Microsoft Word - B MSWORD

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - B MSWORD"

Препис

1 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ Документ за разглеждане в заседание B8-0452/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0117/2015 съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността относно разпространението на заразяването с бактерията Xylella fastidiosa сред маслиновите дървета (2015/2652(RSP)) Естер Еранс Гарсия, Алберт Дес, Джовани Ла Вия, Барбара Матера, Дубравка Шуйца, Йожеф Над, Даниел Буда, Марияна Петир, Нуну Мелу, Петер Яр, Мишел Дантен, София Рибейру, Херберт Дорфман, Рамон Луис Валкарсел Сисо, Рафаеле Фито, Ивана Малетич, Андрей Пленкович, Давор Иво Щир, Лара Коми, Елизабета Гардини, Владимир Уручев от името на групата PPE RE\ doc PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8-0452/2015 Резолюция на Европейския парламент относно разпространението на заразяването с бактерията Xylella fastidiosa сред маслиновите дървета (2015/2652(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността 1, като взе предвид научното становище на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) от 6 януари 2015 г. относно рисковете за здравето на растенията, свързани с Xylella fastidiosa, на територията на ЕС, в което се посочват и оценяват възможностите за намаляване на риска, като взе предвид решенията за изпълнение на Комисията от 13 февруари 2014 г., 23 юли 2014 г. и 28 април 2015 г. относно мерките за предотвратяване на въвеждането и разпространението на Xylella fastidiosa в Съюза, като взе предвид въпроса до Комисията относно разпространението на заразяването с бактерията Xylella fastidiosa сред маслиновите дървета (O /2015 B8-0117/2015), като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник, A. като има предвид, че Xylella fastidiosa е много опасна непосредствена заплаха за производството в Южна Европа на определени култури, включително маслини, бадемови и прасковени дървета и декоративни растения, представлява потенциална заплаха за други култури, като лозя и цитрусови дървета, и би могла да доведе до безпрецедентни и опустошителни загуби с драматични икономически, екологични и социални последици; Б. като има предвид, че бактерията вече причинява сериозни вреди на маслинови горички в региона на Пулия в Южна Италия, като потенциално застрашава други култури и региони; В. като има предвид, че производството на маслини е един от най-важните селскостопански отрасли в Пулия и генерира 11,6% (или 522 милиона евро) от общата стойност на селскостопанското производство в региона и 30% от стойността на националното производство на маслини през 2013 г.; Г. като има предвид, че наличието на Xylella fastidiosa причинява сериозни икономически вреди не само на производителите на маслини, но и на цялата верига на производство (предприятия за производство на маслиново масло, включително кооперативните и частните предприятия) и на предлагането на 1 ОВ L 169, г., стр. 1. PE v /5 RE\ doc

3 пазара, както и на свързаните с туризма дейности; Д. като има предвид, че повече от един милион маслинови дървета са нападнати от бактерията в Италия; Е. като има предвид, че първото уведомление за заразяване с бактерията Xylella fastidiosa беше извършено от италианските органи на 21 октомври 2013 г.; Ж. като има предвид, че проверките, извършени в Италия през ноември 2014 г. от Хранителната и ветеринарна служба (FVO) на Генерална дирекция Здравеопазване и безопасност на храните, потвърдиха, че положението рязко се е влошило и че не може да се изключи възможността за по-нататъшно разпространение на бактерията; З. като има предвид, че бактерията Xylella fastidiosa вече е опустошила големи райони на производство в трети държави, като например лозя в Калифорния и цитрусови насаждения в Бразилия; И. като има предвид, че в момента няма лечение за излекуването на болни растения в тази сфера, и като има предвид, че засегнатите растения обикновено остават заразени през целия си живот или загиват бързо; Й. като има предвид, че в Европейския съюз повече от 300 различни растения, включително асимптоматични диви растения, могат бъдат гостоприемници на болестта; К. като има предвид, че изкореняването на растенията, обявени за заразени, не би било достатъчно, за да се спре разпространението на болестта, и като има предвид, че могат да бъдат предприети фитосанитарни мерки само за унищожаване на насекомите, преносители на Xylella fastidiosa; Л. като има предвид, че други патогенни бактерии, като болестта, причиняваща черни петна по цитрусовите плодове, открита при вноса на цитрусови плодове от Южна Африка, също представляват значителни рискове за производството в ЕС; М. като има предвид, че Европейският орган за безопасност на храните подчертава, че предвид трудностите за спиране на разпространението на Xylella fastidiosa, след като е засегнала производствената сфера, следва приоритетно да бъдат предприети превантивни действия, съсредоточени върху вноса; 1. отбелязва, че решенията за изпълнение, взети преди април 2015 г. от Комисията, се съсредоточават главно върху вътрешните дейности за борба със заразяването и не включват строги мерки, за да се предотврати навлизането на болестта в Европейския съюз от трети държави; 2. призовава Комисията да предприеме строги мерки срещу Xylella fastidiosa и други опасни организми, като болестта, причиняваща черни петна по цитрусовите плодове, за да се предотврати вносът на заразен материал в ЕС; приветства решението, взето през април 2015 г. от Комисията за спиране на вноса на заразени RE\ doc 3/5 PE v01-00

4 растения Coffea от Коста Рика и Хондурас, и ограниченията, приети по отношение на вноса на растения от засегнати области в други трети държави; изисква прилагане при необходимост на по-сериозни мерки, включително разрешаването на внос само от производствени обекти, свободни от вредители; 3. изразява съжаление във връзка с факта, че много често Комисията не реагира достатъчно бързо, за да предотврати навлизането в ЕС на болести по растенията от трети държави; поради това настоятелно призовава Комисията да провери източника на заразата и да преразгледа системата на ЕС за официален фитосанитарен контрол с цел защита и опазване на нашата територия; 4. настоятелно призовава Комисията, по-специално с оглед на настъпването на лятото, да предприеме по-ефективни мерки за предотвратяване на разпространението на Xylella fastidiosa в ЕС, в частност чрез съсредоточаване на действията върху култури, които са най-силно изложени на риск, като същевременно не се пренебрегват други култури, които биха могли също така да бъдат сериозно засегнати от болестта; 5. настоятелно призовава Комисията да насърчи незабавно интензивни усилия в областта на научните изследвания, включително чрез предоставяне на средства на научноизследователските институти, с оглед на подобряването на нашите научни знания за Xylella fastidiosa и положително идентифициране на естеството на връзката между патогена, симптомите и развитието на заболяването; 6. призовава Комисията и държавите членки да обезщетят производителите за мерките за унищожаване на растенията и за загубата на приходи, която включва загуба не само по отношение на селскостопанското производство, но също и на културното наследство, историята и свързаните с туризма дейности; 7. предлага започване на информационни кампании за насърчаване на производителите да предупреждават незабавно компетентните органи за наличието или предполагаемото наличие на бактерията; призовава Комисията да определи стимули за производителите, прилагащи превантивни мерки; 8. призовава за предоставяне на повече средства, за да се гарантира откриването на вредните организми на пунктовете за влизане в ЕС; освен това насърчава държавите членки да увеличат броя на редовните проверки с цел предотвратяване на разпространението на Xylella fastidiosa извън демаркационните зони; 9. призовава Комисията да предостави отворена база данни със списък на институциите и компетентните органи на равнище ЕС и на равнище държави членки с цел обмен на информация и опит, включително на най-добри практики, както и с цел бързо известяване на компетентните органи и вземане на необходимите мерки; 10. призовава Комисията да изготви по прозрачен начин всеобхватни насоки за прилагането на превантивни мерки и мерки за контрол на болестите, в които ясно да се посочва техният обхват и продължителност, въз основа на съществуващия опит и най-добри практики, които могат да се използват като помощен PE v /5 RE\ doc

5 инструмент от компетентните органи и служби в държавите членки; 11. отправя искане към Комисията да докладва ежегодно пред Парламента относно заплахата за производителите в ЕС от Xylella fastidiosa и други опасни организми; 12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията. RE\ doc 5/5 PE v01-00

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

CM_PETI

CM_PETI Европейски парламент 2019-2024 Комисия по петиции 7.6.2019 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Относно: Петиция 1205/2011, внесена от Мария Вирхиния Соуто Гансалес, с испанско гражданство, от името на Сдружението

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.3.2017 A8-0251/123 123 Съображение 4 (4) Организациите, чиято дейност е свързана с културните или историческите аспекти на оръжията и които са признати за такива от държавата членка, на чиято територия

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 16.9.2014 B8-0126/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията внесено съгласно член

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на информация за стоки и услуги, които представляват риск за потребителите, и за реда за осъществяване на

НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на информация за стоки и услуги, които представляват риск за потребителите, и за реда за осъществяване на НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на информация за стоки и услуги, които представляват риск за потребителите, и за реда за осъществяване на сътрудничество между производителите, дистрибуторите,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 18.6.2015 A8-0192/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Удо Фогт (2015/2072(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - zap_ doc

Microsoft Word - zap_ doc Р Е П У Б Л И КА Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРЕДСТОИ ОБНАРОДВАНЕ В ДВ З А П О В Е Д РД 12-76 София, 08. 10. 2008 год. На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0057/1 1 Съображение З З. като има предвид, че транспортирането е стресиращо за животните, тъй като ги излага на редица предизвикателства, които са вредни за благосъстоянието им; като има предвид,

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0082/22 22 Параграф 67 67. призовава за извършването на подробен преглед на всички външни и вътрешни разходи на Парламента във връзка с Дома на европейската история, разделени на разходи за

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0312/5 5 Позоваване 7 a (ново) като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0311/5 5 Позоваване 6 a (ново) - като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН www.bd-ibr.org www.earbd.org РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ПО ВОДИТЕ Директива 2000/60/ЕС или Рамковата директива

Подробно

CM_PETI

CM_PETI Eвропейски парламент 2014-2019 Комисия по петиции 29.2.2016 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Относно: Петиция 0912/2006, внесена от Хуан Луис Кабеса Кампос (с испанско гражданство), от името на Asociación

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 8.6.2015 B8-0571/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията съгласно член 123,

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

PR_IMM_Consultation

PR_IMM_Consultation Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0325/2018 15.10.2018 ДОКЛАД относно искането за консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара (2018/2058(IMM))

Подробно

Приложение I Списък на имената, лекарствена форма, количество на активното вещество в дозова единица, път на въвеждане на лекарствените продукти, прит

Приложение I Списък на имената, лекарствена форма, количество на активното вещество в дозова единица, път на въвеждане на лекарствените продукти, прит Приложение I Списък на имената, лекарствена форма, количество на активното вещество в дозова единица, път на въвеждане на лекарствените продукти, притежател на разрешение за употреба в държавите членки

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 ENFOPOL 261 ENFOCUSTOM 108 CYBER 173 Комитета на постоянните

Подробно

PR_INI

PR_INI ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 5.3.2013 2012/2295(INI) ПРОЕКТОДОКЛАД относно иновациите за устойчив растеж: биоикономика за Европа (2012/2295(INI))

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.4.2018 A8-0146/1 1 Параграф 1 1. подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.2.2017 A8-0005/9 9 Параграф 1 a (нов) 1a. призовава Комисията да предложи общи определения на Съюза както следва: - изкуствен интелект е компютъризирана система, която е в състояние да симулира част

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

CM_PETI

CM_PETI ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по петиции 31.1.2014 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Относно: Петиция 0095/2012, внесена от Хулио Мартин де Еухенио Манглано, с испанско гражданство, от името на Asociación

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.2.2017 A8-0005/4 4 Трошчински, Жил Льобретон, Луи Алио, Силви Годен, Жан-Люк Шафаузер Параграф 1 призовава Комисията да предложи общи определения на Съюза за киберфизическите системи, автономните системи,

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програма за развитие на селските райони 2014-2020 МЯРКА 1

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

Наредба за допълнение на Наредба 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 20

Наредба за допълнение на Наредба 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 20 Наредба за допълнение на Наредба 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 2008 г.; изм. бр. 49 от 2009 г., бр. 38 от 2010, бр.

Подробно

RE_QO

RE_QO ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 17.9.2014 B8-0000/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0000/2014 внесено съгласно член

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник -министър на земеделието и храните Изх г. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРОФ. ДСН ДИМИТЪР ГРЕКОВ Д О К

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник -министър на земеделието и храните Изх г. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРОФ. ДСН ДИМИТЪР ГРЕКОВ Д О К РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник -министър на земеделието и храните Изх.......2013 г. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРОФ. ДСН ДИМИТЪР ГРЕКОВ Д О К Л А Д от г-н Явор Гечев заместник-министър на земеделието

Подробно