ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 25 от г. РЕШЕНИЕ 272 На основание чл. 21, ал.2

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 25 от г. РЕШЕНИЕ 272 На основание чл. 21, ал.2"

Препис

1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 25 от г. РЕШЕНИЕ 272 На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, чл. 39 и чл.94, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за публичните финанси, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕ ШИ: 1. Приема числеността на персонала за 2017 година, както следва: За дейностите държавна отговорност бр. За дейностите общинска отговорност бр. За дофинансиране на държавните дейности бр. 2. Разпределя преходния остатък от 2016 година както следва: 2.1. За финансиране на държавни дейности лв. /Разпределени по дейности съгласно Приложение 1/ в това число закв лв За местни дейности лв. в това число закв...0 лв. 3. Определя второстепенни разпоредители съгласно Приложение Приема бюджета на Община Исперих за 2017 година както следва: 4.1.По приходната част лв. /Разпределени по параграфи съгласно Приложения 2 и 10 / в т.ч.: приходи с държавен характер лв обща субсидия по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017г лв преходен остатък лв в т. число по проекти, финансирани от ЕС лв собствени приходи и възстановени безлихвени заеми лв предоставени трансфери...( ) лв чужди средства от други лица...(-2 388)лв приходи с общински характер лв имуществени и други данъци лв неданъчни приходи лв обща изравнителна субсидия лв за зимно поддържане лв целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности лв преходен остатък лв.

2 временни безлихвени заеми лв временна финансова помощ лв трансфери между бюджетни сметки лв трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки лв трансфери от / за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма лв дългосрочни заеми лв друго финансиране лв По разходната част, в т. ч. : /Разпределени по параграфи съгласно Приложения 3:9,11:20/ лв. в т.ч.за Държавни дейности разпределени по функции и дейности лв. /съгласно приложения 3:9/ в т.ч. Бюджет на читалища по Приложение 8в лв. в т.ч.: Бюджет на второстепенни разпоредители лв. както следва: Дом за деца "Лудогорие" лв. Комплекс за социални услуги Лудогорие" лв. Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания лв. Дневен център за деца и/или възрастни с увреждания лв. Исторически музей лв. Км.Подайва лв. Км. Свещари лв. Училища- 8 броя лв. Детски градини - 4 броя лв Общински дейности разпределени по функции и дейности / съгласно приложения 11-19/ лв. от които: Бюджет на второстепенни разпоредители лв. както следва: Км. Подайва лв. Км. Свещари лв. Детски градини - 4 броя лв Държавни дейности, дофинансирани с общински приходи разпределени по функции и дейности / съгласно приложения 20, 20а и 20б/ лв. от които: Бюджет на второстепенни разпоредители лв. Исторически музей лв. Училища- 2 броя лв. Детски градини - 3 броя лв Бюджетно салдо ( Дефицит / Излишък ) лв Финансиране на дефицит лв. 5. Приема списъка за капиталови разходи /Приложение 22/ лв. 6. Приема списъка на капиталовите разходи финансирани чрез "Постъпления от продажба на общински нефинансови активи" (Приложение 22а лв. 7. Определя годишен фонд работна заплата с месечно разпределение /Приложение 21, 21а /

3 8. Приема първоначален бюджет на Община Исперих по Приложение Приема следните лимити за разходи: 9.1.Социално-битови разходи на персонала в размер до 3% от начислените трудови разходи. 9.2.Разходи за погребения в дейност "Обредни домове и зали" в размер на лв. за починали жители на общината без близки, роднини и бездомни. 9.3.Разходи за награди лв. За първо място на европейски, световни и олимпийски първенства (до 1000 лв. на човек) ; За второ място на европейски, световни и олимпийски първенства (до 700 лв. на човек) ; За трето място на европейски, световни и олимпийски първенства (до 500 лв. на човек) ; Други награди (до 500 лв. на човек) 9.4.Разходи за подпомагане на социално слаби семейства лв. (до 200 лв. на семейство), както следва: Съгласно Решения на Постоянната комисия по Социални дейности и здравеопазване" към Общински съвет - Исперих лв; Съгласно Заповеди на Кмета на община Исперих лв; 9.5.Посрещане на гости и представителни лв. в т.ч. 700 лв. за председателя на Общински съвет - Исперих, и лв. за кмета на Община Исперих. 9.6.Разход и за спортни клубове за спортна дейност лв. (Съгласно Решения на Общински съвет - Исперих). 9.7.Разходи за религиозни храмове лв Разходи за пенсионерски клубове - до 400 лв. 10. Утвърждава списъка на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по чл. 39 ал.(2) от ПМС 374 от г. /Приложение 24/ 11. Разходите по т. 10 обезпечават транспорта от местоживеенето до местоработата и обратно, след представяне на необходимите разходооправдателни документи. 12. Дава съгласие за предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет в рамките на бюджетната година за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет. 13. Дава съгласие за ползване на безлихвени заеми от Централния Бюджет във връзка с разходи по одобрени проекти по ПРСР преди получаване на междинните и окончателни плащания от управляващия орган. 14. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени по бюджета съгласно чл.125 от Закона за публичните финанси: В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

4 15. Одобрява размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2017 г. и размера на просрочените вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година, както следва: - Просрочени задължения от 2016г., които ще бъдат разплатени през 2017г лв. (в т. ч на ВРБ лв) - Просрочени вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година лв. Приема План - график за обслужване на просрочени задължения за 2017 г. (Приложения 25, 25а-25е). 16. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за СЕС, ДЕС и ДМП в размер на ( лв.) /Приложение 26/, в т.ч: - по ОП Развитие на човешките ресурси" лв. / Приложение 26 а / - по ОП Регионално развитие" лв./ Приложение 26 б / - по ОП Наука и образование за интелигентен растеж" лв)./ Приложение 26в/ - по ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" лв. /Приложение 26г / - по Схема за единно плащане на площ (СЕПП) лв./ Приложение 26д / 17. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода г. / Приложение 27 / 18. Определя максимален размер на дълга, както следва: Максимален размер на новия общински дълг за 2017 г лв Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2017 г. - 0 лв Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2017 г. в размер на лв. 19. Определя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2017 г. в размер на лв. 20. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат да бъдат поети през 2017 г. в размер на лв. 21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проектобюджет Утвърждава приоритетите, по които се изразходват общинските приходи: заплати, вноски за осигурителни плащания и издръжка. Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния управител на област Разград седем дневен срок от приемането му. Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

5 РЕШЕНИЕ 273 На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23 във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Насоки за кандидатстване по процедура BG16M1OP "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда г.", утвърдени със Заповед РД-ОП-108/ г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда г.", Общински съвет Исперих РЕШИ: 1. Възлага на Кмета на Община Исперих да подпише споразумение за партньорство между всички общини, включени в Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград", за които се допуска да подадат едно общо проектно предложение по процедура BG16M1OP "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда г.", като споразумението бъде съобразено с Насоките за кандидатстване по посочената процедура. 2.Община Исперих в партньорство с общините Разград, Завет, Кубрат, Лозница, Самуил и Цар Калоян, да кандидатства с едно проектно предложение по процедура BG16M1OP "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда г.". 3.Поема ангажимент Община Исперих да не се присъединява към друго регионално сдружение за управление на отпадъците за срока на изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за проекта по процедура BG16M1OP "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда г.". 4.Със средствата от внесените отчисления по реда на чл. 64, ал.4 от Закона за управление на отпадъците в РИОСВ - Русе да се покриват съответния дял на Община Исперих от: 4.1. първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от Оперативна програма "Околна среда г."; 4.2. допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от Оперативна програма "Околна среда г.", включително собствения принос по проекта; 4.3. недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта. 5.Поема ангажимент изградените със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, да бъде общинска собственост. 6.Поема ангажимент за изградените със средства по процедурата всяка конкретна инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране да бъде съсобственост на всички общини, чиито отпадъци ще се третират в нея. Преди въвеждането й в експлоатацията ще се извърши дялово прехвърляне на

6 собствеността на общините, участващи в Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград". 7.Изградената по проекта съпътстваща инфраструктура за съответните инсталации на проекта, намиращи се на територията на община Исперих, е единствено собственост на Община Исперих. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, на Кмета на Община Разград и Областния управител на Област Разград в 7/седем/ дневен срок от приемането му. Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на АПК пред Административния съд - Разград. Адв. Даниел Димитров Председател на Общински съвет Исперих

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от 01.02.2018г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, чл. 52, ал.1

Подробно

Microsoft Word - Copy of 2

Microsoft Word - Copy of 2 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 на Столичния общински съвет

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ Докладна записка относно: Приемане бюджета на Община Любимец за 2019г. Докл.: инж. Анастас Анастасов Кмет на Община Любимец Р Е Ш Е Н И Е 446 на ОбС, прието с протокол

Подробно

reshenie

reshenie РЕШЕНИЕ 33 28.01.2016 г. Общински съвет Чирпан Предвид предложение за решение вх. 036 / 11.01.2016 г., внесена от Кичка Петкова кмет на община Чирпан, Общински съвет - Чирпан РЕШИ: На основание чл. 21,

Подробно

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.03.2014 г. Към 31.03.2014 г. приходите по бюджета на

Подробно

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 2017 Г. КЪМ 31.03.2017 Г. 1 2 3 4 5 6 7 5

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls Община Силистра Приложение ОБЩО ПРИХОДИ по А на Община Силистра 207г. І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 206г. 207г. Данък върху доходите на физически лица 0-00 82 000 20 000 Окончателен годишен / Патентен /

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 9 на Столичния общински

Подробно

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ 1/01.02.2018 ГОДИНА ОТ РЕДОВНО

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към 31.1.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 460 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

B1_2017_09_4600_DES.xls

B1_2017_09_4600_DES.xls ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 30.9.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за

Подробно

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата НАИМЕНОВАНИЕ 2016 г. 2017 г. % 4/3 1 2 3 4 5 IV. НИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 46 976 617 42 950 858 91,4% ТРАНСФЕРИ М/У А НА НАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО) 3100 43 299

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към 30.6.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към 31.10.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към 30.6.2018 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 565 359 (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар код по ЕБК: 6901

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ 2/27.01.2017 ГОДИНА ОТ РЕДОВНО

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към 31.1.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към 28.2.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 131 198 150 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов година 217 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2019 г. приходи - общо местни и държавни дейности 6es преходни остатъци от 2018 г. ПОКАЗАТЕЛИ Проекто - Бюджет 20

ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2019 г. приходи - общо местни и държавни дейности 6es преходни остатъци от 2018 г. ПОКАЗАТЕЛИ Проекто - Бюджет 20 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2019 г. приходи - общо местни и държавни дейности 6es преходни остатъци от 2018 г. ПОКАЗАТЕЛИ Проекто - Бюджет 2019 г. N А ~ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 1. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 01

Подробно

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; РЕГИОНА

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   РЕГИОНА ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

Microsoft Word - Copy of 258

Microsoft Word - Copy of 258 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 5 8 на Столичния общински

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 28.2.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за ядрено регулиране код по ЕБК: 4600 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 31.12.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 30.6.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 31.3.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ 9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133, site: П

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ 9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,  site:   П ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Крушари за 2010 година. След направените изказвания и предложения на основание

Подробно