РЕЗЕНЦИЯ На дисертационен труд на тема: Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM станции представен от Осман Тургут доктор

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЗЕНЦИЯ На дисертационен труд на тема: Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM станции представен от Осман Тургут доктор"

Препис

1 РЕЗЕНЦИЯ На дисертационен труд на тема: Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM станции представен от Осман Тургут докторант на самостоятелна подготовка към катедра Строителство на сгради и съоръжения на Архитектурен факултет на Варненски свободен университет Черноризец Храбър по докторска програма Техника на безопасността на труда и противопожарна техника От проф. д-р инж. Стефан Терзиев Предложеният дисертационен труд от докторанта Осман Тургут е в обем от 127 страници, с 46 фигури и 2 таблици, като е разработен с въведение, 4 глави, 2 приложения и използвана литература от 154 заглавия на английски, български и турски език, оформен на много добро ниво. 1. Кратки биографични данни: Докторантът Осман Тургут е роден на 1 януари 1966г. в гр. Истанбул, Р. Турция. Завършва бакалавърска степен през 1989г. в Илдиз технически университет, а през 2014г. завършва магистърска степен в Иени Илдиз Университет. Понастоящем работи като експерт в Тюрксел. 2. Актуалност на разработения труд: Темата е актуална и важна, което произтича от огромното приложение и използване на базовите GSM станции в Р. Турция и света от една страна и стремежа за свеждане до минимум на професионалните заболявания и материалните и екологични щети за обществото от друга. Актуалността на темата се обуславя и от необходимостта да се гарантира спазването на правилата и техниките за безопасност чрез повишаване на културата на безопасност на всички служители, ангажирани в дейността на аварийните екипи, обслужващи базовите GSM станции.

2 Цел: Целта е да се изследва културата и климата на безопасност на аварийните екипи, обслужващи базовите GSM станции и културата на безопасност на населението, обитаващо районите на разположение на базовите GSM станции. Задачите, чрез които се постига целта на този труд, са следните: 1. Идентифициране, изследване и анализиране на факторите, влияещи върху културата и климата на безопасност на аварийните екипи, обслужващи базовите GSM станции. 2. Избор и предложение на методи за повишаване културата и подобряване климата на безопасност на аварийните екипи, обслужващи базовите GSM станции. 3. Идентифициране, изследване и анализиране на факторите, влияещи върху културата и климата на безопасност на населението в районите на базовите GSM станции. 4. Избор и предложение на методи за повишаване културата и климата на безопасност на населението в районите на базовите GSM станции. Обект на изследването са: Базовите GSM станции в Р. Турция, които са около бр., като около 65% от тях са разположени върху покривите на сгради. При експлоатацията на базовите GSM станции се цели: качествено обслужване; минимизиране на разходите; осигуряване на техническото поддържане; управление мобилността на абонатите; защита от претоварване на трафика; повишаване продуктивността и гъвкавостта на мрежата. Наред с това приоритетно е и значението на културата и климата на безопасност както на аварийните екипи, така и на населението в районите на базовите станции. Ограничения на изследването: Направените проучвания и изследвания обхващат действащите аварийни екипи и живеещото в районите на GSM станции население в квартал Бешикташ, гр. Истанбул, Р. Турция. Във въведението авторът анализира безопасните условия на труд, които създават предпоставките за пълно физическо, психическо и социално

3 благополучие както на работещите, така и на живеещите в районите на GSM станциите. Анализирани са въпросите на техническата безопасност, опасните производствени фактори, културата на безопасност и климатът на безопасност. В първа глава авторът анализира техническата безопасност на аварийните екипи на базовите GSM станции, като разглежда архитектурата и разположението на базовите станции. Анализирани са авариите и аварийните случаи в базовите станции и факторите, влияещи върху безопасността на труда, дължащи се на средата (физически, микроклимат на средата, химически, биологични, физиологични и психологични) и такива, дължащи се на човека. Глава втора обхваща въпросите, касаещи влиянието на културата и климата на безопасност върху безопасността на аварийните екипи на базовите станции. Третирани са въпросите, свързани с организационната култура и културата на безопасност; контролните дейности по културата на безопасност; факторите за поддържане културата на безопасност; културата на безопасност и ръководството на екипи и модели на културата на безопасност. В трета глава докторантът прави изследване на културата на климата на безопасност на аварийните екипи в базовите GSM станции. Разгледани са: моделът на изследването; целта, хипотезите и задачите на изследването. За измерване на културата на безопасност на аварийните екипи и населението е съставен въпросник с използвани и утвърдени в световен мащаб въпросници: за ценности и практики на културата на безопасност; за оценка културата на безопасност. Извършено е и описание на извадката, като може да се подчертае, че тя е умерено балансирана и представителна. Четвърта глава обхваща анализа и интерпретирането на резултатите от изследването, като данните от проведеното изследване са обработени със статистическата програма IBM SPSS Statistics, версия 23.0, като таблиците от проведените анализи са представени в приложения към дисертационния труд. Отчетено е влиянието на демографските променливи на членовете на аварийните екипи върху културата им на безопасност; влиянието на културата на безопасност на членовете на аварийните екипи; влиянието на позиционните характеристики на членове на аварийните екипи върху културата им на безопасност; влиянието на културата на безопасност в

4 екипа; влиянието на демографските променливи на населението в районите на базовите GSM станции върху културата му на безопасност. Направени са обобщения и изводи, които напълно подкрепям. Автореферат Авторефератът отразява всички основни части на дисертационния труд, отговаря на изискванията и дава възможност ясно да се покажат научноприложните и приложни приноси на работата. 3. Степен на познаване състоянието на проблема Докторантът отлично е запознат със състоянието на проблема в Р Турция и Европейския съюз. 4. Научни, научно-приложни и приложни приноси на дисертацията Съгласен съм с научно-приложните (3бр.) и приложните (3бр.) приноси, посочени от докторанта. 5. Преценка на публикациите по темата на дисертацията: Докторантът Осман Тургут е представил две публикации по темата, една в съавторство с научния си ръководител и една самостоятелна, изнесени на международни научни конференции. Те отразяват отделни моменти от дисертацията и по този начин са апробирани съществени части от нея преди зашитата й. Специалистите са имали възможност да се запознаят с изследванията, изводите и препоръките на автора. Тази дейност оценявам като изцяло положителна и приемам, че публикациите са лично дело на докторанта. 6. Мнения, препоръки и забележки: Дисертационният труд е структуриран правилно, като целта и задачите на дисертацията са коректно дефинирани, обектът, предметът и границите на изследването са определени правилно. Графичното оформление на труда и автореферата е много добро, като в текстовата част са налице правописни и стилови грешки. Считам, че дисертацията и авторефератът са разработени професионално, на високо ниво, с използване на сериозен статистически апарат, в нужния обем и необходимото качество.

5 7. Заключение: Най-отговорно считам, че предоставения дисертационен труд и авторефератът са разработени на високо ниво, с нужното качество и в достатъчен обем и отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Р България ЗРАСРБ ( ДВ, бр. 38 от г., изм. ДВ, бр. 81 от г. и изм. ДВ, бр. 101 от г), Правилника към него и Инструкция 6 за академичния състав на ВСУ Черноризец Храбър. Гореизложеното ми дава основание да предложа на уважаемите членове на научното жури да присъдят на Осман Торгут образователната и научна степен доктор г. гр. Варна Рецензент: /проф. д-р инж. Стефан Терзиев/

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия в Република Турция,

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р инж. Нели Димитрова Тризлова за дисертационен труд на тема: Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р инж. Нели Димитрова Тризлова за дисертационен труд на тема: Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM СТАНОВИЩЕ от доц. д-р инж. Нели Димитрова Тризлова за дисертационен труд на тема: Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM станции за придобиване на образователна и научна степен

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР по докторска програма Техника на безопасността на труда и про

РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР по докторска програма Техника на безопасността на труда и про РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР по докторска програма Техника на безопасността на труда и противопожарна техника Автор на дисертационния труд: маг.

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" Професионално направление 5.7. Архитектура, строите

С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен Доктор Професионално направление 5.7. Архитектура, строите С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, докторска програма: Техника на безопасността

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТСКА РЕЧ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Научна специалност: Информатика

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.н. Вяра Красимирова Славянска, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив, на дисертационен труд за присъждане на

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.н. Вяра Красимирова Славянска, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив, на дисертационен труд за присъждане на РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.н. Вяра Красимирова Славянска, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив, на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 'доктор ' по професионално

Подробно

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисертационния труд: Автоматизирана система за оценка на

Подробно

Microsoft Word - Stanovishte_BG_AlmagulNurgalieva

Microsoft Word - Stanovishte_BG_AlmagulNurgalieva СТАНОВИЩE от проф. д-р. Алмагул Шaймуратовна Нургалиева, зам.ректор по учебна работа, Академия Кокше член на научно жури, назначено със заповед 2329/11.06.2013г. на Ректора на ВСУ за дисертационния труд

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Kaloyan_Ivanov

Microsoft Word - Recenzia_Kaloyan_Ivanov СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА КЛИМАТОЛОГИЯ, ХИДРОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ Бул. Цар Освободител 15, София 1504 РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за получаване на

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

-.docx

-.docx СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, дмн, Ръководител катедрa Лицево-челюстна хирургия при МУ- ФДМ- Пловдив, специалист по Орална хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Обща дентална медицина,

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EDE020C4D220D02E20C4E8ECE8F2F0EEE2E0202D20C22ECAEEEBE5E22E646F6378>

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EDE020C4D220D02E20C4E8ECE8F2F0EEE2E0202D20C22ECAEEEBE5E22E646F6378> РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Росица Филчева Димитрова Тема на дисертационния труд: Изследване на вълнови

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно