Вх

Размер: px
Започни от страница:

Download "Вх"

Препис

1 ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: ; ; факс: Р Е Ш Е Н И Е Ц 17 от г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, проведено на г., като разгледа доклад с вх. Е-Дк-123/ г., както и събраните данни и доказателства при проведеното на г. открито заседание, установи следното: В Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) с вх. Е / г. е постъпило заявление от Булгаргаз ЕАД за утвърждаване на цени на природен газ, считано от г. Съгласно Доклад вх. Е-Дк-122/ г. на комисията е предложена за утвърждаване на обществения доставчик цена на природния газ за второто тримесечие на 2013 г. в размер на 630,94 лв./knm 3. Действащите цени на енергията на дружествата от сектор Топлоенергетика, които използват за основно гориво и/или за разпалване природен газ са изчислени с цена на природния газ, която е била действаща към датата на съответното решение на ДКЕВР, с което са утвърдени цените на енергия. За дружествата присъединени към мрежата на Булгаргаз ЕАД разходите за природен газ са изчислени с цени 728,34 лв./knm 3 и 656,47 лв./knm 3 утвърдени съответно с решения на Ц-34/ г. и Ц-66/ г. на ДКЕВР. Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия (НРЦТЕ), при прилагането на метод на регулиране Горна граница на цени, по който метод се осъществява ценовото регулиране на някои дружества от сектор Топлоенергетика, цените могат да бъдат изменяни преди изтичане на ценовия период, в случай че е налице изменение на цените на природния газ, което води до необходимост от изменение на утвърдените ценообразуващи елементи. На основание разпоредбата на чл. 35а от НРЦТЕ, в този случай комисията може да изменя цени на енергия в съответствие с промяната на цените на входа на газопреносната мрежа в сроковете по чл. 28 и 29 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ. Следователно основателността на такова изменение на цените на топлинната енергия и в тази връзка на преференциалната цена на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, е обусловена от кумулативното наличие на две предпоставки - изменение на цените на природния газ на входа на газопреносната мрежа, довело до необходимост от изменение на утвърдените ценообразуващи елементи на енергийните дружества и по-конкретно изменение на утвърдените необходими годишни приходи. Първата предпоставка е налице, тъй като с Решение 16 от г. ДКЕВР е утвърдила на Булгаргаз ЕАД цена на природния газ за ІІ ро тримесечие на 2013 г. в размер на 630,94 лв./ knm 3. Намалението на действащата цена на природния газ спрямо включената при образуването на цените на топлофикационните дружества е 3,89% за дружествата, присъединени към мрежата на Булгаргаз ЕАД. Това намаление на цената на природния газ ще доведе до намаляване на разхода за гориво, а оттам и на необходимите годишни приходи на дружествата от сектор Топлоенергетика, използващи гориво природен газ. Следователно са налице предпоставките за изменение, считано от г., на цените на дружествата от сектор Топлоенергетика, спрямо които се прилага метод на регулиране Горна граница на цени. 1

2 Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от НРЦТЕ при прилагането на метод на регулиране Норма на възвръщаемост, по време на регулаторния период цените могат да бъдат изменяни при наличие на обстоятелства, чието настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените и води до съществено изменение на утвърдените им ценообразуващи елементи и на финансовото състояние на енергийното предприятие. Следователно основателността на такова изменение на цените на топлинната енергия и в тази връзка на преференциалната цена на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, е обусловена от кумулативното наличие на три предпоставки: възникване на обстоятелство, чието настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените; непредвиденото обстоятелство следва да води до съществено изменение на утвърдените ценообразуващи елементи; непредвиденото обстоятелство да води до съществено изменение и на финансовото състояние на енергийното предприятие. Първата предпоставка (възникване на обстоятелство, чието настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените) е налице, с оглед горецитираното Решение 16 от г., с което ДКЕВР е утвърдила на Булгаргаз ЕАД цена на природния газ за ІІ ро тримесечие на 2013 г. в размер на 630,94 лв./knm 3. Както е упоменато по-горе, действащите цени на енергията на дружествата от сектор Топлоенергетика, които работят с гориво природен газ, са изчислени с цени 728,34 лв./knm 3 и 656,47 лв./knm 3, утвърдени съответно с решения на Ц-34/ г. и Ц-66/ г. на ДКЕВР за присъединените към мрежата на Булгаргаз ЕАД и за дружествата, които са присъединени към газоразпределителната мрежа - със съответната цена на газоразпределителното дружество. Прилагането от г. на различна цена на основното гориво се явява ново обстоятелство, което не е могло да бъде предвидено към датата на постановяване на Решение Ц-68/ г. за утвърждаване на цените на дружествата в сектор Топлоенергетика, в сила от г. Прилагането на нова цена на природния газ за второто тримесечие на 2013 г. ще доведе до съществено изменение на утвърдените ценообразуващи елементи, по-конкретно - на необходимите годишни приходи на дружествата. Предвид големият относителен дял на разходите за горива от общите разходи на дружествата, работещи с гориво природен газ, е извършен анализ за оценка на влиянието на цената на природния газ върху финансовото състояние на топлофикационните дружества. В резултат от анализа се установява, че намалението на цената на природния газ за второто тримесечие на 2013 г., води до съществено намаление на разходите на дружествата в годишен аспект. В случай, че това намаление не намери отражение в цените, дружествата ще формират допълнителен приход. Предвид това и отчитайки обстоятелството, че с намалението на цените, на дружествата се осигурява утвърдената от комисията възвръщаемост, както и с оглед постигане на баланс между интересите на клиентите и енергийните дружества се налага извода, че са налице условия за коригиране на цените на топлинната и електрическа енергия. Следователно са налице предпоставките за изменение, считано от г., на цените на дружествата от сектор Топлоенергетика, спрямо които се прилага метод на регулиране норма на възвръщаемост. Същевременно, с оглед изменение на обстоятелствата, формиращи критериите, уредени в чл. 19д, ал. 2 от Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), следва да бъде коригирана добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ по отношение на дружества с комбинирано производство, при спазване на принципите на ценово регулиране, посочени в чл. 23 и чл. 31 от ЗЕ, с оглед осигуряване на баланс на интересите на енергийните предприятия и клиентите, осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни предприятия и видовете клиенти и създаване на стимули за ефективна дейност на регулираните енергийни предприятия. Предвид гореизложеното, комисията счита за обосновано да се коригират ценообразуващите елементи на дружествата от сектор Топлоенергетика както следва: 1. Цената на природния газ да се коригира за всички дружества, използващи за основно 2

3 и/или разпалващо гориво природен газ на 630,94 лв./knm 3 за присъединените към мрежата на Булгаргаз ЕАД и за дружествата, които са присъединени към газоразпределителните мрежи - със съответната цена на газоразпределителното дружество. 2. Добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ да се коригира за дружеството Топлофикация Казанлък АД с 2 лв./mwh от 110 лв./mwh на 108 лв./mwh. Доклад с вх. Е-Дк-123/ г. за изменение, считано от г., на цени на топлинна енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство на дружества от сектор Топлоенергетика е публикуван на официалната интернет страница на ДКЕВР и в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 2 от ЗЕ на г. е проведено открито заседание за обсъждане на доклада с енергийните дружества. Постъпили са следните възражения: С писмо Вх. Е от г. МБАЛ Търговище АД ни уведомява, че е отнесен от категория Промишлен потребител към мрежата на съответното газоразпределително дружество като Обществено административен потребител. Този факт налага промяна на добавката за разппределение на природен газ от 141,65 лв./knm 3 на 171,09 лв./knm 3. Корекцията е отразена в крайните цени. Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество 802,03 лв./хнм 3. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 23, т. 4, чл. 30, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 33 от Закона за енергетиката, чл. 4 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия и чл. 19д от Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Р Е Ш И: Считано от г. утвърждава изменение на пределните цени на топлинната енергия и определя преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, както следва: 1. Топлофикация София ЕАД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 299,36 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 194,36 лв./мвтч; - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 105,00 лв./мвтч; 80,12 лв./мвтч; 3. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода без ДДС за доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ - 77,72 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; комбинирано производство МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода МВтч. 2. ЕВН България Топлофикация ЕАД, гр. Пловдив 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 239,27 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 164,27 лв./мвтч; - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 75,00 лв./мвтч; 3

4 72,16 лв./мвтч; 3. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода без ДДС за доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ - 71,16 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; комбинирано производство МВтч; Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода МВтч. 3. Топлофикация Плевен ЕАД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 261,87 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 176,87 лв./мвтч; - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 85,00 лв./мвтч; 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС 79,07 лв./мвтч; 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС 60,18 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; комбинирано производство МВтч; Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара МВтч; Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода МВтч. 4. Топлофикация Бургас ЕАД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 226,71 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 151,71 лв./мвтч; - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 75,00 лв./мвтч; 54,14 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; комбинирано производство МВтч. Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода МВтч. 5. Далкия Варна ЕАД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 253,17 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 168,17 лв./мвтч; - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 85,00 лв./мвтч; 72,57 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; комбинирано производство МВтч. 4

5 Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода МВтч. 6. Топлофикация Враца ЕАД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 248,99 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 158,99 лв./мвтч; - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 90,00 лв./мвтч; 78,03 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; комбинирано производство МВтч. Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода МВтч. 7. Топлофикация ВТ АД, гр. Велико Търново 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 294,33 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 184,33 лв./мвтч; - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 110,00 лв./мвтч; 90,47 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; комбинирано производство МВтч. Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода МВтч. ** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество 723,36 лв./хнм 3 (630, ,42) и цена на биогориво 88,15 лв./т. 8. Топлофикация Казанлък АД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 286,00 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия 178,00 лв./мвтч; - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 108,00 лв./мвтч; 60,23 лв./мвтч; При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: Необходими годишни приходи хил. лв.; Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия електрическа енергия от високо ефективно комбинирано производство МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода МВтч. * Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество 705,59 лв./хнм 3.(630,94+ 74,65) 9. Топлофикация Разград ЕАД 5

6 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 233,81 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия 148,81 лв./мвтч; - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 85,00 лв./мвтч; 81,85 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; комбинирано производство МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода МВтч. 10. Юлико Евротрейд ЕООД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 271,51 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия 186,51 лв./мвтч; - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 85,00 лв./мвтч; 76,16 лв./мвтч; При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: Необходими годишни приходи 630 хил. лв.; комбинирано производство МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода МВтч. 11. Софиягаз ЕАД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 277,55 лв./ МВтч, в т.ч.: - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия 167,55 лв./ МВтч - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 110,00 лв./ МВтч 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода без ДДС 95,76 лв./мвтч, Необходими годишни приходи 619 хил.лв. комбинирано производство МВтч. Прогнозни количества продадена топлинна енергия с топлоносител гореща вода МВтч. * Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество 750,37 лв./хнм 3.(630,94+110,56+8,87) 12. Топлофикация Русе ЕАД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 153,10 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия 133,10 лв./мвтч; - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 20,00 лв./мвтч; 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС 96,69 лв./мвтч; 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС 73,66 лв./мвтч; 6

7 При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: Необходими годишни приходи хил. лв.; Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия МВтч, в т. ч.: Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара МВтч. Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода МВтч. 13. Топлофикация Перник ЕАД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 152,68 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия 132,68 лв./мвтч; - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 20,00 лв./мвтч; 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС 81,76 лв./мвтч; 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС 77,93 лв./мвтч; При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: Необходими годишни приходи хил. лв.; Прогнозни количества електрическа енергия МВтч, в т. ч.: - комбинирана електрическа енергия МВтч; - некомбинирана електрическа енергия МВтч. Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара МВтч. Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода МВтч. 14. Лукойл Енергия и Газ България ЕООД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 205,10 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия 205,09 лв./мвтч; 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС 116,39 лв./мвтч; 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС 129,70 лв./мвтч; При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: Необходими годишни приходи хил. лв.; Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия МВтч, в т. ч.: Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара МВтч. Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода МВтч. 15. Биовет АД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 184,11 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 184,10 лв./мвтч; 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС 79,57 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; Прогнозни количества електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство МВтч, в т. ч.: 7

8 Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара МВтч. 16. В&ВГД Оранжерии Петрич ООД Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 296,68 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия 181,68 лв./мвтч; При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: Необходими годишни приходи хил. лв.; комбинирано производство МВтч. * Изчисленията са извършени при цена от 88,59 лв./мвтч и прогнозни количества от МВтч на топлинната енергия с топлоносител гореща вода. 17. Когрийн ООД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 180,00 лв./ МВтч, в т.ч.: - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия 165,00 лв./ МВтч - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 15,00 лв./ МВтч 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода без ДДС 61,37 лв./мвтч, Необходими годишни приходи хил.лв. комбинирано производство МВтч. Прогнозни количества продадена топлинна енергия с топлоносител гореща вода МВтч. ** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газопреносното дружество 638,66 лв./хнм 3.(630,94+7,72) 18. Геррад АД Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС 173,42 лв./мвтч; Необходими годишни приходи 975 хил. лв. Прогнозни количества топлинна енергия с водна пара МВтч. 19. ТЕЦ Горна Оряховица ЕАД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 145,82 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 145,81 лв./мвтч; 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС 78,30 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия МВтч. Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара МВтч; 8

9 ** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество 831,59 лв./хнм 3.(630,94+200,65) 20. Декотекс АД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 172,42 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 172,41 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; комбинирано производство МВтч. * Изчисленията са извършени при цена 106,86 лв./мвтч и прогнозно количество МВтч на топлинната енергия с водна пара и при цена 110,54 лв./мвтч и прогнозни количества МВтч на топлинната енергия с гореща вода. ** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество 692,02 лв./хнм 3 (630, ,08). 21. Зебра АД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 141,12 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 141,11 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; комбинирано производство МВтч. * Изчисленията са извършени: - при прогнозно общо количество топлинна енергия МВтч; - при производствена цена на топлинната енергия 92,04 лв./мвтч 22. ЧЗП Румяна Иванова Величкова, гр. София Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 170,94 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 155,94 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; комбинирано производство МВтч; * При еднокомпонентна цена 67,46 лв./мвтч и прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода МВтч. 23. Алт Ко АД Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 182,51 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия 167,51 лв./мвтч; 9

10 Необходими годишни приходи хил. лв.; комбинирано производство МВтч. * Изчисленията са извършени при цена 94,25 лв./мвтч и прогнозни количества МВтч на топлинната енергия с топлоносител гореща вода. 24. Унибел АД Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 155,20 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия 155,19 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв. комбинирано производство МВтч * Изчисленията са извършени при цена 93,63 лв./мвтч и прогнозно общо количество топлинна енергия МВтч в т.ч. с топлоносител: - водна пара МВтч; - гореща вода МВтч. 25. Димитър Маджаров 2 ЕООД, гр. Пловдив Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 174,42 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 174,41 лв./мвтч; Необходими годишни приходи 901 хил. лв.; комбинирано производство МВтч; * При еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител пара без ДДС - 129,66 лв./мвтч и прогнозни количества МВтч. ** При еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС -119,83 лв./мвтч и прогнозни количества МВтч. 26. Доверие Енергетика АД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 162,05 лв./ МВтч, в т.ч.: - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия 162,04 лв./ МВтч - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 0,01 лв./ МВтч 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода без ДДС 96,30 лв./мвтч, Необходими годишни приходи 586 хил.лв. комбинирано производство МВтч. Прогнозни количества продадена топлинна енергия с топлоносител гореща вода МВтч. 27. Овердрайв АД Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 217,59 лв./мвтч, в т.ч.: 10

11 - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия 217,58 лв./мвтч; Необходими годишни приходи 362 хил. лв. комбинирано производство 850 МВтч. * Изчисленията са извършени при цена 176,22 лв./мвтч и прогнозно количество МВтч на топлинната енергия с топлоносител гореща вода. ** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество 754,14 лв./хнм 3.(630,94+114,29+8,91) 28. МБАЛ - Търговище АД Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 275,69 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия 260,69 лв./мвтч; Необходими годишни приходи 223 хил. лв.; комбинирано производство 419 МВтч; * Изчисленията са извършени при цена 144,59 лв./мвтч и прогнозно количество 746 МВтч на топлинната енергия с топлоносител гореща вода. ** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество 802,03 лв./хнм 3 (630,94+157,95+13,14). 29. Оранжерии Гимел" АД дк Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 202,16 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия 187,16 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв. комбинирано производство МВтч. * Изчисленията са извършени при цена 92,45 лв./мвтч и прогнозно количество МВтч на топлинната енергия с топлоносител гореща вода. 30. Оранжерии Гимел" АД дк Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 211,21 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия 196,21 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв. комбинирано производство МВтч. * Изчисленията са извършени при цена 78,11 лв./мвтч и прогнозно количество МВтч на топлинната енергия с топлоносител гореща вода. 11

12 31. Скът ЕООД Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 202,82 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия 187,82 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; комбинирано производство МВтч. * Изчисленията са извършени при цена 86,68 лв./мвтч и прогнозни количества МВтч на топлинната енергия с топлоносител гореща вода. ** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество 692,02 лв./хнм 3 (630,94+61,08). Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгения Харитонова ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Емилия Савева 12

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 045 от 27.12.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно

Подробно

Microsoft Word - res_c11_2014.doc

Microsoft Word - res_c11_2014.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -11 от 30.06.2014 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО

Подробно

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 010 от 28.06.2006 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1,

Подробно

vazrajenia

vazrajenia КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 14 от 30.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Microsoft Word - res_c16_09.doc

Microsoft Word - res_c16_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.:988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 16 от 28.05.2009 г. на закрито заседание, проведено на 28.05.2009

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от 01.06.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 01.06.2017 г., след като разгледа влязло в сила Решение 3907 от 08.06.2016 г. на Административен

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10;тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 РЕШЕНИЕ Ц от...06.2015 г. ПРОЕКТ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8а във връзка

Подробно

Microsoft Word - res_c36_09.doc

Microsoft Word - res_c36_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 36 от 26.10.2009 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 044 от 27.12.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Microsoft Word - res__.doc

Microsoft Word - res__.doc ДЪРЖАВНА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. няз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 076/18.12.2008 г. ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 95 96 1, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -025 от 14.06.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С- 06 от 11.04.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Microsoft Word - res_c01_10.doc

Microsoft Word - res_c01_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 01 от 18.01.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 9 от 16.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

ДО

ДО ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 28 от 12.08.2013 г. на закрито заседание,

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С-07 от 02.05.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

ДО ПРОФ

ДО ПРОФ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 014 от 12.02.2007 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от.. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1,

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2018 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

ДО

ДО КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 38 от 09.11.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Microsoft Word - res_s06_10.doc

Microsoft Word - res_s06_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С-06 от 26.04.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц-21 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа пис

Р Е Ш Е Н И Е Ц-21 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа пис Р Е Ш Е Н И Е Ц- от.0.0 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на.0.0 г., след като разгледа писмо с вх. Е-0-- от 0.0.0 г. от Фонд Сигурност на електроергийната система

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2017 г. ПРОЕКТ На основан чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22,

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ П Р О Т О К О Л 52 София, 17.03.2017 година Днес, 17.03.2017 г. от 10:20 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц.

Подробно

Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14

Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14 Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 г. на Министерство на енергетиката В изпълнение

Подробно

№ В – Дк – ………

№ В – Дк – ……… ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а ПК7б Коефициент Qр - в бизнес плана на Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД за периода 2017 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 763 752 761 760 750 773 792 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 843 844 832 844 832 847 858 861 872 870 956 980 977 943 По предварителни данни на

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е И2-Л-058 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., като разгледа заяв

Р Е Ш Е Н И Е И2-Л-058 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., като разгледа заяв Р Е Ш Е Н И Е И2-Л-058 от 13.12.2018 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 13.12.2018 г., като разгледа заявление с вх. E-ЗЛР-И-31 от 20.07.2018 г. на Топлофикация

Подробно

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОДЕЛ САИСИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУНА РАБОНА ЗАПЛАА В ОБЛАС ПЛЕВЕН ПРЕЗ РЕОО РИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА (ПРЕДВАРИЕЛНИ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-529-3 от 09.08.2019 г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИКА Ж.К. БАНИШОРА БЛ. 41А, ВХ. В, АП. 45 ГР. СОФИЯ, 1233

Подробно

Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГ

Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГ Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИ

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-614-4 от 08.08.2019 г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦА Ж.К. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ БЛ. 17, АП. 3 ГР. СОФИЯ,

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2018 VIII.2018 IX.2018 X.2018 XI.2018 XII.2018 771 769

Подробно