Ключови показатели за България (към г.)

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ключови показатели за България (към г.)"

Препис

1 Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие в промишлеността 1.1 % Промишлено производство Строителна продукция I тр.'1 II тр.'1 III тр.'1 IV тр.'1 I тр.'1 II тр.'1 III тр.'1 IV тр.'1 Брутен вътрешен продукт Индивидуално потребление I тр.'1 II тр.'1 III тр.'1 IV тр.'1 I тр.'1 II тр.'1 III тр.'1 IV тр.'1 Показател на доверие на потребителите.1 % Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Оборот в търговията на дребно I тр.'1 II тр.'1 III тр.'1 IV тр.'1 I тр.'1 II тр.'1 III тр.'1 IV тр.'1 Индивидуално крайно потребление Инвестиции I тр.'1 II тр.'1 III тр.'1 IV тр.'1 I тр.'1 II тр.'1 III тр.'1 IV тр.'1 Използване на оборудването в промишлеността 3.1 % Бруто образуване в основен капитал Изменение на запасите 3.3 % от БВП Пазар на труда I тр.'1 II тр.'1 III тр.'1 IV тр.'1 I тр.'1 II тр.'1 III тр.'1 IV тр.'1 Коефициент на безработица.1 % Коефициент на безработица - мъже % Коефициент на безработица - жени % Коефициент на заетост 1+ години. % Коефициент на заетост - години % Заети лица Разходи за труд Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Недостиг на работна сила в промишлеността. % Заплати Международни трансакции Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Поръчки от чужбина в промишлеността.1 баланс Износ на стоки. ** млн. евро Внос на стоки.3 ** млн. евро Търговско салдо. ** млн. евро Текуща сметка. ** млн. евро Преки инвестиции (нето). ** млн. евро Портфейлни инвестиции (нето).7 ** млн. евро I тр.'1 II тр.'1 III тр.'1 IV тр.'1 I тр.'1 II тр.'1 III тр.'1 IV тр.'1 Износ на стоки и услуги Внос на стоки и услуги Цени Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 ХИПЦ I тр.'1 II тр.'1 III тр.'1 IV тр.'1 I тр.'1 II тр.'1 III тр.'1 IV тр.'1 ИЦЖ Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Цени на производител на вътрешния пазар (промишленост) Очаквания за продажните цени в промишлеността. баланс Очаквания за продажните цени в търговията на дребно. баланс Парични и финансови показатели Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 СОФИБОР (тримесечен) 7.1 индекс М Вземания по кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД Обменен курс USD/BGN 7. стойност Забележка: - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година. * Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от показатели за еврозоната. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на и данни на. ** От 17 април 1 г. започна регулярното публикуване на данни, съставени по шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, ) (РПБ). Информация относно методологията и данните за показателите на може да се намери на сайта на, раздел Статистика - 1

2 Коментар* 1. Производство По данни от бизнес анкетите на през декември 1 г. показателят на доверие в промишлеността намалява с 1. пункта в сравнение с ноември 1 година. През октомври 1 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от.% спрямо съответния месец на 1 г. (предварителни данни). На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с.%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.%, и в преработващата промишленост - с 1.7%. Календарно изгладените данни показват намаление от 1.% на строителната продукция през октомври 1 г. в сравнение със същия месец на 1 година. На годишна база намалението на строителната продукция през октомври 1 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от отрицателния темп както при сградното строителство, където спадът е с 1.%, така и при гражданското/инженерното строителство - понижение с 13.3%. По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 1 г. възлиза на 33 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 9 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.71 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 1 млн. долара и съответно на долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 1 9 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 1 евро. Сезонно изгладените данни 1 показват растеж от 3.% на * От юли 1 г. годишните данни ще се публикуват в отделно приложение, което ще се актуализира на всяко първо полугодие. 1 Сезонно изгладени с корекция в разликите в броя на работните дни. БВП през третото тримесечие на 1 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и.7% спрямо второто тримесечие на 1 година.. Индивидуално потребление През октомври 1 г. общият показател на доверие на потребителите запазва приблизително равнището си от юли. Мненията на потребителите относно развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са леко влошени спрямо предходното наблюдение. През октомври 1 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с.9% спрямо същия месец на предходната година. През октомври 1 г. спрямо същия месец на 1 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 11.%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 9.%, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с.%. Намаление е регистрирано при: търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 3.%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 3.3%, и търговията на дребно с разнообразни стоки - с.%. За индивидуално потребление на населението през третото тримесечие на 1 г. се изразходват 1.9% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 1 г. е 1.3% (според сезонно изгладените данни) Инвестиции Средното натоварване на мощностите в промишлеността през октомври 1 г. се повишава с 1.3 пункта в сравнение с юли 1 г. и достига 7.%. Бруто образуването в основен капитал през третото тримесечие на 1 г. спрямо същия

3 период на предходната година според сезонно изгладените данни 1 намалява в реално изражение с 1.%. Относителният дял на този показател в БВП е 1.%.. Пазар на труда През третото тримесечие на 1 г. общият брой на заетите лица на 1 и повече навършени години е 3.7 хил., от които хил. са мъже и хил. са жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 1 и повече навършени години е 9.9%, като в сравнение със същото тримесечие на 1 г. намалява с. процентни пункта. При мъжете този дял е.%, а при жените -.%. През третото тримесечие на 1 г. безработните лица са 9. хил., а коефициентът на безработица - 7.%. В сравнение с третото тримесечие на 1 г. броят на безработните лица намалява с.3 хил., а коефициентът на безработица - с 1.3 процентни пункта. От общия брой на безработните лица през третото тримесечие на 1 г хил. (.%) са мъже и 9.9 хил. (3.%) - жени. Коефициентът на безработица е 7.% за мъжете и.% за жените. По предварителни данни през третото тримесечие на 1 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с.% спрямо третото тримесечие на 1 година. Увеличението в индустрията е с.%, в услугите - със 7.7%, и в строителството - с.%. Според бизнес анкетите на през декември 1 г..% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им. През септември 1 г. средната работна заплата е 9 лв., което е с 3.% повече в сравнение с предходния месец. Спрямо септември 1 г. ръстът е 7.%.. Международни трансакции Според оценките на мениджърите от промишлеността през декември 1 г. в сравнение с ноември се регистрира повишение на осигуреността на производството с поръчки от чужбина (с. пункта). За октомври 1 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 7. млн. евро (при дефицит от 11. млн. евро за октомври 1 година). За януари - октомври 1 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 193 млн. евро (.% от БВП) 3 при излишък от 13.3 млн. евро (1.% от БВП) 3 за януари - октомври 1 година. Търговското салдо за октомври 1 г. е отрицателно в размер на 33.1 млн. евро при дефицит от 9. млн. евро за октомври 1 година. За януари - октомври 1 г. търговското салдо е отрицателно в размер на млн. евро (3.% от БВП) 3 при дефицит от 1 9. млн. евро (.% от БВП) 3 за същия период на 1 година. Износът (FOB) е млн. евро за октомври 1 г., като се повишава с 33.3 млн. евро (1.3%) в сравнение с този за октомври 1 г. (1 97. млн. евро). За януари - октомври 1 г. износът е 1. млн. евро, като е по-голям със 17.1 млн. евро (1.%) в сравнение с този за същия период на 1 г. (1 3.3 млн. евро). Износът за януари - октомври 1 г. нараства на годишна база с.%. Вносът (FOB) за октомври 1 г. е 3. млн. евро, като нараства със млн. евро (7.%) спрямо октомври 1 г. ( 19. млн. евро). За януари - октомври 1 г. вносът е 9. млн. евро, като намалява с 33. млн. евро (1.%) спрямо същия период на 1 г. ( 31.7 млн. евро). Вносът за януари - октомври 1 г. нараства на годишна база с 3.1%. Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни са отрицателни и възлизат 1 Сезонно изгладени с корекция в разликите в броя на работните дни. Данните са предварителни и в съответствие с практиката на и изискванията на ЕЦБ относно ревизиите на данни. 3 Оценките за БВП са взети от. 3

4 на. млн. евро за октомври 1 г., при положителна стойност от 137. млн. евро за октомври 1 година. За януари - октомври 1 г. преките чуждестранни инвестиции в страната са в размер на 9 млн. евро (при млн. евро за януари - октомври 1 година.). Преките инвестиции в чужбина 1 за октомври 1 г. намаляват с.1 млн. евро (при ръст от 13.1 млн. евро за октомври 1 година). За януари - октомври 1 г. преките инвестиции в чужбина нарастват с 9. млн. евро (при увеличение с 7. млн. евро за януари октомври 1 година). За октомври 1 г. салдото по статия портфейлни инвестиции 1 е положително в размер на 17. млн. евро. За януари октомври 1 г. салдото е отрицателно в размер на млн. евро (.% от БВП) при отрицателно салдо от 91.7 млн. евро (.% от БВП) за същия период на 1 година. За октомври 1 г. портфейлните инвестиции активи 1 се повишават със 1 млн. евро при увеличение с 39.9 млн. евро за октомври 1 година. За януари - октомври 1 г. те нарастват с млн. евро при намаление с 7 млн. евро за същия период на 1 година. За октомври 1 г. портфейлните инвестиции - пасиви 1 нарастват с. млн. евро при намаление със 7. млн. евро за октомври 1 г. За януари - октомври 1 г. портфейлните инвестиции - пасиви се повишават с 1 3. млн. евро при увеличение с 39.7 млн. евро за същия период на 1 година. Външнотърговското салдо от стоки и услуги през третото тримесечие на 1 г. е положително. Износът на стоки и услуги се увеличава с 9.%, а вносът на стоки и услуги - със 7.% спрямо същия период на предходната година (според сезонно изгладените данни) 3.. Цени През ноември 1 г. хармонизираният индекс на потребителските цени намалява с.% в сравнение със същия месец на 1 година. Най- 1 Данните са предварителни и в съответствие с практиката на и изискванията на ЕЦБ относно ревизиите на данни. Оценките за БВП са взети от. 3 Сезонно изгладени с корекция в разликите в броя на работните дни. голямо намаление на цените е регистрирано в групата Съобщения - с.%. През второто тримесечие на 1 г. индексът на цените на жилищата нараства с.% в сравнение със същото тримесечие на 1 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 1 г. спада с.% в сравнение със същия месец на 1 година. Намаление на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с.7%, а увеличение е отчетено в добивната промишленост - с.%, и в преработващата промишленост - с.%. По данни от конюнктурната анкета през декември 1 г. по-голяма част от мениджърите очакват продажните цени в промишлеността да запазят равнището си през следващите три месеца. 7. Парични и финансови показатели През ноември 1 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР 1 се понижава в сравнение с ноември 1 г. с.3 процентни пункта - от.9 до.1%. През ноември 1 г. широките пари (паричният агрегат М3) 1 се увеличават на годишна база с.1% при годишно нарастване от.1% през октомври 1 година. В края на ноември 1 г. широките пари са 7.1 млрд. лв. (.% от БВП) при 77.1 млрд. лв. към октомври 1 г. (7.% от БВП). Кредитите на Нефинансови предприятия и домакинства и НТООД 1 през ноември 1 г. възлизат на 9.99 млрд. лева. Кредитите за Нефинансови предприятия намаляват с.% на годишна база през ноември 1 г. (.3% годишно повишение през октомври 1 г.) и в края на месеца достигат 3.99 млрд. лв. (3.% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 1. млрд. лв. (.9% от БВП) в края на ноември 1 година. През ноември 1 г. обменният курс на лева спрямо долара достига 1. лв. за 1 щатски долар.

5 1 % 1. ПРОИЗВОДСТВО. ИНДИВИДУАЛНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Последни данни - декември 1 г. Показател на доверие в промишлеността % Последни данни - октомври 1 г. Показател на доверие на потребителите 1-1 Дългосрочна средна Промишлено производство Последни данни - октомври 1 г. 3 Последни данни - октомври 1 г. Оборот в търговията на дребно Брутен вътрешен продукт Последни данни - трето тримесечие 1 г. 1 Индивидуално крайно потребление Последни данни - трето тримесечие 1 г Забележка: - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година.

6 3. ИНВЕСТИЦИИ. ПАЗАР НА ТРУДА % 7 Натоварване на мощностите в промишлеността Дългосрочна средна Последни данни - октомври 1 г. 1 % Последни данни - трето тримесечие 1 г. Коефициент на безработица Последни данни - трето тримесечие 1 г. Бруто образуване в основен капитал Заети лица Последни данни - трето тримесечие 1 г % от БВП Последни данни - трето тримесечие 1 г. Изменение на запасите 3 Последни данни - трето тримесечие 1 г. Индекс на общите разходи на работодателите за труд Забележка: - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година.

7 . МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСАКЦИИ Баланс Последни данни - декември 1 г. Поръчки от чужбина в промишлеността 3 Млн. евро Търговско салдо Последни данни - октомври 1 г. -1 Внос на стоки Износ на стоки - Дългосрочна средна Търговско салдо Млн. евро 1 Текуща сметка Последни данни - октомври 1 г. 1 Млн. евро Преки инвестиции - нето Последни данни - октомври 1 г Млн. евро Последни данни - октомври 1 г. Портфейлни инвестиции - нето Последни данни - трето тримесечие 1 г. 3 Износ и внос на стоки и услуги Износ 1-1 Внос Забележка: - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година. 7

8 1. ЦЕНИ 7. ПАРИЧНИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ Последни данни - ноември 1 г. Хармонизиран индекс на потребителските цени Индекс 9. СОФИБОР Последни данни - ноември 1 г Цени на производител на вътрешния пазар (промишленост) Последни данни - ноември 1 г. 1 Последни данни - ноември 1 г. Паричен агрегат М3 и вземания по кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД 1 Вземания по кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД 1 Паричен агрегат М Баланс 1 Последни данни - декември 1 г. Очаквания за продажните цени в търговията на дребно 1 Индекс (1997 = 1) Последни данни - ноември 1 г. Динамика на паричните агрегати 9 Пари в обращение 7 Дългосрочна средна 3 1 М Забележка: - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година.

9 Ключови показатели за България - Методологични бележки Показатели Пояснения Източник 1. Производство 1.1. Показател на доверие в промишлеността Бизнес наблюдение в промишлеността. Показателят на доверие в промишлеността е средна аритметична на балансите на очакваната производствена активност, нивото на поръчките и нивото на запасите от готова продукция (последният баланс се взема с обратен знак). 1.. Промишлено производство Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година, календарно изгладени данни Строителна продукция Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година, календарно изгладени данни. 1.. Брутен вътрешен продукт Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година, сезонно изгладени данни с корекция за разликите в броя на работните дни. Данните са представени съгласно ЕСС '1.. Индивидуално потребление.1. Показател на доверие на потребителите Наблюдение на потребителите. Показателят на доверие на потребителите е средна аритметична на балансите на очакванията за общата икономическа ситуация, финансовото състояние, безработицата и спестяванията на домакинствата през следващите 1 месеца... Оборот в търговията на дребно Оборот в търговията на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети. Темп на нарастване от съпоставими цени спрямо същия период на предходната година, календарно изгладени данни..3. Индивидуално крайно потребление Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година, сезонно изгладени данни с корекция за разликите в броя на работните дни. Данните са представени съгласно ЕСС '1. 3. Инвестиции 3.1. Използване на оборудването в промишлеността Средно натоварване на мощностите в промишлеността като процент от пълното натоварване. (Данните се събират през януари, април, юли и октомври.) 3.. Бруто образуване в основен капитал Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година, сезонно изгладени данни с корекция за разликите в броя на работните дни. Данните са представени съгласно ЕСС ' Изменение на запасите В % от БВП. Данните са представени съгласно ЕСС '1.. Пазар на труда.1. Коефициент на безработица Относителен дял на безработните лица от икономически активното население на България (данни от Наблюдението на работната сила)... Коефициент на заетост Относителен дял на заетите лица от населението на същата възраст (данни от Наблюдението на работната сила)..3. Заети лица Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година (данни от Наблюдението на работната сила)... Разходи за труд Индекс на общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите по трудово и служебно правоотношение, темп на нарастване спрямо същия период на предходната година, календарно изгладени данни... Недостиг на работна сила в промишлеността Процент от промишлените предприятия, посочили недостига на работна сила като затруднение за осъществяване на дейността им... Заплати Темп на нарастване на номиналната стойност на средната месечна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение спрямо същия период на предходната година.. Международни трансакции.1. Поръчки от чужбина в промишлеността Бизнес наблюдение в промишлеността. Баланс между положителните и отрицателните отговори... Износ на стоки Платежен баланс (съгласно РПБ), аналитично представяне, млн. eвро..3. Внос на стоки Платежен баланс (съгласно РПБ), аналитично представяне, млн. eвро... Търговско салдо Платежен баланс (съгласно РПБ), аналитично представяне, млн. eвро... Текуща сметка Платежен баланс (съгласно РПБ), аналитично представяне, млн. eвро... Преки инвестиции (Нето) млн. евро, платежен баланс (съгласно РПБ), аналитично представяне..7. Портфейлни инвестиции (Нето) млн. евро, платежен баланс (съгласно РПБ), аналитично представяне... Износ на стоки и услуги Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година, сезонно изгладени данни с корекция за разликите в броя на работните дни. Данните са представени съгласно ЕСС '1..9. Внос на стоки и услуги Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година, сезонно изгладени данни с корекция за разликите в броя на работните дни. Данните са представени съгласно ЕСС '1. 9

10 . Цени.1. Хармонизиран индекс на потребителските цени Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година... Индекс на цени на жилища Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година. Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища (апартаменти)..3. Цени на производител на вътрешния пазар (промишленост).. Очаквания за продажните цени в промишлеността.. Очаквания за продажните цени в търговията на дребно 7. Парични и финансови показатели Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година. Бизнес наблюдение в промишлеността. Баланс между положителните и отрицателните отговори. Бизнес наблюдение в търговията на дребно. Баланс между положителните и отрицателните отговори СОФИБОР Тримесечен индекс на междубанковия пазар (SOFIBOR: Sofia Interbank Offered Rate, фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на междубанковия пазар). 7.. М3 Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година (месечни стойности: стойности в края на месеца) Вземания по кредити от нефинансови Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година (месечни стойности: предприятия, домакинства и НТООД стойности в края на месеца). 7.. Обменен курс USD/BGN Средни стойности за периода. 1

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

Ключови показатели за България, г.

Ключови показатели за България, г. Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

201506_S_BOP6_Press-bg

201506_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 17 август 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 191.9 млн. евро при излишък от 449.1 млн. евро за юни 2014 г. За януари юни

Подробно

BG_design_11_2010.pub

BG_design_11_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Ноември, 21 България: Ключови индикатори 28 29 21e Растеж БВП (%) y/y 6.% -5.1%.3% Инфлация ИПЦ към края на годината (%) 7.8%.6% 2.2% Безработица (%) 6.31% 9.1%

Подробно

201511_S_BOP6_Press-bg

201511_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 януари 2016 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Ноември 2015 г. Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 133.3 млн. евро при излишък от 215.7 млн. евро за ноември За януари ноември

Подробно

201508_S_BOP6_Press-bg

201508_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 16 октомври 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 539.2 млн. евро при излишък от 562.6 млн. евро за август 2014 г. За януари

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Февруари 2019 * Q1-Q3, 0.0% 0.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.2% 3.9% 3.8% * 0.0 0.5 1.3 1.8 1.9 3.3 3.5 3.8 3.9 Изменение на БВП в

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември -0.1 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4 0.9 0.9 1.3 1.5 1.1 1.3 1.8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Юни 219 * 219Q1*.%.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.9% 3.8% 3.1% 4.8% * Q1.219**..5 1.3 1.9 1.8 3.1 3.5 3.4 3.8 3.9 Изменение на БВП

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2*

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2** -8.3-5.5-5.5-5.5-4.7-4.5-3.6-2.3

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ През 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 78 089 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март -0. 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4.3.5. 0.9.0-3. 0. Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q* Q* Q3* Q4*

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 792.2 млн. евро при излишък от 575.7 млн. евро за август 2016 г. За януари

Подробно

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ „ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ” ЗА ЮНИ ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ „ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ” ЗА ЮНИ ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА ЮНИ 2011 1 ГОДИНА По предварителни сезонно изгладени 2 данни на НСИ през юни 2011 г. оборотът в раздел Търговия

Подробно

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА СЕПТЕМВРИ ГОДИНА По предварителни сезонно изгладен

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА СЕПТЕМВРИ ГОДИНА По предварителни сезонно изгладен ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА СЕПТЕМВРИ 2010 1 ГОДИНА По предварителни сезонно изгладени 2 данни на НСИ през септември 2010 г. оборотът в

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки) СЪОБЩЕНИЕ НСИ на България ще извърши еталонна ревизия на данните в областта на националните сметки. Ревизията ще бъде осъществена съгласно утвърдените препоръки на Комитета по монетарна и финансова статистика

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 август 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари юни

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през април 2019 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през април 2019 година IV.2014 X.2014 IV.2015 X.2015 IV.2016 X.2016 IV.2017 X.2017 IV.2018 X.2018 IV.2019 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА 1,2 По

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Подробно

201802_S_BOP6_Press-bg

201802_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 април 2018 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Февруари 2018 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 241.5 млн. евро при излишък от 247 млн. евро за февруари 2017 г. За януари

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през август 2019 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през август 2019 година ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ АВГУСТ 2019 ГОДИНА 1,2 По предварителни сезонно изгладени 3 данни през август 2019 г. оборотът в раздел търговията

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през ноември 2017 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през ноември 2017 година XI.2008 V.2009 XI.2009 V.2010 XI.2010 V.2011 XI.2011 V.2012 XI.2012 V.2013 XI.2013 V.2014 XI.2014 V.2015 XI.2015 V.2016 XI.2016 V.2017 XI.2017 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2016 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2016 година ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ ЮЛИ 2016 ГОДИНА 1, 2 По предварителни сезонно изгладени 3 данни през юли 2016 г. оборотът в раздел Търговия

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за март 2012 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за март 2012 година ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА МАРТ 2012 1 ГОДИНА По предварителни сезонно изгладени 2,4 данни на НСИ през март 2012 г. оборотът в раздел Търговия

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 20 май 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Март 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 200.7 млн. евро при дефицит от 48.1 млн. евро за март 2018 г. За януари март

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015 София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4*

Подробно

BG_design_04_2010.pub

BG_design_04_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Април, 2010 За март 2010 текущата сметка е отрицателна, в размер на EUR 238.7 млн., при отрицателна текуща сметка в размер на EUR 566.8 млн. за март 2009 България:

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2018 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2018 година VII.2013 I.2014 VII.2014 I.2015 VII.2015 I.2016 VII.2016 I.2017 VII.2017 I.2018 VII.2018 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ ЮЛИ 2018 ГОДИНА 1,2

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, НОЕМВРИ 9 ГОДИНА Общият показател на бизнес климата 3 сe повишава с.4 пункта в сравнение с октомври, което е резултат главно от отчетения относително по-добър

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юни 2018 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юни 2018 година VI.2013 XII.2013 VI.2014 XII.2014 VI.2015 XII.2015 VI.2016 XII.2016 VI.2017 XII.2017 VI.2018 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ ЮНИ 2018 ГОДИНА

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ)

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) През четвъртото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.1% спрямо съответното тримесечие

Подробно

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (експресни оценки) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) 1 През третото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.9% спрямо съответното тримесечие на предходната

Подробно

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември

Подробно

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, ОКТОМВРИ 9 ГОДИНА През октомври 9 г. бизнес анкетите на НСИ продължават да отчитат понижение на равнището на общия показател на бизнес климата 3, който намалява

Подробно

Стопанска конюнктура през април 2018 година

Стопанска конюнктура през април 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, АПРИЛ 18 ГОДИНА През април 18 г. общият показател на бизнес климата 4 нараства с 2.8 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 1 от приложението), като

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮЛИ 19 ГОДИНА През юли 19 г. общият показател на бизнес климата 4 остава приблизително на равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Понижение

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 203 II. 203 III.203 IV. 203 V. 203 VI. 203 VII. 203 VIII. 203 IX. 203 X. 203 XI. 203 XII. 203 I. 204 II. 204 III. 204 IV. 204 V. 204 VI. 204 VII. 204 VIII. 204 IX. 204 X. 204 XI. 204 XII. 204 I. 205

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЯНУАРИ 13 ГОДИНА През януари 13 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 3.2 пункта спрямо равнището си от декември 12 г. (фиг. 1 от приложението)

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА 697 По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Септември 2013 г. 25 ноември 2013 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на септември 2013 г. е 37 183.1 млн. евро (91.5% от БВП 2 ), което е с 452.3 млн. евро (1.2%)

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1, 2, 3, ЮЛИ 11 ГОДИНА През юли 11 г. общият показател на бизнес климата 4 се покачва с.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец (фиг. 1), като подобрение

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

Microsoft Word - Ec_activity_text_ doc

Microsoft Word - Ec_activity_text_ doc Обзор на икономическата активност в България към края на трето тримесечие на 212 г. Икономическата активност у нас се забавя през първите девет месеца на 212 г. в сравнение със същия период на предходната

Подробно