Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п

Размер: px
Започни от страница:

Download "Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п"

Препис

1 Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и ползването на Националния туристически регистър относно обстоятелства, които се вписват в него съгласно изискванията на Закона за туризма; 2. създаването на потребителски профили на лицата, извършващи дейност в категоризираните места за настаняване и вписването на данни от регистъра за настанените туристи в Единната система за туристическа информация. 3. дейностите по т. 1 се извършват, съответно осигуряват, от министерството на туризма, съответно от кметовете на общини по отношение на категоризирани от тях обекти съгласно чл. 128 от Закона за туризма Глава втора. НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Чл. 2. (1) Националният туристически регистър по чл. 165 от Закона за туризма, наричан по-нататък регистъра е публичен и се разработва и поддържа от министъра на туризма. (2) Националният туристически регистър е електронна база данни, съдържаща обстоятелства, вписани по силата на Закона за туризма. Вписванията и заличаванията се извършват от длъжностни лица от министерството на туризма и общинските администрации по местонахождение на туристическия обект; 1

2 (3) Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) е част от Националния туристически регистър (НТР). (4) Кметовете на общини или оправомощени от тях длъжности лица водят и поддържат публичен електронен регистър за всички обекти на територията на общината с издадени временни удостоверения за открита процедура по категоризация и категоризирани от тях обекти. (5) Регистрите по ал. 4 са интегрирани като неразделна част от Националния туристически регистър. Чл. 3. Вписването на обстоятелствата в електронната база данни се извършва от министъра на туризма или от оправомощени от него длъжностни лица, относно: регистрираните туроператори и/или туристически агенти; категоризираните от министъра на туризма места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и лицата, който извършват дейност в тях, включително издадените временни удостоверения; организациите за управление на туристическите райони; туристическите сдружения; туристическите информационни центрове; сертифицираните балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове; правоспособните екскурзоводи, включително екскурзоводи от държави членки на Европейския съюз, държави по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария; 2

3 правоспособните планински водачи, включително планински водачи от държави членки на Европейския съюз, държави по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария; правоспособните ски учители, включително ски учители от държави членки на Европейския съюз, държави по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария; Чл. 4. Вписването на обстоятелствата в електронна база данни се извършва от длъжности лица, оправомощени от кмета на съответната община относно категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения и лицата, които извършват дейност в тях, включително издадените временни удостоверения. Чл. 5. (1) Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, са задължения да я заявят при условията и по реда на чл. 68, ал. 4 и 5, чл. 142, ал. 8, чл. 147, ал. 5, чл. 168, ал. 2 и чл. 169, ал. 1 и 2 от Закона за туризма. (2) Лицата, които упражняват дейност в категоризирано място за настаняване със сезонен режим на работа уведомяват по електрона поща категоризиращите органи за периода, през който обектът се експлоатира. Чл. 6. (1) За всяко подлежащо на вписване лице в електронната база данни се открива партида с уникален индекс, в която се извършват предвидените в наредбата вписвания. Към всяка партида има партидно дело, към което се съхраняват приложените за вписване документи. (2) Всяка партида се състои от полета, съответстващи на подлежащите на вписване обстоятелства. Всеки тип поле има уникален индекс, еднакъв за всички партиди. (3) Вписването на обстоятелствата по делото на съответното лице се извършва въз основа на данните, съдържащи се в представените документи, или на данните, които са събрани служебно. 3

4 (4) Последващите вписвания се извършват така, че да не бъде засегната информацията, съдържаща се в предходни вписвания. (5) Когато се заличава вписване, в съответното поле се записва, че вписването е заличено, и се посочва датата на заличаването и лицето, извършило вписването, както и причината за това заличаване. Заличаването не може да води до унищожаване или повреждане на информацията относно заличеното вписване. Чл. 7. (1) Националният туристически регистър поддържа и съхранява архив на заличените от регистъра лица. (2) Информацията за заличените лица се съхранява в НТР за срок от 5 години. Глава втора ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ Чл. 8. (1) Лицата, вписани в НТР, които извършват хотелиерство вписват незабавно в Единната система за туристическа информация данни от регистрите за настаняване в обем, определен с чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма. (2) Когато категоризираните места за настаняване се намират в труднодостъпни или отдалечени райони, за които липсва комуникационна свързаност, вписването се извършва съгласно изискванията на чл. 116, ал. 6, т. 3 от Закона за туризма. Чл. 9. Подаването на данни от местата за настаняване към Единната система за туристическа информация се осъществява чрез регистриран профил, уникален за всяко лице, извършващо дейност в туристически обекти. В един профил може да са налични едно или повече места за настаняване 4

5 Чл. 10. (1) Лицето, извършващо дейност в обекта, определя едно физическо лице с роля на супер потребител в Единната система за туристическа информация. Супер потребителят управлява достъпа на другите потребители (оператори) в системата за съответното място за настаняване, ако са определени такива. (2) Регистрирането на профил на супер потребител се извършва от лицето, което извършва дейност в обекта чрез вход в Единната система за туристическа информация и попълване на форма за регистрация. (3) Данните, които се вписват във формата за регистрация на супер потребител са: място за настаняване за което се създава профила; Единен граждански номер или личен номер на чужденец; Собственото, бащиното и фамилно име на кирилица, вид и номер на документа за самоличност съгласно Закона за българските лични документи, дата на издаване, дата на валидност за гражданите на Република България, ; Пълното име на физическото лице на латиница, държава, издала документа за самоличност, номер на документа за самоличност за гражданите на други страни; Адрес на електронна поща; Телефон за контакт. (4) Данните, които се вписват за юридическото лица, извършващо дейност в мястото на настаняване са: ЕИК/БУЛСТАТ; Наименование на юридическото лице, клон на юридическото лице или на едноличния търговец; Адрес на електронна поща; 5

6 Телефон за контакт; Адрес код на населено място от Единния класификатор на административно териториалните и териториални единици, наименование на улица/булевард/площад/жилищен комплекс, квартал, номер на сграда, вход, етаж, апартамент, Чл. 11. Разглеждането на подадената заявка за създаване на профил на лицето, извършващо дейност в мястото за настаняване и вписването на профил в електронна форма се осъществява от администратор на Единната система за туристическа информация както следва: 1. за категоризираните от министъра на туризма от служители на министерството на туризма; 2. за категоризираните от кмета на общината от служители на общинската администрация. Чл. 12. (1) Лицето, което извършва дейност в мястото за настаняване/обекта може да добавя и други потребители (оператори) към регистрирания си профил в Единната система за туристическа информация. (2) Блокирането/деактивирането на потребители в профила на лицето, упражняващо дейност в обекта се извършва по същия ред, по който се извършва регистрацията. (3) При всяко регистриране на потребител в Единната система за туристическа информация се изпраща имейл за активация до съответното лице. Чл. 13 (1) Регистрирането на профил на заинтересованите страни съгласно чл. 116, ал. 7 от Закона за туризма - общини, Национален статистически институт, Национална агенция по приходите, министър на вътрешните работи става чрез подаване на заявление в свободен текст на хартиен носител до министъра на туризма. 6

7 (2) В заявлението се посочват: Наименование на институцията, заинтересована страна по чл.116, ал.7 от Закона за туризма Собственото, бащиното и фамилно име на кирилица на физическото лице супер потребител или потребител, вид и номер на документа за самоличност съгласно Закона за българските лични документи, дата на издаване, дата на валидност. Единен граждански номер; Длъжност в администрацията заявител; Адрес на електронна поща; телефонен номер на длъжностното лице. 3. Вписването на профил в електронна форма се осъществява от администратор на Единната система за туристическа информация от министерството на туризма. 4. Към администрираните в ЕСТИ профили могат да бъдат добавяни супер потребители и потребители (оператори) след получена писмена заявка от заинтересованите страни съгласно чл. 116, ал. 7, в която се съдържат необходимите данни за физическото лице супер потребител или потребител (оператор). Чл. 14. Регистрираните супер потребители управляват достъпа на регистрираните потребители (оператори) съответно за заинтересованата страна и имат достъп до данните в Единната система за туристическа информация съгласно чл. 116, ал. 7 от Закона за туризма, както и до генериране на справки в системата. Чл. 15. Срокът за съхранение на данни в Единната система за туристическа информация е минимум 2 (две) години. Заключителни разпоредби 7

8 1. В 30-дневен срок от влизане в сила на Наредбата, лицата, които упражняват дейност в категоризираните места за настаняване подават информация по електронна поща до категоризиращите органи във формат, определен от министъра на туризма и оповестен на институционалната страница на министерството на туризма. 2. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на туризма или оправомощени длъжностни лица от министерството на туризма. 3. Наредбата се приема на основание чл. 165, ал. 2 от Закона за туризма. 8

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

1.5 - Edinna informatsionna sistema

1.5 - Edinna informatsionna sistema УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Държавна и регионална политика в туризма 1. ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА 1.5. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

НАРЕДБАЗАОРГАНИЗАЦИЯТАНАЕДИННАТАСИСТЕМАЗА ТУРИСТИЧЕСКАИНФОРМАЦИЯ ПриетасПМС 23от г. Обн.ДВ.бр.13от17Февруари2015г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

НАРЕДБАЗАОРГАНИЗАЦИЯТАНАЕДИННАТАСИСТЕМАЗА ТУРИСТИЧЕСКАИНФОРМАЦИЯ ПриетасПМС 23от г. Обн.ДВ.бр.13от17Февруари2015г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НАРЕДБАЗАОРГАНИЗАЦИЯТАНАЕДИННАТАСИСТЕМАЗА ТУРИСТИЧЕСКАИНФОРМАЦИЯ ПриетасПМС 23от09.02.2015г. Обн.ДВ.бр.13от17Февруари2015г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С наредбатасеуреждаторганизациятанаединнатасистемазатуристическа

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

Описание на интерфейсите за комуникация с ЕСТИ Автоматизирано подаване на данни за туристически регистрации към Единната система за туристическа инфор

Описание на интерфейсите за комуникация с ЕСТИ Автоматизирано подаване на данни за туристически регистрации към Единната система за туристическа инфор Описание на интерфейсите за комуникация с ЕСТИ Автоматизирано подаване на данни за туристически регистрации към Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) е възможно по следните канали: Подаване

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/16.01.2019 г./ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

НАРЕДБА 3 ОТ 7 МАРТ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА

НАРЕДБА 3 ОТ 7 МАРТ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА НАРЕДБА 3 ОТ 7 МАРТ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА "ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ" В сила

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Ви дава право да поискате и по Законът не поставя никакви ограничение по отношение на заявителя. Това положение е напълн Когато за интересуващата Ви информация

Подробно

НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР Приета с ПМС 14 от г. Обн. ДВ. бр.8 от 29 януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 януари 2017г., изм

НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР Приета с ПМС 14 от г. Обн. ДВ. бр.8 от 29 януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 януари 2017г., изм НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР Приета с ПМС 14 от 22.01.2016 г. Обн. ДВ. бр.8 от 29 януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 януари 2017г., изм. ДВ. бр.56 от 16 юли 2019г. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

НАРЕДБА № 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОС

НАРЕДБА № 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОС НАРЕДБА 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА "ЕКСКУРЗОВОД" В сила от

Подробно

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за създаване на доброволни формирования за подпомагане органите на Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението при Министерството на вътрешните

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН

Подробно

Ръководство на ползвателите

Ръководство на ползвателите Ръководство на ползвателите Съдържание I. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 II. ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК... 3 III. ВХОД В СИСТЕМАТА... 3 1. Вход в системата... 3 IV. МОДУЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ... 4 1. Модул Удостоверения... 4 2. Ново

Подробно

NAREDBA_RD161117_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_izdavane_prehvyrlqne_otmqna_i_priznavane_na_garanciite_za_proizhod_na_energiqta_ot_vyzobnovqemi_

NAREDBA_RD161117_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_izdavane_prehvyrlqne_otmqna_i_priznavane_na_garanciite_za_proizhod_na_energiqta_ot_vyzobnovqemi_ НАРЕДБА РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници Издадена от министъра на икономиката,

Подробно

НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019

НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019 НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от22.01.2016г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019г. Главапърва. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. Снаредбатасеопределятобстоятелствата,коитосевписватвАдминистративния

Подробно

Коментари по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 1999 г. за създаването и поддържането на регистър на земеделските стопани пуб

Коментари по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 1999 г. за създаването и поддържането на регистър на земеделските стопани пуб Коментари по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 1999 г. за създаването и поддържането на регистър на земеделските стопани публикувани до 31 юли 2019 г. 06:16:16 Коментар 1 Дата:

Подробно

Microsoft Word - Stanoviste_KZLD-10_07_05_2013 .doc

Microsoft Word - Stanoviste_KZLD-10_07_05_2013 .doc СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ рег. зап - 10/ 14.03.2013 г. гр. София, 07.05.2013 г. ОТНОСНО: Искане с вх. зап - 10/14.03.2013 г. от г-н М.С. - изпълнителен директор на Е.Л. /E.L./ за

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) НА РАЙОНЕН СЪД СЕВЛИЕВО ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf НАРЕДБА за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията Приета с ПМС 192 от 30.07.2004 г.,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от 2017 г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от 2017 г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците на 564 институции

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА І. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ Чл.1. (1) Правилата за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Дългопол, наричани за краткост Правила, уреждат приемането, регистрирането

Подробно

No Title

No Title Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната

Подробно

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ; os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ;   os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ 652 010, факс: 058/ 601 480; e-mail: os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т З З Л Д ГАЛАТЕЯ ХАНДЖ*.^. АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: 01.06.2018 г. съхранява от ДАМТН ДАМТН Страница 2 от 9 Чл. 1. (1) С Вътрешните правила

Подробно