BG_SDS-Gazpromneft-PM

Размер: px
Започни от страница:

Download "BG_SDS-Gazpromneft-PM"

Препис

1 Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител Газпромпефт смазочни материали 125А, ул. Профсъюзная Москва, , Русия (между 9 AM и 6 PM Московско време) Факс Телефон за спешни случаи Национален токсикологичен информационен център, МБАЛ и спешна медицина "Н.И.Пирогов" Телефон за спешни случаи / факс: Официален представител «Дени Трейд» ЕООД Офис: Стара Загора 6000, ул. «Христо Ботев» 92, ет.4 Складова база: Стара Загора 6000, кв. «Кольо Ганчев», Селскостопанска авиация Тел./Факс: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ Класификация на веществото или сместа Този продукт не е класифициран като опасен, в съответствие с настоящата Европейското законодателство (EEC/1999/45 и ЕEC/67/548). Елементи на етикета Не е класифициран. 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ Опасни съставки Химическо название Индекс No. CAS EINECS REACH Регистрационен номер Конк. (% w/w) Класификация Базово маслонеидентифициран о-смазочни масла До 100 DMSO < 3% (IP 346)

2 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ Контакт с кожата Контакт с очите При вдишване При поглъщане 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ Пожарогасителни средства Пожарни опасности Защитно оборудване 6. МЕРКИ ЗА АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ Лични предпазни мерки Предпазни мерки за опазване на околната среда При контакт с кожата не се очаква да бъде вредно. Не са необходими са конкретни мерки за първа помощ. Като предпазна мярка, отстранете замърсените дрехи. За да премахнете материала от кожата, измийте със сапун и вода. Изхвърлете замърсените дрехи и обувки или добре почистете преди повторна употреба. Не се очаква да предизвика продължително или съществено дразнене на очите. Не са необходими специални мерки за първа помощ. Като предпазна мярка, отстранете контактните лещи, използвате такива, изплакнете обилно с вода в продължение на 15 минути и дръжте клепачите отворени. Не са необходими специални мерки за първа помощ. Ако изложени прекомерни нива на материал във въздуха, засегнатото лице да се изведе на чист въздух. Потърсете медицинска помощ при кашляне или дихателната дискомфорт. Не са необходими специални мерки за първа помощ. Не предизвиквайте повръщане. Изплакнете устата с вода. Потърсете медицинска помощ веднага. Използвайте пожарогасителни средства, съобразени с условията на заобикалящата среда(въглероден диоксид (CO2), сух химикал, пяна, пясък). Да не се използва: водна струя. Горенето произвежда дразнещи, токсични и неприятни изпарения. Горивните продукти са силно зависими от условията на горене. Сложна смес от разнасяни от въздуха твърди вещества, течности, и газове, включително въглероден окис, въглероден двуокис и неидентифицирани органични съединения ще се разпадне, когато този материал се подложи на горене. Да не се влиза в затворени помещения на пожар без правилното защитно оборудване, включително автономен дихателен апарат. Отстранете всички източници на запалване в близост до разлято вещество. Да се осигури адекватна вентилация в зоната на работа. Повърхности, замърсени с продукта ще станат хлъзгави. Спрете източника на изтичане, ако можете да го направите без риск. Спрете изтичането, за да се предотврати понататъшно замърсяване на почвата, повърхностни или подземни води. Да не се допуска достъп до канализацията.

3 Начини за почистване 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ Боравене Съхранение Използвайте подходящи техники, като например прилагане на негорими абсорбиращи материали или изпомпване. Почистете с метла. Пренесете до подходящи, етикетирани контейнери за изхвърляне. Почистете площта на разлива обилно с вода. Да се избягва контакт с очите и кожата. Да се осигури достатъчно вентилация в зоната на работа. Може да се натпупа електростатичен заряд и да създаде опасни условия при работа с този материал. За да се намали тази опасност, свързване и заземяване може да бъде необходимо, но не може, само по себе си, да бъде достатъчно. Пазете на хладно, сухо и добре проветриво място. Съхранявайте контейнерите плътно затворени. Съхранявайте в правилно означени съдове. 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА Граници на експозицията Подходящ технически контрол Защита на дихателните пътища Защита на ръцете Защита на очите Защита на кожата Контрол на експозицията на околната среда 9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА Външен вид Мирис ph WEL 8-hr limit mg/m 3 : 5.4 (аерозол) Осигурете отвеждаща вентилация или други технически предпазни средства, за да поддържате въздушните концентрации на изпаренията под техните гранични стойности на професионална експозиция. Обикновено не се изисква защита на дихателните пътища там, където има достатъчно естествена или локална смукателна вентилация, за да се контролира изтичането. Носете нитрил или тествани съответния на стандартни PVC ръкавици; време на пробив> 240 минути (консултирайте се с доставчика на ръкавици за химическата им устойчивост). Измийте ръцете си след работа с продукта. Обикновено не се изисква специална защита на очите. Там, където е възможно разплискване, носете предпазни очила. Носете защитно облекло. Риза с дълъг ръкав е препоръчителна. Използвайте неопренови или нитрилови гумени ботуши, когато е необходимо, за да се избегне замърсяване на обувките. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Сведете до минимум освобождаването в околната среда; съобразете се с местните екологични норми. Лека жълта течност. Миризма на петрол

4 Температурен интервал Точка на кипене Възпламенимост Свойства на експлозията Оксидиращи свойства Налягане на парите Не е определен >205 о С (Cleveland Open Cup) < 0.01 kpa Относителна плътност < 900 кг/м 3 (20 о С) Разтворимост Разтворимост във вода Коефициент на разпределение: n-октанол/вода Разтворим в повечето органични разтворители Неразтворимо Вискозитет 5 6 мм 2 / с (100 о С) Точка на замръзване Плътност на парите Скорост на изпарение 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ Стабилност < -15 о С Стабилен при нормални условия. Не се разпада, ако се съхранява и използва както е препоръчано. Реактивност Условия, които трябва да се избягват Материали, които трябва да се избягват Опасни продукти на разпадане 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Токсикологична информация Друга информация за ефектите върху здравето 12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА Екотоксичност Екотоксичност Устойчивост и разградимост Този продукт все още няма значителни опасности по отношение на реактивност. Повишени температури. Няма налични данни за този продукт. При нормални условия на съхранение и употреба, опасни разпадни продукти не би трябвало да бъдат произведени. Остра орална/ плъх LD50 > 5000 мг / кг Остра дермална / заек LD50 > 2000 мг / кг Остра инхалационна / плъх LC 50> 5000 мг/м 3 Кожа / дразнене на очите: Не е дразнител. Чувствителност на кожата: Няма данни за сенсибилизация. Остра водна токсичност към безгръбначни (водни бълхи, 48ч) EL 50 > мг / л. Остра водна токсичност към водорасли NOEL (72h) > 100 мг / л Остра токсичност към водна риба (96ч) LL 50 > 100 мг / л Дългосрочна токсимност към безгръбначни (водни бълхи, 21 дни) NOEL10 мг / л Дългосрочна токсичност към риба NOEL 10 мг / л. Този материал не се очаква да бъде лесно биоразградим. Веществото е въглеводород UVCB. Стандартните тестове са предназначени за отделните компоненти и не са подходящи за продукта като цяло.

5 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ Обща информация Методи за унищожаване 14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ ADR/RID IMDG IATA Изхвърлянето на отпадъци се извършва в съответствие с всички местни и национални разпоредби. Свържете се с лицензирана фирма за обезвреждане на отпадъците. Продуктът не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. За обезвреждане в рамките на ЕО, трябва да се използва съответният код съгласно Европейския каталог на отпадъците (EWC). 15. НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ Оценка на безопасност на химично вещество 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ Съответни R фрази Съответно предупреждение за опасност Референция Допълнителна информация Обновяване Оценка на безопасността на химичното вещество не е извършена. Не е определено. Не е определено. Доклад за химическа безопасност (част B) Други Масла База Лубриканти. Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност е предназначена да служи само като указание за безопасна употреба, съхранение и обработка на продукта. Тази информация е вярна и е най-доброто от нашите знания и разбиранията ни към момента на публикуването, обаче няма гаранция за нейната точност. Тази информация се отнася само за дадения продукт и може да не е валидна, ако този материал се използва в комбинация с каквито и да било други материали или в който и да е друг процес. Базовото масло е преминало тест IP 346 (DMSO извлечими съединения по-малко от 3%). Нова версия.

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CS 23 Дата на съставяне: 12.03.2008 Ревизия: 08.04.2008 Дата на отпечатване: 10.09.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

1

1 Дата на последната ревизия: 31.5.2012 г. Страница 1 от 8 1. Идентификация на веществото/сместа и дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта: Grand Maximo препарат за премахване на петна Номер

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER FOR CLEAR COAT 2+1 ECO PLUS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ВТВЪРДИТЕЛ за 2+1 ECO - АКРИЛЕН ЛАК MS - СЕРИЯ: "ПЛЮС" Дата на издаване: 23.06.2004 Номер: ULBECOPLUS-03 Последна ревизия: 11.05.2010 1- Данни за

Подробно

Fury 10 EC new.doc

Fury 10 EC new.doc ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Вносител: Суммит Агро България ЕООД Дата на издаване: 06.02.2002 гр./с. София Издание: 3 Дан. 2220109138 Заменя издание: 12.07.2001 БУЛСТАТ 130109978 Стр. (брой): 8 ФЮРИ

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Repcoat FF

Repcoat FF ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Microsoft Word - BG_sd_CQT13_-_ANTICHIZZANTE_SPRUZZO_ROSSO_S_(GB).docx

Microsoft Word - BG_sd_CQT13_-_ANTICHIZZANTE_SPRUZZO_ROSSO_S_(GB).docx Стр. 1/8 * 1 Идентификация на продукта и производителя 1.1 Идентификация на продукта Код: CQT13 Търговско име: ПАТИНА ЧЕРВЕНА (ANTICHIZZANTE SPRUZZO ROSSO Z) 1.2 Предназначение на продукта и противопоказания

Подробно

Microsoft Word - BG_LBA220.doc

Microsoft Word - BG_LBA220.doc Издадено: 23 февруари 2012 г. Последна ревизия на текста: 11 октомври 2010 г. Данни за безопасността 1. Идентификация на продукта и производителя: 1.1. Идентификация на продукта: Код: Име на продукта:

Подробно

Microsoft Word - BG_sd_LBA528_CLEAR_TIX_PU_SELAER_HIGH_Q.docx

Microsoft Word - BG_sd_LBA528_CLEAR_TIX_PU_SELAER_HIGH_Q.docx Стр. 1/10 * 1 Идентификация на продукта и производителя 1.1 Идентификация на продукта Код: LBA528 1.2 Предназначение на продукта и противопоказания Бои, лакове и байцове, предназначени за дървесина Приложение

Подробно

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx Екоцид S Ecocid S Наименование на всяко активно вещество в състава на биоцидния препарат и концентрацията му в метрични единици. Pentapotassium bis(peroxymono sulphate) bis(sulphate) 50 g/100 g Sulphamidic

Подробно