СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, Утвърдил: Директор на СУ Димитър Марин УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО

Размер: px
Започни от страница:

Download "СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, Утвърдил: Директор на СУ Димитър Марин УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО"

Препис

1 СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, Утвърдил: Директор на СУ Димитър Марин УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ ЗА VIII КЛАС КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална креативност в VIII клас е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с учебния предмет, с изграждането на дигитални компетентности на ученика и с приложението им в областта на дигиталните технологии. В този клас се придобиват систематизирани знания и умения в областта на програмирането. Формират се нови знания и умения за писане на код в кодов редактор. А кцентът в обучението е върху използването на адаптивни учебни материали. Учебното съдърж ание е представено в следните основни теми: Python: Въведение Python: Условни конструкции Python: Цикли Python: Списъци ^ Ruby: Въведение Page 1 of 11

2 Ruby: Условни конструкции Ruby: Цикли Разработване на проект с Ruby Разработване на проект с Python В програмата са включени въвеждащи теми за запознаване с особеностите в синтаксиса на конкретните програмни езици. Основната цел на тези теми е да представят набора от софтуерни средства, които ще бъдат изучавани и използвани за разработването на самостоятелни проект на Ruby, Python. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА В края на обучението ученикът: разпознава основните записвания в кода на програмните езици Python и Ruby, и обяснява тяхното предназначение демонстрира отнош ение на отговорен потребител при работа в И нтернет среда реагира на съобщ енията, извеждани от използваното приложение, и коригира своя код съобразно забележките прилага съответстващ ата българска терминология при описание на дейности, свързани със средата за програмиране описва и спазва правилата за безопасна работа с компю търна система търси и открива причините за проблемен код: безкраен цикъл, неработещи функции, съобщения в конзолата и други, използва основните команди за писане на работещ и постигащ предварително зададена цел код Разработва самостоятелно, и участва в разработването на групови проекти с изучаваните програмни езици и технологии. Page 2 of 11

3 . Изготвя документация за изработените софтуерни проекти П резентира своите проекти Темп Тема 1: Python: Въведение УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия 1.1.Променливи и типове данни Познава екрана на програмата, и може да работи свободно с инструментите на работното поле Може да извежда информация в конзолата, чрез използване на функцията print Познава типовете на данните и променливите в конкретния език Може да конкатенира информация Подрежда правилно своя код, за да бъде лесен за разчитане. Работи с коментари Използва оператори за сравнение 1.2.Системни функции Тема 2: Python: У словни конструкции 2.1. Структура на конструкцията if-else Може да използва по предназначение Функцията'.л' Познава употребата на Функциите '.lower()' & '.upper()', и ги използва в своя код Познава употребата на Функциите min() и тах(), и ги използва в своя код Работи с условна конструкция if-else Може да обясни разликата между стандартна и вложена if Конзола, конзолни съобщения Печатане конзола, функцията print Типове променливи - int, с плаваща запетая, strir boolean. Функцията'.Al Функциите '.lower()' &.upper() Функции min() и max() Конструкцията if - elif - else Логически оператори: or, and и! Page 3 of 11

4 конструкция Използва коректно вложената конструкцията if - elif - else Използва логическите оператори or, and и! за сравняване на булеви стойност или изрази. Използва логическите оператори свободно в съчетание в условна конструкция 2.2. Подредба на кода и Вложен Знае какво означава Ternary Conditional if Знае от колко части се състои Ternary Conditional Преработва стандартен код в Ternary, и обратно Тема 3: Python: Ц икли 3.1. Структура на while Може да използва съвместно цикъл while с функцията print Използва и обяснява начина на работа на цикъл while Използва цикъл while в своя код 3.2. while True цикъл Може да използва съвместно цикъл while True е функцията print Използва и обяснява начина на работа на цикъл while True Използва цикъл while True в своя код 3.3 for цикъл Може да използва съвместно цикъл for с функцията print Използва и обяснява начина на работа на цикъл for Използва цикъл for в своя код Знае кога е подходящо да използва цикъл while; цикъл while True и цикъл for Тема 4: Python: Списъци 4.1 Едномерни списъци Изброява основните операции със списъци Редактира предварително зададен код с използване на списъци Взема броя на елементите в едномерен списък, с цел обработка на елементите Обхождане на Знае как да обходи елементите на едномерен списък чрез Page 4 of 11

5 едномерен и двумерен списък с цикъл for I Тема 5: Ruby: Въведение 5.1. Променливи и типове данни 5.2. Коментари и Математически операции 5.3 Системни методи използване на цикъл for Знае как да обходи списък със стандартна и съкратена конструкция Знае как да търси елемент в двумерни списъци Може да извежда информация в конзолата, чрез използване на функциите print и puts Конкатенира променливи, за да се свържат в смислени изречения. Използва свободно типовете променливи, съгласно поставена задача Подрежда правилно своя код, за да бъде лесен за разчитане. Може да използва по предназначение Методът '.length' Познава употребата на методите '.tolowercase' & '.touppercase', и ги използва в своя код Познава употребата на методите.min и.шах, и ги използва в своя код 1 Тема 6: Ruby: Условни конструкции 6.1. Условни конструкции Работи с условна конструкция if-else Може да обясни разликата между стандартна и вложена if конструкция Използва коректно вложената конструкцията if -elsif- else Логически оператори:or, and и! Използва логическите оператори за сравняване на булеви стойност или изрази. Използва логическите оператори свободно в съчетание в условна конструкция Работи е Case, съкратено записване с Ternary Conditional, оператор when Тема 7: Ruby: Ц икли функции print и puts Типове променливи - int, double, string и boolean Методът '.length' Методите '.tolowercase' & '.touppercase Методите.min и.max Конструкцията if -elsif- else Операторите and, or,! Условната конструкция case Оператор when услове] оператор (?:) Page 5 of 11

6 7.1 while цикъл Може да използва съвместно цикъл while с функциите print и puts Използва и обяснява начина на работа на цикъл while Използва цикъл while в своя код 7.2 Цикъл begin-while Може да използва съвместно цикъл begin-while с функциите print и puts Използва и обяснява начина на работа на цикъл begin-while Използва цикъл begin-while в своя код 7.3 Цикъл for Може да използва съвместно цикъл for с функциите print и puts Използва и обяснява начина на работа на цикъл for Използва цикъл for в своя код.т е м а S: Р аб о та по п р о екти е P ython: И зр аб о тк а па Q uiz 8.1 Подготовка за започване на проекта Описва етапите при създаването на проекта Извършва проучване, и посочва технологиите, които са необходими за използване, за изграждане на проект по предварително зададени критерии Създава модел за решаване на заданието, поставено в проекта 8.2 Работа по проект, 1 Използва двумерен масив за съхраняване на въпросите и отговорите на теста Използва цикъл for за обхождане на масива 8.3 Работа по проект, 2 Използва условни конструкции за проверка на въведени данни В резултат от проверката, увеличава или намалява точките на играча Принтира съобщения в конзолата 8.4 Изготвяне на документация, защита на проект Т ем а 9: Р аб о та по п р о е к ти е R uby: И зр а б о тк а н а Q uiz 9.1 Подготовка за започване на проекта Изготвя документация за софтуерния проект Презентира и защитава изготвения софтуерен проект Описва етапите при създаването на проекта Извършва проучване, и посочва технологиите, които са необходими Page 6 of 11

7 9.2 Работа по проект, 1 за използване, за изграждане на проект по предварително зададени критерии Създава модел за решаване на заданието, поставено в проекта Използва двумерен масив за съхраняване на въпросите и отговорите на теста Използва цикъл for за обхождане на масива 9.3 Работа по проект, 2 Използва условни конструкции за проверка на въведени данни В резултат от проверката, увеличава или намалява точките на играча Принтира съобщения в конзолата 9.4 Изготвяне на документация, защита на проект Изготвя документация за софтуерния проект Презентира и защитава изготвения софтуерен проект ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА Допълнителни уточнения за конкретния учебен предмет Обучението се осъществява в компютърна зала, като за всеки ученик има самостоятелно работно място. Над 50% от часовете се организират под формата на комбиниран урок, по време на който учениците изпълняват практически задачи. Препоръчително разпределение на часовете: За нови знания и умения 30 За упражнения в лаборатория среда 56 За обобщение 6 За контролни работи 8 Page 7 of 11

8 СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ Проверката и оценката на знанията и уменията в обучението по информационни технологии трябва да бъдат насочени към измерване постигането на заложените в учебната програма очаквани резултати. Очакваните резултати от обучението са свързани с усвояването на специфична за предмета терминология, практически умения за съставяне на код в среда за визуално програмиране, и в кодов редактор, умения за аргументиране при избора на технологично средство. Поради спецификата и разнообразния характер на очакваните резултати при оценяването на знанията и уменията на учениците могат да се използват различни методи и средства за проверка и оценка: Тестове, съдържащи въпроси и задачи със структуриран отговор или с ограничена свобода на отговора. Подборът на тестовите задачи трябва да се съобрази с формулираните в учебната програма очаквани резултати. Тестовете дават възможност да се обхване по-голям обем от учебното съдържание за по-кратко време. Могат да се използват за установяване на входно и изходно равнище или контролно, проведено в рамките на минути. Решаване на практически задачи, разработване на самостоятелни или групови софтуерни проекти, решението на които се реализира на компютър в час, или под формата на домашна работа. Този тип задачи може да съдържа отделни компоненти, които измерват усвояването на конкретни умения за работа с изучавания софтуер, умения за извличане на информация, умения за създаване на модели, умения за творческо трансформиране и представяне на различни видове информация в дигитален формат и др. Оценяване уменията при работа по проект въз основа на зададената роля на отделния ученик при изпълнение на проекта. Page 8 of 11

9 Портфолио, което може да съдържа решаваните от ученика практически задачи в часовете, домашни работи, проучвания по дадена тема, тестове. За оформянето на портфолиото учителят може да посочи кои от решаваните практически задачи ще бъдат задължително включени в него и да представи критерии за оценяване на отделните задачи и на портфолиото като цяло. Задачите, включени като задължителни компоненти, трябва да измерват постигането на формулираните в учебната програма очаквани резултати. Портфолиото може да включва и допълнителни задачи. Забележка: Индивидуалното портфолио може да се използва за оценяване на отделен ученик, при условие че всеки ученик работи самостоятелно на компютър, или включва само компоненти, които ученикът разработва самостоятелно - домашни работи, проучвания, тестове. Забележка: Предложените проекти са примерни. Преподавателят може да предложи други, които обхващат разглеждания материал. Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка: Текущи оценки от устни, от писмени и от практически изпитвания върху конкретна задача 40% Оценки от контролни (теоретични или практически) или изходно ниво 30% Оценки от работа по проекти и индивидуално портфолио по предварително зададени критерии, домашни работи 30% ДЕИНОСТИ з а п р и д о б и в а н е н а к л ю ч о в и т е к о м п е т е н т н о с т и, к а к т о и м е ж д у п р е д м е т н и в р ъ з к и Дейности за цялата програма. които могат да се включват във всяка тема Дейности, свързани с развитие на умения за учене: Page 9 of 11

10 Поставяне на задачи за работа с фрагменти от учебните помагала или помощната информация с цел самостоятелно запознаване с елементи на изучавания материал и програмен език. Използване на демонстрации и експериментиране в средата на изучаваното софтуерно приложение. Дейности, свързани с развитие на уменията за общуване на чужд език: и Използване на английско-български и българо-английски речник за елементи от интерфейса на изучаваните софтуерни приложения. Примерни дейности за отделни раздели и теми Ключови компетентности Примерни дейности и междупредметни връзки Компетентности в областта на българския език Въвеждане на текст в определените от дигиталната среда места. Анализиране на потенциалните възможности, за решаването на конкретен проблем или проект Създаване и записване на собствен текст - коментари - за поясняване на създадения код. Умения за общуване на чужди езици Използване на команди и код, означени както на български, така и на английски език. Въвеждане на английските, съвместно с българските наименования, на основните елементи на изучавания приложен софтуер и интерфейс Използване на последователност от латински букви и/или знаци за означаване на наименования на методи,означения, коментари Page 10 of 11

11 Математическа компетентност и основни Използване на математически оператори за съставяне на условни конструкции, цикли и означаване компетентности в областта на природните науки и на на индекси; технологиите Използване на знаци за сравнение при съставяне на тялото на условна конструкция. Дигитална компетентност Обработване на информация. Разглеждане на допълнителна информация в Интернет, свързана с възможностите на програмните езици - видео материали, печатни, аудио материали. Използване дигитална идентичност. Прилагане правила за безопасна работа в дигитална среда, и защита на личния профил в Интернет пространството. Създаване на дигитално съдържание. Решаване на проблеми с използване на дигитални технологии Изучаване на логиката на дисциплината Програмиране, чиито правила са в сила за повечето програмни езици. Умения за учене Търсене и обработване на информация от различни източници. Откриване на грешки в собствен и чужд код Предлагане на повече от едно вярно решение Социални и граждански компетентности Разглеждане на информация от сайтове, свързани с безопасно използване на интернет. Разглеждане на информация от сайтове, свързани с възможностите за приложение на програмните езици Инициативност и предприемчивост Планиране, изготвяне и представяне на софтуерен проект по зададена тема. Културна компетентност и умения за изразяване чрез Предлага идеи за проекти, чието решение включва изучаваните IT технологии. творчество Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за Изработване на проекти - създаване на персонално портфолио, което включва изучените до момента здравословен начин на живот и спорт понятия и технологии в програмирането. Предлагане на идеи за обучителни програми с елементи от познати спортове и демонстриращи здравословен начин на живот и хранене. Page 11 of 11

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Въведение във Визуалното

Подробно

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011,   Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, e-mail: sou_4emi_lom@yahoo.com Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град Лом УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО IT МАТЕМАТИКА ЗА III КЛАС КРАТКО

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, yahoo.com Утвърдил: Десислава А л evсащш^ва Директор на СУ Димитър

СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011,   yahoo.com Утвърдил: Десислава А л evсащш^ва Директор на СУ Димитър СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, e-mail: sou_4emijom@ yahoo.com Утвърдил: Десислава А л evсащш^ва Директор на СУ Димитър Маринов град Лом УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО УЕБ ПРОГРАМИРАНЕ/ВИЗУАЛНО

Подробно

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор ...... (пълно наименование на училището) твърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по информационни технологии за 10. клас Изготвил:... (подпис).

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАМИРАНЕ И АЛГОРИТМИЧНИ ЕЗИЦИ ЗА ПРОФЕСИЯ: КОД 482010 ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК СПЕЦИАЛНОСТ:

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния

Подробно

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Мотивировка на темата Форум Изследователски подходи в обучението по български език Съвременните динамични процеси в езика и трудностите

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка по учебен предмет УЧЕБНА ПРАКТИКА: ПО СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09-1618/10.12.2008

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:.. / доц. д-р Е. Великова / Утвърден от Факултетен съвет с протокол... /... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет по Математика и Информатика Специалност: Компютърни науки М И К 0

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

Microsoft Word - IT progr_7klas.doc

Microsoft Word - IT progr_7klas.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА В VII КЛАС 3 I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Хорариум часове по учебен план: 1 час седмично - 34 часа годишно. Обучението

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 1. У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка 1. Учебен предмет: ВЪВЕДЕНИЕ В РС 2. Модул: ВЪВЕДЕНИЕ В РС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09 1084

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Професионално учителско портфолио на Стоилка Гелова старши учител по математика в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Съдържание : Представяне Образование Професионален опит и стаж Моята философия

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

C++

C++ Управляващи оператори в C++ Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 18 30 октомври 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C++ 18 30 октомври

Подробно

LP2 Stage 3

LP2 Stage 3 УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗЕЛЕНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ЕВРОПА МОДУЛ 3: ПРОМЕНЕНИ ПЕРСПЕКТИВИ. Помагалото е разработено по проект "Зелени предприемачи Европа". Проектът е финансиран и с подкрепата на Европейската комисия.

Подробно

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ Традиции и съвременни подходи в обучението по математика в 1. клас 1 Учебен комплект на издателство Просвета с автори Юлияна Гарчева и Ангелина Манова 2 3 Към комплекта има още: Електронен учебник с разработени

Подробно

Програмиране на Паскал

Програмиране на Паскал Поради връзката на С++ с езика С в голяма част от литературата е прието записването С/С++. Това е найизползваният език за програмиране в света, поради което синтаксисът на някои от по-новите езици като

Подробно

Microsoft Word - YT.Upr_IKTO-RDS.doc

Microsoft Word - YT.Upr_IKTO-RDS.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Исторически Специалност: (код и наименование) История, История и география, История и философия Магистърска програма: (код

Подробно

Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. "Академик Андрей Сахаров" 15, партер, офис 4а, ел.поща:

Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. Академик Андрей Сахаров 15, партер, офис 4а, ел.поща: Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. "Академик Андрей Сахаров" 15, партер, офис 4а, ел.поща: smb.varna@gmail.com, сайт: https://sites.google.com/view/smbvarna фейсбук

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: CS 206 ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Приета: прот. 8 от г.; Актуализирана

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: CS 206 ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Приета: прот. 8 от г.; Актуализирана ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: CS 206 ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Приета: прот. 8 от 28.04.2005 г.; Актуализирана прот. 16 от 17.06.2016 г. Лектор: Акад. Проф. Иван

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици X 1 часа седмично = 18 часа по ред Учебна

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно