ,

6 ЦДГ ЦДГ Всичко Ситово Искра ОБЩ БРОЙ ПЕРСОНАЛ 12, ,5 ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРОСНАЛ НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 5,5 7 12,5 Забележка: Общински съвет Ситово намалява общо 3 бр. огняри като 2 бр. от ЦДГ Ситово / с.ситово и с.любен / и 1 бр. от ЦДГ Искра / с.искра/ които преминават към Общинска администрация Ситово. 5. На основание чл. 11, а, ал.1, 2 и 3 от Наредба 7/ година на МОН, Общински съвет Ситово дава съгласие за осигуряване на допълнителни средства на основните училища за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти. По трета точка от дневния ред: Докладна записка от С.Адем Зам. Кмет на Община Ситово,относно делене на слетия клас / VІ-VІІ / на две групи при изучаване на чужд език в ОУ Г.С.Раковски с.ситово. 6

7 Р Е Ш Е Н И Е 46 =================== На основание Чл.21,Ал.1,т.23 от ЗМСМА и Наредба 7/2000 година на МОН, Общински съвет Ситово разрешава сформирането на две групи за изучаване на чужд език в слятата паралелка от ОУ Г.С.Раковски с.ситово. По четвърта точка от дневния ред: Докладна записка от С.Адем Зам.Кмет на Община Ситово, относно включване на Община Ситово в проекта за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата,навършили петгодишна възраст от учебната година. След гласуване с 10 гласа За 10.Ясен Иванов Енев И 1 глас въздържал се 1. Янко Любенов Къров Р Е Ш Е Н И Е 47 =================== На основание Чл.21,Ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Ситово дава съгласието си за включване на Община Ситово в проекта за въвеждане на задължителната предучилищна подготовка за децата навършили петгодишна възраст от учебната 2010/2011 година. 7

8 По пета точка от дневния ред: Докладна записка от инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово, относно изменение на Чл.35,т.3 от Наредба за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Ситово. След гласуване с 10 гласа За 10.Ясен Иванов Енев И 1 глас въздържал се 1. Янко Любенов Къров Р Е Ш Е Н И Е 48 ==================== На основание Чл.21,Ал.1,т.7 от ЗМСМА и Чл.24,Ал.2 от Закона за лечебните растения, Чл.35,Ал.3 от Наредба за определянето и азминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ситово се изменя така: Издаване на позволително за ползване на лечебни растения о общински имоти: - Грудки, корени,коренища / с изключение на такива от репей, коприва,троскот / - 0,03 лв/кг - Листа / с изключение на такива от коприва / - Орех 0,01 лв./кг - Други 0,03/кг - Стръкове / с изключение на такива от маточина / - 0,03 лв/кг - Цветове / с изключение на такива от лайка / - 0,03 лв/кг - Плодове - Шипка 0,02 лв/ кг - Орех,обикновен кестен 0,15 лв/кг - Други 0,03 лв/кг - Пъпки 0,08 лв/кг 8

9 - Кори 0,03 лв/кг - Събиране на охлюви 0,10 лв/кг - По шеста точка от дневния ред: Докладна записка от инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово, относно разпореждане с общинска собственост. След гласуване с 10 гласа За 10.Ясен Иванов Енев И 1 глас въздържал се Янко Любенов Къров Р Е Ш Е Н И Е 49 ================= На основание Чл.21,Ал.1,т.8 от ЗМСМА,Решение 34/ година на ОС Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура по ПРЕХВЪРЛЯНЕ на Халиджан Илхами Минар на имот частна общинска собственост, представляващ: - НИВА ІV категория с площ от 1,003 дка с кад по КВС в землището на с.искра, по условията и реда на НАРЕДБА за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ситово. По седма точка от дневния ред: Докладна записка от инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово, относно разпореждане с общинска собственост. 9

10 Р Е Ш Е Н И Е 50 ================== На основание Чл.21, Ал.1,т.8 от ЗМСМА, Решение 36, Ал.1 от ЗОС, Общински съвет Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура по ПРОДАЖБА на Есин Ибраим Мюсферова и Гюнер Мухамеров Мюссферов на имот частна общинска собственост, представляващ: - ДВОРНО МЯСТО / застроено с ОПС / с площ от 972 кв.м. в Кв.23,УПИ ІІ-130 по регулационния план на с.босна, по условията и реда на НАРЕДБАТА за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ситово. По осма точка от дневния ред: Докладна записка от инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово, относно парцеларен план на обект: Външно кабелно 20 кv ел.захранване на фотоволтаична централа с мощност 3430 КW в ПИ по КВС с.ситово с възложител Вило ЕООД. 10

11 Р Е Ш Е Н И Е 51 =================== На основание Чл.21,Ал.1,т.11 от ЗМСМА, Чл.129,Ал.1, Чл.128, Ал.13 от ЗУТ и Решение на Експертен съвет с Протокол 9 от година, Общински съвет Ситово приема ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН НА ОБЕКТ ВЪНШНО КАБЕЛНО 20 КV ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ 3430 КW В ПИ ПО КВС С.СИТОВО Възложител: 1. ВИЛО ЕООД На основание Чл.129,Ал.1 от ЗУТ Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник По девета точка от дневния ред: Докладна записка от инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово, относно подробен устройствен план и ПЗ на поземлен имот в землището на с.поляна за изграждане на фотоволтаична централа с възложител Елена Тодорова Кънева. Р Е Ш Е Н И Е 52 ================== На основание Чл.21,Ал.1,т.11 от ЗМСМА, Чл.129,Ал.1, Чл.128, Ал.13 от ЗУТ и Решение на Експертен съвет с Протокол 9 от година, Общински съвет Ситово приема ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН и ПЗ на поземлен имот в землището на село Поляна за изграждане на фотоволтаична централа. Възложител: 1. Елена Тодорова Кънева На основание Чл.129,Ал.1 от ЗУТ Решението да се изпрати 11

12 в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник По десета точка от дневния ред: Докладна записка от инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово, относно парцеларен план на обект: Външно кабелно 20 кv ел.захранване на фотоволтаична централа с мощност 3910 КW в ПИ по КВС с.ситово с възложител Фокс -В ЕООД. Р Е Ш Е Н И Е 53 ================== На основание Чл.21,Ал.1,т.11 от ЗМСМА, Чл.129,Ал.1, Чл.128, Ал.13 от ЗУТ и Решение на Експертен съвет с Протокол 9 от година, Общински съвет Ситово приема ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН НА ОБЕКТ ВЪНШНО КАБЕЛНО 20 КV ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ 3910 КW В ПИ ПО КВС С.СИТОВО Възложител: 1. ФОКС В ЕООД На основание Чл.129,Ал.1 от ЗУТ Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник По единадесета точка от дневния ред: Докладна записка от Х. Хабил общински съветник, относно провеждане тържествена сесия по случай Деня на Община Ситово. 12

13 Р Е Ш Е Н И Е 54 ================== На основание Чл.21,Ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Ситово приема: 1. Сесията на Общински съвет Ситово да бъде свикана в близост, или в самия празничен ден като тържествена. 2. На сесията да бъдат удостоени с почетни награди заслужили граждани отдали сили, допринасяйки за разцвета и благополучието на нейните граждани във всичките сфери на живота. 3. За целта постоянната комисия по символика и едостояване и награждаване, да оповести предварително датата на на своето заседание за приемане на предложения. 4. Задължава Кмета на Общината да възлага издаването на специален брой на вестник Община Ситово на компетентните лица. 5. Задължава Зам.Кмета по хуманитарни въпроси да изготви Проект програма за Сценично-увеселителната част след официалната процедура. Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩ.СЪВЕТ: / Р. КЯЗИМ / 13

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

П Р О Т О К О Л

П  Р  О  Т  О  К  О  Л П Р О Т О К О Л 9 от 21.09.2012 година Днес 21.09.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 Дженгиз Рубил

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

П Р О Т О К О Л 6 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 6 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 6 от 27.06.2013 година Днес 27.06.2013 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 9 отсъстваха 4: Председателят

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от год. Днес година, Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от год. Днес година, Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 19.12.2007 год. Днес 19.12.2007 година, Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Сания Мустафа

Подробно

П Р О Т О К О Л 6 От година Днес година Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засе

П Р О Т О К О Л 6 От година Днес година Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засе П Р О Т О К О Л 6 От 14.09.2006 годин Днес 14.09.2006 годин Общински съвет Ситово, обл.силистр проведе зседние. От 13 общински съветник, н зседнието присъствх 10, отсъствх 3 съветник 1. Енчо Костдинов

Подробно

П Р О Т О К О Л 4 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 4 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 4 от 26.04.2012 година Днес 26.04.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 - Дженгис Рубил

Подробно

П Р О Т О К О Л 5 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 5 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 5 От 28.04.2011 година Днес 28.04.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Небайдин

Подробно

Microsoft Word - dz-16

Microsoft Word - dz-16 ОБЩИНА С ИЛИСТРА УЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ 33 7500 СИЛИСТРА www.silistra.bg ТЕЛ.: (086) 82 42 43, ФАКС: (086) 82 33 43 Е-MAIL: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,  Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 132 Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общинският съвет отменя Решение 111/17.09.2013 година, прието с Протокол 8 на редовно заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 183 Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА Общински съвет Ивайловград приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

П Р О Т О К О Л 8 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистри

П Р О Т О К О Л 8 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистри П Р О Т О К О Л 8 От 30.08.2016 година Днес 30.08.2016 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистрираха общо 10 съветника Отсъстват 3-ма 1. Деница Димитрова

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-100 / 22.08.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

reshenie_28_03_2013

reshenie_28_03_2013 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. След направените изказвания

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет

П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, 17.05.2019 г. Днес, 17.05.2019 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет гр. Дългопол от 09:00 часа, се проведе 56-то редовно

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

П Р О Т О К О Л 14 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистр

П Р О Т О К О Л 14 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистр П Р О Т О К О Л 14 От 22.12.2016 година Днес 22.12.2016 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистрираха общо 13 съветника Ст. Арсов председател на Общински

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: 08.06.2017 година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА гр.роман тел.09123 2064 бул. Христо Ботев 132-136 e-mail: romanoa@mail.bg П Р О Т О К О Л 17 Днес 20.12.2012г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман.

Подробно

П Р О Т О К О Л 47 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет

П Р О Т О К О Л 47 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет П Р О Т О К О Л 47 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, 27.09.2018 г. Днес, 27.09.2018 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет гр. Дългопол от 16:00 часа, се проведе 47-то редовно

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност Р Е Ш Е Н И Е 308 Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници /за периода 207-2020г./ Р Е Ш Е Н И Е 308 На основание чл.2 ал. и ал.2 от Закона за

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно

Zasedanie_45

Zasedanie_45 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА приети на 45-то редовно заседание, проведено на ДНЕВЕН РЕД: 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 2. Ново обсъждане на Решение 457/12.03.2014 г.

Подробно