НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ Бюджет 2013г. от сесия О Б Щ И НА П Л О В Д И В БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА СБОРЕН БЮДЖЕТ Бюджет 20

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ Бюджет 2013г. от сесия О Б Щ И НА П Л О В Д И В БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА СБОРЕН БЮДЖЕТ Бюджет 20"

Препис

1 О Б Щ И НА П Л О В Д И В БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА - без МД Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн запл. и възн. на перс. нает по сл. правоотн Други възн. и плащ. на перс за нещатен перс. нает по т правоотн за перс. по извънтр. правоотн хар. на възн обезщ. за персон, с хар. на възн др. плащ. и възн Задълж. осигур. вн. от работод осиг. вн. от работод. за ДОО осиг. вн. от работод. за УПФ здравно осиг. вн. от работод вн. за ДЗО от работод Издръжка Храна Медикаменти Пост. инв. и облекло Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките Материали Вода, горива и енергия външни услуги Текущ ремонт НЗОК) Командировки в страната Краткоср. командировки в чужбина застраховки Такса ангажимент по заеми #DIV/0!

2 - без МД Други финансови услуги #DIV/0! Др. р-ди за СБКО (без р-дите за СБКО по ) Р-ди за гл., неуст., нак. лихви и съдебни обезщ Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи Стипендии Текущи трансфери, обезщ. и помощи за домак обезщ. и пом. по реш. на общ. съвет други тек. трансф. за домакинствата #DIV/0! ВСИЧКО РАЗХОДИ Субс. за нефин. предпр за текуща д-ст за осъществ. на болнична помощ Субс. за организ. с нестоп. цел Р-ди за чл. внос и участ. в нетърг. орган. и д-сти ВСИЧКО СУБСИДИИ лихви по емисии на ДЦК (общински ценни книжа) лихви по държавни (общински) ценни книжа лихви по заеми от страната разходи за лихви по други заеми от страната Други разходи за лихви Други разходи за лихви към местни лица ВСИЧКО ЛИХВИ Основен ремонт на ДМА Придобиване на ДМА Придобиване на компютри и хардуер Придобиване на сгради Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж Придобиване на транспортни средства Придобиване на стопански инвентар Изграждане на инфраструктурни проекти Придобиване на НДА Придобиване на програмни продукти Придобиване на други НДА Придобиване на земя

3 - без МД Капиталови трансфери #DIV/0! за нефин. предприятия #DIV/0! ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ Резерв за непредвидени и неотложни разходи ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА І. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн запл. и възн. на перс. нает по сл. правоотн Други възн. и плащ. на перс за нещатен перс. нает по т правоотн за перс. по извънтр. правоотн хар. на възн обезщ. за персон, с хар. на възн др. плащ. и възн Задълж. осигур. вн. от работод осиг. вн. от работод. за ДОО здравно осиг. вн. от работод вн. за ДЗО от работод Издръжка Храна #DIV/0! Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките Материали Вода, горива и енергия външни услуги Текущ ремонт НЗОК) Командировки в страната Краткоср. командировки в чужбина застраховки Р-ди за гл., неуст., нак. лихви и съдебни обезщ Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи Текущи трансфери, обезщ. и помощи за домак

4 - без МД обезщ. и пом. по реш. на общ. съвет ВСИЧКО РАЗХОДИ Р-ди за чл. внос и участ. в нетърг. орган. и д-сти ВСИЧКО СУБСИДИИ Основен ремонт на ДМА #DIV/0! Придобиване на ДМА #DIV/0! Придобиване на компютри и хардуер #DIV/0! Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж #DIV/0! Придобиване на стопански инвентар #DIV/0! Придобиване на НДА #DIV/0! Придобиване на програмни продукти #DIV/0! Придобиване на други НДА #DIV/0! ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ #DIV/0! ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА Д-ст Държавни и общински служби и дейности по изборите #DIV/0! Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн #DIV/0! запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн #DIV/0! запл. и възн. на перс. нает по сл. правоотн #DIV/0! Други възн. и плащ. на перс #DIV/0! за нещатен перс. нает по т правоотн #DIV/0! за перс. по извънтр. правоотн #DIV/0! Задълж. осигур. вн. от работод #DIV/0! осиг. вн. от работод. за ДОО #DIV/0! здравно осиг. вн. от работод #DIV/0! вн. за ДЗО от работод #DIV/0! Издръжка #DIV/0! Материали #DIV/0! Вода, горива и енергия #DIV/0! външни услуги #DIV/0! Текущ ремонт #DIV/0! ВСИЧКО РАЗХОДИ #DIV/0! ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА #DIV/0! Д-ст Общинска администрация

5 - без МД Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн запл. и възн. на перс. нает по сл. правоотн Други възн. и плащ. на перс за нещатен перс. нает по т правоотн за перс. по извънтр. правоотн хар. на възн обезщ. за персон, с хар. на възн др. плащ. и възн Задълж. осигур. вн. от работод осиг. вн. от работод. за ДОО здравно осиг. вн. от работод вн. за ДЗО от работод Издръжка Храна #DIV/0! Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките #DIV/0! Материали Вода, горива и енергия външни услуги Текущ ремонт НЗОК) Командировки в страната Краткоср. командировки в чужбина застраховки Р-ди за гл., неуст., нак. лихви и съдебни обезщ Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи Текущи трансфери, обезщ. и помощи за домак обезщ. и пом. по реш. на общ. съвет ВСИЧКО РАЗХОДИ Р-ди за чл. внос и участ. в нетърг. орган. и д-сти ВСИЧКО СУБСИДИИ Основен ремонт на ДМА #DIV/0! Придобиване на ДМА #DIV/0!

6 - без МД Придобиване на компютри и хардуер #DIV/0! Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж #DIV/0! Придобиване на стопански инвентар #DIV/0! Придобиване на НДА #DIV/0! Придобиване на програмни продукти #DIV/0! Придобиване на други НДА #DIV/0! ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ #DIV/0! ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА Д-ст Общински съвети Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн Други възн. и плащ. на перс за перс. по извънтр. правоотн хар. на възн #DIV/0! др. плащ. и възн #DIV/0! Задълж. осигур. вн. от работод осиг. вн. от работод. за ДОО здравно осиг. вн. от работод вн. за ДЗО от работод Издръжка Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките Материали Вода, горива и енергия външни услуги Текущ ремонт #DIV/0! Командировки в страната #DIV/0! Краткоср. командировки в чужбина Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи ВСИЧКО РАЗХОДИ ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА Д-ст Други изпълнителни и законодтелни органи #DIV/0! Други възн. и плащ. на перс #DIV/0! за перс. по извънтр. правоотн #DIV/0! Задълж. осигур. вн. от работод #DIV/0!

7 - без МД осиг. вн. от работод. за ДОО #DIV/0! здравно осиг. вн. от работод #DIV/0! вн. за ДЗО от работод #DIV/0! Издръжка #DIV/0! Материали #DIV/0! Вода, горива и енергия #DIV/0! външни услуги #DIV/0! Командировки в страната #DIV/0! Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи #DIV/0! ВСИЧКО РАЗХОДИ #DIV/0! Придобиване на ДМА #DIV/0! Придобиване на стопански инвентар #DIV/0! ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ #DIV/0! ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА #DIV/0! ІI. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ РЕКАПИТУЛАЦИЯ Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн Други възн. и плащ. на перс за нещатен перс. нает по т правоотн за перс. по извънтр. правоотн хар. на възн обезщ. за персон, с хар. на възн #DIV/0! др. плащ. и възн Задълж. осигур. вн. от работод осиг. вн. от работод. за ДОО здравно осиг. вн. от работод вн. за ДЗО от работод Издръжка Храна Медикаменти #DIV/0! Пост. инв. и облекло #DIV/0! Материали Вода, горива и енергия външни услуги

8 - без МД Текущ ремонт Командировки в страната застраховки Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи ВСИЧКО РАЗХОДИ Р-ди за чл. внос и участ. в нетърг. орган. и д-сти ВСИЧКО СУБСИДИИ Основен ремонт на ДМА #DIV/0! Придобиване на ДМА #DIV/0! Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж #DIV/0! Придобиване на транспортни средства #DIV/0! Придобиване на стопански инвентар #DIV/0! ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ #DIV/0! ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА Д-ст Други дейности по вътрешната сигурност Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн Други възн. и плащ. на перс за перс. по извънтр. правоотн хар. на възн обезщ. за персон, с хар. на възн #DIV/0! др. плащ. и възн Задълж. осигур. вн. от работод осиг. вн. от работод. за ДОО здравно осиг. вн. от работод вн. за ДЗО от работод Издръжка Храна Медикаменти #DIV/0! Материали Вода, горива и енергия външни услуги Текущ ремонт

9 - без МД Командировки в страната застраховки ВСИЧКО РАЗХОДИ Р-ди за чл. внос и участ. в нетърг. орган. и д-сти ВСИЧКО СУБСИДИИ Придобиване на ДМА #DIV/0! Придобиване на транспортни средства #DIV/0! ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ #DIV/0! ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА Д-ст Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн Други възн. и плащ. на перс за нещатен перс. нает по т правоотн хар. на възн обезщ. за персон, с хар. на възн #DIV/0! др. плащ. и възн Задълж. осигур. вн. от работод осиг. вн. от работод. за ДОО здравно осиг. вн. от работод вн. за ДЗО от работод Издръжка Пост. инв. и облекло #DIV/0! Материали Вода, горива и енергия външни услуги Текущ ремонт #DIV/0! Командировки в страната #DIV/0! Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи ВСИЧКО РАЗХОДИ ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА

10 - без МД Д-ст Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и #DIV/0! аварии Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн #DIV/0! запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн #DIV/0! Други възн. и плащ. на перс #DIV/0! хар. на възн #DIV/0! обезщ. за персон, с хар. на възн #DIV/0! др. плащ. и възн #DIV/0! Задълж. осигур. вн. от работод #DIV/0! осиг. вн. от работод. за ДОО #DIV/0! здравно осиг. вн. от работод #DIV/0! вн. за ДЗО от работод #DIV/0! Издръжка #DIV/0! Пост. инв. и облекло #DIV/0! Материали #DIV/0! Вода, горива и енергия #DIV/0! външни услуги #DIV/0! Текущ ремонт #DIV/0! Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи #DIV/0! ВСИЧКО РАЗХОДИ #DIV/0! Основен ремонт на ДМА #DIV/0! Придобиване на ДМА #DIV/0! Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж #DIV/0! Придобиване на стопански инвентар #DIV/0! ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ #DIV/0! ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА #DIV/0! Д-ст Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии #DIV/0! Издръжка #DIV/0! Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи #DIV/0! ВСИЧКО РАЗХОДИ #DIV/0! ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА #DIV/0!

11 - без МД Д-ст Доброволни формирования за защита при бедствия #DIV/0! Други възн. и плащ. на перс #DIV/0! за перс. по извънтр. правоотн #DIV/0! Задълж. осигур. вн. от работод #DIV/0! осиг. вн. от работод. за ДОО #DIV/0! здравно осиг. вн. от работод #DIV/0! вн. за ДЗО от работод #DIV/0! Издръжка #DIV/0! Пост. инв. и облекло #DIV/0! външни услуги #DIV/0! застраховки #DIV/0! ВСИЧКО РАЗХОДИ #DIV/0! ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА #DIV/0! IIІ. ОБРАЗОВАНИЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн Други възн. и плащ. на перс за нещатен перс. нает по т правоотн за перс. по извънтр. правоотн хар. на възн обезщ. за персон, с хар. на възн др. плащ. и възн Задълж. осигур. вн. от работод осиг. вн. от работод. за ДОО осиг. вн. от работод. за УПФ здравно осиг. вн. от работод вн. за ДЗО от работод Издръжка Храна Медикаменти Пост. инв. и облекло Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките Материали

12 - без МД Вода, горива и енергия външни услуги Текущ ремонт НЗОК) Командировки в страната Краткоср. командировки в чужбина #DIV/0! застраховки Други финансови услуги #DIV/0! Р-ди за гл., неуст., нак. лихви и съдебни обезщ #DIV/0! Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи Стипендии Текущи трансфери, обезщ. и помощи за домак #DIV/0! други тек. трансф. за домакинствата #DIV/0! ВСИЧКО РАЗХОДИ Основен ремонт на ДМА #DIV/0! Придобиване на ДМА Придобиване на компютри и хардуер Придобиване на сгради Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж Придобиване на стопански инвентар Придобиване на НДА #DIV/0! Придобиване на програмни продукти #DIV/0! Придобиване на други НДА #DIV/0! ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА Д-ст Целодневни детски градини и обединени детски заведения Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн Други възн. и плащ. на перс за перс. по извънтр. правоотн хар. на възн обезщ. за персон, с хар. на възн др. плащ. и възн

13 - без МД Задълж. осигур. вн. от работод осиг. вн. от работод. за ДОО осиг. вн. от работод. за УПФ здравно осиг. вн. от работод вн. за ДЗО от работод Издръжка Храна Медикаменти #DIV/0! Пост. инв. и облекло Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките Материали Вода, горива и енергия външни услуги Текущ ремонт НЗОК) #DIV/0! Командировки в страната Р-ди за гл., неуст., нак. лихви и съдебни обезщ #DIV/0! Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи ВСИЧКО РАЗХОДИ Основен ремонт на ДМА #DIV/0! Придобиване на ДМА Придобиване на компютри и хардуер #DIV/0! Придобиване на сгради Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж #DIV/0! Придобиване на стопански инвентар #DIV/0! Придобиване на НДА #DIV/0! Придобиване на програмни продукти #DIV/0! ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА Д-ст Специални детски градини Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн Други възн. и плащ. на перс хар. на възн

14 - без МД обезщ. за персон, с хар. на възн др. плащ. и възн Задълж. осигур. вн. от работод осиг. вн. от работод. за ДОО осиг. вн. от работод. за УПФ здравно осиг. вн. от работод вн. за ДЗО от работод Издръжка Храна Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките #DIV/0! Материали Вода, горива и енергия външни услуги Командировки в страната Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи ВСИЧКО РАЗХОДИ ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА Д-ст Подготвителна група в училище Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн Други възн. и плащ. на перс за перс. по извънтр. правоотн #DIV/0! хар. на възн обезщ. за персон, с хар. на възн #DIV/0! др. плащ. и възн Задълж. осигур. вн. от работод осиг. вн. от работод. за ДОО осиг. вн. от работод. за УПФ здравно осиг. вн. от работод вн. за ДЗО от работод Издръжка Храна Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките #DIV/0! Материали

15 - без МД Вода, горива и енергия външни услуги Текущ ремонт НЗОК) #DIV/0! Командировки в страната #DIV/0! Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи #DIV/0! ВСИЧКО РАЗХОДИ Придобиване на ДМА #DIV/0! Придобиване на компютри и хардуер #DIV/0! Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж #DIV/0! Придобиване на стопански инвентар #DIV/0! ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ #DIV/0! ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА Д-ст Общообразователни училища Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн Други възн. и плащ. на перс за нещатен перс. нает по т правоотн за перс. по извънтр. правоотн хар. на възн обезщ. за персон, с хар. на възн др. плащ. и възн Задълж. осигур. вн. от работод осиг. вн. от работод. за ДОО осиг. вн. от работод. за УПФ здравно осиг. вн. от работод вн. за ДЗО от работод Издръжка Храна Медикаменти #DIV/0! Пост. инв. и облекло Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките #DIV/0! Материали Вода, горива и енергия

16 - без МД външни услуги Текущ ремонт НЗОК) Командировки в страната Краткоср. командировки в чужбина #DIV/0! застраховки Други финансови услуги #DIV/0! Р-ди за гл., неуст., нак. лихви и съдебни обезщ #DIV/0! Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи Стипендии Текущи трансфери, обезщ. и помощи за домак #DIV/0! други тек. трансф. за домакинствата #DIV/0! ВСИЧКО РАЗХОДИ Придобиване на ДМА Придобиване на компютри и хардуер Придобиване на сгради Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж Придобиване на стопански инвентар Придобиване на НДА #DIV/0! Придобиване на програмни продукти #DIV/0! Придобиване на други НДА #DIV/0! ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА Д-ст Спортни училища Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн Други възн. и плащ. на перс за перс. по извънтр. правоотн #DIV/0! хар. на възн обезщ. за персон, с хар. на възн #DIV/0! др. плащ. и възн Задълж. осигур. вн. от работод осиг. вн. от работод. за ДОО осиг. вн. от работод. за УПФ

17 - без МД здравно осиг. вн. от работод вн. за ДЗО от работод Издръжка Храна Медикаменти Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките #DIV/0! Материали Вода, горива и енергия външни услуги Текущ ремонт НЗОК) Командировки в страната застраховки #DIV/0! Р-ди за гл., неуст., нак. лихви и съдебни обезщ #DIV/0! Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи Стипендии #DIV/0! ВСИЧКО РАЗХОДИ Придобиване на ДМА #DIV/0! Придобиване на компютри и хардуер #DIV/0! Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж #DIV/0! Придобиване на НДА #DIV/0! Придобиване на програмни продукти #DIV/0! ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ #DIV/0! ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА Д-ст Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн Други възн. и плащ. на перс хар. на възн обезщ. за персон, с хар. на възн #DIV/0! др. плащ. и възн Задълж. осигур. вн. от работод

18 - без МД осиг. вн. от работод. за ДОО осиг. вн. от работод. за УПФ здравно осиг. вн. от работод вн. за ДЗО от работод Издръжка Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките #DIV/0! Материали Вода, горива и енергия външни услуги Текущ ремонт Командировки в страната #DIV/0! Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи Стипендии #DIV/0! ВСИЧКО РАЗХОДИ ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА Д-ст Общежития Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн Други възн. и плащ. на перс хар. на възн обезщ. за персон, с хар. на възн др. плащ. и възн Задълж. осигур. вн. от работод осиг. вн. от работод. за ДОО осиг. вн. от работод. за УПФ здравно осиг. вн. от работод вн. за ДЗО от работод Издръжка Пост. инв. и облекло #DIV/0! Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките #DIV/0! Материали Вода, горива и енергия външни услуги Текущ ремонт

19 - без МД НЗОК) Командировки в страната #DIV/0! Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи ВСИЧКО РАЗХОДИ ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА Д-ст Извънучилищни дейности Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн Други възн. и плащ. на перс за перс. по извънтр. правоотн хар. на възн обезщ. за персон, с хар. на възн др. плащ. и възн Задълж. осигур. вн. от работод осиг. вн. от работод. за ДОО осиг. вн. от работод. за УПФ здравно осиг. вн. от работод вн. за ДЗО от работод Издръжка Медикаменти Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките Материали Вода, горива и енергия външни услуги Текущ ремонт НЗОК) Командировки в страната Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи ВСИЧКО РАЗХОДИ ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА Д-ст Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина #DIV/0!

714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls

714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Бюджетна дейност, параграф делегирани от държавата дейности дофинансиране на делегирани от държавата дейности местни дейности план 2019 план 2019 план 2019 І Общи държавни служби 11А Изп.и

Подробно

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2017 год. ПО ПАРАГРАФИ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 1 Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав. 01-00 24,145,043 24,888,211 24,318,046 27,729,104 3,584,061 2,840,893 3,411,058 държавни дейности 20,029,989

Подробно

pril.- 1,2,3

pril.- 1,2,3 РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2016 год. ПО ПАРАГРАФИ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 1 Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав. 01-00 22 296 923 22 819 844 22 325 230 24 145 043 1 848 120 1 325 199 1 819 813 държавни дейности 18 721

Подробно

Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДГ "ПРОЛЕТ" за 2017 год

Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДГ ПРОЛЕТ за 2017 год Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ И С ДГ "ПРОЛЕТ" за 217 година СЪСТАВИЛ: Веселин Рачев СЛУЖ. ТЕЛЕФОН: 46 663489 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Веселин Рачев

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

Прил.2 табл.докл.-отчет-2012.xls

Прил.2  табл.докл.-отчет-2012.xls & НАИМЕНОВАНИЕ НА Приложение 2 Уточнен годишен план Отчет 31.12.2012 г. ПРИХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 103 Окончателен патентен данък 30000 24764 13-00 Имуществени и др. данъци 719660 802608 20-00 Други данъци

Подробно

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су Приложение 1 към Решение 25 от 07.03.2013 г. Вид приход Параграф Актуализиран план към 31.12.2012 г. Отчет към 31.12.2012 г. Държавни дейности Обща субсидия 3111 2163042 2161042 Получени целеви трансфери

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 октомври код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 юли код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

Automatically generated PDF from existing images.

Automatically generated PDF from existing images. Приложение 11 БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Отчет Бю джет Прогноза Прогноза Прогноза 8S под- Н А И М ЕН О ВА

Подробно

Pages 1 to 8 of PDFOnline

Pages 1 to 8 of PDFOnline СТОЛИЧНА ОБЩИНА Приложение 1 СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА От 01.01.2010 до31.12.2010 В т.ч.: ДЪРЖАВНИ МЕСТНИ Изпълнение Изпълне-ние Изпълне-ние I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ: 1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 май код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

Microsoft Word - Приложение 1

Microsoft Word - Приложение 1 ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА 2013 Г. & НАИМЕНОВАНИЕ НА Проектобюджет 2013г. МЕСТНИ ПРИХОДИ 103 Окончателен патентен данък 13-00 Имуществени и др. данъци 20-00 Други

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2019 за периода от до 000 565 359 януари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2019 - ПРИХОДИ Отчет 2019 -

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015г Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция "Общи държавни сл

Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015г Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция Общи държавни сл Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 25г. 5 122. Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция "Общи държавни служби" 25г. 23 24 25 /23г. Заплати по трудови и 25г. Проект

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Отчет за изразходените средства от бюджет 2018 година в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование Директорите на държавните и общинските училища предоставят тримесечно

Подробно

Столична община 112 ОУ "СТОЯН ЗАИМОВ" Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н Код по ЕБК от до Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За перио

Столична община 112 ОУ СТОЯН ЗАИМОВ Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н Код по ЕБК от до Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За перио Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н 2 0 1 9 Код по ЕБК от Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За периода: от 1.1.2019 31.12.2019,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Подробно

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00

Подробно

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.09 Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РАЗХОДИ 9 785,00 2 136,00 21,83% 10-00 Издръжка 9 785,00

Подробно

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) 01.1.2013 г. 31.12.2013 г. (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Подробно

Приложения № 1 и 2 Приходи разходи.xls

Приложения № 1 и 2  Приходи разходи.xls Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2 0 18 г. по Наименование на функцията и групата ; Бюджет 2018 ред ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ І. Функция общи държавни служби Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 - Др.възнагр.и плащания

Подробно

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА 7.СУ"СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" ЗА ПЕРИОДА Г.- държавни дейности Параграфи и подпараграфи по Единната

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА 7.СУСВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ ЗА ПЕРИОДА Г.- държавни дейности Параграфи и подпараграфи по Единната ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА 7.СУ"СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018-30.09.2018 Г.- държавни дейности Параграфи и подпараграфи по Единната бюджетна класификация дейност 117- Държ. и общ. служби

Подробно

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ от СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "КУЗМАН ШАПКАРЕВ" БЛАГОЕВГРАД за изпълнението на делегирания бюджет на училището към г. Към г

ИНФОРМАЦИЯ от СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ КУЗМАН ШАПКАРЕВ БЛАГОЕВГРАД за изпълнението на делегирания бюджет на училището към г. Към г ИНФОРМАЦИЯ от СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "КУЗМАН ШАПКАРЕВ" БЛАГОЕВГРАД за то на делегирания бюджет на училището към 3.9.219 г. Към 31.9.219 год. училището има утвърден бюджет в лева 2454796 Към 31.9.219 г. училището

Подробно

2. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТ КЪМ

2. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТ КЪМ РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 год. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПО ФУНКЦИИ І Общи държавни служби 4 407 294 4 177 538 94,79 6,57 7,63 1. държавна дейност 2 251 536 2 232 209 99,14 3,36 4,08 2. държавна дейност

Подробно

ОТЧЕТ към г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Прих

ОТЧЕТ към г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Прих ОТЧЕТ към 31.03.20108г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Приходи за Общинска параграф ДД отговорност Общо ДД отговорност

Подробно

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФ

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФ РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНС. МЕСТНИ Отн. ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХ. С ОБЩ. Х -

Подробно

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Скриване на аналитика "За средищни училища - вид на допълнителните средства" Функция Образ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Скриване на аналитика За средищни училища - вид на допълнителните средства Функция Образ Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.06 Скриване на аналитика "За средищни училища - вид на " Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране II. РАЗХОДИ 10-00 Издръжка

Подробно

Приложения № 1 и 2 Приходи разходи.xls

Приложения № 1 и 2  Приходи разходи.xls Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2 0 19 г. по Наименование на функцията и групата ; Бюджет 2019 ред ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ І. Функция общи държавни служби Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 - Др.възнагр.и плащания

Подробно

НА НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ Преходен остатък от 2018 г. Бю дж ет 2019г. Всичко за бюджет 2019г. ( к.з+к.4 ) Запл и възн. на перс. н

НА НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ Преходен остатък от 2018 г. Бю дж ет 2019г. Всичко за бюджет 2019г. ( к.з+к.4 ) Запл и възн. на перс. н НА НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ Преходен остатък от 2018 г. Бю дж ет Всичко за бюджет ( к.з+к.4 ) 01 00 Запл и възн. перс. ет по тр. и сл. правоотн. 42 000 446 425 488 425 01 01 за пя. и в ъ зн. перс. н

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наимено

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наимено година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

PRIL.1.2.3_

PRIL.1.2.3_ РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2012 год. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПО ФУНКЦИИ І Общи държавни служби 3 437 683 3 353 340 97,55 5,57 6,35 1. държавна дейност 1 913 601 1 866 621 97,54 3,10 3,53 2. държавна дейност

Подробно

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.06 Функция Образование 322-Общообразователни Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РАЗХОДИ 9 785,00 00,00 0,00% 10-00 Издръжка 9 785,00 00,00 0,00%

Подробно

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ГР.РАЗГРАД към г. Уточнен годишен план 2015 г. в т.ч. п

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ ГР.РАЗГРАД към г. Уточнен годишен план 2015 г. в т.ч. п РЕКАПИТУЛАЦИЯ ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ГР.РАЗГРАД към 31.12.2015г. Уточнен годишен план 2015 г. в т.ч. план целеви 31.12.2015г. в лева в т.ч. Отчет на целеви 1.ПРИХОДИ

Подробно

Утвърдил: Кмет на Община Аксаково СУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" гр. АКСАКОВО БЮДЖЕТ 2017/2018 година - проект <МАТДебат> дейност 388 Международни програ

Утвърдил: Кмет на Община Аксаково СУ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ гр. АКСАКОВО БЮДЖЕТ 2017/2018 година - проект <МАТДебат> дейност 388 Международни програ БЮДЖЕТ 2017/2018 година - проект дейност 388 Международни програми и споразумения План м. 03 м.03 остатък Заплати 100 8000 4000 0 0 4000 4000 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000 Запл.тр.пр.

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни година 2019 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2019 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов година 217 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

1.pdf

1.pdf За месец Септември 21В ДГ 79 "Слънчице" Приход МД МД Наименование на параграфасумарн % % % % 24 Приходи и доходи от 24 431 25 969 16.2 24 431 25 969 16.2 244 нетни приходи от продажби на 24 431 25 969

Подробно

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДО

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДО Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12. 2015 ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОБЩО ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ 2014 г. ДЕЙНОСТИ

Подробно