r_AcademicCurriculum_BG

Размер: px
Започни от страница:

Download "r_AcademicCurriculum_BG"

Препис

1 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ FACULTY OF HYDRAULIC ENGINEERING СПЕЦИАЛНОСТ SPECIALTY образователно - квалификационна степен МАГИСТЪР Degree MASTER OF SCIENCE форма на обучение РЕДОВНА Form of Education FULL TIME UNIVERSITY LEVEL УЧЕБЕН ПЛАН ACADEMIC CURRICULUM 2016/2017 Утвърден от Факултетния съвет Confirmed by Faculty Council Дата г. Date Утвърждавам Декан Confirmed by Dean... / доц. д-р инж. И. Костова / Assoc. Prof. Dr. Eng. I. Kostova

2 I семестър Semester I CHCEbCBH Химия в строителството и(e) Chemistry in Civil Engineering CEGbCBH Инженерно - строителна графика то(c) Engineering Graphics LAAGbCBЕ Линейна алгебра и аналитична геометрия и(e) Linear Algebra and Analytical Geometry MAN1bCBЕ Математически анализ - I част и(e) Mathematical Analysis I AEEbCBH Приложна електротехника то(c) Applied Electrical Engineering BCONbCBH Сградостроителство и(e) Building Construction BCONPRbCBH Проект по сградостроителство зп(pp) Building Construction - Project Assignment Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) Философия то(c) Philosophy Чужд език Foreign Language SPObEBH Физическо възпитание и спорт Physical Education Избираеми курсове Философия Philosophy PHCRbEBH Философия на културата и религията то(c) Philosophy of Culture and Religion TVbEBH Теория на ценностите то(c) Theory of Values Чужд език Foreign Language ENbEBH Английски език English Language GEbEBH Немски език German Language FRbEBH Френски език French Language BGbEBH Български език за чуждестранни студенти Bulgarian Language for Foreign Students Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu I

3 II семестър Semester II MAN2bCBЕ Математически анализ - II част и(e) Mathematical Analysis II DEGbCBH Дескриптивна геометрия и(e) Descriptive Geometry SUbCBH Геодезия и(e) Surveying PACbCBH Програмиране и използване на изчислителните системи и(e) Programming and Application of Computer Systems TM1bCBE Теоретична механика - I част и(e) Theoretical Mechanics I PHSbCBH Физика Physics Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) Чужд език Foreign Language SPObEBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education Избираеми курсове Чужд език Foreign Language ENbEBH Английски език English Language GEbEBH Немски език German Language FRbEBH Френски език French Language BGbEBH Български език за чуждестранни студенти Bulgarian Language for Foreign Students Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu II

4 III семестър Semester III PHSbCBH Физика и(e) Physics AMATHbCBЕ Приложна математика и(e) Applied Mathematics TM2bCBE Теоретична механика - II част и(e) Theoretical Mechanics II EGHGbCBH Инженерна геология и хидрогеология и(e) Engineering Geology and Hydrogeology SMTbCBЕ Съпротивление на материалите Strength of Materials BMTbCBH Строителни материали Building Materials Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) Чужд език Foreign Language Практически занятия или извънсеместриални курсове FTEGHGbCPH Учебна практика по инженерна геология и хидрогеология Избираеми курсове Practical work or additional courses з(p/f) Practical Training in Engineering Geology and Hydrogeology Чужд език Foreign Language ENbEBH Английски език English Language GEbEBH Немски език German Language FRbEBH Френски език French Language BGbEBH Български език за чуждестранни студенти Bulgarian Language for Foreign Students Elective courses (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) SPObFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu III

5 IV семестър Semester IV SMTbCBЕ Съпротивление на материалите и(e) Strength of Materials BMTbCBH Строителни материали и(e) Building Materials CONMACbCBH Строителни машини и(e) Construction Machinery CAEbCBH Автоматизация на инженерния труд то(c) Computer - Aided Engineering EHYDbCBH Инженерна хидрология Engineering Hydrology EHYDPRbCBH Проект по инженерна хидрология Engineering Hydrology - Project Assignment FFLMECbCBH Хидромеханика и(e) Fundamentals of Fluid Mechanics Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) Чужд език то(c) Foreign Language Икономика и(e) Economics Практически занятия или извънсеместриални курсове EHYDPbCPH Учебна практика по инженерна хидрология з(p/f) Practical Training in Engineering Hydrology TCMbCPH Учебна практика по строителни машини з(p/f) Practical Training in Construction Machinery Избираеми курсове Чужд език Foreign Language ENbEBH Английски език то(c) English Language GEbEBH Немски език то(c) German Language FRbEBH Френски език то(c) French Language BGbEBH Български език за чуждестранни студенти то(c) Bulgarian Language for Foreign Students Икономика Economics DMUMSbEBH Динамично моделиране с MATLAB и SIMULINK то(c) Dynamic Modeling Using Mathlab and Simulink TMEbEBH теория на пазарното стопанство и(e) General Theory of Market Economy ECMANbEBH Икономика за мениджъри и(e) Economics for Managers Practical work or additional courses Elective courses (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) SPObFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IV

6 V семестър Semester V EHYDbCBH Инженерна хидрология и(e) Engineering Hydrology EHYDPRbCBH Проект по инженерна хидрология зп(pp) Engineering Hydrology - Project Assignment MSSbCBH Мелиоративно почвознание и(e) Meliorative Soil Science LACbCBH Правни въпроси в строителството то(c) Legal Aspects in Construction HYD1bCBH Хидравлика - I част и(e) Hydraulics I HYD1PRbCBH Проект по хидравлика - I част зп(pp) Hydraulics I - Project Assignment * SM1bCBH Строителна механика - I част и(e) Structural Mechanics I SMFEbCBH Земна механика и фундиране Soil Mechanics and Foundation Engineering SMFEPRbCBH Проект по фундиране Foundation Engineering - Project Assignment EGEbCBH Инженерна геодезия Engineering Geodesy Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Практически занятия или извънсеместриални курсове MSSPbCPH Учебна практика по мелиоративно почвознание з(p/f) Practical Training in Meliorative Soil Science Practical work or additional courses (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) SPObFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education ' Нанотехнологии и наноматериали в строителството, пречистването и мониторинга на водите з(p/f) Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu V

7 VI семестър Semester VI HYD2bCBH Хидравлика - II част и(e) Hydraulics II HYD2PRbCBH Проект по хидравлика - II част зп(pp) Hydraulics II - Project Assignment * SM2bCBH Строителна механика - II част и(e) Structural Mechanics II SMFEbCBH Земна механика и фундиране и(e) Soil Mechanics and Foundation Engineering SMFEPRbCBH Проект по фундиране зп(pp) Foundation Engineering - Project Assignment AGROMbCBH Агромелиорации и(e) Agromelioration EGEbCBH Инженерна геодезия и(e) Engineering Geodesy FAIDbCBH Основи на автоматизацията на хидромелиоративните системи FAIDPRbCBH Проект по основи на автоматизацията на хидромелиоративните системи и(e) Fundamentals of Automation of Irrigation and Drainage Systems зп(pp) Fundamentals of Automation of Irrigation and Drainage Systems - Project Assignment RCSbCBH Стоманобетон и масивни конструкции Reinforced Concrete and Solid Structures RCSPRbCBH Проект по стоманобетон и масивни конструкции Reinforced Concrete Structures - Project Assignment Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Практически занятия или извънсеместриални курсове CHbCPH Учебна практика по компютърни методи в хидравликата IDSbCPH Специална практика (запознаване с хидромелиоративни обекти) Practical work or additional courses з(p/f) Practical Training in "Computation in Hydraulics" з(p/f) Special Field Practice (Acquaintance with Systems) (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) SPObFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education GIbFBH Геоинформатика и(e) Geoinformatics Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu VI

8 VII семестър Semester VII RCSbCBH Стоманобетон и масивни конструкции и(e) Reinforced Concrete and Solid Structures RCSPRbCBH Проект по стоманобетон и масивни конструкции зп(pp) Reinforced Concrete Structures - Project Assignment WEIbCBH Водостопански изследвания и(e) Water Resources Planning WEIPRbCBH Проект по водостопански изследвания зп(pp) Water Resources Planning - Project Assignment WSSbCBH Водоснабдяване и канализация и(e) Water Supply and Sewerage WSPRbCBH Проект по водоснабдяване и канализация зп(pp) Water Supply and Sewerage - Project Assignment EHMCbCBH Икономика на хидромелиоративното строителство и(e) Economics of Irrigation and Drainage Construction SITSbCBH Стоманени и дървени конструкции и(e) Steel and Timber Structures SITSPRbCBH Проект по стоманени и дървени конструкции зп(pp) Steel and Timber Structures - Project Assignment ISSbCBH Напоителни системи и съоръжения Irrigation Systems and Structures ISSPRbCBH Проект по напоителни системи и съоръжения Irrigation Systems and Structures - Project Assignment HSTbCBH Хидротехнически съоръжения Hydraulic Structures HSTPRbCBH Проект по хидротехнически съоръжения Hydraulic Structures - Project Assignment IRRGbCBH Хидромелиорации на зелени площи и спортни терени и(e) Landscape Irrigation and Drainage IRRGPRbCBH Проект по хидромелиорации на зелени площи и спортни терени зп(pp) Landscape Irrigation and Drainage - Project Assignment Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu VII

9 VII семестър Semester VII (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) MMUWbFBH Управление и комплексно използване на водите то(c) Management and Multipurpose Use of Water Resources REVbFBH Оценка на недвижими имоти то(c) Real Estate Valuation REVPbFBH Факултативна практика по оценка на недвижими имоти то(c) Free elective practical training in Real Estate Valuation FEMbFBH Метод на крайните елементи Finite Element Method ' AMAPbFBH Приложение на ГИС и Аutodesk Map з(p/f) GIS Application and AutoDesk MAP '' GAAGbFBH Приложение на ГИС и ArcGIS з(p/f) GIS Application and ArcGIS SPObFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education CTGDbFBH Компютърни технологии в геотехническото проектиране AIWbFBH Приложни информационни технологии във водното строителство WGEMSbFBH Хидравлично моделиране на напорни водопреносни системи с Watergems и Hammer GMHSDbFBH Тримерно геометрично моделиране при проектиране на хидротехнически обекти то(c) Computer Technologies in Geotechnical Design и(e) Application of Informatics in Water Sector и(e) Hydraulic Modelling WaterGEMS and Hammer Software Paskages то(c) 3D Geometrical Modeling in Hydraulic Structures Design practice Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu VII

10 VIII семестър Semester VIII ISSbCBH Напоителни системи и съоръжения и(e) Irrigation Systems and Structures ISSPRbCBH Проект по напоителни системи и съоръжения зп(pp) Irrigation Systems and Structures - Project Assignment HSTbCBH Хидротехнически съоръжения и(e) Hydraulic Structures HSTPRbCBH Проект по хидротехнически съоръжения зп(pp) Hydraulic Structures - Project Assignment PSIDbCBH Мелиоративни помпени станции и(e) Pumping Stations for Irrigation and Drainage Systems PSIDPRbCBH Проект по мелиоративни помпени станции зп(pp) Pumping Stations for Irrigation and Drainage Systems - Project Assignment DRSbCBH Отводнителни системи, корекции на реки и съоръжения DRSPRbCBH Проект по отводнителни системи, корекции на реки и съоръжения и(e) Drainage Systems and Structures, River Corrections зп(pp) Drainage Systems and Structures, River Corrections - Project Assignment OMHMbCBH Организация и управление на ХМС Organization and Management of Irrigation and Drainage Construction EIDSbCBH Експлоатация на ХМС и опазване на околната среда Exploitation of Irrigation and Drainage Systems and Environment Protection EIDSPRbCBH Проект по експлоатация на ХМС и опазване на околната среда Exploitation of Irrigation and Drainage Systems and Environment Protection - Project Assignment Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Практически занятия или извънсеместриални курсове FTbCPH Производствена практика з(p/f) Field Training Practical work or additional courses 20 days Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu VIII

11 VIII семестър Semester VIII (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) MBFbFBH Управление на строителна фирма то(c) Management of a Building Firm MBFTbFPH Факултативна практика по управление на строителна фирма з(p/f) Free elective practical training in Management of a Building Firm FEMbFBH Метод на крайните елементи то(c) Finite Element Method STDEAbFBE Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката то(c) Stability of Differential Equations with Application to Mechanics MSbFBE Математическа статистика то(c) Mathematical Statistics PMCADbFBH Практически методи за автоматизация и обмен на данни в проектирането то(c) Practical Methods for Computer Aided Design FWSEbFBH Фонтани и водни ефекти в интериора и екстериора з(p/f) Fountains and Water Special Effects in Interior and Exterior SPObFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education AIWbFBH Авангардни строителни материали и(e) practice in DE Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu VIII

12 Напоителни системи Irrigation Systems Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IX

13 IX семестър - Напоителни системи Semester IX - Irrigation Systems OMHMbCBH Организация и управление на ХМС и(e) Organization and Management of Irrigation and Drainage Construction OMHMPRbCBH Проект по организация и управление на ХМС зп(pp) Organization and Management of Irrigation and Drainage Construction - Project Assignment EIDSbCBH Експлоатация на ХМС и опазване на околната среда и(e) Exploitation of Irrigation and Drainage Systems and Environment Protection EIDSPRbCBH Проект по експлоатация на ХМС и опазване на околната среда зп(pp) Exploitation of Irrigation and Drainage Systems and Environment Protection - Project Assignment WPUbCBH Използване на водната енергия и(e) Water Power Use WPUPRbCBH Проект по използване на водната енергия зп(pp) Water Power Use - Project Assignment HIWWbCBH Хидроинформатика в ХМС и(e) Hydroinformatics in Irrigation and Drainage Engineering OISbCSH Оптимизация на напоителните системи и(e) Optimization of Irrigation Systems EMDbCSH Насипни язовирни стени з(p/f) Embankment Dams AMIDSbCSH Автоматизация и модернизация на ХМС и(e) Automation and Modernization of IDS Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Практически занятия или извънсеместриални курсове PDFTbCPH Преддипломен стаж з(p/f) Pre-Diploma Field Training spec. module spec. module spec. module Practical work or additional courses (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) FEFbFBH Факултативна практика з(p/f) Free elective ANNCbFBH Изкуствени невронни мрежи в строителството то(c) Artificial Neural Networks in Construction SPObFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education 15 days practice in Nant, Franc e Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IX

14 Отводнителни системи Drainage Systems Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IX

15 IX семестър - Отводнителни системи Semester IX - Drainage Systems OMHMbCBH Организация и управление на ХМС и(e) Organization and Management of Irrigation and Drainage Construction OMHMPRbCBH Проект по организация и управление на ХМС зп(pp) Organization and Management of Irrigation and Drainage Construction - Project Assignment EIDSbCBH Експлоатация на ХМС и опазване на околната среда и(e) Exploitation of Irrigation and Drainage Systems and Environment Protection EIDSPRbCBH Проект по експлоатация на ХМС и опазване на околната среда зп(pp) Exploitation of Irrigation and Drainage Systems and Environment Protection - Project Assignment WPUbCBH Използване на водната енергия и(e) Water Power Use WPUPRbCBH Проект по използване на водната енергия зп(pp) Water Power Use - Project Assignment HIWWbCBH Хидроинформатика в ХМС и(e) Hydroinformatics in Irrigation and Drainage Engineering DSSIbCSH Специални въпроси при отводнителни системи и корекции на реки DSSIPRbCSH Проект по специални въпроси при отводнителни системи и корекции на реки ODSRCbCSH Оптимизация при отводнителните системи и корекции на реки и(e) Drainage Systems and River Corrections Special Issues зп(pp) Drainage Systems and River Corrections Special Issues - Project Assignment и(e) Optimization of Drainage Systems and River Corrections Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Практически занятия или извънсеместриални курсове PDFTbCPH Преддипломен стаж з(p/f) Pre-Diploma Field Training spec. module spec. module spec. module Practical work or additional courses (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) FEFbFBH Факултативна практика з(p/f) Free elective ANNCbFBH Изкуствени невронни мрежи в строителството то(c) Artificial Neural Networks in Construction SPObFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education 15 days practice in Nant, Franc e Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IX

16 X семестър Semester X DW33bCBH Разработване на дипломна работа ДИ(DE) Разработване на дипломна работа development & pp Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu X

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

ECTS_IP_2006

ECTS_IP_2006 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

ECTS_IP_2006

ECTS_IP_2006 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 16.07.2014 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Красимир Петров / Prof. Dr. Eng. Krasimir

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov АРХИТЕКТУРЕН

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Утвърждавам Confirmed by Academic Council of UACEG Ректор Дата 10.07.2013 Confirmed by Rector Date... / проф. д-р инж. Красимир Петров / Prof. Dr. Eng. Krasimir Petrov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector / проф д-р инж Иван Марков / Prof Dr Eng Ivan Markov АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 1.07.2015 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Красимир Петров / Prof. Dr. Eng. Krasimir

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И Е-ЛИДЕРСТВО МАХАТМА ГАНДИ INTERNATIONAL HIGHER SCHOOL OF INFORMATICS AND E LEADERSHIP MAHATMA GANDHI ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ FACULTY OF INFORMATICS

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБРАЗОВАТЕЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР ПРОФЕСИОНАЛНА

Подробно

Декан ФТС: Утвърдил: /проф. д-р Вл. Тодоров/ Зам. Ректор по учебна дейност, качество и акредитация: /проф. д-р инж. Сл. Господинов/ ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСП

Декан ФТС: Утвърдил: /проф. д-р Вл. Тодоров/ Зам. Ректор по учебна дейност, качество и акредитация: /проф. д-р инж. Сл. Господинов/ ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСП Зам. Ректор по учебна дейност, качество и акредитация: ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО Специалност "Транспортно строителство" - I курс Форма на обучение: Редовна Зала 1110-11 етаж на корпус "Б" нова

Подробно

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (подпис) Специалност: ХИМИЯ И ФИЗИКА Образователно-

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

Microsoft Word - aiutB_kr.doc

Microsoft Word - aiutB_kr.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата :...2007 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА Професионално

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

АМГ - учебен план бакалаври

АМГ - учебен план бакалаври С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН (корекции до 1.07.011) Утвърждавам, Професионално направление: 4.1. ФИЗИКА... Образователно- квалификационна (подпис)...

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ Утвърждавам,... (подпис) Утвърден с протокол... от... на Академичния съвет С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С В Е Т И К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И У Ч Е Б Е Н П Л А Н за випуск 2009 (2009/2010) год.

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

aiut_rb.xls

aiut_rb.xls 1 Висша математика - 1част 1 60 30 30 2+2+0 90 150 5 2 Физика 1 60 30 30 2+0+2 75 135 5 3 Икономика 1 45 30 15 2+1+0 60 105 4 4 Програмиране и използване на компютри - 1част 1 45 15 30 1+0+2 90 135 5 5

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н за образователно-квалификационна степен бакалавър

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Утвърдил: Мариана Спасова Директор на ПГАСГ Арх.К.Петков ХI а клас гр.пловдив, ул. "Арх. Камен Петков" 3, тел.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Утвърдил: Мариана Спасова Директор на ПГАСГ Арх.К.Петков ХI а клас гр.пловдив, ул. Арх. Камен Петков 3, тел. ХI а клас ЗИП изчертаване на кофражни планове и определяне количествата на кофражните работи 1 Учебна практика по 1 Английски език 1 1 Английски език 1 Български език и литература технология на 2 строителството

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно