Microsoft Word - 01_r066.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - 01_r066.doc"

Препис

1 стр. 1 СПОГОДБА 28 Септември 1988 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, И НА УСЛОВИЯТА ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ, ИЗДАВАНИ НА ОСНОВАТА НА ТЕЗИ ПРЕДПИСАНИЯ * (Преработката 2, включваща поправки влезли в сила на 16 октомври 1995г.) Добавка 65: Правило 66 Дата на влизане в сила като приложение към Спогодбата: 1 Декември 1986 г. ЕДИННИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ГОЛЯМА ПЪТНИКОВМЕСТИМОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГОРНАТА ЧАСТ НА КАРОСЕРИЯТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ * Предишно заглавие на Спогодбата Спогодба относно приемане на еднакви условия за одобрявяне и взаимно признаване на одобрения на оборудване и части на моторни превозни средства, приета в Женева на 20 март 1958г.

2 стр. 2 Правило 66 Единни условия относно одобряване на превозни средства с голяма пътниковместимост по отношение на горната част на каросерията ПРАВИЛО страница 1. Област на приложение Определения Заявление за одобряване Одобряване Основни спецификации и изисквания Методи за изпитване Остатъчно пространство Интерпретация на резултатите от изпитванията Изменение и разширяване на одобряването на типа превозни средства Съответствие на продукцията Санкции за несъответствие на продукцията Окончателно прекратяване на производството...8 ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 - Съобщение относно издаване на одобряването, разширение на одобряването, отказ на одобряването, отнемане на одобряването, окончателно прекратяване на производството на тип превозно средство по отношение на горната част на каросерията съгласувано с правило 66. Приложение 2 - Класификация на маркировката за одобряване Приложение 3 - Изпитване на преобръщане на цялото превозно средство Приложение 4 - Изпитване на преобръщане на части от каросерията на превозното средство Приложение 5 - Изпитване на удар на отделните части на каросерията на превозното средство Приложение 6 - Проверка на якостта на горната част на каросерията чрез изчисления Правило 66 Единни условия относно одобряване на превозни средства с голяма пътниковместимост по отношение на горната част на каросерията 1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ Това правило се отнася към едноетажни превозни средства предназначени за превоз на повече от 16 пътника, независимо дали са седящи или правостоящи. В броя на пътниците не влизат водача и обслужващия персонал. 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2.1. "Одобряване на превозно средство" е одобряване на тип превозно средство по отношение на конструктивните особености описани в това правило; 2.2. "Тип превозно средство" е категория от превозни средства, които не се различават съществено по отношение на конструктивните особености описани в това правило; 2.3. "Отделение за пътници" е пространството предвидено за употреба от пътниците, с изключение всяко пространство заето от закрепено оборудване, като: барове, кухни или тоалетни;

3 2.4. "Отделение за водача" е пространството планирано само за използване от водача включващо: мястото на водача, кормилното колело, уредите за управление, ситемите и други приспособления необходими за управление на превозното средство; 2.5 "Маса на ненатоварено превозно средство" (МНПС) (kg) - означава масата на превозното средство в експлоатационна готовност, свободно от пътници, но натоварено допълнително със 75 kg за масата на водача, масата на горивото съответстващо на 90% от капацитета на резервоара определен от производителя, течностите от охладителната и мазилна уредби, инструментите и резервното колело, ако има; 2.6. "Остатъчно пространство" е пространството, което трябва да бъде запазено в отделението за пътниците, по време и след като конструкцията е била подложена, на което и да е от изпитванията описани в т. 8 от това правило; 2.7. "Горна част от каросерията" са тези елементи от конструкцията, които допринасят за усилване на превозното средство в случай на преобръщане "Част от каросерията" е елемент, който съдържа най-малко две вертикални колони от всяка страна представляваща елемент или елемент от конструкцията на превозното средство; 2.9. "Пълна енергия" е приетата енергия, която трябва да бъде погълната от цялата конструкция на превозното средство. Тя може да бъде определена както е показано в приложение 1 на допълнение 5 към това правило. 3. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ 3.1. Заявлението за одобряването на типа превозно средство по отношение на якостта на горната част от каросерията се подава от производителя или от упълномощен представител Ще бъде приджужено от три копия на пълната документация, която включва следните данни: подробно описание на горната част на каросерията на типа превозно средство, с нейните размери, профил, съставни материали, закрепване за рамата; чертежи на превозното средство и тези елементи от вътрешното му оборудване, които имат влияние върху горната част на каросерията или на остатъчното пространство; данни за: масата на ненатоварено превозно средство (kg) (В случай на съчленен автобус тази информация да се дава отделно за всяка от частите); масата на ненатоварено превозно средство на всеки мост (kg) положението на центъра на тежестта на ненатоварено превозно средство в надлъжно, напречно и вертикално направление; максимално разстояние между осевите линии на местата на пътниците; 3.3. Напълно комплектовано превозно средство или един или повече елементи на горната част от каросерията за представителното за типа превозно средство, на техническата служба отговорна за изпитванията за одобряване (освен ако одобряването няма да се извършва чрез изчисления. В такъв случай изчисленията трябва да бъдат предоставени на техническата служба) Компетентните органи трябва да потвърдят съществуването на задоволителни мерки за осигуряване на съответен ефективен контрол на производството преди типовото одобряване да е прието. 4. ОДОБРЯВАНЕ 4.1. Ако превозното средство предадено за одобряване по отношение на това правило отговаря на изискванията на т. 5, да бъде дадено одобряване на този тип превозно средство Номерът на одобреното превозно средство се определя за всеки тип. Неговите първи две цифри (в момента 00 за правило в първоначалната му форма) да показват реда на измененията включени в повечето главни поправки направени в правилото до момента на изпитването. Договарящата страна не трябва да използва същия номер за друг тип превозно средство, както е определено. стр. 3

4 4.3. Съобщение за одобряване, отказ или разширение на одобряването на типа превозно средство в съответствие с това правило трябва да бъде изпратено до Договарящите страни, които прилагат това правило, посредством формуляр съобразен с образеца в приложение 1 към това правило и чертежи и диаграми предоставени от кандидата за одобряване, във формат не по-голям от А4 (210 x 297 mm) или сгънат в този формат в подходяща папка Определените за изпитването формуляри да бъдат прикрепени към всяко превозно средство, на видно и лесно достъпно място и съобразени с типа на превозното средство, това правило и международна маркировка за одобряване състояща се от: окръжност около буквата "Е" следвана от отличителен номер на страната, за която се издава одобряването; 1/ номера на това правило, следван от буквата "R", тире и номера на одобряването от дясно на описаната окръжност в т Маркировката за одобряване да е ясно четлива и да е незаличима Маркировката за одобряване да е поставена близо до или върху табелата на превозното средство поставена от производителя приложение 2 към това правило дава пример за маркировката за одобряване. 5. ОСНОВНИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ 5.1. Горната част от каросерията на превозното средство да бъде достатъчно здрава, за да може по време и след като е подложена на един или няколко от методите за изпитванията описани в т. 6, да осигури следното: изместване на елементи от превозното средство в остатъчното пространство, определено в т. 7, нито един елемент от остатъчното пространство да не излиза от деформираната конструкция Изискванията в т да се прилагат за превозно средтво като се включат всички конструкционни и съставни елементи на всички изпъкнали твърди тела, като: рамки от багажника, вентилационната инсталация и т.н. Обаче подпори, прегради, обръчи или други елементи от усилването на горната част от каросерията на превозното средство и закрепеното оборудване като барове, кухни или тоалетни; да бъдат пренебрегнати; 5.3. В случай на съчленено превозно средство, за всяка от частите му трябва да бъдат спазени изискванията определени в т. 5.1 ; 6. МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ 6.1. Всеки тип превозно средство трябва да бъде изпитан по един от следните методи, по преценка на производителя или по друг алтернативен метод определен от компетентни органи: Изпитване на преобръщане на цяло превозно средство съобразен с процедурите описани в т. 3 към това правило; Изпитване на преобръщане на части от каросерията на превозното средство или части представителни за цяло превозно средство в съответствие с приложение 4 към това правило; Изпитване на удар на отделните части на каросерията на превозното средство в съответствие с приложение 5 към това правило; или Проверка на горната част на каросерията чрез изчисления в съответствие с приложение 6 към това правило Ако методите описани в т , 6.1.2, не могат да отчетат значими разлики между отделните елементи на превозното средство, пример: за климатична инсталация на покрива, трябва да бъдат извършени допълнителн изпитване или изчисления. При отсъствие на допълнителна информация, превозното средство може да бъде подложено на допълнителни методи за изпитване описани в т ОСТАТЪЧНО ПРОСТРАНСТВО стр. 4

5 7.1. За целите на т от това правило, остатъчното пространство е определено от обема на отделението за пътници, което се получава при прекарване на напречната вертикална равнина, определена на фиг.1 (а) от това правило, по права линия или линии, така, че точка "R" на фиг.1 (а) да мине през точка "R" на най-задната външна седалка, през точка "R" на всяка следваща външна седалка, към точка "R" на най-предната външна седалка за пътници Положението на точка "R" показана на фиг.1 (b) трябва да бъде на 500 mm над пода под краката на пътниците, 300 mm отстрани на вътрешната страна на превозното средство и на 100 mm пред облегалката на седалката по осевата линия на външните седалки. 8. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА След като елементите от каросерията на превозното средство са изпитани, техническата служба отговорна за извършването на изпитването да реши дали превозното средство е в съответствие с условията определени в допълнение 2 на приложение 5 към това правило, която съдържа изискванията за разпределение на главните елементи от горната част от каросерията поглъщащи енергия. 9. ИЗМЕНЯНЕ НА ТИПА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО 9.1. За всяко изменение на типа превозно средство да бъдат уведомени административните органи, които издават одобряването. Службата може да: определи, при какъв неблагоприятен резултат, превозното средство ще отговаря на изискванията; изиска разширение на изпитването от отговорната техническа служба Административните органи да бъдат оповестени за одобряване или отказ за одобряване на измененията, посредством процедурата определена в т. 4.3, за Договарящите страни, които прилагат това правило. (Всички размери са в mm) 1 (а) Страничен изглед стр. 5 фиг.1 Остатъчно пространство Подпорните греди да се закрепват към пода на превозното средство 1 (b) Надлъжен разрез в А-А на превозното средство във вертикалната равнина по централната линия на вътрешните седалки

6 стр. 6 Забележка: Виж изискванията към т. 7.2 на това правило. 10. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА Превозните средства одобрени според това правило ще могат да бъдат произвеждани в съответствие с типа отговарящ на изискванията изложени в т Проверка, че ще бъде изпълнено съответствието и подходящ контрол при производството. В такъв случай подходящ контрол означава проверка на размерите както и наличие на процедури за ефективен контрол върху качеството на продукцията Собственикът на одобряването да: има достъп до измервателната апаратура достатъчна за проверка на съответствието на всеки одобряван тип, се увери, че данните от резултатите от изпитванията са записани и приложените документи ще бъдат достъпни за период от време определен в съответствие с административните органи, анализира резултатите от всяко изпитване, за да провери и потвърди стабилността на производствените характеристики, като вземе предвид отклонението при индустриално производство Упълномощените органи, които издават одобряването на типа могат по всяко време да прилагат методи за контрол върху съответствието на производукцията Нормалната честота на инспекции, определена от компетентние органи, е ведъж годишно. В случай на отрицателни резутати регистрирани по време на тези инспекции, компетентните органи трябва да осигурят всички необходими мерки за прекратяване на производството възможно най-бързо. 11. САНКЦИИ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА Дадено одобряване на тип превозно средство по отношение на това правило може да бъде отнето, ако изложените изисквания не съответстват с т Ако една от Договарящите страни, които прилагат това правило отмени дадено вече одобряване, незабавно да уведоми други Договарящи страни, които прилагат това правило, посредством копие от формуляра изложен в края, подпечатан и отбелязано с големи букви "ОДОБРЯВАНЕТО ОТМЕНЕНО". 12. ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО Ако собственикът на одобряването престане да производствежда определен тип превозно средство одобрено в съответствие с това правило, да съобщи на органите, които дават одобряването. След получаване на съобщението, административнитеоргани да информират другите страни, които прилагат това правило посредством копие от формуляра изложен в края, подпечатан и отбелязано с големи букви "ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕКРАТЕНО". 13. ИМЕНА И АДРЕСИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ ОТГОВОРЯЩИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТВАНИЯТА И НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ Страните на Спогодбата, които прилагат това правило трябва да съобщят на Генералния Секретар на Организацията на Обединените Нации имената и адресите на техническите служби отговорни

7 за провеждане на изпитвания и административните органи, които издават одобрения и които дават, разширяват, отказват или отнемат одобрения, издадени в други страни. Бележки 1/ 1 за Федерална Република Германия, 2 за Франция, 3 за Италия, 4 за Холандия, 5 за Швеция, 6 за Белгия, 7 за Унгария, 8 за Испания, 9 за Чехословакия, 10 за Югославия, 11 за Обединеното Кралство, 12 за Австрия, 13 за Люксенбург, 14 за Щвейцария, 15 за Германската Демократична Република, 16 за Норвегия, 17 за Финландия, 18 за Дания, 19 за Румъния, 20 за Полша, 21 за Португалия, 22 за Русия. Следващите номера ще бъдат свързани с други страни в хронологичен ред, в които те ще ратифицират или ще се присъединят към Спогодбата относто за възприемане на еднакви технически правила за колесни превозни средства, относно допълнителното оборудване, което може да бъде монтирано и/или използвано на колесните превозни средства. Броят на така определените ще бъде съобщен от Генералния Секретар на Организацията наобединените Нации на споразумяващите се страни. стр. 7 Приложение 1 (Максимален формат: А 4 (210 x 297 mm))

8 стр. 8 1/_ Съобщение отностно: одобряване отказ за одобряване разширение на одобряване отнемане на одобряване окончателно прекратяване на производство на тип превозни средства по отношение на якостта на горната част от каросерията съгласно правило 66 Одобряване No... разширение No 1. Марка и модел на превозното средство Тип на превозното средство Име и адрес на производителя Име и адрес на представителя на производителя(ако е приложен) Кратко описание на горната част от каросерията на типа превозно средство включително размери, профил, съставни материали и нейното закрепване към рамата Положението на центъра на тежестта на ненатовареното превозно средство по надлъжно, напречно и вертикално направление Маса на ненатоварено превозно средство (kg) Превозното средство е допуснато за одобряване на Метод за изпитване или изчисления за одобряване Техническа служба отговорна за провеждане на изпитването Дата на протокола от изпитването от техническата служба Брой на протоколите издадени от техническата служба Одобряване дадено/отказано/разширено/отнето 2/ Причина(и) за разширение (ако има) Местоположение на маркировката за одобряване на превозното средство Документите заедно с данните описани в алинеи 3.2.1, и 3.2.3, носещи номера за одобряване показан и подадени на компетентните органи, са валидни. 1/ Име на администрацията 2/ Ненужното се зачертава Град: Дата: Подпис: Приложение 2 Указания за маркировката за одобряване

9 стр. 9 (виж т. 4.4 от това правило) Горната маркировка за одобряване прикрепена към превозното средство показва, че типа превозно средство за който се отнася (само по отношение на горната част на каросерията) е бил одобрен в Обединеното Кралство (Е 11) според правило 66 под номер Първите две цифри показват, че одобряването е издадено в съответствие с изискванията на правило 66 в пъвоначалната му форма. Приложение 3 Изпитване на преобръщане на цяло превозно средство

10 стр УСЛОВИЯ НА ИЗПИТВАНЕ 1.1 Дори превозното средство да не е в напълно завършен вид, то може да бъде представително за производството по отношение на масата на ненатоварено превозно средство, центъра на тежестта и разпределкението на масата както е обявено от производителя. 1.2 Седалките на водача и пътниците трябва да бъдат монтирани с техните облегалки. Ако последните са регулируеми, да са в най-горно положение. Ако седалките са регулируеми по височина, да са в най-горно положение Всяка врата и прозорец на превозното средство да е затворена, но не заключена. Прозорците и остъклените прегради или екрани, могат да бъдат свалени или не, за обезопасяване на кандидата. Ако стъклата са свалени, да се постави еквивалентна маса в превозното средство, на съответното място Гумите да са с налягането определено от производителя. Ако превозното средство има окачване на въздушни възглавници, да бъде осигурено налягане към окачването. Всяка автоматично регулируема система или уредба трябва да бъде регулирана при хоризонтално положение на превозното средство, до нивото предписано от производителя. Амортисьорите да са изправни Горивото, акумулаторната батерия и други лесно запалими, взривоопасни или киселинни материали могат да бъдат заменени с други, които да осигурят условията описани в т Зоната на удара да е направена от бетон или друг твърд материал. 2. ПРОЦЕДУРА НА ИЗПИТВАНЕ (виж фиг.1 на това приложение) 2.1. Превозното средство трябва да бъде поставено върху платформа, за да се преобърне на една страна. Тази страна трябва да се определи от производителя Положението на превозното средство да е такова, че когато платформата е хоризонтална: оста на въртене да остане успоредна на надлъжната ос на превозното средство; разстоянието от оста на въртене до вертикалната неподвижна равнина да е от 0 до 200 mm; разстоянието от оста на въртене до колелото на най-широкия мост да е от 0 до 100 mm; разстоянието от оста на въртене до платформата върху която са колелата да е от 0 до 100 mm; разстоянието по височина на базовата хоризонталната равнина и хоризонталната равнина, по която се извършва удара, да не бъде по-малко от 800 mm Да се вземат мерки против преместване на превозното средство по неговата надлъжна ос Да се вземат мерки против преместване плъзгане на гумите в напречно направление, чрез странични подпори в посоката на преобръщане Платформата да осигури едновременно повдигане на мостовете на превозното средство Превозното средство трябва да се накланя плавно без люлеене и динамични натоварвания.ъгловата скорост не трябва да превишава 5 о /s (0.087 rad/s) Високоскоростна камера, деформируми подпори или други подходящи приспособления могат да бъдат използвани за да се удовлятворят изискванията в т от това правило. Те трябва да са поставени в не по-малко от две положения, нормално пред и зад отделението за пътници. Точното положение може да бъде определено и за безопастността на техническата служба. Подпорите трябва да бъдат монтирани към здрави недеформируеми елементи от конструкцията.

11 стр. 11 фиг.1

12 стр. 12 Приложение 4 Изпитване на преобръщане на части от каросерията на превозното средство 1. УСЛОВИЯ НА ИЗПИТВАНЕ 1.1 Частта от каросерията, която ще се изпитва да е от ненатоварено превозно средство Геометрията на частта от каросерията на превозното средство, оста на въртене и положението на центъра на тежест във вертикално и напречно направление, да съответстват с тези на превозното средство Масата на частта от каросерията, като процент от ненатоварено превозно средство, се определя от производителя Енергията, която трябва да се погълне от частта от каросерията, като процент срямо енергията, която трябва да се погълне от цялото превозно средство, се определя от производителя Процентът спрямо пълната енергия описана в т не трябва да е по-малък от процента спрямо пълната маса описана в т Условията за изпитване описани в т на приложение 3 и в т. от 2.1 до 2.6 на приложение 5 да бъдат изпълнени. 2. ПРОЦЕДУРА НА ИЗПИТВАНЕ 2.1. Процедурата за изпитване да бъде както е описано в т. 3

13 стр. 13 Приложение 5 Изпитване на удар на отделни части на каросерията на превозното средство 1. ЕНЕРГИЙНО НИВО И НАПРАВЛЕНИЕ НА УДАРА 1.1. Енергията, която се предава на определения за изпитване елемент от превозното средство да е сума от енергиите определени от производителя и разпределени върху всеки фланец на дадения елемент Да бъдат определени подходящите съотношения на енергиите описани в допълнение 1 на това приложение, за частта от превозното средство, която ще се изпитва. Направлението на удара да сключва ъгъл от 25 о с надлъжната вертикална равнина на превозното средство. Точният ъгъл с възможня допуск се определят от производителя на превозното средство. 2. УСЛОВИЯ НА ИЗПИТВАНЕ 2.1. Трябва да се извършат достатъчен брой изпитвания от техническата служба ръководеща изпитването, за да се удовлетворят изискванията описани в т. 5.1 на това правило За целта частите от превозното средство, които се изпитват да са монтирани между колоните по отношение на пода, вътрешната повърхност, страните и тавана. Елементи като: рамки за багаж, канали за вентилация и т.н. трябва също да се монтират Всяка врата и отварящ се прозорец на частта от превозното средство да бъде затворена, но не и заключена. Прозорци и остъклени прегради или екрани могат да бъдат свалени, по преценка на кандидата за одобряване Да бъдат включени и седалките, по преценка на производителя, в техните номинални положения по отношение на конструкцията. Да бъдат монтирани и закрепени допълнителни елементи и приспособления. Ако облегалките са регулируеми, да бъдат поставени в най-горно положение. Ако седалките се регулират по височина, да бъдат поставени в най-горно положение Страната на превозното средство, която ще бъде изпитвана се определя от производителя. Дали даден елемент от превозното средство ще се изитва от едната или от двете страни, също се определя от производителя Високоскоростна камера, деформируми подпори или други подходящи приспособления могат да бъдат използвани за да се удовлетворят изискванията в т от това правило. Те трябва да бъдат описани в не по-малко от две положения, нормално пред и зад отделението за пътници. Точно положение може да бъде определено и за безопастност на техническата служба. Подпорите да са монтирани към здрави недеформируеми елементи от конструкцията Частта от каросерията на превозното средство, която ще се изпитва да е здраво и сигурно закрепена към стойка чрез напречни носачи така, че да не се поглъща значително количество енергия от поддържащата рамка и нейните приставки по време на удара Махалото, което удря, да бъде освободено от такава височина, която ще осигури скорост на удара между 3 и 8 m/s. 3. ОПИСАНИЕ НА МАХАЛОТО 3.1. Удрящата повърхност да е направена от стомана или шпертплат с дебелина 20 сm +-5mm. Масата на махалото да е равномерно разпределена. Удрящата повърхност да е правоъгълна и плоска, да е с широчина не по-малка от тази на изпитваното тяло и височина 800 mm. Ръбовете и му да са с радиус на закръгление не по-малко от 15 mm Тялото на махалото да е неподвижно прикрепено към два твърди лоста. Оста на лостовете да e на не по-малко от 3500 mm, от геометричния център на маxалото.

14 стр. 14 Приложение 5 - Допълнение 1 Изчисляване на пълната енергия (Е*) Предпоставки 1. Формата на напречното сечение на елемента от каросерията на превозното средство, което се изпитва да бъде правоъгълна. 2. Окачването да е закрепено неподвижно. 3. Преобръщането на превозното средство да бъде чисто въртене около точка "А". Изчисление на пълната енергия (Е*) Ако падът на центъра на тежестта (h) е определен чрез графичен метод, пълната енергия Е* се изчисява по формулата: Е* = 0,75 М.g.h (Nm) В противен случай, при аналитичен метод, Е* може да бъде изчислена по формулата 2 w 2 w 2 2 hs E* 0,75. Mg.. hs h 0,8 0,8.,( Nm) 2 2. h h = + + където: M е масата на ненатоварено превозно средство, kg; g - земното ускорение g = 9,81 m/s 2 ; w - пълната ширина на превозното средство, m; h s - височината на центъра на тежест на ненатоварено превозно средство, m; h - височината на превозното средство m.

15 стр. 15 Приложение 5 - Допълнение 1 Изисквания за разпределението на енергията при поглъщане от горната част от каросерията на превозното средство 1. Да бъде извършен достатъчен брой изпитвания от техническата служба за да се удовлетворят изискванията от т. 5.1 за цялото превозно средство, към това правило. Не се изисква задължително повече от едно изпитване. 2. Изчисленията на база на данните получени от изпитването на една част от каросерията на превозното средство, могат да бъдат използвани за одобряване на друга част от каросерията на превозното средство, която не е еднаква с изпитваната, ако има конструктивно подобни характеристики. 3. Производителят да обяви кои подпори от горната част от каросерията на превозното средство допринасят най-много за усилване на самата каросерия и да обяви количеството енергия (Е) която трябва да поеме всяка от подпорите. Да бъдат изпълнени следните критерии: i n = 1 (1) E E * i n = 1 i > (2)а E 0,4. E * if > превозното средство; i n = 1 (2)б E 0,4. E * ir > където n е обявеният брой подпори; където n е обявеният брой подпори пред центъра на тежестта на където n е обявеният брой подпори зад центъра на тежест на превозното средство; (3) L 0,4. l ; F f (4) L R 0,4. lr ; d max (5) 2, 5 да се използва само при d max по голямо от 0,8*максималната d min деформация позволена без нарушение на остатъчното пространство, където E i е обявеното количество енергия, което може да бъде погълнато от i тата подпора на горната част от каросерията на превозното средство; E if - обявеното количество енергия, което може да бъде погълнато от i тата подпора на горната част от каросерията на превозното средство, намираща се пред центъра на режест; E ir - обявеното количество енергия, което може да бъде погълнато от i тата подпора на горната част от каросерията на превозното средство, намираща се зад центъра на тежест; E * - пълната енергия, която може да бъде погъкната от цялото превозно средство; d i - най-голямата измерена деформация по направление на удара на която и да е от частите на превозното средство, след като е погълнато определеното количество енергия; d i - най-малката измерена деформация по направление на удара на която и да е от частите на превозното средство, след като е погълнато определеното количество енергия.

16 L n ( E 1 = F n E 1 if. l if if на тежест на превозното средство. L n ( E 1 = R n E 1 ir. l ir ir ) ) стр. 16 Измереното най-малко разстояние на обявените подпори пред центъра Измерено най-малко разстояние на обявените подпори зад центъра на тежестта на превозното средство. където: l if - разстоянието от центъра на тежест на превозното средство до i тата подпора пред центъра на тежест; l ir - разстоянието от центъра на тежест на превозното средство до i тата подпора зад центъра на тежест; L f - разстоянието от предната част на превозното до центъра на тежест; - разстоянието от задната част на превозното до центъра на тежест. L r

17 стр. 17 Приложение 6 Проверка на горната част на каросерията чрез изчисления 1. Горната част от каросерията или части от нея, може да се провери дали отговаря на изискванията, описани в т. 1 от това правило, чрез изчислителен метод, одобрен от техническата служба отговорна за провеждане на изпитванията. 2. Ако конструкцията е подложена на деформации над границатата на еластичност на използваните материали, тогава чрез изчисления може да се предвиди поведението на конструкцията при големи пластични деформации. 3. Техническата служба отговорна за провеждането на изпитванията може да изиска да се извърши изпитване на връзките или елементи от конструкцията, за да се провери допуснатото при изчисленията. 4. Подготовки за изчисленията 4.1. Изчисленията не могат да започнат докато конструкцията не бъде анализирана и не бъде изготвен математичен модел. По този начин се определят отделните елементи и възлови точки, в които се проявяват пластични деформации. Да се установят свойствата на използваните материали. Да се направят изпитвания във възловите точки, за да се определят силите (моментите при въртене) - деформационните характеристики в зоната на пластични деформации, както и необходимите данни за изчисленията. Да се определят допустимите опънови и натискови напрежения при даденото натоварване. Ако изчислителният метод не отчете значителна деформация, тя трябва да бъде определена чрез експеримент, отделен анализ или подходящо динамично изпитване. Да се приеме ниво на разпределение на натоварването по дължината на превозното средство Изчислителният метод включва: деформациите до границата на еластичност на използваните материали, определяне на възловите точки на пластичните деформации и следващо образуване на други пластични деформации, поне докато не се стигне до ниво известно от предишни опити или изчисления. Методът да бъде приспособим към промените в геометрията на конструкцията, поне до степен, при която се преминават допустимите граници. Изчисленията да показват направлението и енергията на удара, който ще се получи, ако дадената каросерия е подложена на преобръщането описано в приложение 3. Проверката на изчислителния метод да бъде направена чрез сравнение с резултатите от реалните изпитвания, които не е задължително да бъдат направени във връзка с одобряване на превозното средство. Изпитване на части от горната част от каросерията. Когато изчислителният метод е използван за част от цялата каросерия, да бъдат изпълнени същите изисквания изложени за цялото превозно средство.

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 04_r091am3.doc

Microsoft Word - 04_r091am3.doc 18 юли 2001 г. Стр.1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I L 185/56 Официален вестник на Европейския съюз 17.7.2010 г. Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на

Подробно

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc 7 май 1981 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ ОДОБРЯВАНЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО И ЧАСТИТЕ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Подписана в Женева на 20 март 1958 г. Добавка

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Правило № 62 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) –

Правило № 62 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) – Правило 62 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) - единни изисквания относно одобрение на моторни превозни средства с кормило - мотоциклетен тип по отношение

Подробно

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc Стр.1 11 август 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc 28 февруари 2003 г. Add.36/Rev.3/Amend 2 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ

Подробно

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc 1 март 2002 г. Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 02_r080a1.doc

Microsoft Word - 02_r080a1.doc 5 май 1998 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, И НА

Подробно

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 01_r052rev2.doc

Microsoft Word - 01_r052rev2.doc Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

Microsoft Word - 01_r036rev2.doc

Microsoft Word - 01_r036rev2.doc Стр. 1 2 Декември 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc Стр. 64 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА 1. Количка За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да е с маса 400 ± 20 kg. За изпитвания на системи за обезопасяване количката с прикрепената

Подробно

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 02_r013hb pril.doc

Microsoft Word - 02_r013hb pril.doc Стр.21 Приложение 1 СЪОБЩЕНИЕ (максимален формат: А4 (210х 297 mm)) До: Наименование на административния орган: относно 2/: ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО ОТКАЗ НА ОДОБРЯВАНЕТО ОТНЕМАНЕ

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Microsoft Word - 01_r110.doc

Microsoft Word - 01_r110.doc Rev.2 /Add.109 19 юни 2001 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ

Подробно

Graphic1

Graphic1 Âúçäóõîðàçïðåäåëèòåëè/Äèôóçîðè ENGINEERING Въздухопроводи за равномерно подаване/ изтегляне на въздух КРАМ произвежда, доставя и монтира въздухоразпределители и въздухопроводи осигуряващи равномерно подаване/

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5 т. ЗА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТС 1 СОФИЯ 2019 г. 1. НАИМЕНОВАНИЕ

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/16.01.2019 г./ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) НА РАЙОНЕН СЪД СЕВЛИЕВО ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

Microsoft Word - 25_r044rev1am4_prevod2006.doc

Microsoft Word - 25_r044rev1am4_prevod2006.doc 8 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Microsoft Word - 09_r044rev1_Annex8.doc

Microsoft Word - 09_r044rev1_Annex8.doc Стр. 84 ОПИСАНИЕ НА МАНЕКЕНИ Общи положения 1.1. Манекените, предписани за използване от това Правило, са описани в допълнения 1 до 3 към това правило и в техническите чертежи, разработени от холандския

Подробно

НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от г., обн., ДВ, бр. 19 о

НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от г., обн., ДВ, бр. 19 о НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от 19.02.2003 г., обн., ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., в сила от 8.05.2003 г., изм., бр.

Подробно

Slide 1

Slide 1 Въпрос 18 Пропелерни помпи Лекции по Помпи и помпени станции 1 1) Устройство Работно колело 1, на което са закрепени неподвижно или подвижно от три до шест лопатки 2 с аеродинамична форма и извит нагоре

Подробно

Microsoft Word - BG-PLASY_technical data docx

Microsoft Word - BG-PLASY_technical data docx ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ PLASY CAMPERS Шаси P 59 P 70 P 70G P 72 P 60 HP 58 HP 63 HP 69 HP71 HP75 Fiat Ducato Euro-5 33-35 L 35 L 35 L 35 L 33 / 35 L 33/35 L 35 L 35 L 35L 35L Куб. 2,0 / 2.3 2.0 / 2.3 / 3.0

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1 3 4 5 1. ВЪВЕДЕНИЕ СТОМАНОБЕТОН c ;. E ;. E, c c c cu =0,01% 0,015% =030MPa 3 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАБОТНИ ДИАГРАМИ

Подробно

What is the European Health Insurance Card (EHIC)

What is the European Health Insurance Card (EHIC) MEMO/11/406 Брюксел, 16 юни 2011 г. Здраве готвите се за почивка? Винаги пътувайте със своята Европейска здравноосигурителна карта! Когато сте на почивка, очаквайте... неочакваното! Планирате да пътувате

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

MONDEO_BG

MONDEO_BG MONDEO СТОЛЧЕ ЗА КОЛА ECE R44/04 ГРУПА 0, I (0-18 кг.) ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА BG ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! ИНФОРМАЦИЯ 1. Това е универсално обезопасително устройство

Подробно

Rev.2/Add.111 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОН

Rev.2/Add.111 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОН Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

Microsoft Word - 01_r019Add.18.Rev.3.doc

Microsoft Word - 01_r019Add.18.Rev.3.doc Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДИННИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Сключена в Женева на 20.3.1958 г. ------------------------

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2)

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2) Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София 1233 www.rail-infra.bg тел.: (+359 2) 932 6565 office@rail-infra.bg факс: (+359 2) 932 6404

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

2 ноември 2000 г. Rev.1/Add.48/Rev.3 Правило 49 стр.1 CПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ

2 ноември 2000 г. Rev.1/Add.48/Rev.3 Правило 49 стр.1 CПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ 2 ноември 2000 г. стр.1 CПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно