План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

Размер: px
Започни от страница:

Download "План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г"

Препис

1 Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор ( г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г. Тема 1: Привеждане на управлението на човешките ресурси в съответствие със стратегията на организацията. 1. ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЦИД 1.1. Признаване на постиженията и усилията на във вътрешната страница на организацията 1, Изготвяне и утвърждаване на механизъм за признаване на постиженията на Изготвен и утвърден механизъм за признаване на постиженията на Механизъм за признаване на постиженията Директор ЗИП, Директор РИО, подпомагани от фокус група от 4 служители 1.2. Създаване на личен план за развитие на всеки служител и ръководител Изготвяне и утвърждаване на бланка в интранет за признаване на постиженията на 3, Събиране на предложения от всеки служител за неговото развитие Утвърдена бланка в интранет за признаване на постиженията на Събрани предложения от всеки служител за неговото развитие Бланка в интранет бр. предложения Фокус група от 4 служители 1.3. Планиране на начини за нефинансово възнаграждение на (посещение на спортни дейности, културни мероприятия, team building и др.) Изготвяне и утвърждаване на образец на личен план за развитие 3, Провеждане на Изготвяне на анкета за попълване от Изготвен и утвърден образец на личен план за развитие Проведени Изготвена анкета за попълване от Образец на личен план Март среща по 1 анкетна карта Директор АФСДУС, подпомагани от фокусна група от 3 служители Определяне на различни начини за нефинансово възнаграждение Определени различни начини за нефинансово възнаграждение Анализирани резултати от анкета и определени начини

2 1.4. Ежегодно измерване на възприятията на по отношение на постиженията на организацията в отговор на потребностите и очакванията на Утвърждаване на правила 3, Изготвяне на анкета за измерване на възприятията на Провеждане на анкетата Анализ на резултатите от анкетата Утвърдени правила Изготвена анкета Проведена анкета Обработени и анализирани резултати Правилник Май 2018 Измерени възприятия на и идентифициран и области за подобрение Служител Човешки ресурси, подпомагани от фокус група от 3 служители 1.5. Прилагане на съвременни методи за обучение (обучение на място, електронно обучение, взаимообучение между колеги) Идентифициране на възприятията, които показват областите на подобрение 3, Проучване на съществуващите съвременни методи за обучение Определяне на подходящите и възможните методи, които ефективно да се приложат в институцията Идентифицирани възприятия, които показват областите на подобрение Изготвен доклад за съществуващите съвременни методи за обучение Определени подходящи и възможни методи, които ефективно да се приложат в институцията Март 2019 Проучени, определени и проведени съвременни методи за обучение и работна група от 4 служители Изготвяне на годишна програма за обучение с помощта на избраните методи Изготвена годишна програма за обучение с помощта на избраните методи Фиксиране на времето, мястото, начините на обучение, обучители и служители, които ще участват Фиксирано време, място, начини на обучение, обучители и служители, които

3 ще участват. 2. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 2.1. Въвеждане на седмични оперативни за всяка дирекция за определяне на текущите задачи и сроковете им за изпълнение 2.2. Определяне на Ден на отворените врати на те 2.3. Обособяване (където е възможно) на Място за почивка Провеждане на обучения 1, Изготвяне и утвърждаване на правила за оперативни 3, Въвеждане на график за седмични на ниво главен секретар и по Изготвяне на график за определяне на ден на отворените врати по 3, Проучване на възможностите за обособяване на места за почивка Проучване на мнението на Проведени обучения Изготвени и утвърдени правила за оперативни Изготвен график за седмични на ниво главен секретар и по Изготвен график за определяне на ден на отворените врати по Проучени възможности Проведени със Утвърдени правила График за График за дните на отворени врати на те Доклад за възможностите Срещи със по Директор АФСДУС съвместно със в тях подпомаган от Дирекция АФСДУС и 3 служители 2.4. Създаване на механизми за информиране на за извършваните промени, причините и последствията от тях updown Определяне на местата за почивка 1, Информиране на по ключови въпроси, свързани с организацията, промените и последствията чрез: провеждане на работни между ръководството и Определени места за почивка Информиране на по ключови въпроси, свързани с организацията, промените и последствията чрез: провеждане на работни между ръководството и Обособени и оборудвани места Две и група, съставена от 5 служители, представители от всяка дирекция.

4 създаване във вътрешната страница на раздел с достъп до всички служители, в който да се публикуват всички документи, касаещи настъпилите промени създаване във вътрешната страница на раздел с възможност за изказване на мнение и даване на предложения Въвеждане на комуникация между ръководство и служители под формата на тйим билдинг, работни между директори на от различни за споделяне на проблеми, свързани с промените и последствията на поверените им Организиране на събеседвания между ръководство и отделни екипи от служители в случаите на настъпване на промени по съответни дейности създаден във вътрешната страница раздел с достъп до всички служители, в който да се публикуват всички документи, касаещи настъпилите промени създаден във вътрешната страница раздел с възможност за изказване на мнение и даване на предложения Въведена комуникация между ръководство и служители под формата на тйим билдинг, работни между директори на от различни за споделяне на проблеми, свързани с промените и последствията на поверените им Проведени събеседвания между ръководство и отделни екипи от служители в случаите на настъпване на Създаден раздел във вътрешната страница Създаден раздел във вътрешната страница Определен график за Текущо според настъпващите промени

5 промени по съответни дейности Разработване на механизъм за подобряване на координацията и взаимодействието между ръководството и за информиране отгоренадолу Разработване на механизъм за подобряване на координацията и взаимодействието между ръководството и за информиране отгоре надолу. Механизъм за координация отгоре надолу 3. ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА И ДОВЕРИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 3.1. Въвеждане на едномесечно наставничество с определяне на ментори (наставници) за всеки новопостъпил служител с отчитане на постигнатия напредък и определяне на възможностите за бъдещо развитие на потенциала на обучавания служител 3.2. Подкрепа на новите служители, посредством създаване на менторски програми Провеждане на ежегодни общи събрания за представяне на годишния доклад за дейността на центъра. 1, Изготвяне на правила за определяне на ментори по Изготвяне на типови документи за отчитане на постигнатия напредък и възможностите на новопостъпил служител за всяка дирекция 3, Изготвяне на менторски програми съобразени с длъжностните характеристики Проведени годишни общи събрания за представяне на годишния доклад за дейността на центъра Изготвени правила за определяне на ментори по Изготвени типови документи за отчитане на постигнатия напредък и възможностите на новопостъпил служител за всяка дирекция Изготвени менторски програми съобразени с длъжностните характеристики Правила по Типови документи Две менторски програми Директор ЗИП, Директор АПРП и група от 4 служители, представители на двете Директор ЗИП, Директор АПРП и група от 4 служители, представители на 2те

6 3.3. Създаване на Анкетна карта подходящи канали за осъществяване на ефективна вътрешна комуникация down up. 1, Изготвяне на анкета, насочена към за представяне на предложения за създаване на подходящи канали за вътрешна комуникация отдолу нагоре Изготвена анкета, насочена към за представяне на предложения за създаване на подходящи канали за вътрешна комуникация отдолу нагоре Служител Човешки ресурси и фокус група от 3 служители Изготвяне на анализ на анкетите Изготвен анализ на анкетите Анализ Провеждане на със за обсъждане на изготвения анализ Проведени със за обсъждане на изготвения анализ Три 3.4. Създаване на електронна системата за обмяна на информацията между, в случай на необходимост Изготвяне на механизъм за начина на осъществяване на ефективна комуникация отдолу нагоре 4, Идентифициране и структуриране на информацията, подлежаща на електронен обмен Разработване и внедряване на технологични средства за електронен обмен Изготвен механизъм за начина на осъществяване на ефективна комуникация отдолу нагоре Идентифицирана и структурирана информация, подлежаща на електронен обмен Разработени и внедрени технологични средства за електронен обмен Механизъм за осъществяване на комуникация Март 2019 Създадена електронна система за обмяна на информация между, подпомагани от работна група от 5 служители

7 Тема 2: Провеждане на активна информационна и комуникационна политика на НАЦИД в полза на обществото 4. ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪНШНАТА КОМУНИКАЦИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТ Е СТРАНИ 4.1. Ясно дефиниране на ценностите на организацията 4.2. Определяне на график за измерване и анализ на удовлетвореността на ползващите услуги и продукти, предоставяни от институцията Дефиниране и утвърждаване на ценностите на НАЦИД Публикуване на интернет страницата 4, Изготвяне на график за измерване на удовлетвореността Организиране на среща със за уведомяване на утвърдения график Дефинирани и утвърдени ценности на НАЦИД Публикувани ценности на интернет страницата Изготвен график за измерване на удовлетвореността Организирана среща със за уведомяване на утвърдения график Дефинирани, утвърдени и оповестени ценности План график Среща за информиране секретар секретар 4.3. Включване в анкетите за потребителите на въпрос по отношение на достъпността за хора с увреждания 4.4. Оптимизиране на количеството на предоставяните административни услуги Публикуване на утвърдения график в интранет 6, Включване на въпрос в анкетите 9, Извършване на преглед на предлаганите услуги от ръководството на НАЦИД Публикуван график в интранет Включен въпрос в анкетите Извършен преглед на предлаганите услуги от ръководството на НАЦИД. Публикуван график Добавен въпрос в анкета Доклад от прегледа Служител Човешки ресурси Дирекционен съвет Провеждане на дирекционен съвет за вземане на решение за оптимизиране на количеството на предлаганите услуги Проведен дирекционен съвет за вземане на решение за оптимизиране на количеството на предлаганите услуги Дирекционен съвет

8 Извършване на промени във Вътрешните правила за административно обслужване и Хартата на клиента Извършени промени във Вътрешните правила за административно обслужване и Хартата на клиента. Променени вътрешни правила, Актуализирана Харта на клиента Заличаване на определената/ните услуга/и от Регистъра на услугите Заличена/и услуга/и в Регистъра на услугите Извършени промени в интернет страницата на центъра с цел оповестяване на заличените услуги. Заличена/и услуга/и 4.5. Изработване на маркетингова концепция, ориентирана към продуктите и услугите, съобразена с потребностите на заинтересованите страни Извършване на промени в интернет страницата на центъра с цел оповестяване на заличените услуги. 1, Провеждане на Изготвяне на техническо задание за избор на изпълнител за изработване на маркетингова концепция Проведени Изготвено техническо задание за избор на изпълнител за изработване на маркетингова концепция Март 2020 Оповестена промяна в услугите Две Техническо задание Външен изпълнител Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на маркетингова концепция Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на маркетингова концепция Обществена поръчка

9 Изработена маркетингова концепция Изработена маркетингова концепция Маркетингова концепция 4.6. Планиране на ежегодни за обмяна на опит и добри практики с други административни структури Изготвяне на предложения от директорите на за административни структури, с които може да се планират за обмяна на опит Изготвени предложения от директорите на за административни структури, с които може да се планират за обмяна на опит Март 2019 Планирани и трима подпомагащи служители Вземане на решение от ръководството за планиране на с предложени административни структури Вземане на решение от ръководството за планиране на с предложени административни структури 4.7. Осигуряване на възможност за запознаване и споделяне на опит с национални и чужди институции със сходна дейност и прилагане на нови знания Създаване на план за провеждане на ежегодни 2, Проучване на национални и чуждестранни институции със сходна дейност Анализ на идентифицираните институции за определяне на сходствата Създаден на план за провеждане на ежегодни Доклад за наличие на институции със сходна дейност Анализирани и определени сходства Март 2019 Проучени, дефинирани и осигурени възможности за споделяне на опит с национални и чуждестранни институции и трима подпомагащи служители Определяне на институции, подходящи за целта Определени институции, подходящи за целта Анализ на възможностите и необходимите финансови ресурси за обмяна опит и Анализирани възможности и финансови ресурси

10 знания с целевите институции 5. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В НАЦИД 5.1. Подобряване на качеството на предоставяните услуги и намаляване на разходите за тези услуги, чрез осигуряване на електронен достъп до някои от изданията 5.2. Разработване на политика за социална отговорност и включването ѝ в плановете на организацията Дефиниране и осигуряване на възможностите за споделяне на опит и знания 2, Анализ на качеството и разходите за изданията Определяне на изданията, за които може да се осигури електронен достъп Осигуряване на електронен достъп до определените издания 2, Изготвяне на анкета, насочена към за представяне на предложения за включване на НАЦИД в мероприятия със социален ефект Осигурени възможности за споделяне на опит и знания Анализирано качество и разходи Определени издания за електронен достъп Реализиран електронен достъп Изготвена анкета, насочена към за представяне на предложения за включване на НАЦИД в мероприятия със социален ефект Март 2020 Осигурен електронен достъп до определените издания на интернет сайта Разработена политика за социална отговорност и включена в плановете Директор АФСДУС, Директор РИО, Директор ЗИП., Подпомагани от фокус група от 4 служители Провеждане на между ръководството и Проведени между ръководството и Разработване на политика за социална отговорност Разработена политика за социална отговорност

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци

Доклад за резултатите от проучване  и измерване на удовлетвореността на  потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областен управител на област Търговище ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Подробно

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци

Доклад за резултатите от проучване  и измерване на удовлетвореността на  потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областен управител на област Търговище ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ Г Р А Ф И К за седмични оперативни срещи Съгласно чл. 5, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на Национален център за информация и документация

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ... 165 1. Човешки ресурси... 165 2. Информационно обслужване... 167 X. АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Човешки ресурси За да осъществи мисията си и да постигне стратегическите си цели, КРС

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч Проект Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Инструменти за управление на качеството

Подробно

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63>

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63> РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионален инспекторат по образованието гр. Русе ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА РИО - РУСЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РИО - РУСЕ ГЛАВА

Подробно

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

generated pdf

generated pdf В периода 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ Анализът обхваща периода 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. Регистрирани са общо 20 /двадесет/ броя

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол I. Анкетна к

Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол I. Анкетна к Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол I. Анкетна карта - цели и обхват - 2 стр. II. За анкетната карта

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно