Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ"

Препис

1 Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Да не се подават заявки за конкурси за академични длъжности в предстоящата сесия. 2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичния съвет да утвърди учебни планове, в сила от учебната 2019/2020 г. за ОКС бакалавър Актуализиран учебен план за специалност Биоинформатика в сила за I и II курс; Актуализиран учебен план за специалност Биоинформатика в сила за III курс; Актуализиран учебен план за специалност Биоинформатика в сила за IV курс; Актуализиран учебен план за специалност Медицинска биология в сила за I и II курс; Актуализиран учебен план за специалност Медицинска биология в сила за IV курс; и ОКС магистър : Актуализиран учебен план за специалност Антропология за биолози, Нов учебен план за специалност Антропогенетика и генеалогия за биолози, Нов учебен план за специалност Антропогенетика и генеалогия за небиолози, Актуализиран учебен план за специалност Биодиагностика за биолози, Актуализиран учебен план за специалност Биодиагностика небиолози, Актуализиран учебен план за специалност Биоинформатика за биолози, Актуализиран учебен план за специалност Биоразнообразие, екология и консервация - за биолози, Актуализиран учебен план за специалност Биоразнообразие, екология и консервация - за небиолози, Актуализиран учебен план за специалност Биология за биолози, Актуализиран учебен план за специалност Биофармацевтична биохимия - за биолози, Актуализиран учебен план за специалност Биофармацевтична биохимия - за небиолози, 1

2 Актуализиран учебен план за специалност Генетика - за биолози, Актуализиран учебен план за специалност Генетика - за небиолози, Актуализиран учебен план за специалност Екология и опазване на екосистемите - за биолози, Актуализиран учебен план за специалност Екология и опазване на екосистемите - за небиолози, Актуализиран учебен план за специалност Екология и устойчиво развитие на селищни системи за биолози, редовно обучение (изнесено обучение за филиал Кърджали); Актуализиран учебен план за специалност Екология, управление и контрол на околната среда - за биолози, Актуализиран учебен план за специалност Екология, управление и контрол на околната среда - за небиолози, Нов учебен план за специалност Индустриална микробиология - за биолози, Нов учебен план за специалност Индустриална микробиология - за небиолози, Актуализиран учебен план за специалност Лечебни и етерични растения - за биолози, Актуализиран учебен план за специалност Лечебни и етерични растения - за небиолози, Актуализиран учебен план за специалност Медицинска биология - за биолози, Актуализиран учебен план за специалност Микробиологичен контрол и безопасност на храни - за биолози, Нов учебен план за специалност Микробиологичен контрол и безопасност на храни - за небиолози, Актуализиран учебен план за специалност Паразитология - за биолози, Нов учебен план за специалност Приложна молекулярна биология - за биолози, Нов учебен план за специалност Приложна молекулярна биология - за небиолози, Актуализиран учебен план за специалност Репродуктивна биология - за биолози, Актуализиран учебен план за специалност Репродуктивна биология - за небиолози, Актуализиран учебен план за специалност Управление на иновациите в биоиндустриите - за биолози, Нов учебен план за специалност Управление на иновациите в биоиндустриите - за небиолози, редовно обучение. 2

3 3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди учебни курсове (програми) по дисциплини от учебните планове на специалностите от ОКС бакалавър и ОКС магистър, по които Биологическия факултет, Филиал-Смолян и Филиал-Кърджали провеждат обучение. 4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди конспекти, дати и комисии за Държавните изпити за ОКС бакалавър за учебната 2018/2019 г., както следва: За специалност Биология, Екология и опазване на околната среда Екология на биотехнологичните производства Биология и химия и Биология и английски език Редовна сесия: г. ( вторник) от 8.00 часа в Биологически факултет Поправителна сесия: г.( вторник) от 8.00 часа в Биологически факултет За специалност Биология, Екология и опазване на околната среда Екология на биотехнологичните производства Биология и химия и Биология и английски език Редовна сесия: г. от 8.00 часа в Биологически факултет Поправителна сесия: г. от 8.00 часа в Биологически факултет 5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичния съвет да утвърди Доклад-самооценка по утвърдените от НАОА критерии за програмна акредитация на професионално направление 4.3 Биологически науки в ПУ Паисий Хилендарски, ОКС бакалавър по специалности: Биология - редовно и задочно Екология и опазване на околната среда - редовно и задочно Молекулярна биология - Медицинска биология - Биоинформатика - Биология с екотуризъм - редовно обучение (за Филиал-Смолян); Биология и управление на природните ресурси - редовно обучение (за Филиал-Кърджали) и ОКС магистър специалности: Антропология за биолози, Антропогенетика и генеалогия за биолози, Антропогенетика и генеалогия за небиолози, Биодиагностика за биолози, Биодиагностика небиолози, Биоинформатика за биолози, Биоразнообразие, екология и консервация - за биолози, редовно Биоразнообразие, екология и консервация - за небиолози, редовно Биология за биолози, Биофармацевтична биохимия - за биолози, 3

4 Биофармацевтична биохимия - за небиолози, Генетика - за биолози, Генетика - за небиолози, Екология и опазване на екосистемите - за биолози, Екология и опазване на екосистемите - за небиолози, редовно Екология и устойчиво развитие на селищни системи за биолози, редовно обучение (изнесено обучение за филиал Кърджали); Екология, управление и контрол на околната среда - за биолози, Екология, управление и контрол на околната среда - за небиолози, Индустриална микробиология - за биолози, Индустриална микробиология - за небиолози, Лечебни и етерични растения - за биолози, Лечебни и етерични растения - за небиолози, Медицинска биология - за биолози, Микробиологичен контрол и безопасност на храни - за биолози, Микробиологичен контрол и безопасност на храни - за небиолози, Паразитология - за биолози, Приложна молекулярна биология - за биолози, Приложна молекулярна биология - за небиолози, Репродуктивна биология - за биолози, Репродуктивна биология - за небиолози, Управление на иновациите в биоиндустриите - за биолози, редовно Управление на иновациите в биоиндустриите - за небиолози, редовно обучение. 6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичния съвет да утвърди Доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика на НАОА от предходната процедура за акредитация и от процедури за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 4.3 Биологически науки в ПУ Паисий Хилендарски. 7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Дата г.и дневен ред на Общото събрание на Биологическия факултет. 8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Атестационни оценки на: ЦАНКО САВОВ ГЕЧЕВ - доцент, д-р, положителна РУМЯНА ПАНОВА ВЪЛКАНОВА главен асистент, д-р, положителна 4

5 ГЕРГАНА ГАНЕВА ЗАХМАНОВА - главен асистент,д-р, положителна ТЕОДОРА ПЕТРОВА ПОПОВА - главен асистент, д-р, положителна ПЕНКА ЛАЗАРОВА ВАСИЛЕВА - главен асистент, д-р, положителна ИВАН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ - главен асистент, д-р, положителна ЗЛАТКА ПЕТКОВА ВАКЛЕВА - главен асистент, д-р, положителна ГЕРГАНА ИВАНОВА СТАНКОВА - главен асистент, д-р, положителна ДАРИНКА КАМЕНОВА БОЯДЖИЕВА-ДОЙЧИНОВА - асистент, положителна ИВАН ЗЛАТКОВ ИЛИЕВ - главен асистент, д-р, положителна ГАНА МИНКОВА ГЕЧЕВА- доцент, д-р, положителна 9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: План-сметка в размер на 5350 (пет хиляди триста и петдесет) лева за провеждане на практики по: Зоология на безгръбначни, Зоология на гръбначни животни със студентите от I и II курс (редовно и задочно обучение) от специалност Биология, Молекулярна биология, ЕООС, Биология и химия, Биология и английски език; Анатомия и морфология на растенията, Систематика на растенията, Ботаника и Фармацевтична ботаника със студенти от I и II курс (редовно и задочно обучение) от специалности Биология, ЕООС, Биология и химия, Биология и английски език, Фармацевтични биотехнологии и Молекулярна биология за учебната 2018/2019 г. 10. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Илияна Илиева Илиева и Здравко Атанасов Аджалийски да въвеждат оценки за катедри Биология на развитието и Анатомия и физиология на човека, съответно в базата данни на Пловдивски електронен университет. 11. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Доц. д-р Емилия Андреенко да бъде заменена от доц. д-р Арнаудов в комисията за изготвяне на докладсамооценка за програмна акредитация на професионално направление 4.3 Биологически науки. 12. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Гл.ас.д-р Весела Славчева Янчева да бъде включена в Редакционната колегия на списание ZooNotes за техническа редакция на статиите и рефериране на списанието в международни база данни. 13. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия за проверка на изпитния тест от 1 етап от ученическото състезание Пътешествие в биологията 2019 г и комисии за оценка на работата във 2-я етап. 14. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Изразходването на средства по магистърски програми за финансиране на състезанието за ученици Пътешествие в биологията на г Секретар на Биологическия факултет: Борислава Тодорова 5

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 235) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 235) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 17.04.2018 година (Протокол 235) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичния съвет да утвърди

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 28.02.2017 година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди Комисия за признаване на дисциплини от

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 242) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 242) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 28.02.2019 година (Протокол 242) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Налага наказание лишаване от едно явяване

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… Факултет ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» Биологически Професионално направление 4.3. Биологически науки Специалност Биология Форма на обучение Редовно Утвърден с протокол на АС 35 / 14.07.2014

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Тел.: 032-261 566 Факс: 032-261 566 e-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Декан: (доц. д-р Соня Костадинова Трифонова) Ректор: (проф.

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ

Подробно

седм. разп. -ІІ, ІV,VІ, VІІІсем. EOOS 17-18г.

седм. разп. -ІІ, ІV,VІ, VІІІсем. EOOS 17-18г. Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ- БУПР І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 10,15 11,00 ОФП ас.и. Каев 11,15-12,00 12,15-13,00 13,15-14,00 14,15-15,00

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) У Ч Е Б Е Н П Л А Н Област на висшето образование Професионално направление

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 32 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… Факултет ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» Биологически Професионално направление 4.3. Биологически науки Специалност Екология и опазване на околната среда Форма на обучение Редовно Утвърден

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/22.05.2018 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните магистърски програми за учебната 2018/2019

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) УЧЕБЕН ПЛАН Област на висшето образование Професионално направление Специалност

Подробно

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - ЕООС

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - ЕООС ЗА ПЕРИОДА 11.02.-02.06. НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - ЕООС ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА ИД з.118 ФЛГ приложна математика 1а гр.(з.118 ОРГАНИЧНА ХИМИЯ СПОРТ систематика на растенията

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б И

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 5800 Плевен, ул. Св. Климент Охридски 1 Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603 rector@mu-pleven.bg Д Н Е В Е Н Р Е Д на заседание на Академичен съвет 28.01.2019 г. І. Официално

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» Факултет Биологически Професионално направление 4.3. Биологически науки Специалност Екология на биотехнологичните производства Форма на обучение Редовно Утвърден

Подробно

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КЛАСИРАНИ МАГИСТРИ УЧ. 2019/2020 г. Магистърска програма Биофармацевтична биохимия - биолози 1. Петя Николаева Павлова 2. Мария

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КЛАСИРАНИ МАГИСТРИ УЧ. 2019/2020 г. Магистърска програма Биофармацевтична биохимия - биолози 1. Петя Николаева Павлова 2. Мария БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КЛАСИРАНИ МАГИСТРИ УЧ. 2019/2020 г. Магистърска програма Биофармацевтична биохимия - биолози 1. Петя Николаева Павлова 2. Мария Николаева Павлова 3. Илия Ангелов Трендафилов 4. Даниела

Подробно

Специалност: Понеделник от 8.15 ч. до ч. 2б упр.упр

Специалност: Понеделник от 8.15 ч. до ч. 2б упр.упр 2б упр.упр. Биоорганична химия доц.д-р Бозов лаб.бихим.17 І курс, І семестър, 2 гр. 4 подгр. от 10.30 ч. до 12.40 ч. 1а упр.упр. Биоорганична химия доц. д-р Бозов лаб.бихим.17 от 12.40 ч. до 15.00 ч. 2а

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на деня на Промоцията за връчване дипломит

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на деня на Промоцията за връчване дипломит РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на 5.04.2013 деня на Промоцията за връчване дипломите на завършилите през 2012 г. студенти с образователно-квалификационна

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 5800 Плевен, ул. Св. Климент Охридски 1 Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603 rector@mu-pleven.bg Д Н Е В Е Н Р Е Д на заседание на Академичен съвет 03.12.2018 г. Официално

Подробно

Курс Семестър Аудиторна заетост Извън аудиторна заетост Седмична заетост Курс Семестър Аудиторна заетост Извън аудиторна заетост Седмична заетост Кред

Курс Семестър Аудиторна заетост Извън аудиторна заетост Седмична заетост Курс Семестър Аудиторна заетост Извън аудиторна заетост Седмична заетост Кред Курс Извън аудиторна Курс Извън аудиторна ЗА СТУДЕНТИ ОТ ОКС БАКАЛАВЪР ОТ ДРУГА СПЕЦИАЛНОСТ И СТУДЕНТИ ОТ ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР ОТ СЪЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ЗА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф П Л О В Д В С К У Н В Е Р С Т Е Т ПАСЙ ХЛЕНДАРСК България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б О Л О Г Ч Е С

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ФАРМАЦИЯ”

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ  “ФАРМАЦИЯ” МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ

Подробно

Специалност: Понеделник Вторник Сряда ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Екология І курс, ІІ семестър 1 гр. 2 подгр. 25 бр

Специалност: Понеделник Вторник Сряда ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Екология І курс, ІІ семестър 1 гр. 2 подгр. 25 бр І курс, ІІ семестър 1 гр. 2 подгр. 25 бр. от 8.30 до 10.00 ч. Лек. Аналитична химия с ИМА гл.ас.д-р Пукалов 12 ауд. +1Б Лек.Замърсяване на въздуха доц.д-р Гечева 2 с.з. от 8.15 до 10.30 ч. Лек. Зоология

Подробно

разпис. за уч. занятия ЕООС-17-18г-зима

разпис. за уч. занятия ЕООС-17-18г-зима Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ БООС и БУПР БУПР І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 Обща и неорганична химия лаб. упр.- 406 зала ас. д-р К.Тодорова

Подробно

Microsoft Word - Reshenia_ _Protokol_3.doc

Microsoft Word - Reshenia_ _Protokol_3.doc РЕШЕНИЯ от заседание на Факултетния съвет на Фармацевтичен факултет от 17.03.2016 г. (Протокол 3) ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ: 1. Утвърждаване на избори от научни журита за заемане

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/8.11.2016 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 г. следните лица:

Подробно

Дати на предварителни изпити и срокове за

Дати на предварителни изпити и срокове за Дати на предварителни изпити и срокове за прием на документи през 2015 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 8.03.2015 г. (събота) Български език (езикова култура) 29.03.2015 г. (неделя) Биология 29.03.2015

Подробно

СЕДМИЧЕН РАЗПИС ОТ ПЕРИОДА год. ЗА СТУДЕНТИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ АГРОНОМСТВО (ЛОЗАРО ГРАДИНАРСТВО) I КУРС ПОНЕДЕЛНИК

СЕДМИЧЕН РАЗПИС ОТ ПЕРИОДА год. ЗА СТУДЕНТИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ АГРОНОМСТВО (ЛОЗАРО ГРАДИНАРСТВО) I КУРС ПОНЕДЕЛНИК СЕДМИЧЕН РАЗПИС ОТ ПЕРИОДА 16.09.2019-22.12.2019 год. ЗА СТУДЕНТИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ АГРОНОМСТВО (ЛОЗАРО ГРАДИНАРСТВО) I КУРС анатомия и морфология на растенията биофизика 1а гр.(з.126 ФЛГ) 1а гр.(з.316 а ФА)

Подробно

Биомедицинска Информатика

Биомедицинска Информатика Биомедицинска Информатика ФМИ, СУ Св. Климент Охридски Магистърска програма o Специалност: Информатика o Ръководител: проф. д-р Евгений Кръстев o Катедра: Информационни Технологии o Имейл : eck@fmi.uni-sofia.bg

Подробно

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/12.01.2017 г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА след програмна акредитация на професионално направление

Подробно

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност  Фармация / ОКС Магистър за випуска, започнал през 2017 Л 3 8 2 1 ХФЛ382117 код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.година Часове - общ брой Вид З, И, Ф Всичко

Подробно

ПРОТОКОЛ 83/

ПРОТОКОЛ 83/ ПРОТОКОЛ 83/29.09.2014 1 Протокол 83 Днес, 29.09.2014 г., се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет. Числен състав: 28 Присъстващи: 17 Отсъстващи: 8 проф. д.м.н. Георги Токов, проф.

Подробно

Хронология на измененията:

Хронология на измененията: Страница: 1 от 6 П Р О Т О К О Л 23 Днес, 19 февруари 2018 г. (понеделник), от 13.30 часа в Заседателната зала на Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Съставът на ФС се редуцира

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

I

I ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1. ОБЛАСТ; 6.0 АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА НАПРАВЛЕНИЕ: 6.1 РАСТЕНИЕВЪДСТВО СПЕЦИАЛНОСТ: АГРОБИЗНЕС ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : РЕДОВНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оцен

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оцен ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оценка 8.49 за срок от 5 години до 08.01.2020 г. Определен

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии" Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' Протокол /

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' Протокол / ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии" Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' 14.09.2011 Протокол / Препис-извлечение от протокол Страница; 1 ОТ 3 ПРОТОКОЛ

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx 107 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ (БРОЙ СЕМЕСТРИ) Приложение 8 Професионално 1.2. Педагогика Само задочно обучение. Обучение се провежда при наличие на минимум 10 кандидати за дадена магистърска програма)

Подробно

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/ I II III IV V VI на Учебна 2019/2020 година У Ч Е Б Е Н П Л А Н СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 6 години УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В.

Подробно

ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, УЧ.2018/2019 г. ( г г.) СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ ПЪРВИ КУРС Учебна дис

ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, УЧ.2018/2019 г. ( г г.) СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ ПЪРВИ КУРС Учебна дис ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, УЧ.2018/2019 г. (02.09.2019 г. 13.09.2019 г.) СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ ПЪРВИ КУРС 1. Фармацевтична ботаника 10.09.2019 г. 09.30 ч. ФФ-809 проф.

Подробно