О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на пети август през две хиляди и

Размер: px
Започни от страница:

Download "О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на пети август през две хиляди и"

Препис

1 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на пети август през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕНЕЛИН ИВАНОВ ЛАЗАРОВА ЧЛЕНОВЕ:1. ДАНИЕЛА ВРАЧЕВА 2. МАГДАЛЕНА като разгледа докладваното от съдията Иванов въззивно наказателно частно дело номер 387/19г. по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното: Производството е по реда на чл.341 ал.2 вр. чл.270 ал.4 НПК. Образувано е по въззивна частна жалба на подсъдимите Б.И.А. и П.С.П. срещу протоколно определение на Специализирания наказателен съд от г. по НОХД 585/2019г., 13-ти състав, с което са оставени без уважение молбите на подсъдимите за изменение на изпълняваните по отношение на тях мярки за процесуална принуда от Задържане под стража в по леки. Спазен от двамата жалбоподатели срока за обжалване по реда на Глава 22 НПК от седем дни, предвиден в нормата на 342 ал.1 НПК, доколкото атакуваното определение е произнесено в заседание на съда от г., а жалбите са постъпили на г., срещу акт подлежащ на обжалване от процесуално легитимирани страни, каквито са подсъдимите и техните защитници по воденото наказателно производство. В жалбата на П.П., депозирана чрез защитника му, адв.н. се оспорва законосъобразността на определението от г., на първостепенният съд, доколкото се твърди, че съдът не е назначил експертиза, която да установи и прецени данните за влошено здравословно състояние на П., следствие контузия на коляното му и възможността да пребивава в ареста, че е подходил формално към доказателствата свързани с оценката на риска от извършване на престъпление, което се отразило върху законосъобразността на определението и неправилно не е удовлетворена молбата на подсъдимия за промяна на мярката за процесуална принуда в по-лека. Защитата твърди, че целите предвидени в чл.57 НПК, могат да бъдат обезпечени, без ненужно строго да се засягат основни права на задържаното лице, свързани със свободното му придвижване.

2 В жалбата на подсъдимия Б.И.А., представена пред въззивният съд от защитника му адв.к. се твърди, че неправилно първостепеннията съд е оставил молбата му за изменение на мярката за неотклонение от Задържане под стража в по лека. В доводите на защитата са развити съображения свързани с текуща оценка на събраните от съда доказателства, чрез която защитата настоява, че обстоятелствата свързани с риска от извършване на престъпление са променени качествено, че обоснованото подозрение за съпричасност на подсъдимия към предявените му обвиненията, по които е предаден на съд са разколебани. В молбата се цитират протоколите от разпита на свидетелите К.Г., Р.Т., Н.Г.и Н.В.на г. Чрез анализ на съдържащите се само в тези показания доказателства, защитата формира изводи с които настоява, съдът да приеме, че са налице качествено нови обстоятелства, които изключват риска от извършване на престъпление или поне го поставят под такова съмнение, което изключва неговата обоснованост и реалност. В крайните си искания се позовава на това, че според новите обстоятелства, подсъдимия не е лице с висока степен на обществена опасност, че липсва риск от извършване на престъпление и укриване, поради което съдът неправилно е оставил без уважение молбата на А. за изменение на изпълняваната по отношение на А. мярка за неотклонение Задържане под стража. Въззивният съд, като се запозна с доказателствата и с доводите на страните изразени пред първостепенният съд, във въззивните жалби, както и с атакуваното определение прецени, че са неоснователни, а атакуваното определение е постановено правилно. Подсъдимия Б.И.А. е обвинен и предаден на съд на г. за три тежки умишлени престъпления - по чл. 321, ал. 3, т.1 вр. ал.1 НК, по чл.213а ал.2 т.5 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.2 НК вр. ал.1 НК и по чл.213а ал.2 т.5 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 НК с още три лица, едното от които е и другия въззивен жалбоподател П.П., който е обвинен за извършени престъпления по чл.321 ал.3 т.2 вр. ал.2 НК, както и за три престъпления по чл.213а ал.2 и сл.нк и едно по чл.252 ал.2 НК извършени в периода от януари 2016г. до г. С внасянето на обвинителният акт, по материали от ДП 89/2018г. на ГД БОП МВР е образувано НОХД 585/2019г. на СНС пред 13 ти състав. Към момента на внасяне на обвинителния акт подсъдимите и въззивни жалбоподатели Б.А. и П.С.П. са с мярка за неотклонение задържане под стража. По отношение на А., тя е взета с определение от г на СНС 19 състав по НЧД 2094/2018г., а по отношение на П. такава мярка за неотклонение Задържане под стража е взета по късно по НЧД 3012/18г. на СНС 19 състав от г., доколкото към момента на

3 първоначалното му привличане като обвиняем на г. е изтърпявал наказание Лишаване от свобода в затвора гр.бургас. Първостепенният съд, е отказал да измени прилаганите процесуални мерки спрямо двамата подсъдими, като се позовал на обстоятелството, че продължават да са налице две от предпоставките по смисъла на чл.63 ал.1 НПК, заради които са взети мерките за неотклонение срещу двамата подсъдими, като по отношение на А. съдът е приел, че не са налице условията за изменение на мярката му и поради липса на промяна на обстоятелствата по смисъла на изискванията на чл.270 ал.1 изр.2 НПК. В тази връзка решаващият съд, правилно е съобразил, че по отношение на А. от произнасянето по същите въпроси на състав на СНС и АСНС съответно по ВНЧД 322/2019г., с определение 110/ г., с което е оставено без уважение молбата на А. за изменение на мярката му за неотклонение, не са настъпили промени в обстоятелствата по смисъла на изискванията на чл.270 ал.1 изр.2 НПК. Обсъдените от защитата доказателства, които са събирани на г. не формират окончателни доказателствени изводи, които излючват риска от извършване на престъпление, които различни състави на СНС и АСНС са установили и са съобразили, че подсъдимите са лица с висока степен на обществена опасност, която налага продължаване прилагането на съотоветната мярка за процесуална принуда, с оглед изпълнение на целите на мерките за неотклонение по смисъла на чл.57 НПК. По отношение на А., предходното произнасяне е в рамките на един месец и липсва промяна на обстотелствата, които налагат изменението на мярката за неотклонение към настоящия момент. Мотивите за съществено изменение на обстоятелствата, сочени от защитникът са въз основата на неокончателна, частична и едностранчива оценка на част от събраните доказателства в процеса на съдебното следствие, което води до качествена промяна в съвкупната оценка на доказателствените източници, от които са формирали извод по предпоставките определящи продължаването на прилагането на конкретната мярка за процесуална принуда. По отношение на въззивният жалбоподател П.П., съдът е обсъдил както продължителния период от предходно произнасяне по прилаганата мярка за процесуална принуда (предходното произнасяне е от г.), така и установеното увреждане на коляното на долен крайник, настъпило при спортни занимания в пенитенциарното заведение. В тази връзка по делото е постъпила справка от Затвора гр.софия с приложен лист за преглед с констатации за актуалното състояние, с вписани резултати от прегледите от лекар. С писмото и приложения амбулаторен лист, съда е уведомен за целите на това производство, че при игра на футбол в пенитенциарното заведение, П. е получил травма на дясна колянна става, за което е консултиран в УМБАЛСМ Пирогов на г. Поставена е диагноза, изкълчване, навяхване и разтягане на

4 кръстовидна ставна връзка на коляното. Посочено е, че следва да се планира оперативно лечение. Верни са изводите на съда, че за преценката на характера на увреждането и съотносимостта му с пребиваването в ареста на подсъдимия П., съдът не се нуждае от назначаването и изготвянето на медицинска експертиза. Подсъдимия не е бил настанен в болницата към затвора, а описаното увреждане, което не е констатирало фрактура, а изкълчване, навяхване и разтягане на кръстовидна ставна връзка на коляното което е изяснено от лекар, че се налага в планов порядък оперативно лечението на травмата. В този смисъл са изяснени характера и вида на травматичното увреждане, както и характера на съответното лечение в планов порядък. В този смисъл, съдът е разполагал с медицински данни, описани в съответните писмени доказателства, заради което обосновано е съобразил и правилно е отказал на този етап назначаването на съдебно-медицинска експертиза. Претендираното изменение на мярката за неотклонение от подс.п., който е осъждан многократно, въз основа на защитни твърдения, че е налице невъзможност да се лекува е необосновано. Към настоящият момент не се представят доказателства за планирано и претендирано съгласие от медицинско заведение за настаняване, както и противопоставяне от администрацията на местата за лишаване отг свобода, от която да е ясно за какъв период се налага промяна на мярката за неотклонение и въз основа на какви конкретни данни. С оглед предприемането на следващите се за лечението действия и при съгласие на затворническата администрация, съобразно разпоредбите на ЗИНЗС, за планиране на конкретно оперативно лечение, мярката за неотклонение, може и следва да бъде съобразявана отново, с оглед характера на настъпилите нови обстоятелства, касателно конкретните промени в здравословното състояние на подсъдимия П.. Предвид горното и на основание чл.341 ал.2 вр. чл.270 ал.4 и чл.345 от НПК, IV въззивен състав на АСНС ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение на Специализирания наказателен съд от г. по НОХД 585/2019г., на 13-ти състав, с което са оставени без уважение молбите на подсъдимите Б.И.А. и П.С.П. за изменение на изпълняваните спрямо тях мерки за неотклонение Задържане под стража в по леки. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно обжалване и протестиране.

5 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на деветнадесети август през две

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на деветнадесети август през две О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 19.08.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на деветнадесети август през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. Апелативен специализиран наказателен съд, трети въззивен състав, в закрито заседание на дванадесети авгу

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. Апелативен специализиран наказателен съд, трети въззивен състав, в закрито заседание на дванадесети авгу О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София,16.08.2019 г. Апелативен специализиран наказателен съд, трети въззивен състав, в закрито заседание на дванадесети август две хиляди и деветнадесета година в състав: ГЕОРГИЕВА

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1168 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, V състав, в закрито съдебно заседание на десети октомври

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1168 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, V състав, в закрито съдебно заседание на десети октомври О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1168 Гр.София, 10.10.2019 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, V състав, в закрито съдебно заседание на десети октомври през две хиляди и деветнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, IV - ти състав, в закрито заседание на дванадесети юни през дв

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, IV - ти състав, в закрито заседание на дванадесети юни през дв О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.06.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, IV - ти състав, в закрито заседание на дванадесети юни през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.09.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр.софия, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД в закрито заседание на първи октомври през две хиляди и деветнад

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр.софия, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД в закрито заседание на първи октомври през две хиляди и деветнад О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр.софия, 01.10.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД в закрито заседание на първи октомври през две хиляди и деветнадесета година, пети състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА КОСТОВА

Подробно

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Гр. София, г. Апелативният специализиран наказателен съд, пети състав, в закрито съдебно заседание на осми октомври п

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Гр. София, г. Апелативният специализиран наказателен съд, пети състав, в закрито съдебно заседание на осми октомври п О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Гр. София, 09.10.2019 г. Апелативният специализиран наказателен съд, пети състав, в закрито съдебно заседание на осми октомври през две хиляди и деветнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр.софия, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД в закрито заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр.софия, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД в закрито заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр.софия, 28.02.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД в закрито заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди и деветнадесета година, пети състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 6 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, трети състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и в

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 6 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, трети състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и в О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 6 Гр.София, 09.03.2016 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, трети състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и шестнадесета година

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С.,04.10.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 17 гр. София, г. Апелативен Специализиран Наказателен съд, 2- ри въззивен състав, в закрито заседание в състав : ПРЕДСЕДАТЕЛ : Д

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 17 гр. София, г. Апелативен Специализиран Наказателен съд, 2- ри въззивен състав, в закрито заседание в състав : ПРЕДСЕДАТЕЛ : Д ОПРЕДЕЛЕНИЕ 17 гр. София, 04.03.2013г. Апелативен Специализиран Наказателен съд, 2- ри въззивен състав, в закрито заседание в състав : ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДАНИЕЛА ВРАЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИРА КОСТОВА ДРАГОМИР

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февру

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февру О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 22.02.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

Определение по Наказателно дело 361/2019г.

Определение по Наказателно дело 361/2019г. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Гр.София, 22.07.2019 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, V състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори юли през две хиляди и деветнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Решение по Наказателно дело 850/2014г.

Решение по Наказателно дело 850/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 771 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 04 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

РЕШЕНИЕ 565ОТ Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебноза

РЕШЕНИЕ 565ОТ Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебноза РЕШЕНИЕ 565ОТ18.02.2014Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебнозаседаниенадванадесетидекемвридвехилядиитринадесетагодина,всъстав:

Подробно

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ГАНЕВА при участието на секретаря ТЕОДОРА

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 31 гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и седми фе

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 31 гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и седми фе О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 31 гр. София, 27.02.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и седми февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 9 гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III състав, в закрито заседание на двадесет и седми януари п

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 9 гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III състав, в закрито заседание на двадесет и седми януари п О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 9 гр. София, 01.02.2016г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III състав, в закрито заседание на двадесет и седми януари през две хиляди и шестнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Регистър на отводите и самоотводите

Регистър на отводите и самоотводите 1 2 3 4 5 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 10.1.2019 10.1.2019 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV ти състав, в закрито заседание на четиринадесети юни през дв

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV ти състав, в закрито заседание на четиринадесети юни през дв О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 14.06.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV ти състав, в закрито заседание на четиринадесети юни през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. Апелативен специализиран наказателен съд, първи въззивен състав, в закрито заседание на десети септемвр

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. Апелативен специализиран наказателен съд, първи въззивен състав, в закрито заседание на десети септемвр О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 10 09. 2019г. Апелативен специализиран наказателен съд, първи въззивен състав, в закрито заседание на десети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, IV въззивен състав, в закрито заседание на трети октомври пре

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, IV въззивен състав, в закрито заседание на трети октомври пре О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 08.10.2019 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, IV въззивен състав, в закрито заседание на трети октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Ю Р И Д И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т КОНСПЕКТ ПО ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО 1. Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела. Функции

Подробно

OX

OX П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 07.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.З. Е.П. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

NOHD

NOHD П Р О Т О К О Л 2018г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 14.11.2018 година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА Прокурор: ИВАН

Подробно

(Microsoft Word - ïð ÊÏÅ êúì ÑÊ íà ÂÑÑ)

(Microsoft Word - ïð ÊÏÅ êúì ÑÊ íà ÂÑÑ) П Р О Т О К О Л 13 от заседание на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС, проведено на 14.05.2019 г. Днес, 02.04.2019 г. от 13.30 часа се проведе заседание на Комисия по професионална

Подробно

П Р О Т О К О Л [населено място], г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дв

П Р О Т О К О Л [населено място], г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дв П Р О Т О К О Л [населено място], 12.10.2018 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дванадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година,

Подробно

Document22

Document22 РЕШЕНИЕ 9278 София, 06/27/2011 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и единадесета година

Подробно

Решение по Наказателно дело 823/2014г.

Решение по Наказателно дело 823/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 769 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 01 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

Microsoft Word - sa$tm841

Microsoft Word - sa$tm841 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 3.10.2017 3.10.2017 АНД 2624/2017 ЧНД

Подробно

РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозас

РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозас РЕШЕНИЕ 134ОТ09.11.2017Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозаседаниеначетиринадесетисептемврипрездвехилядииседемнадесетагодина

Подробно