Гр

Размер: px
Започни от страница:

Download "Гр"

Препис

1 НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Любомир Чакалов София, район Лозенец, ул. Бигла 52, тел. 02/ http// П Р О Т О К О Л 4 ОТНОСНО: Дейността на комисия, назначена Заповед 1628/ г. на Директора на НПМГ "АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ", за разглеждане, оценка и класиране на оферти в процедура на публично състезание с предмет: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НПМГ "АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ" ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция 1: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НПМГ "АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ" ЕТАП 1" Обособена позиция 2: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НПМГ "АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ" ЕТАП 2" 0002 обявена с Решение 2 от г. и публикувана в РОП АОП с На г., в 9:00 часа, в сградата на НПМГ Акад. Любомир Чакалов, започна работа комисия по чл. 103 ал. 1 от ЗОП в редовен състав: Председател: 1. Галина Георгиева Иванова - Зам. Директор Административно-стопанска дейност при НПМГ Акад. Любомир Чакалов Членове: 2. Камелия Кирилова Георгиева домакин при НПМГ Акад. Любомир Чакалов 3. Елка Кирилова Спасова външен експерт правоспособен юрист 4. Константин Кирилов Антонов външен експерт Архитект 5. Диян Сенков Цветков външен експерт строителен инженер Комисията се събра, за да отвори и оцени финансовите предложения на допуснатите участници. В изпълнение на чл. 57 ал. 3 предл. 1 от ППЗОП, със съобщение от г., всички 1

2 участници в процедурата бяха уведомени за часа и датата на отваряне на Плик «Предлагани ценови параметри», като на основание чл. 57 ал. 3 от ППЗОП, възложителят публикува съобщението на профила на купувача, на НПМГ "АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ". На основание чл. 57 ал. 2 от ППЗОП, членовете на комисията се събраха да отворят ценовите оферти на допуснатите участници, след като комисията извърши действията по чл. 56 ал. 2 от ППЗОП, обективирани в протокол 3. На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, както следва: Васил Синигерски - представител на Алегро 2000 София ООД и Галя Дочева - упълномощен представител на Амо ЕООД. Съгласно чл. 57 ал. 3 предл. 3 от ППЗОП председателят на комисията представи в резюме съдържанието на Протокол 3 относно оценяването на участниците по технически показатели, съгласно Методика за оценка на офертите и отстранените участници. До отваряне на ценовите предложени, комисията допуска следните участници: За Първа обособена позиция: Наименование на участника Алегро 2000 София ООД Гаранционен срок Срок на доставка Срок за отстр. на гар. дефекти Общо 25 т. 20 т. 10 т. 55 т. Лаборбио ООД 30 т. 6,67 т. 0,40 т. 37,07 т. Кан Учтехспорт България ООД Екселор Холдинг Груп ЕООД 10 т. 10 т. 0,08 т. 20,08 т. 15 т. 2,04 т. 0,13 т. 17,17 т. За Втора обособена позиция: Наименование на участника Алегро 2000 София ООД Кан Учтехспорт България ООД Екселор Холдинг Груп ЕООД Гаранционен срок Срок на доставка Срок за отстр. на гар. дефекти Общо 30 т. 20 т. 10 т. 60 т. 12 т. 10 т. 0,08 т. 22,08 т. 18 т. 4,08 т. 0,13 т. 22,21 т. 2

3 След като членовете на комисията и представителите на участниците не направиха възражения относно целостта на пликовете, съдържащи ценовите предложения на допуснатите участници, председателят на комисията пристъпи към отварянето им. 1. АЛЕГРО 2000 СОФИЯ ООД Цената за изпълнение на обществената поръчка, за Първа обособена позиция е в размер на: лв. (деветдесет и две хиляди четиристотин седемдесет и три лв. и 34 ст.) без ДДС или лв. (сто и десет хиляди деветстотин шестдесет и осем и 01 ст.) с включен ДДС. Цената за изпълнение на обществената поръчка, за Втора обособена позиция е в размер на: лв. (сто двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и три лв. и 80 ст.) без ДДС или лв. (сто четиридесет и девет хиляди сто и шестнадесет лв. и 56 ст.) с включен ДДС. 2. ЛАБОРБИО ООД Цената за изпълнение на обществената поръчка, за Първа обособена позиция е в размер на: лв. (деветдесет хиляди четиристотин и деветнадесет) лв. без ДДС или лв. (сто и осем хиляди петстотин и три лв.) с включен ДДС. 3. КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ ООД Цената за изпълнение на обществената поръчка, за Първа обособена позиция е в размер на: лв. (деветдесет хиляди деветстотин шестдесет и един лв. и 23 ст.) без ДДС или лв. (сто и девет хиляди сто петдесет и три и 48 ст.) с включен ДДС. 3

4 Цената за изпълнение на обществената поръчка, за Втора обособена позиция е в размер на: лв. (сто двадесет и три хиляди осемстотин петдесет и девет лв. и 95 ст.) без ДДС или лв. (сто четиридесет и осем хиляди шестстотин тридесет и един лв. и 94 ст.) с включен ДДС. 4. ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД Цената за изпълнение на обществената поръчка, за Първа обособена позиция е в размер на: лв. (седемдесет и седем хиляди седемстотин и четиридесет лв.) без ДДС или лв. (деветдесет и три хиляди двеста осемдесет и осем лв.) с включен ДДС. Цената за изпълнение на обществената поръчка, за Втора обособена позиция е в размер на: лв. (сто двадесет и три хиляди осемстотин петдесет и осем лв.) без ДДС или лв. (сто четиридесет и осем хиляди шестстотин двадесет и девет лв.) с включен ДДС. С тези действия комисията приключи публичната част от заседанието и се оттегли, за да продължи работата си по оценка на финансовия показател. Комисията пристъпи към изчисляване на финансовият резултат, съгласно посочената в Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, формула. Финансовата оценка за двете обособени позиции се извършва съгласно следната формула: най-ниско ценово предложение х 40 разглеждано ценово предложение 4

5 1. АЛЕГРО 2000 СОФИЯ ООД За първа обособена позиция: х 40 = 33,63 точки За втора обособена позиция: х 40 = 39,87 точки ЛАБОРБИО ООД За първа обособена позиция: х 40 = 34,39 точки КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ ООД За първа обособена позиция: х 40 = 34,19 точки За втора обособена позиция: х 40 = 40 точки

6 4. ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД За първа обособена позиция: х 40 = 40 точки За втора обособена позиция: х 40 = 40 точки След като изчислиха финасовия показател, членовете на комисията пристъпиха към формиране на Комплексната оценка (КО) от Методика за оценка на офертите. Формулата по която се изчислява Комплексната оценка е: Ко = А + Б + В + Г 6

7 За Първа обособена позиция Наименование на участника Гаранционен срок Срок на доставка Срок за отстр. на гар. дефекти Предлагана цена Комплексна оценка Алегро 2000 София ООД 25 т. 20 т. 10 т. 33,63 т. 88,63 т. Лаборбио ООД 30 т. 6,67 т. 0,40 т. 34,39 т. 71,46 т. Кан Учтехспорт България ООД Екселор Холдинг Груп ЕООД 10 т. 10 т. 0,08 т. 34,19 т. 54,27 т. 15 т. 2,04 т. 0,13 т. 40 т. 57,17 т. За Втора обособена позиция Наименование на участника Гаранционен срок Срок на доставка Срок за отстр. на гар. дефекти Предлагана цена Комплексна оценка Алегро 2000 София ООД 30 т. 20 т. 10 т. 39,87 т. 99,87 т. Кан Учтехспорт България ООД 12 т. 10 т. 0,08 т. 40 т. 62,08 т. Екселор Холдинг Груп ЕООД 18 т. 4,08 т. 0,13 т. 40 т. 75,08 т. I. Класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НПМГ "АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ" ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: За Обособена позиция 1: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НПМГ "АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ" ЕТАП 1": 7

8 Първо място: АЛЕГРО 2000 СОФИЯ ООД Второ място: ЛАБОРБИО ООД Трето място: ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД Четвърто място: КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ ООД За Обособена позиция 2: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НПМГ "АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ" ЕТАП 2": Първо място: АЛЕГРО 2000 СОФИЯ ООД Второ място: ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД Трето място: КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ ООД Настоящият протокол е изготвен на г. в 16:00 часа. За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва: ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Галина Иванова / ЧЛЕНОВЕ: /Камелия Георгиева/ 3... /Елка Спасова/ / Константин Антонов/ 5. /инж. Диян Цветков/ Заличена информация на основание чл.23 от ЗЗЛД 8

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД ПРОТОКОЛ л п - 1/0S3 Щ/

Подробно

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/18.12.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да отвори, разт:леда, оцени и класира представените оферти

Подробно

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish)

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish) П Р О Т О К О Л 4 Днес 22.02.2017 г., 10.30 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр. София, ул. Будапеща 16, зала 3 в изпълнение на Решение 839-ОП/08.12.2016 г. на председателя на КФН

Подробно

ПРОТОКОЛ 3 от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез

ПРОТОКОЛ 3 от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез ПРОТОКОЛ 3 от дейността Комисията за разглежне, оценяване и класиране офертите за участие в процедура за възлагане обществе поръч чрез публично състезание, обяве с Решение 668/9.6.28 г., публикувано в

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ УТВЪРЖДАВАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР: чл. 2 от ЗЗЛД /СВЕТЛА ТОДОРОВА/ П Р О Т О К О Л от работата на комисия, назначена със Заповед З-ОФ-55/08.12.2014 г. на председателя на ДКЕВР, за получаване, разглеждане

Подробно

ОДОБРЯВАМ:

ОДОБРЯВАМ: Утвърдил:... /проф. д-р. Т. Кантарджиев, дмн, мзм/ П Р О Т О К О Л 3а На 08.10.2014 год, в НЦЗПБ, в изпълнение на на Заповед 430 / 16.09.2014 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: Председател

Подробно

151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц

151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц 151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.цанко Иванов Николов / П Р О Т О К О Л Дата:01.03.2017г.

Подробно

ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение

ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение 5 1 2 3 4 1 1073 08.03.2012 м.малкия друм, имот 018018 по КВС Имот

Подробно

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я " З е м е д е л и е " - П л е в е н ОДОБРЯВАМ, ДИРЕКТОР ОДЗ - ПЛЕВЕН:.../п/

Подробно

"Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН

Софийска вода АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в Софийска вода АД, на основание заповед СН "Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 На, 10.04.2019 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-60/22.03.2019 г комисия в състав: Заличените данни са на основание ЗЗЛД се събра във

Подробно

Microsoft Word - Решение.doc

Microsoft Word - Решение.doc ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net РЕШЕНИЕ 396 /18.04.2013г. за класиране

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 19.10.2018 г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Георги Лапчев Кмет на Община Царево Подписът е заличен

Подробно

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ представляващ ХОРИЗОНТИ ООД с вх.номер на документацията 2851/05.10.2017г.-15,47 Петър Иванов Петров представляващ РУСИЯ ЕООД с вх.номер на документацията

Подробно

protokol targ PKB

protokol targ PKB РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. П л е в е н Одобрявам: Министър на земеделието и храните:...

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на документите, съобразно разпоредбите на чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМА ПРОТОКОЛ 3 ЧАСТ ВТОРА от дейността на комисия, назначена със Заповед РД01-572/17.05.2016 г. на Възложителя, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена

Подробно

ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София факс

ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София  факс ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София http://www.isul.eu/ факс: (+35 2) 432 144, S435 Ш Утвърдил: Изпълнителен дире

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л  № 1 О Б Щ И Н А Б О Т Е В Г Р А Д П Р О Т О К О Л 2 Днес, 18.02.2019г., комисия назначена със Заповед ОА-99/13.02.2019г. на зам.-кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.17,

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

П Р О Т О К О Л на ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ за избор на органи на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-гр.СТАРА ЗАГОРА Днес, г. (двадесет и шести януари, две хил

П Р О Т О К О Л на ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ за избор на органи на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-гр.СТАРА ЗАГОРА Днес, г. (двадесет и шести януари, две хил П Р О Т О К О Л на ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ за избор на органи на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-гр.СТАРА ЗАГОРА Днес, 26.01.2013г. (двадесет и шести януари, две хиляди и тринадесета година) в гр.стара Загора, Избирателната

Подробно

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАВОРИТ ХОЛД АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История славянобългарска 8, в заседателната зала на Котлостроене

Подробно

Microsoft Word - Pr

Microsoft Word - Pr РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 2/19.08.2014

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ÎÁßÂËÅÍÈÅ-6

ÎÁßÂËÅÍÈÅ-6 по ред Описание на обособените обекти/стаи/ на семеен хотел Феникс, съгласно схеми на АГКК Таблица 1 идентификатор площ, м2 ид.ч. м2 обща площ м2 ПАРТЕР 1 ет.0 /нула/,обект стълбище. 67800.504.232.1.31

Подробно

2012-stat.xls

2012-stat.xls Национална природо-математическа гимназия "Акад. Л. Чакалов" София 1164, ул. Бигла 52, тел. 862 83 63, 862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org ; http://www.npmg.org Статистика за резултатите от приемен изпит по

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

2013-stat.xls

2013-stat.xls Национална природо-математическа гимназия "Акад. Л. Чакалов" София 1164, ул. Бигла 52, тел. 862 83 63, 862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org ; http://www.npmg.org Статистика за резултатите от приемен изпит по

Подробно

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата 21.08.2017 г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388 BG313, МБАЛ СВЕТИ

Подробно

2014-stat.xls

2014-stat.xls Национална природо-математическа гимназия "Акад. Л. Чакалов" София 1164, ул. Бигла 52, тел. 862 83 63, 862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org ; http://www.npmg.org Статистика за резултатите от приемен изпит по

Подробно

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 26.05.2015 г. Съдържание: 1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2014г.; Проект

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 25/29.09.2014 г. Днес, 29.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИК БЛ.302, ВХ. 17 ВАРНА до БОРИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ОБЩИНА

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. ИВАН СТАНКОВ министър на земеделието и храните

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л от Редовното годишно общо събрание на акционерите на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София Днес, 17.06.2014 година, от 10:00 часа по седалището на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София ( Дружеството ) и на

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, 19.06.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, ет.2, зала Обучителна,

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 1619 от 16/02/2015 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно