info_prodaljenie

Размер: px
Започни от страница:

Download "info_prodaljenie"

Препис

1 Кандидатстването с проекти може да се осъществи в 3 фази: Фаза 1: Предпроектни проучвания Фаза 2: Иновативни дейности Фаза 3: Комерсиализация Възможно е да се кандидатства само по втора фаза, но Комисията препоръчва първоначално да се кандидатства по първата фаза. Фаза 1: ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ Цел: Проверка на технологичната, производствената, практическа, икономическа осъществимост и приложимост на иновационната идея/концепция, която е представлява новост за индустриалния сектор, за който е предназначена (нов продукт, процес, дизайн, услуга и технология или нови пазарни приложения на съществуващи технологии и др.). Дейности /за доказване на приложимостта/: Оценка на риска, проучване на пазарните ниши, търсене и предлагане, възможности за потребителско участие, управление на интелектуалната собственост, търсене на партньори за приложение на концепцията, разработване на иновационна стратегия за развитие Идентифициране и анализ на проблемните области и рискове пред увеличаването на рентабилността и конкурентоспособността на предприятието чрез иновации, които да бъдат адресирани по време на Фаза 2, за да увеличи възвръщаемостта на инвестициите в иновационни дейности. Очаквани резултати: Подробен бизнес план - Бизнес иновационен план ІІ, основаващ се на предложената идея/концепция, в който трябва да се опишат заложените спецификации на подготвения при подаването на проектното предложение /Бизнес иновационен план І/, чието изпълнение ще доведе до получаване на определен продукт/ услуга/ технология и др., като същевременно се докаже приложимостта на идеята и се направят оценки в следните насоки: Дали предлаганите решения съществуват на пазара? Какви се рисковете от реализирането на идеята? Дали закупуването на ноу-хау или Права на интелектуална собственост ще доведе до разрешаването на проблема? Как иновативните решения ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността на фирмата и ще допринесе ли за откриване на нови работни места? Има ли иновационното решение общоевропейска приложимост?

2 Дали се препоръчват допълнителни иновативни дейности, за които може да се кандидатства във Фаза 2? Бюджет: евро Финансиране: Еднократна грантова помощ с фиксиран размер от евро, възлизаща на 70% от бюджета + 30% съ-финансиране от бенефициента Продължителност: 6 месеца Фаза 2: ИНОВАТИВНИ ДЕЙНОСТИ Цел: Подготовка от МСП на иновационни проекти, адресирани към конкретни предизвикателства и демонстриращи потенциал за повишаване на фирмената конкурентоспособност Дейности: Демонстрация, апробиране и тестване, създаване на прототипи, пилотни проекти, дизайн и довеждане на иновативната идея (продукт, процес, услуга, технология и др.) в готовност за пускане на пазара и създаване на пазарни реплики Ниво на технологична готовност 6. Очаквани резултати: Разработена нова идея /под формата на продукт, процес, услуга, технология и др./, която има пазарно приложение. Разработен Бизнес иновационен план ІІІ, съдържащ подробна стратегия за комерсиализация на продукта, процеса или услугата, както и финансов план за изпълнението му, включващ и начини за привличане на частни инвестиции Бюджет: от евро до евро; Грант: от евро до евро Финансиране: от евро до 2.5 млн. евро, а в някои случаи, когато искането може да се обоснове - и по-голям грант, съставляващ 70% от бюджета на проекта /100% БФП е възможна само в редки случаи, когато развойният компонент е значителен и конкретно е предвиден в Работната програма/ Продължителност: от 1 до 2 години, а може и повече, когато това е обосновано от съответното МСП Фаза 3: КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ Цел: Стимулиране реализирането и успешната комерсиализация на иновативните решения Очаквани резултати: Успешно въвеждане на иновативен продукт, процес или услуга на пазара, водещо до повишаване на конкурентоспособността на фирмата

3 Финансиране: Не е предвидено директно финансиране, но найуспешните и качествени проекти с голям потенциал за пазарна реализация, успешно преминали през Фаза 1 и Фаза 2 могат да бъдат подкрепени косвено чрез улесняване достъпа до финансовите инструменти на Хоризонт 2020 и Програмата COSME, които се създават съвместно с финансовите институции, като например Европейската инвестиционна банка и др. Менторство Цел: Предлагане на допълнителна бизнес услуга на МСП за укрепване на иновационния капацитет на бенефициента за по-добро обвързване на проекта с конкретните потребности на фирмата и за подобряване на управленските му умения с цел осигуряване на максимален икономически ефект и дългосрочна устойчивост на резултатите от проекта. Идентифициране на проблемните области и набелязване на мерки за преодоляването им /при Фаза 1/ и прилагане на тези мерки и полагане на усилия за увеличаване на възвращаемостта на инвестициите от иновативните дейности /при Фаза 2/. Осъществяване: Всеки бенефициент по Инструмента за МСП може да получи менторска подкрепа, включваща тренинги, обучения и консултации, както следва: При Фаза 1 до 3 менторски дни При Фаза 2 до 12 менторски дни Тази услуга ще бъде достъпна чрез европейската мрежа Enterprise Europe Network. Менторите са селектирани от централната база данни на мрежата, която се управлява от ЕК. Участниците могат да кандидатстват: за Фаза 1 с намерение да кандидатстват и по Фаза 2 на по-късен етап директно за фаза 2. /Фаза 1 не е задължителна, но е силно препоръчителна и улеснява подаването на по-добре обосновано предложение за Фаза 2/ само еднократно с проектни предложения по отделните фази, независимо от това дали кандидатстват самостоятелно или в консорциум. Подаване на ново проектно предложение може да стане, само когато кандидатът е получил отказ за финансиране за подаденото вече от него проектно предложение

4 Формулярите за кандидатстване и изискванията към бизнес плановете се прилагат като проектна документация при обявяването на всички конкурси за кандидатстване Проектите се подават текущо с обикновено 4 контролни дати в годината за 2016 г. са по Фаза 1: , , и Фаза 2: , , и Предложенията се оценяват непосредствено след подаването им. При кандадатстване по Фаза 1: от самостоятелно МСП не се изисква доказателство за финансов капацитет, а само деклариране на финансова възможност за реализирането на проекта от консорциум от МСП координаторът на проекта трябва да представи самооценка за финансова възможност за реализирането на проекта, като използва наличния инструмент на Participant Portal При кандидатстване по Фаза 2 с грант и над евро, съгласно изискванията на Програмата Хоризонт 2020, кандидатът трябва да премине през проверка за финансова стабилност, следвайки разпоредбите на онлайн Ръководството, публикувано на Participant Portal Авансови плащания: При Фаза 1 е предвидено авансово плащане в размер на 40% от гранта /- 5% за гаранционния фонд/ или евро и при завършване на проекта с приемане на финалния отчет евро При Фаза 2 авансовото плащане ще е на базата на стандартните правила за Хоризонт 2020, посочени в Ръководството, публикувано на Participant Portal Съ-финансиране от бенефициента: Допуска се съ-финансирането при Фаза 2 да бъде в натура под формата на закупено оборудване, инфраструктура и други активи, придобити срещу заплащане ако: Стойността им не е по-висока от амортизационните отчисления на подобно закупено оборудване Не са обременени с финансови такси Необходими са за изпълнението на проекта Информация за обявени конкурси:

5 s/sme_instrument.html За съдействие и безплатни консултации можете да се обръщате към Националните контактни лица и към центровете на Enterprise Europe Network. В БТПП има представители и на двете структури. За контакти: Беата Папазова, съветник Европейска интеграция и проекти Тел.: 02/ , bcci.bg

Presentación de PowerPoint

Presentación de PowerPoint SME Instrument Д-р инж. Цветелина Йоргова Хоризонт 2020 Наука на най-високо ниво укрепване на позицията на ЕС като световен лидер в научните постижения; Конкурентни индустрии укрепване на индустриалното

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

EIF Presentation Template

EIF Presentation Template Програма JEREMIE Европейски Инвестиционен Фонд София, 19 април 2012 Улесняване достъпа на МСП до финансиране 0/ 21 JEREMIE продуктов портфейл Създадени инструменти Нов продукт 300 M EUR 392 M EUR Фаза

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

ПЛАТФОРМА Иновационна борса

ПЛАТФОРМА Иновационна борса ПЛАТФОРМА Иновационна борса Формална спецификация ДОЦ.Д-Р АЛЕКСАНДЪР ШИКАЛАНОВ, ВИТЕРХ ООД БТПП, 30.032015 Г. 15 Ч., ЗАЛА А ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БОРСАТА ЗА ИНОВАЦИИ (1) Да позволява на индивидуални откриватели

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОЕКТ от конкурс на Министерство на културата Покана за набиране на проектни предложения Събития за популяризиране на съвременното европейско

Подробно

Slide 1

Slide 1 Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство РАБОТНА СРЕЩА гр. Добрич, 20.07.2016 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ЗАЛА 203 Проект за трансгранично сътрудничество,

Подробно

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР Обявени процедури през 2018 г: Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 1 20 000 000 лв. Квалификация на педагогическите специалисти

Подробно

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx ОБЯВА за прием на проектни предложения по мярка 1 Инвестиции в земеделски стопанства към СВОМР на СНЦ МИГ ПОМОРИЕ Местна инициативна група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc)

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc) О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група -

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 2013 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-1.2.03 НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ гр. Хисаря, 4

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ гр. Хисаря, 4 ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Хисаря 1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: Мярка 1 Подкрепа за инвестиции

Подробно

Подобряване на производственият капацитет в МСП РЕЗЮМЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Подобряване на производственият к

Подобряване на производственият капацитет в МСП РЕЗЮМЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Подобряване на производственият к РЕЗЮМЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020 Подобряване на производственият капацитет в МСП Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: Общ размер на безвъзмездната

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

Microsoft Word - RIS Action Plan.doc

Microsoft Word - RIS Action Plan.doc Регионална иновационна стратегия за Северозападния и Северния централен район за планиране в България РИС МИЗИЯ БГ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Иновациите стават традиция ВЪВЕДЕНИЕ Настоящият план е изготвен въз основа

Подробно

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие Раздел 1. Стратегия на програмата Предложение

Подробно

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt Приоритетите на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 2013 фактор за икономически растеж Май 2007 ОП Конкурентоспособност се осъществява в рамките на европейската кохезионна

Подробно

[Presentation title] [Speaker’s name]

[Presentation title] [Speaker’s name] WOMEN IN BUSINESS Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион д-р Ралица Жекова Изпълнителен директор Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) 17.10.2018,

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

Microsoft Word - Мярка 6.docx

Microsoft Word - Мярка 6.docx Мярка 6: Подобряване на на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР Описание на целите: Подобряване на на видовете в мрежата Натура 2000 Обхват на мярката: Мярката обхваща видове и местообитания

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

Slide 1

Slide 1 Ръководител: доц. д-р Теменужка Йовчева ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЦЕС ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В ПУ, ЧРЕЗ - създаване на условия за оползотворяване на наличния научен

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.2 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване

Подробно

Mobile Training for Home and Health Caregiver For People with Disabilities and Older People

Mobile Training for Home and Health Caregiver For People with Disabilities and Older People «Специализирано обучение през смартфон Андроид за обрижващ персонал на хора с увреждания и застаряващо население» Основна информация Финансов гранд от подпрограма Леонардо да Винчи на програма Учене през

Подробно

Microsoft PowerPoint - LIFE2012

Microsoft PowerPoint - LIFE2012 Какво представлява програмата LIFE+? Какво е LIFE+? LIFE+ e финансов инструмент, чрез който се подпомагат приоритетно мерки по разработване и прилагане на политиката за околна среда на Общността LIFE+

Подробно

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8>

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8> Приложение 15 към т. 1, буква п НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИТ ФИРМИ В УЧИЛИЩА И УЧИТЕЛИ В ИТ ФИРМИ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Бързите технологични промени и дигитализацията променят всички ежедневни и професионални

Подробно