Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc"

Препис

1 Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ, ИЗДАВАНИ НА ОСНОВАТА НА ТЕЗИ ПРЕДПИСАНИЯ * (Преработка 2, включваща поправки, влезли в сила на 16 октомври 1995 г.) Добавка 112: Правило 113 Поправка 2 Допълнение 2 към оригиналната версия на Правилото - Дата на влизане в сила: 27 февруари 2004 г. ЕДИННИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ФАРОВЕ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ИЗЛЪЧВАЩИ СИМЕТРИЧНА КЪСА И/ИЛИ ДЪЛГА СВЕТЛИНА, ОБОРУДВАНИ С НАЖЕЖАЕМИ ЛАМПИ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ * Предишно наименование на Спогодбата: Спогодба за приемане на еднакви условия за одобрение и взаимно признаване одобряването на оборудването и частите за моторни превозни средства, подписана в Женева на 20 март 1958 г.

2 Стр.2 Точка 1.4. се изменя и допълва както следва: 1.4. Фарове от различни Класове (А или В или С или D) означава... Точка се изменя и допълва както следва: дали се отнася до фар от клас А или В или С или D; Точка се изменя и допълва по следния начин: само за фарове от клас В или С или D,... Вмъква се нова точка със следното съдържание: Когато групирани, комбинирани или съвместени фарове отговарят на изискванията на повече от едно правило, може да бъде поставена само една международна маркировка, при условие, че всеки от групираните, комбинирани или съвместени фарове отговаря на разпоредбите, които са приложими за него. Точки от до (бивши) се преномерират и стават точки от до В точка позоваването на точка се изменя и става позоваване на точка Вмъква се нова точка със следното съдържание: хоризонтална линия със стрелки в двата края, сочещи наляво и надясно; Точки от до (бивши) се преномерират и стават точки от до Те се изменят и допълват както следва: за фарове от клас В или WC-CS за фарове от клас С или WC-DS за фарове от клас D; за фарове от клас В или WR-CS за фарове от клас С или WR-DS за фарове от клас D;

3 Стр за фарове от клас В или WCR-CS за фарове от клас С или WCR-DS за фарове от клас D; Точка (бивша) се преномерира и става точка Вмъква се нова точка със следното съдържание: на фарове от клас D, отговарящи на разпоредбите на настоящето Правило по отношение на лъча на дълги светлини, индикатор на максималния интензитет на светлината, изразен чрез съответно обозначение, както е определено в точка по-долу, поставено близо до кръга, обграждащ буквата Е ; Точка се изменя и допълва както следва: на официалното одобряване и стрелката, определена в точка , могат да бъдат нанесени близо до горните допълнителни символи. Точка 4.3. се изменя и допълва както следва: 4.3. Маркировка На фигури от 1 до 10 от Приложение 2 към настоящето Правило са дадени примери на маркировки за официално одобряване с гореспоменатите допълнителни символи Групирани, комбинирани или съвместени фарове: Когато групирани, комбинирани или съвместени фарове отговарят на изискванията на няколко правила, може да бъде поставена само една международна маркировка, състояща се от кръг, обграждащ буквата Е, последван от отличителния номер на страната, която е издала сертификата за официално одобряване, и номера на официалното одобряване. Тази маркировка за официално одобряване може да бъде поставена където и да е на групирани, комбинирани или съвместени фарове при условие, че: тя е видима след тяхното монтиране; нито една част от групираните, комбинирани или съвместени фарове, която пропуска светлина, не може да бъде отстранена, без по същото време да бъде отстранена и маркировката.

4 Стр Идентификационният символ за всеки фар съгласно съответното правило, на основание на което е бил издаден сертификата за официално одобряване за съответния фар, заедно с номера на съответната серия изменения и допълнения, включващи последните технически изменения и допълнения към Правилото по време на издаването на сертификата за официално одобряване, и, ако е необходимо, изискваната стрелка се поставят на: подходящата светоизлъчваща повърхност, или на група, по такъв начин, че всеки от групираните, комбинирани или съвместени фарове да боже да бъде ясно идентифициран Размерът на компонентите на единната маркировка трябва да бъде не помалък от минималния размер, изискван за най-малката от отделните маркировки, изисквани съгласно правилото, на основание на което е бил издаден сертификат за официално одобряване На всеки официално одобрен тип се присвоява номер на официалното одобряване. Една и съща Договаряща се страна не може да присвои същия номер на официалното одобряване на друг тип групирани, комбинирани или съвместени фарове, който са предмет на настоящето Правило На фигура 11 от Приложение 2 към настоящето Правило са дадени примери на маркировки за официално одобряване за групирани, комбинирани или съвместени фарове с гореспоменатите допълнителни символи Фарове, лещите на които са използвани за различни типове фарове и които могат да бъда съвместени или групирани с други фарове: Разпоредбите на точка по-горе са приложими В допълнение, когато се използва една и съща леща, тя може да носи различни маркировки за официално одобряване, отнасящи се към различните типове фарове или групи светлинни устройства, при условие, че основното тяло на фара, даже ако не може да бъде отделено от лещата, също включва пространството, описано в точка 3.2. по-горе, и носи маркировките за официално одобряване, съответстващи на неговите действителни функции. Ако различни типове фарове включват едно и също основно тяло, то то може да носи различните маркировки за официално одобряване.

5 Стр На фигура 12 от Приложение 2 към настоящето Правило са дадени примери на маркировки за официално одобряване, отнасящи се към горепосочения случай. Точка се изменя и допълва както следва: Фаровете трябва да са снабдени с устройство, което позволява да се провежда регулировка на фара на превозното средство в съответствие с правилата, приложими към тях. Такова устройство може да позволява или да не позволява извършването на хоризонтална регулировка, при условие, че фаровете са конструирани по такъв начин, че могат да съхраняват правилното хоризонтално направление даже след коригирането във вертикално направление. Такова устройство е необходимо... Точка 5.3. се изменя и допълва както следва:... (б) (в) за класове А и В нейният референтен светлинен поток за къси светлини не трябва да надвишава 600 lm; за класове С и D нейният насочен светлинен поток за къси светлини не трябва да надвишава lm. Точки 5.6. и 5.7. се изменят и допълват както следва: 5.6. В допълнение, фарове от класове В или С или D се подлагат на допълнителни изпитвания в съответствие с Ако лещата на фар от класове В или С или D е изготвена от пластични материали... Включват се нови точки от 5.8. до със следното съдържание: 5.8. На фарове, които са конструирани така, че алтернативно да излъчват дълги и къси светлини, всяко механично, електромеханично или друго устройство, вградено във фара и предназначено за превключване от дълги на къси светлини и обратно, трябва да бъде така конструирано, че: устройството да бъде достатъчно здраво, че да издържи 50,000 операции без да се повреди, независимо от вибрациите, на които може да бъде подложено при неговата нормална експлоатация;

6 Стр в случай на повреда автоматически да заема положение, при което фарът да излъчва къси светлини; както късите светлини, така и дългите светлини да се получават винаги, без каквато и да е възможност механизмът да спира в междинно положение между тези две положения;; потребителят да не може с обикновени средства да променя формата или положението на движещите се части. Точка се изменя и допълва както следва:... най-малко ± 3º за фарове от клас А, С и D и най-малко ± 5º за фарове от клас В. Точка се изменя и допълва както следва: по хоризонталата лъчът трябва да бъде колкото се може повече симетричен по отношение на линията V-V, с изключение на фарове от класове А или В, които нямат механизъм за регулиране в хоризонтално направление. Такива фарове трябва да бъдат регулирани по такъв начин, че да бъдат в същото положение, каквото заемат на превозното средство; В точка думите линия h-h се изменят и стават линия H-H. Вмъкват се нови точки и със следното съдържание: След като бъде насочен по такъв начин, фарът трябва, ако неговото официално одобряване е необходимо изключително за излъчването на къси светлини, 9/ да отговаря на изискванията, посочени в точки от до по-долу; ако е конструиран да излъчва както къси, така и дълги светлини, той трябва да отговаря на изискванията, посочени в точки , и Ако след като бъде насочен по такъв начин фарът не отговаря на изискванията, посочени в точки , и 6.3., то неговото регулиране може да бъде променено, с изключение на фарове, които нямат механизъм за коригиране в хоризонтално направление, при условие, че оста на лъча не е преместена по хоризонталата на повече от 1 градус (= 44 cm) надясно или 9/ Такъв специален фар на къси светлини може да съвместява излъчването на дълги светлини, които не са предмет на изискванията.

7 Стр.7 наляво 10/. За да се облекчи регулировката с помощта на границата светлина/сянка, фарът може да бъде частично затъмнен, за да може тази граница да бъде по-рязко обозначена. Независимо от това, границата светлина/сянка не трябва да се простира отвъд линията Н-Н. Точка (бивша) се преномерира като точка и се изменя и допълва както следва: Осветеността на екрана от фаровете на къси светлини в Приложение 3 трябва да отговаря на следните изисквания по отношение на осветеността: Точки и (бивши) се преномерират и стават точки и Думите в тях линия h-h се изменят и стават линия Н-Н (два пъти). Вмъкват се нови точки и със следното съдържание: За фарове от класове С или D: 10/ Границата за пренастройване 1º надясно или наляво не е несъвместима с вертикалното пренастройване нагоре или надолу. Вертикалното пренастройване се ограничава само от разпоредбите на точка 6.3. (разпоредбите на точка 6.3. не са приложими за фарове на къси светлини).

8 Стр.8 ТОЧКА НА ИЗМЕРВАНЕ/ Положение в мрежата В-β в ъглови градуси Изисквана осветеност в луксове на разстояние 25 m ЛИНИЯ/ЗОНА Вертикална β** Минимална Максимална Хоризонтална В** Клас D Клас С Клас D Клас С > 125cc 125cc > 125cc 125cc D 3.5 R D D 3.5 L U 1.50 L & 1.50 R D 15 L & 15 R D 20 L & 20 R Линия D от 9 L до 9 R Линия D от 10 L до 10 R - 0.3; но 0.96 ако е вътре в конуса 2º Линия U от 10 L до 10 R ; но 0.64 ако е вътре в конуса 2º Линия 14 от 10 U до 90 U ; но 0.64 ако е вътре в конуса 2º 15* 4.00 U 8.0 L 0.1* * 4.00 U 0 0.1* * 4.00 U 8.0 R 0.1* * 2.00 U 4.0 L 0.2* * 2.00 U 0 0.2* * 2.00 U 4.0 R 0.2* * L & 8.0 R 0.1* - 22* L & 4.0 R 0.2* 1.08

9 Стр.9 Зона 1 1U/8L-4U/8L-4U/8R-1U/8R- 0/4R-0/1R-0.6U/0-0/1L-0/4L- 1U/8L Зона 2 от >4 U до <10 U от 10 L до 10 R - 0.3; но 0.96 ако е вътре в конуса 2º Зона 3 от 10 U до 90 U от 10 L до 10 R ; но 0.64 ако е вътре в конуса 2º Бележки: D означава под линията Н-Н U означава над линията Н-Н R означава вдясно от линията V-V L означава вляво от линията V-V * По време на измерването на тези точки, предни габаритни светлини, официално одобрени на основание на Правило 50 на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ); ако тези светлини са групирани, комбинирани или съвместени, то те трябва да бъде включени. ** 0.25º толеранс се допуска независимо във всяка фотометрически изпитване точка, ако не е предписано друго. Други общи разпоредби: Официално одобряване на ИКЕ на типа при референтен светлинен поток в съответствие с Правило 37 или при насочен светлинен поток за газоразрядни източници на светлина в съответствие с Правило 99. Номинално направление за фотометрия: вертикално: 1% D (0.57ºD) Хоризонтално: 0º Разрешени отклонения за фотометрия: вертикално: от 0.3ºD до 0.8ºD Хоризонтално: ± 0.5ºD L-R Светлината трябва да е колкото се може по-равномерно разпределена в зони 1, 2 и 3 за фарове от класове С и D. В точка думите линия h-h и v-v се изменят и стават линия Н-Н и V-V. Точки от до се изменят и допълват както следва: С изключение на фарове от клас С, осветеността, получена на екрана от лъча на фар на дълги светлини, трябва да отговаря на следните изисквания: Точката на пресичане (НV) на линиите Н-Н и V-V трябва да се намира в рамките на зоната, ограничена от крива на еднаква осветеност, равна на 80% от максималната осветеност. Тази максимална стойност (Е М ) не трябва да е по-малка от 32 lux за фарове от клас В или С и от lux за фарове от клас D. При никакви обстоятелства максималната стойност не трябва да надхвърля

10 Стр lux в случая на фарове от клас В и 180 lux в случая на фарове от клас С или D Максималната сила на светлината (І М ) на лъч на фар на дълги светлини, изразена в хиляди кандели се изчислява по формулата: І М = Е М Референтният знак (І' М ) на тази максимална сила на светлината, посочен в точка по-горе, се изчислява по следното съотношение: І' М = І М / 3 = Е М Тази стойност се закръглява до някоя от стойностите Точката на пресичане (НV) на линиите Н-Н и V-V трябва да се намира в рамките на зоната, ограничена от крива на еднаква осветеност, равна на 90% от максималната осветеност. Центърът на осветеността на лъча на фара на дълги светлини трябва да се намира на не повече от 0.6º над или под линията Н-Н; максималната стойност (Е М ) не трябва да бъде по-ниска от 32 lux; при движение от точката НV по хоризонталата вляво и вдясно осветеността трябва да е не по-малка от 12 lux за фарове от класове В и С и от 24 lux за фарове от клас D в границите на разстояние до 1125 mm и не по-малко от 3 lux за фарове от класове В и С и от 6 lux за фарове от клас D в границите на разстояние до 2250 mm. В случай на фарове от клас С и D стойностите на силата на светлината трябва да съответстват на таблици А и Б в Приложение 3. Таблица А се прилага в случай, че основният лъч на фар на дълги светлини се излъчва от един източник на светлина. Таблица Б се прилага в случай, че лъчът на фара на дълги светлини се излъчва с допълнителен източник на светлина, включван заедно с хармонизиран фар на къси светлини или с основния източник светлина на фара на дълги светлини. Вмъква се нова точка 6.4. със следното съдържание: 6.4. В случай на фар с регулируема леща се провеждат допълнителни измервания след преместването на лещата във вертикална посока на ъгъл, равен ± 2 градуса или поне в максималното положение, ако то е на по-малко от 2

11 Стр.11 градуса от първоначалното положение на лещата с помощта на устройството за регулиране на фара. Целият фар след това трябва отново да бъде преместен (например с помощта на гониометър) на същия ъгъл в направление, противоположно на преместването на лещата. Провеждат се следните измервания, като при това точките трябва да бъдат в изискваните граници: къси светлини: точки НV и 0,86 D-V дълги светлини: І М и точка НV (процент от І М ). Точка 6.4. (бивша) се преномерира и става точка 6.5. В точка 8.2. позоваването на точка се изменя и става позоваване на точка Бележката под линия 3/ към Приложение 1 се изменя и допълва както следва: 3/ Посочете съответната маркировка, взета от приведения по-долу списък: C-AS, C-BS, R-BS CR-BS C/ -BS C/R-BS C-BS PL, R-BS PL, CR-BS PL, C/ -BS PL, C/R-BS PL, WC-CS WC-DS, WR-CS WR-DS, WCR-CS WCR-DS, WC/-CS WC/-DS WC/R-CS WC/R-DS WC-CS PL, WC-DS PL, WR-CS PL, WR-DS PL, WCR-CS PL, WCR-DS PL, WC/-CS PL, WC/-DS PL, WC/R-CS PL, WCR-DS PL, WC+-CS WC+-DS, WC+R-CS, WC+R-DS, C+-BS C+R-BS, WC+-CS PL, WC+-DS PL, WC+R-CS PL, WC+R-DS PL, C+-BS PL, C+R-BS PL

12 Стр.12 Приложение 2 се изменя и допълва както следва: Приложение 2 ПРИМЕРИ НА МАРКИРОВКИ ЗА ОФИЦИАЛНО ОДОБРЯВАНЕ Фигура 1 Фигура 2 а 5 mm за фарове от клас А а 8 mm за фарове от класове В, С и D... (надписът под фигурата не е променен) Фигура 3 Фигура 4... (надписът под фигурата не е променен)

13 Стр.13 Фигура 5 Фигура 6... съвместен фар Фигура 7 Фигура 8 Фар с приведената по-горе маркировка за официално одобряване представлява фар с леща от пластичен материал, който отговаря на изискванията на настоящето Правило и е предназначен за: Фигура 7: Клас С само за фар на къси светлини Фигура 8: Клас С за фар на къси и дълги светлини

14 Стр.14 Фигура 9 Фигура 10 Фар с приведената по-горе маркировка представлява фар, който отговаря на настоящето Правило: Фигура 9: Клас D за фар на къси и дълги светлини Фигура 10: Клас D само за фар на къси светлини. Късите светлини не могат да бъдат включвани едновременно с дългите светлини и/или с друг съвместен фар. Опростена маркировка за групирани, комбинирани и съвместени фарове Фигура 11 (Вертикалните и хоризонталните линии показват по схематичен начин формата на устройството за светлинна сигнализация. Те не са част от маркировката за официално одобряване.)

15 Стр.15 Образец А Образец В Образец С

16 Стр.16 Образец D Бележка: Четирите примера по-горе съответстват на светлинно устройство, носещо маркировка за официално одобряване, включваща: Предни габаритни светлини, официално одобрени на основание на Правило 50 в неговия първоначален вид (00) Фар от клас D на къси и на дълги светлини с максимална сила на светлината, намираща се в диапазона между и кандела (както е посочено чрез числото 30), официално одобрен в съответствие с изискванията на настоящето Правило в неговата първоначална форма (00) и включващ леща от пластичен материал. Преден фар за мъгла, официално одобрен в съответствие със серия 02 изменения и допълнения към Правило 19, който включва леща от пластичен материал. Преден пътепоказател от категория 11, официално одобрен в съответствие със серия 01 изменения и допълнения към Правило Фигура 12 Светлинно устройство, съвместено с фар Пример 1

17 Стр.17 Горният пример съответства на маркировка на леща от пластичен материал, предназначена за използване в различни типове фарове, а именно: или в преден фар от клас D на къси и дълги светлини с максимална сила на светлината, намираща се в диапазона между и кандела (както е посочено чрез числото 30), официално одобрен в Германия (Е1) в съответствие с изискванията на настоящето Правило в неговата първоначална форма (00), който е съвместен с предна габаритна светлина, официално одобрена в съответствие с Правило 50 в неговата първоначална форма (00); или във фар от клас С на къси и дълги светлини с максимална сила на светлината между cd и cd (както е посочено чрез числото 12.5), официално одобрен в Германия (Е1) в съответствие с изискванията на настоящето Правило в неговата първоначална форма (00), който е съвместен със същите габаритни светлини, както е посочено по-горе;

18 Стр.18 Приложение 3 се изменя и допълва както следва: Фигура А Приложение 3 ИЗМЕРИТЕЛЕН ЕКРАН за фарове от клас А (Размерите са в mm при екран на разстояние 25 m) Граница светлина/ сянка Н-Н: хоризонтална равнина) V-V: вертикална равнина) преминаващи през фокуса на фара

19 Стр.19 ИЗМЕРИТЕЛЕН ЕКРАН за фарове от клас В (Размерите са в mm при екран на разстояние 25 m) Фигура В Граница светлина/ сянка Н-Н: хоризонтална равнина) V-V: вертикална равнина) преминаващи през фокуса на фара

20 Стр.20 ИЗМЕРИТЕЛЕН ЕКРАН за фарове от клас С и D (Размерите са в mm при екран на разстояние 25 m) Фигура С В тази зона стойности > 100 до 400 cd са допустими ако такова привишение е ограничено от коничен ъгъл 2º Зона 3 До 90º Линия 14 Виж бележка */ */ В тази зона се допускат стойности над 200 до 600 cd, ако такива превишени стойности са ограничени в коничен ъгъл 2º.

21 Стр.21 Таблица А - Основен лъч на фар на дълги светлини На фигура Г са дадени подробни данни за местоположението на изпитвателните точки ИЗПИТВА- ТЕЛНА ТОЧКА НОМЕР Изисквана осветеност в lux МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА Клас D Клас С ИЗПИТВАТЕЛНАТА ТОЧКА > 125 сс 125 сс МИН. МАКС. МИН. МАКС. 1 Н-V (1) (1) --- (1) H-3R & 3L H-6R & 6L H-9R & 9L H-12R & 12L U-V D-V --- (2) --- (2) СЪОТНОШЕНИЕ НА МИНИМАЛНАТА КЪМ МАКСИМАЛНАТА СИЛА НА СВЕТЛИНАТА МАКСИМАЛНА СИЛА НА СВЕТЛИНАТА (1) Силата на светлината в Н-V трябва да бъде равна или по-голяма от 80% от максималната сила на светлината в конфигурацията на лъча. (2) Силата на светлината в 4d-v трябва да бъде равна или по-малка от 30% от максималната сила на светлината в конфигурацията на лъча. Таблица Б - Допълнителен лъч на фар на дълги светлини, получаван от хармонизиран фар на къси светлини или от основния лъч на фар на дълги светлини На фигура Д са дадени подробни данни за местоположението на изпитвателните точки ИЗПИТВА- ТЕЛНА ТОЧКА НОМЕР Изисквана осветеност в lux МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА Клас D Клас С ИЗПИТВАТЕЛНАТА ТОЧКА > 125 сс 125 сс МИН. МАКС. МИН. МАКС. 1 Н-V (1) (1) --- (1) H-3R & 3L H-6R & 6L U-V D-V --- (2) --- (2)

22 Стр.22 СЪОТНОШЕНИЕ НА МИНИМАЛНАТА КЪМ МАКСИМАЛНАТА СИЛА НА СВЕТЛИНАТА МАКСИМАЛНА СИЛА НА СВЕТЛИНАТА (1) Силата на светлината в Н-V трябва да бъде равна или по-голяма от 80% от максималната сила на светлината в конфигурацията на лъча. (2) Силата на светлината в 4D-V трябва да бъде равна или по-малка от 30% от максималната сила на светлината в конфигурацията на лъча.

23 Стр.23 Фигура Г Основен лъч на дълги светлини Точки от 1-7 се отнасят към точките

24 Стр.24 Фигура Д Допълнителен лъч на дълги светлини Точки от 1-7 се отнасят към точките

25 Стр.25 В Приложение 4, Заглавието се изменя и допълва както следва:... СГЛОБЕНИ ФАРОВЕ ОТ КЛАС В, С И D Точка се изменя и допълва както следва:... в следните точки: За фарове от клас В: Лъч на близки светлини: 50R 50L B50 HV. Лъч на дълги светлини: точка E max За фарове от класове С и D: Лъч на близки светлини: 0.86D/3.5R 0.86D/3.5L 0.50U/1.5L & 1.5R HV. Лъч на дълги светлини: точка E max Допуска се извършването на допълнителна регулировка... Точка се изменя и допълва както следва:... в съответствие с условията, описани в настоящето Приложение: За фарове от клас В: Лъч на близки/дълги светлини и само лъч на дълги светлини: точка E max Само лъч на близки светлини: В 50 и 50 V За фарове от класове С и D: Лъч на близки/дълги светлини и само лъч на дълги светлини: точка E max Само лъч на близки светлини: 0.50U/1.5L & 1.5R и 0.86D/V Точка 2.1. се изменя и допълва както следва:... през точката 50 L и 50 R за фарове от клас В, 3.5 L и 3.5 R за фарове от клас С и D) се проверяват...

26 Стр.26 В Приложение 5, Точки и се изменят и допълват както следва: Фарове от класове В, С и D: За стойности в зона ІІІ, за фар от клас В, Зона І за фарове от класове С и D, максимално неблагоприятен... Точка 1.3. се изменя и допълва както следва:... прилага се следната процедура (само фарове от класове В, С и D): Един от образците... Точка 2.1. се изменя и допълва както следва:... и за фарове от класове В, С и D... Включва се нова точка със следното съдържание (позоваване на съществуваща бележка под линия 1/): За фарове от класове С и D: E max, НV 1/ в случай на лъч на дълги светлини, и в точките НV, 0.86D/3.5R, 0.86D/3.5L, в случай на лъч на къси светлини. В Приложение 6, Точка се изменя и допълва както следва:... следните точки: В 50, 50L и 50R за фарове от клас В, 0.86D/3.5R, 0.86D/3.5L, 0.50U/1.5L и 1.5R за фарове от класове С и D за лъч на къси светлини или за фарове на къси/дълги светлини; E max за дълги светлини...

27 Стр.27 Точка се изменя и допълва както следва:... значения, предвидени в точки 50 L и 50 R за фарове от клас В, 0.86D/3.5R, 0.86D/3.5L за фарове от класове С и D. В Приложение 7, Точки и се изменят и допълват както следва: Фарове от класове В, С и D: За стойности в зона ІІІ за фар от клас В, Зона І за фарове от класове С и D, максимално неблагоприятен...

Microsoft Word - 04_r091am3.doc

Microsoft Word - 04_r091am3.doc 18 юли 2001 г. Стр.1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc Стр.1 11 август 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc 28 февруари 2003 г. Add.36/Rev.3/Amend 2 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ

Подробно

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

Rev.2/Add.111 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОН

Rev.2/Add.111 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОН Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc 7 май 1981 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ ОДОБРЯВАНЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО И ЧАСТИТЕ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Подписана в Женева на 20 март 1958 г. Добавка

Подробно

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc 1 март 2002 г. Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I L 185/56 Официален вестник на Европейския съюз 17.7.2010 г. Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на

Подробно

Microsoft Word - 01_r019Add.18.Rev.3.doc

Microsoft Word - 01_r019Add.18.Rev.3.doc Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДИННИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Сключена в Женева на 20.3.1958 г. ------------------------

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 2018 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА БЕНЗИН, НЕСЪДЪРЖАЩ ОЛОВО Изисквания и методи за изпитване Национално приложение (NA) прбдс EN 228:2012+A1:2017 /NA ICS

Подробно

Правило № 62 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) –

Правило № 62 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) – Правило 62 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) - единни изисквания относно одобрение на моторни превозни средства с кормило - мотоциклетен тип по отношение

Подробно

Правило № 48 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно од

Правило № 48 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно од L 14/42 АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане

Подробно

Microsoft Word - 02_r080a1.doc

Microsoft Word - 02_r080a1.doc 5 май 1998 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, И НА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, 18.0.018 г. Тема 10-1.клас (Четвърта състезателна група) Примерни решения и критерии за оценяване Общи указания 1.

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Slide 1

Slide 1 РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО 1. Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc ВЪПРОС 1 КИНЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНИ Във въпроса Кинематика на материална точка основни понятия и величини вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението на вентилаторни конвектори с гореща и/ или ледена вода, малки подгреватели и охладители в системи

Подробно

НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от г., обн., ДВ, бр. 19 о

НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от г., обн., ДВ, бр. 19 о НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от 19.02.2003 г., обн., ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., в сила от 8.05.2003 г., изм., бр.

Подробно

Спецификация на HID Xenon | Auto Style Mania Автоаксесоари

Спецификация на HID Xenon | Auto Style Mania Автоаксесоари Въпроси / Отговори Какво представлява ксеноновата система? Може ли да се монтират ксенонови светлини на всeки автомобил? Подменят ли се фаровете при монтаж на ксенонова система? Често ли горят ксеноновите

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

Slide 1

Slide 1 ДВУЛЪЧЕВА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ЧРЕЗ ДЕЛЕНЕ АМПЛИТУДАТА НА ВЪЛНАТА Лектор: проф. д-р Т. Йовчева 1. Делене на амплитудата на вълната. Когато падащият лъч частично се отразява и частично се пречупва се наблюдава

Подробно

Microsoft Word - 01_r110.doc

Microsoft Word - 01_r110.doc Rev.2 /Add.109 19 юни 2001 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Microsoft Word - 25_r044rev1am4_prevod2006.doc

Microsoft Word - 25_r044rev1am4_prevod2006.doc 8 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно

Slide 1

Slide 1 Въпрос 18 Пропелерни помпи Лекции по Помпи и помпени станции 1 1) Устройство Работно колело 1, на което са закрепени неподвижно или подвижно от три до шест лопатки 2 с аеродинамична форма и извит нагоре

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

B3-Dikanarov.doc

B3-Dikanarov.doc Evaluation of discomfort Index UGR for indoor lighting installations Assoc. Prof. D-r Gueorgui Dikanarov Оценка на показателя на дискомфорт UGR във вътрешните осветителни уредби Георги Диканаров Abstract:

Подробно

Правило № 104 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобряването на свет

Правило № 104 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобряването на свет 14.3.2014 г. Официален вестник на Европейския съюз L 75/29 Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на настоящото

Подробно

Microsoft Word - 01_r066.doc

Microsoft Word - 01_r066.doc стр. 1 СПОГОДБА 28 Септември 1988 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ

Подробно

Microsoft Word - 02_r013hb pril.doc

Microsoft Word - 02_r013hb pril.doc Стр.21 Приложение 1 СЪОБЩЕНИЕ (максимален формат: А4 (210х 297 mm)) До: Наименование на административния орган: относно 2/: ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО ОТКАЗ НА ОДОБРЯВАНЕТО ОТНЕМАНЕ

Подробно

Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не проп

Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не проп Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не пропуска въздушни мехурчета Механично свързване с щракване

Подробно

MSDOS1

MSDOS1 ПРИЛОЖЕНИЕ C ANSI ESCAPE последователности Забележка Информацията в това приложение зависи от инсталацията и може да не се прилага в машините на всички производители. ANSI ESCAPE последователността представлява

Подробно

Компютърна Графика и Презентации - Алгоритми за Визуализация

Компютърна Графика и Презентации - Алгоритми за Визуализация Компютърна Графика и Презентации Алгоритми за Визуализация гл. ас. д-р А. Пенев Визуализация Построяване на изображение съответстващо на модел. Операция по преобразуване на представяне на двумерни/тримерни

Подробно