ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ И ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА)

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ И ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА)"

Препис

1 ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ И ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА) Националният статистически институт осигурява данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на данни е Националната библиотека Св. св. Кирил и Методий, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО. Издадени книги и брошури през 2012 година През 2012 г. са издадени книги с тираж хил. и брошури с тираж 882 хиляди. 1. Издадени книги и брошури през 2012 година Заглавия - бр. Тираж - хил. Общо Нови издания Препечатани издания С уникалния 10-значен идентификационен код ISBN (Международен стандартен книжен номер) през 2012 г. са регистрирани книги и 723 брошури, или 82.9% от всички издания, което улеснява ползването им в чужбина. 1

2 Фиг. 1. Издадени заглавия книги и брошури и среден тираж на една книга и брошура за периода година Брой Брой Заглавия - лява скала Среден тираж - дясна скала Средният тираж и общият брой на издадените книги и брошури се променят динамично през годините. За периода г. е регистрирано увеличение в общия брой на издадените заглавия книги и брошури с 37.3%, докато средният тираж намалява от 933 за 2002 г. на 603 за 2012 г., или с 35.4%. Разпределението на книгите и брошурите според признака Предназначение на литературата 1 е основна характеристика на изданията, отразяваща разпределението им по тематични области. 1 Класификационна група за разпределение на книгите и брошурите. 2

3 Фиг. 2. Издадени заглавия книги и брошури по Предназначение на литературата през 2012 година 8.4% 11.3% 14.2% Научна литература Популярна литература 17.7% Учебна литература 26.3% Художествена литература за възрастни Литература за деца и юноши 22.1% Други През 2012 г. с най-голям относителен дял са заглавията в разделите: художествена литература за възрастни (26.3%), учебна литература (22.1%) и популярна литература (17.7%). Относителният дял на тиража на художествената литература за възрастни е 22.3%, на учебната литература %, на популярната литература % от цялата издадена продукция. Научната литература включва заглавия с тираж 358 хил., което представлява 14.2% от всички издания и 7.2% от общия тираж. Броят на издадените книги с детско-юношеска тематика е 694 с тираж 929 хиляди. От тях детската художествена литература включва 436 заглавия с тираж 473 хил. екземпляра, или 5.3% от цялата издадена продукция и 9.5% от общия тираж. През 2012 г. заглавията на оригиналната литература са 6 089, или 73.7% от общо издадените книги и брошури. Делът на тиража на този вид литература е 60.0%. Относителният дял на преводните издания през 2012 г. е 26.3% (2 174 заглавия) от издадените книги и брошури, а делът на тиража е 40.0%. 3

4 Фиг. 3. Издадени заглавия преводна литература по език на оригинала за 2012 година 13.6% 3.2% Български 5.8% Английски Испански 9.8% 8.0% 1.8% 2.2% 55.6% Италиански Немски Руски Френски Други От тиража на цялата издадена преводна литература (1 994 хил.) с най-висок относителен дял са преведените заглавия от английски език % (1 358 хил.). Следват преведените издания от немски език - 6.1% (122 хил.), от руски - 5.8% (116 хил.), от френски - 4.4% (87 хил.), и от испански - 2.4% ( 48 хиляди). В регионален аспект най-много книги са издадени в област София (столица), като относителният дял на издадените заглавия (книги и брошури) е 68.3% от общо издадените в страната, а тиражът %. Следват областите Пловдив с 6.5% от всички издадени заглавия и тираж 8.1% от общия тираж и Варна съответно - с 4.6 и 5.9%. Издадени продължаващи издания (вестници и периодика) През 2012 г. са издадени 354 вестника с годишен тираж хил., или 51 броя годишно на човек от населението, колкото и през 2011 година. Спрямо предходната година заглавията (самостоятелни издания, отпечатани като една или повече физически единици) на вестниците намаляват с 4.1% (15 заглавия по-малко), докато тиражът се увеличава с 0.4% (1 549 хил. повече). 4

5 Фиг. 4. Издадени вестници по заглавия и годишен тираж за година Брой Хиляди Заглавия - лява скала Годишен тираж - дясна скала През 2012 г. са издадени 57 всекидневника в тираж хиляди. Заглавията на всекидневниците формират 16.1% от всички издавани вестници, а тиражът им е 61.4% от общия тираж. В сравнение с 2011 г. броят на заглавията намалява с 5, а тиражът - с хиляди. Издадените заглавия на седмичнитe вестници през 2012 г. са 155, което е с 2 по-малко спрямо предходната година. Относителният дял на тиража на седмичните вестници през 2012 г. е 33.8% от годишния тираж на всички вестници - увеличение с 0.1 процентни пункта (862 бр. повече) спрямо 2011 година. Разпределението на изданията според признака Предназначение 2 дава информация за групирането им по тематични области: издания за широката публика и специализирани издания. Към изданията за широката публика с най-голям относителен дял са Политически, философски, религиозни и културни издания % (190 заглавия) от всички издания. Годишният им тираж е хил., или 46.2% от тиража на всички вестници. Следват Издания за туризъм, пътешествия, развлечения и спорт съответно с 3.4% (12 заглавия) и тираж хил., или 3.4% от всички издадени вестници. Другите издания за широката публика заемат 15.8% (56 заглавия) от всички заглавия, а тиражът им е хил., или 39.1% от цялата издадена продукция. От специализираните издания с най-голям относителен дял са Професионалните издания % (43 заглавия) с тираж хил., или 6.0% от тиража на всички издадени вестници. Следват ги Изданията на фирми, търговски дружества и други - съответно 3.7% (13 заглавия) с тираж хил., или 1.0% от общия тираж. 2 Класификационна група за разпределение на продължаващите издания. 5

6 Фиг. 5. Издадени вестници (заглавия и тираж) през 2012 година по области По брой на издаваните вестници през 2012 г. водещата административно-териториална област е София (столица) заглавия (с 1 по-малко спрямо 2011 г.). Делът на заглавията е 51.1% от всички издадени заглавия вестници в страната, което е с 1.8 процентни пункта повече в сравнение с предходната година. С толкова се увеличава и тиражът на издаваните в столицата вестници (от 88.7% за 2011 г. на 90.5% през 2012 г.). Относителният дял на вестниците, издавани на български език през 2012 г., е 96.9%, или с 1 процентен пункт повече от 2011 година. На чужди езици през 2012 г. са издадени 11 вестника: 4 на английски, 3 на турски, 2 на руски и по 1 на немски и румънски език. 6

7 През 2012 г. са издадени 517 заглавия списания и 118 бюлетина, като в сравнение с 2011 г. списанията намаляват със 7.5% (42 броя), а бюлетините се увеличават с 8.3% (9 броя). Годишният тираж на списанията ( хил.) през 2012 г. в сравнение с 2011 г. намалява с 11.4%, а на бюлетините (1 776 хил.) - с 43.1%. 2. Издадени списания и бюлетини (продължаващи издания) по предназначение през 2012 година Заглавия - бр. Тираж - хил. годишен еднократен Общо За широката публика в това число: Политически, философски, религиозни и културни издания Издания за жени, за мъже, семейни издания Издания за туризъм, пътешествия, развлечения и спорт Издания за младежи и деца Специализирани издания в това число: Професионални издания Издания на съюзи, асоциации, фондации През 2012 г. са издадени 60 списания и бюлетини на чужди езици с годишен тираж 490 хил., като най-многобройни са изданията на английски език - 48 заглавия с тираж 439 хил., следвани от изданията на турски - 35 с тираж 35 хил., на руски - 2 с тираж 9 хил., на италиански - 1 с тираж 4 хил., и други. Най-висок е относителният дял на заглавията на списанията, излизащи от 1 до 4 пъти годишно % (312 заглавия) от всички издадени списания с тираж хил., следвани от списанията, излизащи веднъж месечно % (191 заглавия) с тираж хиляди. През 2012 г. са издадени 99 броя периодични сборника с тираж 58 хил., като в сравнение с 2011 г. броят им се увеличава с 11.2%, а тиражът - с 9.4%. 7

8 Методологични бележки Изследване на издателската дейност се провежда годишно и обхваща дейността на държавните и частните издателства и редакции. В броя на книгите и брошурите не се включват изданията с тясноведомствено предназначение, с временен и рекламен характер, с тираж по-малък от 100 екземпляра и обем помалък от четири страници. Брошура е непериодично печатно издание с най-малко пет, но с не повече от 48 страници, издадено в страната, и е на разположение на обществеността. Книга е непериодично излизащ печатен документ с най-малко 49 страници, издаден в страната, и е на разположение на обществеността. Заглавие - дума или съвкупност от думи, отбелязани обикновено върху документа, за да може да се използват за неговото идентифициране, и често (но невинаги) го отличават от други документи. Том - физическа единица на печатен документ, която съдържа определен брой страници, обединени в една подвързия, и съставлява едно цяло или част от една съвкупност. Тираж е общият брой на екземплярите, отпечатани от едно заглавие. Продължаващо издание (серия) Документ в печатна или непечатна форма, който се публикува в последователни части, обикновено с цифрово или хронологично означаване и без предварително ограничение на продължителността на изданието независимо от неговата периодичност. Вестник е листово издание, което съдържа новини за текущи събития, предизвикващи специален или общ интерес, отделните части на което са регистрирани хронологически или в числа, и обикновено излиза поне един път в седмицата. Списание е продължаващо издание, което се публикува под едно и също заглавие на редовни или нередовни интервали, за неограничено време; отделните броеве са последователно номерирани или датирани. Бюлетин е издание (във вид на брошура или листовка), което съдържа кратки официални и служебни материали (нормативни, информационни), отнасящи се до дейността на издаващото учреждение или организация. Периодичен сборник е издание, което съдържа научни статии, научни съобщения и други, публикувано обикновено от името на научна институция. Годишен тираж на периодичното издание е общото количество на екземплярите на всички излизания на едно заглавие за една година. Еднократен тираж е средният тираж от тиражите на всички излизания на едно заглавие за година. От 2012 г. се прилага нова класификационна група - Предназначение на литературата (за продължаващите издания). Повече информация и данни за издателската дейност могат да бъдат намерени в интернет страницата на НСИ: 8

9 Приложение Издадени вестници по периодичност Таблица 1 Периодичност заглавия - бр годишен еднократен заглавия - тираж - тираж - бр. хил. хил. годишен тираж - хил. еднократен тираж - хил. Общо Ежедневници Излизащи 2-3 пъти седмично Излизащи един път седмично Излизащи по-малко от един път седмично Издадени книги и брошури по теми 1 през 2012 година Таблица 2 Книги Брошури Издания с ISBN - Десетична класификация (теми) брой заглавия - тираж - заглавия - тираж - книги брошури бр. хил. бр. хил. Общо Общ отдел Философия, психология Религия Обществени науки Езикознание Естествени науки и математика Техника. Медицина. Приложни науки Изкуство и развлечения Литература География/История Десетична класификация - национален вариант, съответстващ на класификацията на ЮНЕСКО. 9

Издателска дейност през 2018 година (издадени книги и брошури и продължаващи издания)

Издателска дейност през 2018 година (издадени книги и брошури и продължаващи издания) ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ И ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ) Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания

Подробно

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината,

Подробно

Основни данни за културата в Република България през 2015 година

Основни данни за културата в Република България през 2015 година ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината,

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 203 II. 203 III.203 IV. 203 V. 203 VI. 203 VII. 203 VIII. 203 IX. 203 X. 203 XI. 203 XII. 203 I. 204 II. 204 III. 204 IV. 204 V. 204 VI. 204 VII. 204 VIII. 204 IX. 204 X. 204 XI. 204 XII. 204 I. 205

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ МАРТ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2019 г. са 478.3 хил. (табл. 1 от приложението), или с 3.5%

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА 697 По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2019 г. са 620.8 хил. (табл. 1 от приложението), или с 2.4%

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2015 г. са 450.9 хил. (табл. 1 от приложението),

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮНИ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2019 г. са 717.1 хил. (табл. 1 от приложението), или с 5.9% над

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2019 г. са 779.5 хил. (табл. 1 от приложението), или със 7.2%

Подробно

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2017 г. са 665.7 хил. (табл. 1 от приложението), или с 15.3%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2018 г. са 633.4 хил. (табл. 1 от приложението),

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2016 г. са 577.2 хил. (табл. 1 от приложението), или с 9.2% над

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2018 г. са 426.3 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2018 г. са 478.4 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2016 г. са 466.3 хил. (табл. 1 от приложението), или с 26.2%

Подробно

NSI

NSI ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА 1. Основни показатели за икономическата активност и заетостта на населението на възраст 15-64 навършени години

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2016 г. са 404.0 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2017 г. са 366.8 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2017 г. са 369.5 хил. (табл. 1 от приложението), или с

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 763 752 761 760 750 773 792 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 843 844 832 844 832 847 858 861 872 870 956 980 977 943 По предварителни данни на

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през първото на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОДЕЛ САИСИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУНА РАБОНА ЗАПЛАА В ОБЛАС ПЛЕВЕН ПРЕЗ РЕОО РИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА (ПРЕДВАРИЕЛНИ

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през второто на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА През 2012 г. икономически активните лица на възраст 15-64 навършени години са 3 303.9 хил., или 67.1% от населението на същата възраст.

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 218 ГОДИНА Към 31 декември 218 г. населението на Софийска област е 229 41 души, което представлява 1.9% от населението на Югозападен район и 3.3%

Подробно

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистически институт на България Данни от ноември 2015 г. Настоящата

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 БРОЙ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31.12.2016 г. населението на област Стара Загора е 321 377 души,

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2011 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2011 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2011 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2011 г. са 398.0 хил., или с 4.8% повече в сравнение с

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2015 г. населението на област Добрич е 180 601 души, което представлява

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2010 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2010 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2010 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2010 г. са 355.9 хил., или с 31.9% помалко в сравнение с юли

Подробно

337 OPOMBA O SISTEMSKIH ZAHTEVAH (ELEKTRONSKI VIRI)

337 OPOMBA O SISTEMSKIH ZAHTEVAH (ELEKTRONSKI VIRI) COMARC/B F.8 F.8 Полета/подполета с ниво на задължителност за определено библиографско ниво Тази таблица съдържа данни за задължителността на полетата/подполетата ( о данните са задължителни; р - данните

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Добрич е 173 831 души, което представлява

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК Текуща демографска ситуация в областта през 2015 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Намалява абсолютният брой на живородените

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2017 г. населението на област Добрич е 176 145 души, което представлява

Подробно

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2018 VIII.2018 IX.2018 X.2018 XI.2018 XII.2018 771 769

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Демографска ситуация в областта през 2018 година: Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; Задълбочава се дисбалансът

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2010 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2010 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2010 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2010 г. са 379.7 хил., или с 30.6% по-малко в сравнение

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2010 г. са 354.8 хил., или с 21.4% по-малко в сравнение

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА) Към 31 декември 2018 г. населението на област София (столица) е 1 328 120 души, което представлява 19.0% от населението на България.

Подробно

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2011 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 429.6 млн. лв., или с 1.9% повече в сравнение

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Русе възлиза на 218 556 души, което представлява 3.1% от общия

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Доходи на домакинствата През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Благоевград е 4 461

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В демографското развитие на област Кърджали се наблюдават идентични с тези за страната, тенденции: продължаващо намаление и застаряване

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Увеличава се абсолютният

Подробно