Примерен годишен план за квалификационната дейност

Размер: px
Започни от страница:

Download "Примерен годишен план за квалификационната дейност"

Препис

1 ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ СТАРА ЗАГОРА ул. Августа Траяна 44, п.к. 302 телефони: директор: 042/605062, зам. директор:042/624408, канцелария: 042/627688, факс: 042/605062; официален сайт: pmgsz.org УТВЪРЖДАВАМ: ГАЛИНА ТОНЕВА ДИРЕКТОР НА ППМГ ГЕО МИЛЕВ СТАРА ЗАГОРА ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА Приет с решение на ПС с протокол 12 / г. и е утвърден със заповед на директора на училището РД , / г. стр. 1

2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА Профилирана природоматематическа гимназия Гео Милев е общинско училище в град Стара Загора. В училището се обучават 801 ученици. Дневна форма на обучение Училищната общност е много добре функционираща формиран е Обществен съвет, Ученически съвет, Училищно настоятелство. Училището осъществява пълноценно сътрудничество с други училища и културни институции, имащи отношение към обучението и възпитанието на учениците. Квалификацията на учителите е изведена като водещ училищен приоритет; прилагат се различни форми на обучение и самообучение на те, на млади и новоназначени учители, както и на такива, които за известен период са били извън системата на училищното образование. Училището активно работи по проекти, участва в регионални, национални и международни състезания и изяви. 1. Анализ на състоянието на квалификационната дейност през учебната 2018 /2019 г. В ППМГ Гео Милев работят 52, заемащи длъжности, както следва: Длъжност Директор ЗДУД РКИКТ Пед. съветник Главен учител Старши учител Учител Младши учител Брой Носители на ПКС са 38 от тях, разпределени както следва: ПКС І ПКС ІІ ПКС ІІІ ПКС ІV ПКС V ПКС Брой През предходната учебна година всички са участвали във форми на квалификация на различни нива в следните тематични направления: Ниво на квалификационни форми Брой Оперативни програми и проекти Национални програми на МОН за квалификация Регионални програми за квалификация Общински програми за квалификация Вътрешно институционални стр. 2

3 Тематични направления Подобряване на работата с ученици за постигане на по-добри резултати; Квалификационни форми, допринасящи за професионално, кариерно и личностно развитие на те кадри. Запознаване с новата нормативна уредба. За финансиране участието във форми на квалификация на различни нива за уч. 2018/2019 г. година са предвидени средства в размер на 8324 лв. и са разходвани 3579 лв. Силните страни на проведените форми за квалификация са: обогатяване и преосмисляне на методиката на обучение, възпитание и социализация на учениците; споделяне на добри практики при квалификации и тяхното осъвременяване чрез нови идеи и форми на реализация; създаване на екипи за подобряване на микроклимата в различните методически звена; изграждане на работеща система за взаимопомощ между колегите; експериментиране с нови идеи; създаване на нови контакти. Затруднения при организиране участието на те в извънучилищни квалификационни форми се срещат, поради следните причини: - провеждането на такива форми на обучение по време на редовни учебни занятия, което е свързано с отсъствия на учители и осигуряване на заместване; - ниското бюджетно финансиране; - предлаганите тематични направления не винаги представляват интерес за пряката работа на педагозите. Въпреки посочените трудности учителите имат възможност да подбират добре теми и форми за квалификация, поради което не са констатирани слаби страни. С участието на те в институционални и извънучилищни квалификационни форми се постигна: осъвременяване на знанията по предметната област на учителите; познаване и прилагане на съвременни методи на обучение, оценяване и възпитание на учениците; професионална подкрепа и адаптиране на младите. В резултат от повишените професионални компетентности на учителите се констатира: подобряване на ефективността на образователния процес и учебните резултати на учениците; създаване на благоприятна и позитивна образователна среда в училището. 2. Цел Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на те за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерното им развитие. 3. Задачи 3.1. Актуализиране или усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови допълнителни компетентности в съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност Осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на учениците. стр. 3

4 3.3. Удовлетворяване на професионалните интереси на те в съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и кариерното им развитие Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез разгръщане на творчеството и иновациите и обмяна на добри практики; 4. Очаквани резултати 4.1. Ефективно използване на съвременни информационни източници и технологии за повишаване качеството на образованието и въвеждане на иновации в образователния процес Подобряване ефективността на учебния час, успешно усвояване на учебното съдържание, повишаване мотивацията на учениците и стимулиране на личностната им изява, овладяване в учебния процес на ключови компетентности и прилагането им в конкретни практически задачи Разнообразяване на формите за проверка и оценка на знанията, уменията и компетенциите на учениците за интерпретиране и прилагане на учебното съдържание чрез практическа дейност Формиране на професионални умения у младшите учители и успешна адаптация в училищна среда на новоназначените. 5. Календарен план на квалификационните дейности за учебна г. Период на провеждане септември Вътрешнинституционална квалификационна дейност Форма на провеждане Тема на квалификацион ната дейност Въвеждаща квалификацияучител наставник Семинар, дискусия Целева група Обучител или обучителна организация, ръководител на квалификаци онната форма от педагогическ ите кадри Отговарящ за провеждането учителите по зам. директор Зам.директор УД математика УД, стр. 4

5 септември Основни насоки за организиране и провеждане на образователния процес през учебната година, планиране на дейността работна среща всички Директор, РУО Директор, РУО октомври ноември декември януари първи учебен срок втори срок учебен Изготвяне на професионално портфолио Проектна дейност в часовете по ЧЕ Практически умения за работа с изявени деца Преодоляване на конфликти в училище Открити уроци по учебни предмети от ОП (от плановете на МО) Открити уроци по учебни предмети от ОП (от плановете на МО) самообразован ие споделяне на добра педагогическа практика семинар семинар всички всички по ЧЕ всички класни ръководители споделяне на учители добра МО педагогическа практика споделяне на учители добра МО педагогическа практика от от директор директор и учители Председател на МО,учители по ЧЕ учители изявени наградени ученици старши учители с Директор и Ж. Стойчева директор Директор, Д.Петкова, Ст. Стшойчева БЕЛ-м. XI Лл Вълева Биология- м. Р. Димитрова XII Физика-м. XI Ст. Тодоров ИТ- м. XI Ц. Братанов НЕ-м. XII В.Вълканова АЕ м. IV Информатика - м. VI Философия - м.ii Химия м. VI География- м. IV ФВС м. V Математикам. V Петя Величкова П. Денчева Ст. Стойчева П. Вълкова М. Топалова М. Камбуров Д. Атанасова стр. 5

6 Период на провежда не 2018/ / /2021 (36 м.) първи срок втори учебен срок Извънинституционална квалификационна дейност Форма на Целева група провежда не Тема на квалификационн ата дейност Квалификация на те Дейност 1. Подкрепа за професионално развитие и израстване на професионалните умения на те Дейност 2. Подкрепа на те за участие в процедура за придобиване на пета и четвърта квалификационна степен 1.Формиране и развитие на умения за разработване на проекти 2.Мотивиращи за учене подходи в оъбучението. 1.Усъвършенстван е на професионалните взаимоотношения в яю колектив 2. Развиване на екипните взаимоотношения (Team building) изнесено обучение Педагогически обучение обучение Обучител или обучителна организация, ръководител на квалификационн ата форма от те кадри по предложение на РУО 1. Център за опит и идеи Solve 2. ТУ- Варна Център за опит и идеи Solve Център Плиска Отговаря щ за провежда нето директор Директор, МО директор стр. 6

7 обучение по график Обучения по различни учебни дисциплини по плана на РУО и други обучаващи институции курс, обучение Обучителна организация директор, обучаващ и институц ии 6. Мониторинг и контрол на училищно ниво Анализ и оценка на ефективността на проведените квалификационни форми и дейности ще се извършва въз основа на следните критерии: Критерии и индикатори за качествена оценка: степен на прилагане от учителя на наученото от квалификацията; приложимост на наученото; влияние върху резултатите от обучението и възпитанието на учениците; влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на училището; реакциите на участниците за съдържанието и ползата на обучението; промените в професионалната дейност в резултат от участие в обучението. Критерии и индикатори за количествена оценка: брой участия в обучения; видове квалификационни дейности извънучилищни (регионални, национални и международни), институционални, по национални и европейски програми, самообразование. Изпълнението на плана и проведените квалификационни дейности ще се организират и контролират от екип в състав: директор, зам. директор, счетоводител. В частта извънинституционална квалификация дейността се контролира от директора, а в частта вътрешноинституционална квалификация от зам. директор и старшите учители съгласно областите им на действие. Финансирането на дейността се контролира от счетоводителя. Документите, удостоверяващи участието на лицата във форма на квалификация (удостоверения, сертификати и др.) се представят своевременно в училището и съставляват част от портфолиото на всеки от те. 7. Портфолио на реализирана вътрешноинституционална квалификация Документацията на всяка проведена вътрешна квалификационна форма включва: Пакет на проведената вътрешна квалификационна форма: покана/съобщение/уведомление до те за участие в организираната квалификация с фиксирани точни дата, място, тема, ръководител и часове на провеждане; присъствен списък с трите имена, длъжност и личен подпис на всеки участник в квалификацията, независимо от ролята му в конкретната форма; списъкът съдържа и задължителна информация за тема, дата, място и часове на провеждане на формата; ксерокопие на работните материали от квалификацията на хартиен носител, а при желание и на електронен носител; финансова справка в свободен формат при изразходени средства за проведената форма за размножаване на обучителните материали на хартиен носител и/или CD, флумастери, флипчарт и други административни разходи; брой участници. стр. 7

8 Карта за отчитане на вътрешноинстуционална квалификация за учебната 2018/2019 г., в която се описва: тема на квалификационната форма/наименование на програмата за обучение; организационна форма на предлаганата квалификация; дата на провеждане; място на провеждане; време на провеждане в астрономически часове и минути; работни материали; място, където се съхранява пакета документация от проведената квалификация; ръководител/отговорник за провеждането на квалификационната форма. Документацията се съхранява в папка и/или класьор за вътрешната квалификация за всяка отделна учебна година. 8. Финансово осигуряване Съгласно чл.35 от КТД за системата за народната просвета годишните средства за квалификация се определят в размер не по-малък от 1 на сто от годишните средства за работна заплата на я персонал и се предоставят за включването на те в квалификационни курсове, предварително обсъждани на съвет и със социалните партньори, утвърдени от директора. Начинът и условията за финансиране са уредени с правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизма за финансова подкрепа Самофинансиране на индивидуална квалификация. Планът е отворен и подлежи на актуализация във връзка с променящите се условия, непредвидени обстоятелства и задачи. стр. 8

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: , сайт: www

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: ,  сайт: www ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел. 600 805, факс: 601 797, e-mail: thti_vd@yahoo.com, сайт: www.pgaz.org, http://www.facebook.com/pg.asen.zlatarov.vidin

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21.69-25-23. Ш/69-25-21. 69-25-23, 67-22-16 I ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

План квалификация

План квалификация Основно училище Васил Левски с.торос общ.луковит УТВЪРЖДАВАМ: Директор:/Валя Неева/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА І. ЦЕЛИ ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ОТЕЦ ПАИСИЙ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ НИКОЛА ОБРЕШКОВ УТВЪРЖДАВАМ:... (Наньо Качаков) ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ НИКОЛА ОБРЕШКОВ УЧЕБНА

Подробно

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО Утвърдил, Директор: Нели Николова ПЛАН за квалификационната дейност за учебната 2018/2019 година I. Анализ на квалификационната

Подробно

П Л А Н

П Л А Н ДЕТСКА ГРАДИНА 20 ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ 6300 гр.хасково, ул. Филип Тотю 4, тел 038/624 971 E- mail veseliochichki_20@abv.bg УТВЪРДИЛ: Д.Нейкова Директор ДГ 20 П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ДГ 20 Весели очички

Подробно

г г ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА" - ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБН

г г ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА - ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБН ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА" - ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21. 69-25-23. 67-22-16 ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА Настоящият план е приет с решение на

Подробно

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8>

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8> Приложение 15 към т. 1, буква п НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИТ ФИРМИ В УЧИЛИЩА И УЧИТЕЛИ В ИТ ФИРМИ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Бързите технологични промени и дигитализацията променят всички ежедневни и професионални

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Професионално учителско портфолио на Стоилка Гелова старши учител по математика в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Съдържание : Представяне Образование Професионален опит и стаж Моята философия

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,  З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 2020 Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

План квалификация

План квалификация Утвърдил: Ася Чилингирян Директор Трета ПМГ Акад. Методий Попов Варна ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 208/209 ГОДИНА Планът за квалификационна дейност на училището е приет с решение от

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;  tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai УТВЪРЖДАВАМ : ДИРЕКТОР :.. / П. Димитрова / Г Р А Ф И К ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ С О У АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ, ГР. СТРАЖИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 ГОДИНА Настоящият план е приет на заседание

Подробно

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , , П

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , ,  П СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, www.souphd.info, souphd@abv.bg ПЛАН за та дейност Виолета Инкьова Директор СЕУ Св.

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно