Microsoft Word - protokol_obraz_

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - protokol_obraz_"

Препис

1 ОДОБРИЛ: /П/ СТЕФКО БУРДЖИЕВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1 от заседание на Областна комисия по образование, младежки дейности и спорт, проведено на г., 10:00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе Г-н Веско Маринов заместник-областен управител на област Русе откри заседанието на Областна комисия по образование, младежки дейности и спорт, на което присъстваха 21 от общо 24 членове. Отсъстваха: Иванка Боянова ст. сп. Образование, духовни и младежки дейности и вероизповедания към община Ценово и Иван Дончев териториален експерт на Министерството на физическото възпитание и спорта за област Русе по уважителни и Георги Големански кмет на община Сливо поле по неизвестни причини. Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседанието. Г-н Маринов даде думата на Г-жа Пенка Попова началник отдел РР в ДАКРРДС в Областна администрация Русе, която запозна членовете на Областната комисия с годишния отчет от дейността на Комисията за 2011 г. Г-н Маринов предложи и единодушно беше приет следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Обсъждане проект за държавен план-прием в общинските профилирани гимназии, профилирани паралелки в общинските средни образователни училища и гимназии за учебната 2012/2013г. Докладва: Димитър Райнов Началник на Регионален инспекторат по образование - Русе 2. Обсъждане проект за държавен план-прием в държавните и общинските професионални гимназии и паралелките за придобиване на професионална квалификация в средните общообразователни училища за учебната 2012/2013г. Докладва: Димитър Райнов Началник на Регионален инспекторат по образование - Русе 3. Разни. Докладват: Членовете на комисията По първа точка от дневния ред г-н Маринов даде думата на г-н Димитър Райнов, който запозна Комисията с проекта за държавен план-прием в общинските профилирани гимназии, профилирани паралелки в общинските средни образователни училища и 1

2 гимназии за учебната 2012/2013г. Според данните в доклада, анализът на реализирания държавен план-прием за предходните четири учебни години показва тенденция към драстично намаляване броя на кандидатстващите ученици след основно образование. Този факт налага извода, че за да бъде балансиран приемът и с оглед броя на учениците, които завършват седми клас и основно образование, следва да се ограничат заявените паралелки по съответните професии и специалности в професионалните гимназии. (Приложение 1 и 3) След това г-н Енчо Енчев директор на Дирекция Култура и образование в Община Русе изнесе доклад, относно обсъждането на проект за прием на ученици в общинските училища за учебната 2012/2013 г. Той информира, че с решение на Общински съвет Русе 1323/ г. е приета Стратегия за развитие на средното образование в община Русе г. (Приложение 2). В тази връзка той предложи на Областната комисия следния проект за решения: 1. Да се осигури възможност за целодневно обучение на всички ученици, записани в първи клас от учебната 2012/2013 година, при запазване и при възможност за разширяване обхвата на вече формираните паралелки и групи, във връзка с поетапното преминаване на целодневно обучение на всички ученици от първи до седми клас, обвързано с план-приема на ученици. Срок: 15 септември 2012 г. 2. Да се изготвят Училищни програми за регулиране на максималния брой ученици, в съответствие с капацитета на сградния фонд /за 4-годишен период/, подкрепа на целодневното обучение, с визия за поетапно преминаване на едносменно обучение и осигуряване на безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд. Срок: г. Членовете на комисията бяха приканени да изразят мнение по изнесената информация. Г-н Илия Костов Председател на Сдружение на директорите в средното образование в Република България подкрепи поетапното изпълнение на решенията. Той помоли общински експерти да окажат съдействие на директорите на училища, които срещнат трудности в изпълнението на решенията. Г-н Райнов отговори, че трябва да се осигури целодневното обучение за първи, втори и трети клас през учебната 2012/2013 г., но капацитета на сградния фонд не позволява. Поради тази причина не се увеличава приема на ученици след седми и осми клас. По първа точка от дневния ред г-н Маринов предложи, а комисията единодушно прие следните 2

3 РЕШЕНИЯ: 1. Областната комисия по образование, младежки дейности и спорт препоръчва на кметовете на общини да предвидят мерки за поетапно въвеждане на целодневната форма на обучение в общинските училища, в т.ч. осигуряване на необходимите параметри, полагащи се за всяко едно учебно място. Отговорник: Кметовете на общини Срок: 28 февруари 2012 г. 2. Комисията приема предложенията за решения на Община Русе, както следва: 2.1. Да се осигури възможност за целодневно обучение на всички ученици, записани в първи клас от учебната 2012/2013 година, при запазване и при възможност за разширяване обхвата на вече формираните паралелки и групи, във връзка с поетапното преминаване на целодневно обучение на всички ученици от първи до седми клас, обвързано с план-приема на ученици. Срок: 30 май 2012 г Да се изготвят Училищни програми за регулиране на максималния брой ученици, в съответствие с капацитета на сградния фонд /за 4-годишен период/, подкрепа на целодневното обучение, с визия за поетапно преминаване на едносменно обучение и осигуряване на безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд. Срок: г. 3. В срок до 15 септември 2012 г. Комисията да разгледа отчет за изпълнението на решенията 2.1 и 2.2. Отговорник: Заместник-областен управител и Кмет на Община Русе Срок: 15 септември 2012 г. Решенията бяха приети с мнозинство. По втора точка от дневния ред г-н Маринов даде думата на г-н Райнов, който представи на обсъждане проекта за държавен план-прием в държавните и общинските професионални гимназии и паралелките за придобиване на професионална квалификация в средните общообразователни училища за учебната 2012/2013г. (Приложение 1 и 3) Г-н Маринов даде думата на членовете на комисията за коментари. Г-н Драгомир Николов Директор на Регионална служба по заетостта Русе благодари на г-н Райнов, че е позволил да има две професионални паралелки в училището във гр. Ветово, които са по поръчка на Каолин АД Сеново. Това е добър пример за обвързване на бизнеса с образованието, като по този начин се спомага за намаляване безработицата в региона. Той сподели, че Регионална служба по заетостта съвместно с Бюрата по труда са посещавали в края на учебната година всички училища със завършващи 3

4 паралелки, за разясняване на действителния пазар на труда като са ориентирали професионално учениците. Г-н Николов посочи, че с цел намаляване на безработицата има стажантски програми за младежи до 29 години със завършено средно или висше образование и без професионален опит. Той оцени високо идеята за откриването на нова паралелка по инициатива на предприятие Монтюпе ЕООД в Професионална гимназия по промишлени технологии Атанас Цонев Буров Русе. Г-н Ганчо Ганев председател на УС на Русенска Стопанска камара изрази мнение, че многократно се поставя въпроса за обвързване на образованието с пазара на труда, което е неправилно според него. Той смята, че пазара на труда се нуждае от квалифицирани хора и образовани. Г-н Ганев счита, че липсва среден изпълнителски кадър в индустрията. Според него са необходими мерки, които да стимулират децата да кандидатстват в професионални гимназии, за да се разшири професионалното средно образование. Проф. Михаил Илиев представител на Русенски университет Ангел Кънчев подкрепи мнението на г-н Ганев. Той изрази мнение, че ако не се предприемат регулаторни мерки, след 5 години ще се наблюдава деквалификация на кадрите. Той посочи, че съществува необходимост от политика за професионално образование и политика за квалифициране на средни изпълнителски кадри. Г-н Райнов отговори, че и в момента обучението в професионалните гимназии се стимулира чрез осигуряване на транспорт и общежития, но липсва мотивация у децата. Той сподели, че центровете за професионална квалификация са много силна конкуренция на професионалните гимназии. Проблема с професионалното образование ще се преодолее със Закона за професионалното образование и след приемането на новия Закон за училищното образование. Г-н Ганев посочи, че трябва да се търсят и други възможности за регулация и да не се увеличава обема на паралелките в останалите училища, които не са с професионална насоченост. Г-жа Попова изрази мнение, че е необходима връзка между образованието, бизнеса, Регионалната служба по заетостта, Съюза на работодателите, за да се избегне производството на кадри, от които бизнесът не се нуждае. Г-жа Белчева представител на Областния съюз на работодателите в системата на народната просвета в България посочи, че в съответствие с Лисабонската стратегия е необходимо кадрите да бъдат квалифицирани и добре образовани. Според нея Областна администрация съвместно с Агенцията по заетостта трябва да стане посредник за провеждане на квалификационни курсове за безработни в професионалните гимназии. Г-н Николов посочи, че не е проблем Регионалната служба по заетостта да подпомогне училищата, но обучаващите организации (курсовете за квалификация) сами избират къде да провеждат обучението си. Г-жа Попова каза, че инициативата да търсят обучаващи организации трябва да е на училищата. По втора точка от дневния ред беше предложено следното 4

5 РЕШЕНИЕ: 1. Областната комисия по образование, младежки дейности и спорт съгласува предложението на Началника на Регионалния инспекторат по образование Русе за държавен план-прием за държавните и общинските професионални гимназии и за паралелките за придобиване на професионална квалификация в средните образователни училища на територията на област Русе за учебната 2012/2013 г. и го предлага за одобряване в областната комисия по Заетост. Отговорник: Веско Маринов Председател на Областната комисия по образование, младежки дейности и спорт Срок: 27 януари 2012 г. Решението беше прието с мнозинство. По точка Разни думата поиска г-н Ганев. Той попита г-н Райнов има ли стратегия за ограничаване на тютюнопушенето. Г-н Райнов изрази мнение, че нагласата на обществото не е за професионално обучение, но в следващи заседания е съгласен да се постави въпросът за тясната връзка между бизнес и образование. По отношение на въпроса на г-н Ганев, г-н Райнов каза, че тютюнопушенето е забранено в училищата. Използват се различни програми съвместно с Регионална здравна инспекция за ограничаване на тютюнопушенето. Няма статистика за тази година за процента на пушачите сред учениците. Д-р Маргарита Николова Директор Регионална здравна инспекция сподели, че по програма СИНДИ се проучва процента на учениците, които пушат и данните ще се изнесат през учебната 2012/2013 г. Г-н Костов изрази мнение, че подкрепя усилията на инспектората и обществото за ограничаване на тютюнопушенето. Той посочи, че отговорността да има ученици, които са пушачи е на родителите, учителите, директорите на училища и на организациите, които са си поставили за цел превенция на тютюнопушенето. Г-н Енчев каза, че е необходима система от стимули и санкции за ограничаване на тютюнопушенето. След разискванията бяха гласувани следните РЕШЕНИЯ: 1. Темата за тютюнопушенето да се разгледа през четвъртото тримесечие в Областната комисия по здравеопазване. Отговорник: Директор на РЗИ Срок: г. 2. В рамките на Областния съвет за тристранно сътрудничество да се разгледа възможността за засилване на връзката между пазара на труда, професионалното образование и бизнеса. 5

6 Отговорник: г-н Веско Маринов - Председател на комисията, РИО на МОМН, Дирекция Бюрото по труда, Дирекция Регионална служба по заетостта, социалноикономически партньори, представители на големи фирми Срок: 30 декември 2012 г. Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11,30ч. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ ВЕСКО МАРИНОВ Заместник-областен управител 6

<4D F736F F D20EFF0EEF2EEEAEEEB20EEE1F0E0E7EEE2E0EDE8E E30382E3134>

<4D F736F F D20EFF0EEF2EEEAEEEB20EEE1F0E0E7EEE2E0EDE8E E30382E3134> ОДОБРИЛ: /П/ СИМЕОН ИВАНОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда, проведено на 28 август 2014 г., 10.00 часа, Зала

Подробно

Microsoft Word - protokol_obraz_

Microsoft Word - protokol_obraz_ ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Областна комисия по образование, младежки дейности и спорт, (съвместно с Областната комисия по Заетост) проведено на 19.03.2012 г, 13:00 ч. в Зала 1 на Областна администрация

Подробно

Протокол №3 от заседание на Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие

Протокол №3 от заседание на Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие П Р О Т О К О Л 3 от заседание на Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие, проведено на 28.01.2010 г. Днес 28.01.2010 г. се проведе заседание на Комисията по заетостта към Областен съвет

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/ Г. от заседание на Облас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/ Г. от заседание на Облас РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/28.11.2018 Г. от заседание на Областната комисия по транспорт Днес, 28 ноември 2018г.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, 13.02.2018 г. от 14 часа в зала Струма, находяща се на партерния

Подробно

До

До П Р О Т О К О Л РД-18-40/19.04.2017 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Дата: 19 април 2017 г. Ден: Сряда Място: Областна администрация с адрес: ул. Демокрация 44А, етаж

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД ВРАЦА П Р О Т О К О Л 15/11.02.2019 г. Днес,

Подробно

ОДОБРЯВАМ: /П/ СТЕФКО БУРДЖИЕВ Областен управител на област Русе П Р О Т О К О Л 4/ г. от проведено заседание на Звеното за мониторинг и оце

ОДОБРЯВАМ: /П/ СТЕФКО БУРДЖИЕВ Областен управител на област Русе П Р О Т О К О Л 4/ г. от проведено заседание на Звеното за мониторинг и оце ОДОБРЯВАМ: /П/ СТЕФКО БУРДЖИЕВ Областен управител на област Русе П Р О Т О К О Л 4/24.09.2015 г. от проведено заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните

Подробно

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 5 / 25.03.2019 г. Днес 25.03.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) ОДОБРИЛ: /П/ СТЕФКО БУРДЖИЕВ Областен управител на Област Русе ПРОТОКОЛ 2/19.09.2012 Г. от заседание на Областна комисия Здравеопазване, зала 1 на Областна администрация Русе, 19.09.2012 г., 10:00 ч. Д-р

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Писмо от ОУ Благоевград

Писмо от ОУ Благоевград Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: БИСЕР МИХАЙЛОВ Областен управител на област с административен център П Р О Т О К О Л 99, 09.02.2018

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 14.12.2007г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: От ОбА Роман :инж.красимир Петков-Кмет

Подробно

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; РЕГИОНА

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   РЕГИОНА ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа Протокол 112 Днес, 16.05.2019 г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в 10.15 часа от председателя на сдружението д-р Григор Томов. Преди

Подробно

Областен съвет за култура и образование-силистра ПРОТОКОЛ от 27 март 2012 г., гр. Силистра Днес, 27 март (вторник) 2012 г. от 10,30 часа в заседателна

Областен съвет за култура и образование-силистра ПРОТОКОЛ от 27 март 2012 г., гр. Силистра Днес, 27 март (вторник) 2012 г. от 10,30 часа в заседателна Областен съвет за култура и образование-силистра ПРОТОКОЛ от 27 март 2012 г., гр. Силистра Днес, 27 март (вторник) 2012 г. от 10,30 часа в заседателната зала на Областна администрация се проведе заседание

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

Звено за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие - Ямбол

Звено за мониторинг и оценка  към Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие - Ямбол Звено за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областен съве СЪСТАВ Председател: Христо Колев Заместник областен управител на област Ямбол Координатор: Галя Павлова главен

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3 [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3 [Compatibility Mode]) Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието - Русе ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ В ОБЛАСТ РУСЕ за 2018-2019 учебна година

Подробно

На 18

На 18 ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ Днес, 20.05.2014 (двадесети май две хиляди и четиринадесета) година, от 15:00 часа по седалището на Българската

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА * гр.силистра, ул. С.Велики 16 ( 086/821938, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai УТВЪРЖДАВАМ : ДИРЕКТОР :.. / П. Димитрова / Г Р А Ф И К ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ С О У АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ, ГР. СТРАЖИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 ГОДИНА Настоящият план е приет на заседание

Подробно

Общо събрание на Регионално сдружение за управление па отпадъците-регион Омуртаг ПРОТОКОЛ от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на от

Общо събрание на Регионално сдружение за управление па отпадъците-регион Омуртаг ПРОТОКОЛ от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на от Общо събрание на Регионално сдружение за управление па отпадъците-регион Омуртаг ПРОТОКОЛ от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Омуртаг Днес, на 15.11.2013 г. от

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ 23 На 26.05.2019 г. в 13:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия Видин при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Промени в състава и броя на членовете на СИК в изборния ден в община Димово.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: /П/ ИРЕНА СОКОЛОВА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л от заседание на Областна комисия по б

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: /П/ ИРЕНА СОКОЛОВА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л от заседание на Областна комисия по б РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: /П/ ИРЕНА СОКОЛОВА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л от заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата Днес, 12 септември

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул.

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, 28.06.2018г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. Св.св. Кирил и Методий 23 от 18.00 часа се проведе

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ   ПО   ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ  И  ТЕХНИКА  –  ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 Първо общото събрание на Сдружение Регионално управление на отпадъците -Добрич" Днес, 08 декември 2014 г, (понеделник), от 15,00 часа в мал

ПРОТОКОЛ 1 Първо общото събрание на Сдружение Регионално управление на отпадъците -Добрич Днес, 08 декември 2014 г, (понеделник), от 15,00 часа в мал ПРОТОКОЛ 1 Първо общото събрание на Сдружение Регионално управление на отпадъците -Добрич" Днес, 08 декември 2014 г, (понеделник), от 15,00 часа в малката заседателна зала на Община град Добрич, се проведе

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа

Подробно