ЗАСЕДАНИЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЗАСЕДАНИЕ"

Препис

1 ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Никопол - Мария Цветанова Георгиева 2-1. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело 15/2014 г. по описа на ВСС. *по искането за спиране 1

2 Гласували: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело 15/2014 г. по описа на ВСС. *за преюдициално запитване Гласували: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело 15/2014 г. по описа на ВСС. *за дисциплинарно наказание - освобождаване от длъжност Гласували: Предложение от административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура гр. София за налагане на дисциплинарно наказание на Едуард Ермечов Владимиров прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. София. *образуване на дисциплинарно производство 2

3 3-2. Предложение от административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура гр. София за налагане на дисциплинарно наказание на Едуард Ермечов Владимиров прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. София. * - дисциплинарен състав: 9председател и докладчик,, Гласували: Проект на решение относно решение 65/2016 г. по адм.дело 78/2016 г. на Административен съд гр. Търговище, с което е отменена заповед на районния прокурор на Районна прокуратура гр. Разград. 5. Проект на решение за одобряване на поименните списъци на магистрати за избор на членове на конкурсна комисия по обявен, с протокол 12/ г. на Прокурорската колегия на Висшия 3

4 съдебен съвет, конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване във Военно-окръжна прокуратура гр. София. 6. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсна комисия по обявен, с протокол 12/ г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване във Военно-окръжна прокуратура гр. София: Красимир Тодоров Колев - ВоАП Лъчезар Маринов Маринов - АП София Румяна Ирманова Хинчева - АП Велико Търново Пламен Иванов Марков - АСпП Димитър Боянов Стефанов - АП София Евгени Иванов Иванов - ВоАП Стоил Георгиев Тойчев - АП София 7. Проект на решение за одобряване на поименен списък на магистрати от апелативните прокуратури за избор на членове на конкурсна комисия по обявен, с пр. 05/ г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен, съвет конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в окръжните прокуратури. 4

5 8. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсна комисия по обявен, с протокол 05/ г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в окръжните прокуратури: Светлана Димитрова Фотева - АСпП Иванка Тодорова Трифонова - АП София Биляна Емилова Дукова - АСпП Николай Стоилов Божилов - АП Пловдив Светлозар Михайлов Лазаров - АП Пловдив Данчо Петров Данов - ВоАП Лъчезар Маринов Маринов - АП София Гласували: Проект на решение за одобряване на поименен списък на магистрати от апелативните прокуратури за избор на членове на конкурсна комисия по обявен, с протокол 05/ г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, конкурс за преместване чрез събеседване в районните прокуратури. Гласували:

6 10. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсна комисия по обявения, с протокол 05/ г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, конкурс за преместване чрез събеседване в районните прокуратури: Биляна Емилова Дукова - АСпП Евгени Иванов Иванов - ВоАП Симона Благова Генова - АП Пловдив Емил Христов Дангов - АП София Аксиния Леон Матосян - АСпП Добринка Любомирова Калчева - АП Пловдив Димитър Колев Арабаджиев - АП София 11. Проект на решение по молбата на Кънчо Киров Крумов за освобождаване от заеманата длъжност административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Царево, както и от длъжност прокурор на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 12. Проект на решение за приемане на избирателни списъци на действащите прокурори по реда на чл. 29д, ал.1 от ЗСВ във връзка с провеждане на общо събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет. 6

7 13. Проект на решение по предложението на административния ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Виктор Асенов Янков прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, с ранг прокурор във ВКП и ВАП. 14. Проект на решение по предложението на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Здравка Рафаилова дгорска прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, с ранг прокурор в АП. 7

8 15. Проект на решение по предложението на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пазарджик за периодично атестиране на Елена Спасова Попова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик. 16. Проект на решение по предложението на административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Мария Василева Павликянова следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София. 17. Проект на решение по предложението на административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Иван Трифонов Кирчев следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг следовател в НСлС. 8

9 18. Проект на решение по предложението на административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Даниела Минкова Стоянова прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг прокурор в ОП. 19. Проект на решение по предложението на административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Добрич за периодично атестиране на Румяна Димитрова Желева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич, с ранг прокурор в ОП. 20. Проект на решение по предложението на Тодор Иванов Баланов - прокурор в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, (към момента на предложението и.д. административен ръководител районен прокурор), с ранг прокурор в АП за периодично атестиране. 9

10 21. Проект на решение по предложението на административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Светлана Петрова Ангелчовска - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг прокурор в АП, на място в по-горен ранг прокурор във ВКП и ВАП, считано от датата на вземане на решението. 22. Проект на решение по предложението на административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Миглена Стефанова Кирова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг прокурор в АП, на място в по-горен ранг прокурор във ВКП и ВАП, считано от датата на вземане на решението. 10

11 23. Проект на решение по предложението на административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Румяна Димитрова йкова - Калеева заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг прокурор в АП, на място в по-горен ранг прокурор във ВКП и ВАП, считано от датата на вземане на решението. 24. Проект на решение по предложението на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бургас за повишаване на Галина Ненкова Георгиева прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, на място в по-горен ранг прокурор в ОП, считано от датата на вземане на решението. 25. Проект на решение по предложението на Марин Атанасов Николов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Козлодуй, с ранг прокурор в АП, за повишаване на място в по-горен ранг прокурор във ВКП и ВАП, считано от датата на вземане на решението. 11

12 26. Проект на решение по предложението на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Разлог за повишаване на Мирослав Валериев Каназирев заместник на административния ръководител заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Разлог, с ранг прокурор в ОП, на място в по-горен ранг прокурор в АП, считано от датата на вземане на решението. 27. Проект на решение по предложението на административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Бургас за повишаване на Деян Генчев Петров - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас, с ранг прокурор в АП, на място в по-горен ранг прокурор във ВКП и ВАП, считано от датата на вземане на решението. 28. Проект на решение по предложението на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Магда Иванова Симеонова - прокурор в Районна 12

13 прокуратура гр. Пловдив, с ранг прокурор в ОП, на място в по-горен ранг прокурор в АП, считано от датата на вземане на решението. 29. Проект на решение по предложението на Мирослав Илиев Илиев - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Карнобат, с ранг прокурор в ОП, за повишаване на място в по-горен ранг прокурор в АП, считано от датата на вземане на решението. 30. Проект на решение по предложението на административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна за повишаване на Красимира Жекова Дренчева - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг прокурор в АП, на място в по-горен ранг следовател в НСлС, считано от датата на вземане на решението. 13

14 31. Проект на решение по предложението на Маринела Иванова Марчева прокурор в Районна прокуратура гр. Тервел и и.д. административен ръководител районен прокурор, с ранг прокурор в ОП, за извънредно атестиране. Гласували: Проект на решение по предложението на Главния прокурор на РБ за увеличаване щатната численост на съдебните служители в Районна прокуратура гр. Средец с 1 щатна бройка за длъжността съдебен деловодител. 33. Предложение от Управителния съвет на НИП относно приемане на изменение и допълнение на Правила за статута и дейността на прокурора-наставник в прокуратурите. *отлага се за следващо заседание 14

15 34. Проект на решение по молбата на Георги Недев Спасов за освобождаване от заеманата длъжност следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Сливен, на основание чл. 165, ал.1, т.2 от ЗСВ, считано от г. 35. Проект на решение относно експерименталното електронно гласуване. Гласували: бележка. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя. Проверил: Гл.секретар Д. Тончев 15

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 05.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 27-33 Васил Петров Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 03.10.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 19 и 20. Гласували: 10 10 0 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2018 г. 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Девин. Кандидат: Мария Василева Дамянова прокурор в Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.03.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 27. *точка 3 - оттеглена Георги Кузманов Гласували: 11

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.07.2016 г. ДТ. Допълнителна точка ДР. Дневен ред Резултати от избор Гласували: 9 9 0 Гласували: 9 9 0 1. Административен ръководител районен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.11.2018 г. ДР. Дневен ред 2. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Ихтиман. Кандидат: Десислава Иванова Стоименова

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 15.11.2017 г. ДР. Дневен ред *точки 4 и 16 - оттеглени от вносителите Гласували: 8 8 0 1. Проект на решение по заповед на административния ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.11.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 13 13 0 1. Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.03.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. 1. Проект на решение по предложението на административния

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 20 24. *точки 23 и 24 да се разгледат след точка 3 Елка

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.02.2018 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 22 в дневния ред. ДР. Дневен ред. *точки от 13 до 17 - оттеглени от вносителя

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.06.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 19. Резултати от избор 1-1. Проект на решение относно

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 11.04.2017 г. ДР. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23-27 в дневния ред Гласували: 12 10 2 1. Административен ръководител

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НАЛОЖЕНИТЕ

Подробно

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc)

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc) ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.11.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 39. Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.02.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 30-32 в дневния ред. Гласували: 11 4 7 ДТ. Постъпило предложение за включване

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.01.2019 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 38 в дневния ред. 1. Изслушване на административния ръководител на Окръжен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 10.03.2016 г. Дневен ред Георги Колев Милка Итова Гласували: 16 16 0 0 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Районен съд гр. Разлог Членове

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 13 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛС

1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 13 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛС 1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 13 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Цацаров Главен прокурор на Република България

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.11.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 в дневния ред. Гласували: 10 10 0 1. Проект на решение относно

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208 г.)

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно