Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Размер: px
Започни от страница:

Download "Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци"

Препис

1 Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (13 и 14 декември 2018 г.) Заключения Приложено се изпращат на делегациите заключенията, приети от Европейския съвет на посоченото по-горе заседание. EUCO 17/18

2 I. МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА 1. Европейският съвет приветства извършената през това полугодие интензивна подготвителна работа по бъдещата многогодишна финансова рамка и взема под внимание доклада за напредъка, изготвен от председателството. Европейският съвет призовава следващото председателство да продължи работата в тази област и да изготви насоки за следващия етап на преговорите с оглед да бъде постигнато съгласие в Европейския съвет през есента на 2019 г. II. ЕДИНЕН ПАЗАР 2. Единният пазар е едно от най-големите постижения на Съюза, което донесе значителни ползи на европейците. Той е нашият основен актив за осигуряване на благосъстояние на гражданите, на приобщаващ растеж и създаване на работни места и се явява първостепенен фактор за инвестиции и конкурентоспособност в световен мащаб. Двадесет и пет години по-късно е необходимо да продължим да работим по програмата за единния пазар във всичките ѝ измерения и да изготвим ориентиран към бъдещето подход. Европейският съвет: приканва Европейския парламент и Съвета да се споразумеят до края на текущия парламентарен мандат по възможно най-голям брой предложения в ход на разглеждане, които са от значение за единния пазар. Важно е също да се премахнат оставащите необосновани пречки, по-специално в областта на услугите, както и да се предотвратят всякакви нови пречки и всякакъв риск от разпокъсване. Европейският съвет приканва Комисията да продължи анализа си и работата си в тази насока; настоява за изпълнение и прилагане, на всички равнища на управление, на взетите решения и приетите правила, както и за спазване на стандартите и гарантиране на интелигентното прилагане на принципите за по-добро регулиране, включително на принципите на субсидиарност и пропорционалност; изтъква, че трябва да се положат още усилия с цел да се гарантира, че единният пазар представлява солидна основа за утвърждаването на един открит към света, уверен и по-автономен Европейски съюз в условията на сложна световна обстановка; EUCO 17/18 1

3 подчертава, че е необходимо единният пазар да еволюира, за да се възползва пълноценно от цифровата трансформация, включително изкуствения интелект, от подема на икономиката на данните и услугите, свързаността и прехода към поекологосъобразна икономика; настоява за по-голяма съгласуваност с всички свързани политики. 3. Идната пролет Европейският съвет ще проведе задълбочено обсъждане на бъдещото развитие на единния пазар и европейската политика относно цифровия сектор с цел подготовка на следващата стратегическа програма. III. МИГРАЦИЯ 4. Европейският съвет разгледа прилагането на цялостния си подход към миграцията, който съчетава по-ефективен контрол на външните граници на ЕС, засилена външна дейност и вътрешните аспекти, в съответствие със заключенията от юни и октомври 2018 г. 5. Европейският съвет отбеляза, че броят на установените незаконни преминавания на границата беше намален до равнищата преди кризата и че общата низходяща тенденция продължава. Това е резултат от външната миграционна политика на Съюза и неговите държави членки, основаваща се по-специално на контрола на външните граници, борбата с контрабандистите и сътрудничеството с държавите на произход и транзитно преминаване, което беше активизирано през последните месеци. Следователно тази политика трябва да продължи, да бъде доразвита и да се прилага в пълна степен. Следва все така да се проявява бдителност по отношение на всички съществуващи и нововъзникващи маршрути, по-специално с оглед на нарасналото в последно време движение по маршрутите през Западното и Източното Средиземноморие. 6. Що се отнася до вътрешните политики, Европейският съвет приканва съзаконодателите да приключат бързо преговорите относно европейската гранична и брегова охрана. Европейският съвет приветства споразумението, постигнато на 6 декември 2018 г. в Съвета във връзка с укрепването на мандата на европейската гранична и брегова охрана в областта на връщането и сътрудничеството с трети държави. Наред с това Европейският съвет призовава да се положат допълнителни усилия за приключване на преговорите, свързани с директивата за връщането, Агенцията в областта на убежището и всички части на общата европейска система за убежище в съответствие с предходни заключения на Европейския съвет и при отчитане на различната степен на напредък, постигнат по тези досиета. EUCO 17/18 2

4 IV. ДРУГИ ТОЧКИ Външни отношения 7. Европейският съвет обсъди подготовката на предстоящата среща на върха с Лигата на арабските държави на 24 и 25 февруари 2019 г. 8. Европейският съвет изразява дълбоката си загриженост от повишаването на напрежението в Керченския проток и Азовско море, както и от нарушенията на международното право от страна на Русия. Той потвърждава ангажимента си по отношение на международното право, суверенитета, териториалната цялост и независимостта на Украйна, както и политиката на ЕС за непризнаване на незаконното анексиране на Крим. Използването на военна сила от страна на Русия не може да бъде оправдано по никакъв начин. Европейският съвет настоява за незабавното освобождаване на всички задържани украински моряци, както и за връщането на задържаните плавателни съдове и свободното преминаване на всички кораби през Керченския проток. ЕС изразява готовност да приеме мерки за по-нататъшно засилване на подкрепата си, по-специално за засегнатите области на Украйна. 9. Европейският съвет горещо приветства положителния вот в Европейския парламент относно споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония и очаква предстоящото му влизане в сила. Изменение на климата 10. Вследствие на представеното съобщение на Комисията Чиста планета за всички и като отчита резултатите от COP 24 в Катовице, Европейският съвет приканва Съвета да работи по набелязаните в съобщението елементи. Европейският съвет ще даде насоки за цялостната ориентация и политическите приоритети през първата половина на 2019 г., за да може Европейският съюз да представи до 2020 г. дългосрочна стратегия в съответствие с Парижкото споразумение. EUCO 17/18 3

5 Сигурност и отбрана 11. Европейският съвет приветства значителния напредък, постигнат в областта на сигурността и отбраната, включително в прилагането на постоянното структурирано сътрудничество, подобряването на военната мобилност, изпълнението на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната и преговорите по предложението за Европейски фонд за отбрана. Европейският съвет одобрява Гражданския пакт в областта на ОПСО. Тези инициативи допринасят за повишаването на стратегическата автономност на ЕС и на способността му да бъде гарант на сигурността, като същевременно допълват и подсилват дейностите на НАТО и укрепват сътрудничеството между ЕС и НАТО, при пълно зачитане на принципите за приобщаване, реципрочност и автономност при вземането на решения от ЕС. Дезинформация 12. Разпространяването на умишлена, широкомащабна и систематична дезинформация, включително като част от хибридната война, представлява огромно и стратегическо предизвикателство за нашите демократични системи. То изисква спешна реакция, която да бъде постоянна във времето и да зачита в пълна степен основните права. Европейският съвет: изтъква необходимостта от решителен, всеобхватен и координиран отговор, който отчита вътрешното и външното измерение и разполага с необходимите ресурси въз основа на оценка на заплахите; призовава за бързо и координирано изпълнение на Съвместния план за действие относно дезинформацията, представен от Комисията и върховния представител, така че да се повишат способностите на ЕС, да се укрепят координираните и съвместните реакции между Съюза и държавите членки, да се мобилизира частният сектор и да се повиши обществената устойчивост спрямо дезинформацията; настоява за бързи и решителни действия на европейско и национално равнище, за да се гарантира провеждането на свободни и честни европейски и национални избори. 13. Съветът се приканва да продължи работата по този въпрос и да докладва на Европейския съвет през март 2019 г. EUCO 17/18 4

6 Борба с расизма и ксенофобията 14. Европейският съвет осъжда всяка форма на антисемитизъм, расизъм и ксенофобия и подчертава, че е важно да се води борба с нетърпимостта. Той приветства приетата на 6 декември 2018 г. декларация на Съвета относно борбата с антисемитизма. Диалог и консултации с гражданите и подготовка на стратегическата програма 15. Европейският съвет приветства провеждането на диалог и на консултации с гражданите, които бяха безпрецедентна възможност за обмен на мнения с европейските граждани и биха могли да вдъхновят бъдещи консултации и диалог. Съвместният доклад, изготвен от настоящото и следващото председателство, заедно с различните национални доклади и приноса на другите европейски институции, очертават редица опасения и очаквания на участващите граждани, свързани с постигането на конкретни резултати от страна на ЕС. На неформалната си среща в Сибиу на 9 май 2019 г. държавните и правителствените ръководители ще обсъдят приоритетите за следващия институционален цикъл с оглед да бъде постигнато съгласие по следващата стратегическа програма през юни 2019 г. EUCO 17/18 5

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (21 и 22 март 2019 г.)

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (18 октомври 2018

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 19 юни 2017 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни 2019 г. До: Делегациите предх. док.: 10101/19 Относно:

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2017 г. До: Делегациите предх. док.: 11761/3/17 REV3

Подробно

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 ENFOPOL 261 ENFOCUSTOM 108 CYBER 173 Комитета на постоянните

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. д

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. д Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9021/19 Относно: ECOFIN 507 UEM 149 SOC 377 EMPL

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 4 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс Параграф 46 a (нов) 46а. осъжда всички

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 27 май 2019 г. (OR. en) 9706/19 COMPET 433 IND 185 MI 476 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвет

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 27 май 2019 г. (OR. en) 9706/19 COMPET 433 IND 185 MI 476 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвет Съвет на Европейския съюз Брюксел, 27 май 2019 г. (OR. en) 9706/19 COMPET 433 IND 185 MI 476 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 27 май 2019 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.4.2018 A8-0146/1 1 Параграф 1 1. подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 май 2019 г. (OR. en) 8808/19 AUDIO 71 DIGIT 88 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8769/19 Относно: Генералния секретари

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 май 2019 г. (OR. en) 8808/19 AUDIO 71 DIGIT 88 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8769/19 Относно: Генералния секретари Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 май 2019 г. (OR. en) 8808/19 AUDIO 71 DIGIT 88 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8769/19 Относно: Генералния секретариат на Съвета Комитета на постоянните представители/съвета

Подробно

Съвет на Европейския съюз Люксембург, 25 юни 2019 г. (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 25 юни 2019 г.

Съвет на Европейския съюз Люксембург, 25 юни 2019 г. (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 25 юни 2019 г. Съвет на Европейския съюз Люксембург, 25 юни 2019 г. (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 25 юни 2019 г. До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите

Подробно

PR_INI

PR_INI ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 5.3.2013 2012/2295(INI) ПРОЕКТОДОКЛАД относно иновациите за устойчив растеж: биоикономика за Европа (2012/2295(INI))

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc P6_TA(2009)0141 Стратегическо партньорство ЕС-Мексико Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 12 март 2009 г. относно стратегическото партньорство Европейски съюз-мексико (2008/2289(INI)) Европейският

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 2 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 2 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 2 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета на постоянните пставители/съвета Позиция на Съвета

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 A8-0238/1 1 Параграф 1 1. приветства резултатите от Деветата министерска конференция на СТО през декември 2013 г., на която 160 членове на СТО проведоха преговори относно Споразумението за улесняване

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 31.1.2018 A8-0383/13 13 Параграф 7 7. припомня, че според данни на Евростат средното равнище на инфлация в еврозоната е било 0,2% през 2016 г., докато инфлацията, невключваща енергийните цени, е била 0,9%;

Подробно