EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове

Размер: px
Започни от страница:

Download "EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове"

Препис

1 EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS от EX Серия! Указания по техника за безопасност Използването на машината се разрешава само след запознаване с инструкцията за експлоатация и след съответния инструктаж Преди да използвате машината трябва да се запознаете с инструкцията за експлоатация на фирмата производител на електромотора Забранява се използването на машината без защитните приспособления При смяна на части, като игли, притискащо краче, иглена плочка, зъбен транспорт и др. обезателно изключете захранването на машината от главния превключвател или изключете щепсела от контакта. Ежедневната работа по техническото обслужване на машината трябва да се извършва след съответния инструктаж Ремонтните работи или специалните работи по техническото обслужване на машината трябва да се извършват от високо квалифициран персонал При ремонтни работи или техническо обслужване на пневматичното оборудване задължително изключете машината от системата за подаване на въздух. Работа с електрооборудването могат да извършват само квалифицирани специалисти. При ремонтни работи да се използват само указаните от производителя резервни части Никога не стартирайте машината без наличие на смазващо масло в нея. След извършване на ремонт или обслужване на машината се уверете че пускането на захранването няма да застраши Вашата безопасност.

2 СМАЗВАНЕ 1. Използваното масло МАСЛО ЗА ВИСОКОСКОРОСТНА ШЕВНА МАШИНА определено от PEGASUS е с вискозитет 22 (ISO). 2. За да напълните машината с масло. Отстранете запушалката 1. Налейте масло до нивото показано на илюстрацията (наблюдавайте масления индикатор 3) 2). След като напълните резервоара с масло, поставете запушалката Нужно количество масло (Н) на масления индикатор 2 : горна граница (L) на масления индикатор 2 : долна граница Маслото би трябвало да е между (Н) и (L). 4. Ръчно смазване Поставете две или три капки масло на иглоносача 4 и 5 и на носача на горния плетач 6, когато машината ще се използва за първи път или не е използвана дълго време. 5. Проверка ма маслената циркулация След като напълните машината с масло до нужното ниво, включете захранването и натиснете педала на машината проверете през индикатора 7, дали маслото пръска като фонтан.

3 Пълнене на HR устройствата със силиконово масло Напълнете със силиконово масло резервоарите 1 и 2. За да предотвратите късането на конците и/или повреждането на плата, прибавете силиконово масло преди нивото му да е прекалено ниско. СМЯНА НА МАСЛОТО Сменете маслото един месец след пускане на машината в действие, след това сменяйте маслото на всеки шест месеца. Ако използвате старо масло, това може да доведе до повреда на машината. 1. Източете маслото чрез отстраняване на винт Затегнете винт 3 след като изтече маслото. СМЯНА НА МАСЛЕНИЯ ФИЛТЪР 1. Замърсяването на масления филтър 8 може да доведе до недостатъчно смазване на машината. Проверете и почистете масления филтър 8 на всеки шест месеца. При необходимост заменете масления филтър с нов. 2. След почистване/замяна на масления филтър поставете в обратния ред елементите от 4 до 8.

4 ВДЯВАНЕ НА МАШИНАТА 1. Отворете страничния капак, предпазителя за счупена игла, предния капак и рамото на притискащото краче. Поставете всичко обратно след вдяване на машината. 2. В случай че машината е вдяната предварително а. вържете новите конци със старите както е показано на илюстрацията за да вденете машината. б. иглени конци отрежете възлите преди отвора на иглите и вденете в. конци на плетачите отрежете възлите след като преминат през плетачите 3. Ако машината не е вдяната предварително следвайте инструкцията за вдяване прикрепена на предния капак на машината.

5 СМЯНА НА ИГЛИТЕ 1. Развийте винт 1 (винтове 1), с помощта на отвертката от комплекта. 2. Отстранете стара игла (игли) с помощта на пинсетата от комплекта. 3. Поставете иглата така, че нейния канал да е обърнат към задната страна на машината. 4. Вкарайте новата игла в иглената дупка до упор с помощта на пинсетата. 5. Затегнете винта (винтовете) 1. скосяване Поставете иглата на нужната дълбочина РЕГУЛИРАНЕ ОПЪНА НА КОНЦИТЕ За да получите желаното обтягане на конците регулирайте опъна на иглените конци посредством бремзи 1 и 2, опъна на конеца на горния плетач посредством бремза 3, опъна на конеца на долния плетач посредством бремза 4. За да стегнете конеца, завъртете конкретната бремза в посока на часовниковата стрелка. За да отпуснете конеца, завъртете конкретната бремза в посока обратна на часовниковата стрелка.

6 ОТВАРЯНЕ (ЗАТВАРЯНЕ) РАМОТО НА ПРИТИСКАЩОТО КРАЧЕ За да отворите притискащото краче 1. Завъртете шайбата на машината така, че иглите да са в горно положение. 2. Натиснете лоста за повдигане на крачето 1 назад и преместете притискащото рамо 2 встрани. За да върнете притискащото рамо 1. Завъртете шайбата на машината така, че иглите да са в горно положение. 2. Натиснете лоста за повдигане на крачето 1 назад и върнете притискащото рамо 2. РЕГУЛИРАНЕ НАТИСКА НА КРАЧЕТО Натиска на притискащото краче трябва да бъде по възможност съвсем лек, но все пак достатъчен, за да осигурява правилно подаване на плата и балансиран шев. 1. За да увеличите натиска, разхлабете гайка 3 и завъртете винта 4 в посока на часовниковата стрелка. 2. За да намалите натиска, разхлабете гайка 3 завъртете винта 4 в посока обратна на часовниковата стрелка. 3. След настройката затегнете гайка 3. НАСТРОЙКА ДЪЛЖИНАТА НА БОДА Притискайки бутон 5, завъртете шайбата на машината 6 докато бутон 5 потъне по-дълбоко. След това, държейки бутон 5 натиснат, завъртете шайбата на машината 6 и настройте желаната дължина на бода по скалата.

7 ПРОМЯНА КОЕФИЦИЕНТА НА ДИФЕРЕНЦИАЛНИЯ ТРАНСПОРТ 1. Разхлабете гайката 1. Ако искате шева да е набран преместете лоста 3 надолу, чрез завъртане на винта 2 в посока (+), ако искате шева да разтегнат преместете лоста 3 нагоре, чрез завъртане на винта 2 в посока (-). 2. След настройката затегнете гайка 1. МАКСИМАЛЕН / МИНИМАЛЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ДИФ. ТРАНСПОРТ (Промяна обхвата на главните зъби) 1. Разхлабете винтове 4 и отстранете капака 5 разположен на гърба на машината. 2. Разхлабете гайка 6 и преместете лоста 7 нагоре или надолу. За увеличаване на диференциалния коефициент преместете лоста 7 в посока (+) За намаляване на диференциалния коефициент преместете лоста 7 в посока (-) 3. След настройката затегнете отново гайка 6, поставете обратно капака 5 и затегнете винтове 4.

8 НАСТРОЙКА КОНЕЦОВОДАЧИТЕ НА ИГЛЕНИТЕ КОНЦИ Позицията на всеки конецоводач зависи от типа на машината. Когато конецоиздърпвача на иглените конци е в своята най-долна позиция от движението си, настройте всеки от конецоводачите съобразно подкласа на машината. Настройка на конецоводачите на EX32xx Серия Разхлабете винтовете 7 и 10. Настройте конецоводачите 3, 4, 5 и носача 6 посредством преместването им в посока на съответните стрелки. За да увеличите подавания конец преместете в посока на (+) За да намалите подавания конец преместете в посока на (-) След настройката затегнете винтовете 7 и 10. НАСТРОЙКА КОНЕЦОИЗДЪРПВАЧЪТ НА ВЕРИЖНИЯ ПЛЕТАЧ 1. Завъртете шайбата на машината така, че иглите да застанат в горно положение. 2. Точка А на конецоиздърпвачът 1 трябва да бъде изравнена с горната повърхност на скобата. Настройката се извършва посредством развиване на винтове 2 и завъртането на конецоиздърпвача Конецоводачът 3 трябва да бъде изравнен с конецоиздърпвача 1 в точка B. Настройката се извършва посредствон разхлабването на винт 4 и преместването на конецоводача 3 нагоре или надолу. 4. За да настроите конецоводачи 5 и 6, разхлабете винтовете 7 и 8 и преместете конецоводачите 5 и 6 наляво или надясно. Увеличете подавания конец с преместете в посока (+) Намалете подавания конец с преместете в посока (-) НАСТРОЙКА КОНЕЦОИЗДЪРПВАЧИТЕ НА ПЛЕТАЧИТЕ За да промените настройката разхлабете винтовете от 1 до 5 и настройте конецоиздърпвачите. За да увеличите подавания конец преместете в посока на (a) За да намалите подавания конец преместете в посока на (b)

9 СМЯНА НА ГОРНИЯ НОЖ 1. Разхлабете винт 1. Преместете носача на долния нож 2 в крайно ляво положение. Затегнете винт 1 временно. 2. Махнете винт 3 и ножа 4. Поставете новия нож и го затегнете с винт 3 временно. Завъртете шайбата на машината, докато носача на горния нож достигне крайно долно положение. Долния и горния нож трябва да се припокриват от 0.5 до 1 mm (Fig.A). Регулирайте припокриването като преместите горния нож нагоре или надолу. 3. Припокрийте режещите остриета на горния нож 4 и долния нож 6 в точка А, където се кръстосват средната точка на горния нож 4 и средната точка на долния нож 6. Развийте винт 1. Уверете се, че горния и долния нож са допрени. Затегнете винт За да проверите дали настройката е правилна поставете конец между ножовете и завъртете шайбата на машината с ръка. РЕГУЛИРАНЕ ШИРИНАТА НА ШЕВА 1. Разхлабете винт 1. Преместете носача на долния нож 2 в крайно ляво положение. Затегнете винт 1 временно. 2. Развийте винт 7 и преместете носача на горния нож 8 на ляво или на дясно. Изпълнете точки 3 и 4 описани по-горе. СМЯНА НА ДОЛНИЯ НОЖ 1. Разхлабете винт 1. Преместете носача на долния нож 2 в крайно ляво положение. Затегнете винт 1 временно. 2. Разхлабете винт 5 и махнете долния нож 6. Поставете новия нож и изпълнете точките 3 и 4 описани по-горе.уверете се, че острието на долния нож е на 0 ~ 0.3 mm от горната повърхност на иглената плочка. (Fig.B)

10 РАЗСТОЯНИЯ ЗА НАСТРОЙКА EX52xx

11 РАЗСТОЯНИЯ ЗА НАСТРОЙКА EX22xx и EX32xx Юни К ООД Описанията в това ръкводство подлежат на промяна!

EXT Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EXT32xx серия пет- и шест конечни оверлози с горен зъбен транспорт EXT52xx серия три- и четири конечни оверлози с

EXT Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EXT32xx серия пет- и шест конечни оверлози с горен зъбен транспорт EXT52xx серия три- и четири конечни оверлози с EXT Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EXT32xx серия пет- и шест конечни оверлози с горен зъбен транспорт EXT52xx серия три- и четири конечни оверлози с горен зъбен транспорт Благодарим Ви, че закупихте

Подробно

M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлоз

M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлоз M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

серия Плъзгащо краче за преодоляване на неравностите при шиене на дънкови платове и при шиене на повече катове ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕПОРЪКИ И ИДЕ

серия Плъзгащо краче за преодоляване на неравностите при шиене на дънкови платове и при шиене на повече катове ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕПОРЪКИ И ИДЕ серия Плъзгащо краче за преодоляване на неравностите при шиене на дънкови платове и при шиене на повече катове ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕПОРЪКИ И ИДЕИ Преди да пристъпите към използване на крачето, прочетете

Подробно

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и границите на използване им, упоменати в нея са дадени

Подробно

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic Инстрикции за безопастност! Основни предпазни мерки които трябва да се спазват, включително следните инструкции за безопасност при използване на това оборудване: Прочетете

Подробно

(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672

(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 (Bulgarian) DM-FD0003-05 Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 СЪДЪРЖАНИЕ ВАЖНО... 4 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА...

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

book

book 80 105 TEST STB Управляващо табло CFB 810 Ръководство за обслужване BG 2 Важни общи указания за употреба Техническият уред трябва да се използва само по предназначение и при съблюдаване на ръководството

Подробно

(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо

(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо (Bulgarian) DM-MDFD001-02 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльор ALIVIO FD-M4000 FD-M4020 Без серия FD-MT400 СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

MONDEO_BG

MONDEO_BG MONDEO СТОЛЧЕ ЗА КОЛА ECE R44/04 ГРУПА 0, I (0-18 кг.) ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА BG ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! ИНФОРМАЦИЯ 1. Това е универсално обезопасително устройство

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Как да заменим тампона на предния МакФерсон на VOLKSWAGEN PASSAT B6

Как да заменим тампона на предния МакФерсон на VOLKSWAGEN PASSAT B6 Как да заменим тампона на Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Вдигнете ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на задните колела 4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете Разхлабете

Подробно

Как да заменим задния спирачен диск Ford Focus II

Как да заменим задния спирачен диск Ford Focus II Как да заменим задния спирачен диск Ford Focus II Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте спирачните дискове на автомобила си Ford Focus II в комплект за съответния мост, независимо

Подробно

MAS830

MAS830 Цифров мултиметър MAS830 /MAS830, MAS830B, MAS830L, MAS838/ Ръководство за експлоатация 1. Въведение Цифровият мултиметър серия MAS830 e малък, преносим уред с разрядност на дисплея 3½. Характеризира се

Подробно

Как да заменим лагера на предната главина на Mercedes-Benz A W168

Как да заменим лагера на предната главина на Mercedes-Benz A W168 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Вдигнете ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на задните колела 4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете Разхлабете болтовете на колелата

Подробно

Pavo V 140 Настройка на плуга Машина БГ: Кратка инструкция

Pavo V 140 Настройка на плуга Машина БГ: Кратка инструкция Pavo V 140 Настройка на плуга Машина БГ: Кратка инструкция Авторското право и правото на използване (Copyright) е собственост на Rabe Agri GmbH, Германия. Копията, публикуването в други медии, преводите

Подробно

Как да заменим предния спирачен диск PEUGEOT 206

Как да заменим предния спирачен диск PEUGEOT 206 спирачен диск PEUGEOT 206 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте спирачните дискове на автомобила си PEUGEOT 206 в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще

Подробно

Как да заменим спитачните накладки на задните дискови спирачки Mercedes-Benz E-Class W211

Как да заменим спитачните накладки на задните дискови спирачки Mercedes-Benz E-Class W211 Как да заменим спитачните накладки на задните дискови Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Отпуснете напълно ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на предните колела 4 Повдигнете задната част

Подробно

Как да заменим задния спирачен диск BMW 5 E 39

Как да заменим задния спирачен диск BMW 5 E 39 Как да заменим задния спирачен диск BMW 5 E 39 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте спирачните дискове на автомобила си BMW 5 E 39 в комплект за съответния мост, независимо от състоянието

Подробно

1 ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ Тези упражнения се препоръчват както за начинаещи, така и за възрастни и слаби хора. Необходимо е да правите последователно

1 ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ Тези упражнения се препоръчват както за начинаещи, така и за възрастни и слаби хора. Необходимо е да правите последователно 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ Тези упражнения се препоръчват както за начинаещи, така и за възрастни и слаби хора. Необходимо е да правите последователно вляво и вдясно по 20-30 крачки от описаните по-долу

Подробно

Как се подменят предните амортисьори на PEUGEOT 206

Как се подменят предните амортисьори на PEUGEOT 206 амортисьори на PEUGEOT 206 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 При ремонта на Вашия PEUGEOT 206, заменяйте едновременно и двата амортисьора. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете упори

Подробно

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Mazda 3 BK

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Mazda 3 BK Как да заменим спитачните накладки на предните дискови Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефентивно спиране. Вдигнете

Подробно

Как да заменим двигателното масло и масления филтър на Opel Corsa B

Как да заменим двигателното масло и масления филтър на  Opel Corsa B Как да заменим двигателното масло и масления филтър на Извършете замяната в следната последоватленост: 1 При смяна на масления филтър на, заменете и моторното масло. Прекарайте автомобила на канал или

Подробно

Как се подменят предните амортисьори на Peugeot 406

Как се подменят предните амортисьори на Peugeot 406 амортисьори на Peugeot 406 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 При ремонта на Вашия Peugeot 406, заменяйте едновременно и двата амортисьора. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете упори

Подробно

Как да заменим лагера на предната главина на Honda Jazz GD

Как да заменим лагера на предната главина на Honda Jazz GD Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Вдигнете ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на задните колела 4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете Разхлабете болтовете на колелата

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Как да заменим тампона на предния МакФерсон на Skoda Octavia 1Z

Как да заменим тампона на предния МакФерсон на Skoda Octavia 1Z Как да заменим тампона на Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Вдигнете ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на задните колела 4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете Разхлабете

Подробно

Как се заменят пружините на предния мост на Opel Astra G

Как се заменят пружините на предния мост на Opel Astra G Как се заменят пружините на предния мост на Opel Astra G Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте пружините на Opel Astra G по двойки. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете упори на

Подробно

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Citroen C3

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Citroen C3 Как да заменим спитачните накладки на предните дискови Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефентивно спиране. Вдигнете

Подробно

Как се заменят пружините на предния мост на Renault Scenic II

Как се заменят пружините на предния мост на Renault Scenic II Как се заменят пружините на предния мост на Renault Scenic II Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте пружините на Renault Scenic II по двойки. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

ÇİM BİÇME MAKİNESİ

ÇİM BİÇME MAKİNESİ BULGARIAN ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОСАЧКА ЗА ТРЕВА МОДЕЛ RTM934 ВЪВЕДЕНИЕ Поздправления за добрия ви избор! Вашата нова електрическа косачка е произведена по-най-високи

Подробно

Как да заменим лагера на предната главина на Ford Fiesta V

Как да заменим лагера на предната главина на Ford Fiesta V предната главина на Ford Fiesta V Извършете замяната в следната последоватленост: 1 За замяна на лагера е удобно използването на скоба за избиване и набиване на лагерите на главината. Вдигнете ръчната

Подробно

Презентация A4S - Ново поколение автоматична едноиглова машина прав шев с полусуха глава затворен картер 1/22

Презентация A4S - Ново поколение автоматична едноиглова машина прав шев с полусуха глава затворен картер 1/22 Презентация A4S - Ново поколение автоматична едноиглова машина прав шев с полусуха глава затворен картер 1/22 Няма изтичане, няма зацапване Без зацапване По-дълъг живот По-ниско ниво на шум Без замърсяване

Подробно

Първи стъпки Кратко ръководство за Press Brake Productivity Благодарим Ви, че закупихте този качествен продукт, произведен от Wila Вече повече от 80 г

Първи стъпки Кратко ръководство за Press Brake Productivity Благодарим Ви, че закупихте този качествен продукт, произведен от Wila Вече повече от 80 г Първи стъпки Кратко ръководство за Press Brake Productivity Благодарим Ви, че закупихте този качествен продукт, произведен от Wila Вече повече от 80 години Wila снабдява производителите и потребителите

Подробно

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc L8542212 Rev. 03/04/06 Мотор за индустриални секционни врати VN.S20/VN.S40/VN.ST20/VN.ST40 Инструкция за монтаж и резервни части Внимание: Преди да инсталирате автоматичната система прочетете внимателно

Подробно

UM-FR-FP-FPP R4_BULGARO

UM-FR-FP-FPP R4_BULGARO ВИЛИЧЕН ПОЗИЦИОНЕР Мод. FR-FP-FFP Преводи на оригинални инструкции ВЪВЕДЕНИЕ Настоящото ръководство съдържа инструкции за монтаж, поддръжка (редовна и извънредна), възможни повреди и тяхното отстраняване.

Подробно