Phased_array_Roller_FORM_ [Compatibility Mode]

Размер: px
Започни от страница:

Download "Phased_array_Roller_FORM_ [Compatibility Mode]"

Препис

1 Особености на фазиращи осезатели и приложението на RollerForm Scanerв авиационната индустрия д-р инж Йордан Мирчев

2 Съдържание I. Лекция (13:00 часа) 1. Спецификации за изпитване с ФО 2. Основни термини и определения 3. Принцип на действие на ФО 4.Видове серийно произвеждани ФО и създавани полета 5.Технологии на излъчване/приемане с ФО 6.Видове електрони сканирания 7.Енкодери 8.Видове изображения 9.Основни (базови) настройки на OMNISCAN MX/SX и анализ на резултатите 10.Предимства и недостатъци на технологията с ФО 11.Приложения на ФО за изпитване 12.Основни настройки на RollerFORM скенер системата с OMNISCAN SX. II. Настройки и демонстрация работата на RollerFORM скенер системата с OMNISCAN SX (14:00 часа)

3 Стандарти БДС EN 16018:2011. Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Термини използвани при ултразвуково изпитване с фазови решетки. БДС EN ISO :2015. Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеризиране и проверка на апаратура за ултразвуково изпитване с фазови решетки. Част 1: Инструменти. БДС EN ISO :2017. Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеризиране и проверка на апаратура за ултразвуково изпитване с фазови решетки. Част 2: Осезатели. БДС EN ISO :2016. Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеризиране и проверка на апаратура за ултразвуково изпитване с фазови решетки. Част 3: Комбинирани системи. БДС EN ISO 13588:2017. Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково изпитване. Използване на автоматизирана технология с фазови решетки. БДС EN ISO 19285:2017. Изпитване безразрушаване на заварени съединения. Ултразвуков изпитване с фазови решетки (PAUT). Нива за приемане.

4 Основни понятия и термини Някой термини, съгласно БДС EN 16018:2011: - виртуален осезател- група от елементи, които могат да работят едновременно с определено зададено закъснение на излъчване на сигнала; - активна група (апертура) - излъчващ и приемащ виртуален осезател; - закономерност на закъсненията (фокусираща закономерност) - зададено закъснение на излъчване и приемане за отделните елементи в една активна група; - първична ос (активна ос)- по която се извършва електронно сканиране, успоредна на широчината на елементите; -вторична пасивна ос (перпендикулярна на активната) вторична ос X по която се извършва механично преместване на осезателя; - линейно електронно сканиране (Е- сканиране) - последователно излъчване на няколко активни групи с еднакъв зададен закон на закъсненията, при един и същ ъгъл на прозвучаване; - секторно електронно сканиране (S- сканиране)- последователно излъчване на активна група с различни зададени закони на закъсненията, при различни ъгли (сектори) на прозвучаване; - механично сканиране - ръчно, автоматично или полуавтоматично преместване (сканиране) на ФО с определена стъпка; - технология за излъчване/приемане на активната групата технология за едновременна работа на елементите в една активна група, като излъчватели и/или приемници.

5 Основни понятия и термини Някой термини, съгласно БДС EN 16018:2011: - ъгъл на насоченост (прозвучаване), steering ъгълът между ултразвуковия сноп излъчен от един елемент или от активна група от елементи и нормалата към контактната повърхнина на изпитвания обект, даден с номер 3; - ъгъл на отклонение на ултразвуковият сноп, спрямо оста на сканиране в изпитвания обект, skew ъгълът между ултразвуковия сноп излъчен от един елемент или от активна група от елементи (първичната активната ос) и обозначената ос на сканиране 1 в изпитвания обект, даден с номер 4; - ъгъл на наклон на ултразвуковият сноп, спрямо контактната повърхнин, tilt - ъгълът между ултразвуковия сноп излъчен от един елемент или от активна група от елементи и контактната повърхнина, даден с номер 5; Ъгъл на прозвучаване Ъгъл на отклонение Ъгъл на наклон

6 Основни характеристики и принцип на действие на фазиращата технология Ултразвуковата технология с използване на ФО има следните основни характеристики, определящи техният принцип на работа: -съвместно използване на множество от 8 до 256 пиезоелементи в активна група от един мозаечен преобразувател, като всяка от тях се възбужда от независим генератор (канал). В резултат на сумарното действие на всички елементи от мултиплексора се формира преместващ се в пространството ултразвуков сноп, без да се премества осезателя (електронно сканиране); С зелени точки са дадени източниците на ултразвукови вълни. Теоретичните модели на ФО се основават на принципа на Хюйгенс и Ферма.

7 Основни характеристики и принцип на действие на фазиращата технология - приемането на отразените сигнали се извършва от всички елементи от активната група (апертура), последователно или едновременно в зависимост от използваната технология на излъчване/приемане; - посредством програмно управление на активната апертура на осезателя (електронното закъснение на излъчване/приемане на елементите в активната група (апертура)) се формира ултразвуково сноп, на който може да се променя дълбочината на фокусиране, ъгълът на прозвучаване, широчината на снопа (фокусно петно) по активната ос; - представяне на информацията на приетите сигнали в общ изглед от тип А, В, С, D (E и S).

8 Видове серийно произвеждани ФО Елементите на серийно произвежданите ФО се изработват от оловно циркониевотитанова сплав в матрица от епоксидна смола. Основните ФО с подредени елементи, използвани за промишлени приложения, типът на осезателя, насочеността и форма на полето са дадени в Таблицата. Вид на осезателя Насоченост на снопа Форма на снопа 1-D план пръстеновиден Дълбочина Сферична 1-D план линеен Дълбочина, ъгъл Елипсовидна 2-D план матричен Дълбочина, пространствен ъгъл Елипсовидна/ Сферична 2-D план сегментен Дълбочина, пространствен ъгъл Сферична/ пръстеновиден Елипсовидна 1.5-D план матричен Дълбочина, малък пространствен ъгъл Елипсовидна 1-D план пръстеновиден, секторен, тип маргаритка Дълбочина, ъгъл Елипсовидна Сферична и елепсовидна форма на излъчване Схеми на ФО с призми

9 Видове серийно произвеждани ФО 1-D план пръстеновиден 1-D план линеен 1-D план пръстеновиден секторен, тип маргаритка 2-D план матричен 1.5-D план матричен 2-D план сегментен, пръстеновиден

10 Характеристики на линеен ФО

11 Технология за излъчване и приемане с ФО а) един източник б) изкуствена апертура в) тотално фокусиране

12 time delay ( ti NF ), µs Закон на закъснения на елементите t Na=32 NF AF ( Z Y ) = t ( Z, Y ) + t ( Z Y ) i, n, i, n i, n, H=15mm H=30mm H=45mm H=60mm H=75mm H=2000mm time delay ( ti AF ), µs Na=32 F=15mm F=30mm F=45mm F=60mm F=75mm F=2000mm i, element number i, element number 26 31

13 Видове електронни сканирания В практиката се използват следните 3 основни технологии за създаване на полето излъчвано и приемано от ФО, чрез електронно сканиране със зададен закон на закъсненията: - линейно сканиране (Е - сканиране) - сканирането се осъществява при фиксиран ъгъл по активната ос на осезателят от няколко броя активни групи, като стъпката на електронно сканиране обикновено е през един елемент, но може да бъде задавана и през по-голям брой елементи (виж Фиг.4а). - секторно сканиране (с различни ъгли-сектори, S - сканиране)- ултразвуковият сноп има определен обхват от ъгли, използвайки една и съща активна група от елементи (виж фиг.4б). - динамично фокусиране в дълбочина (DDF) Активната група използва различни фокусни закономерности с различни разстояние на фокусиране по посока на разпространяване на ултразвуковите вълни в обекта (виж. Фиг.4в). Без прилагана техника за контрол на полето Линейно сканиране секторно сканиране DDF

14 Механични сканиращи устройства (енкодери)

15 Основни настройки за работа с ФО Настройка на апарата с използване на ФО се провежда за следните характеристики: 1. Избор на фокусна закономерност (закъснение на излъчване/приемане на елементите в активната група) в зависимост от избор на ъгъл на прозвучаване и местоположение и размери на фокусирането. 2. Закъснение в призмата (ако има такава). 3. Скорост на разпространяваната ултразвукова вълна в материала. 4. Чувствителност (сравнителен % FSH) на амплитудата на сигнала ACG (изравняване на амплитудата при използване на повече от един ъгъл на прозвучаване за една дълбочина на залягане на отражателя, за секторно сканиране) и DAC или TCG (изравняване на амплитудата по време на разпространение на импулса) 5. Кодиращи устройства за отчитане на позициониране по оста на сканиране (Сравнителен курсор) (Курсор на измерване) Стъпка Ориентация на оста

16 Позиция на ФО и насоченост на полето спрямо осите на сканиране и индексиране

17 Видове изображения с ФО Skew Изглед отпред (B) Изглед отстрани (D) Изглед отстрани (D)

18 С -изображения на отражения от дискови отражатели в имерсионна среда при линейно електронно сканиране при 0 градуса а) б) С - изображения на отражения от дискови отражатели за фокусиран а) и нефокусиранб)фо.

19 Анализ на резултатите от контрола OMNI PC TOMO VIEW

20 Предимства на техниката с ФО 1. По-бърза. Инспекциите при линейно (електронно или секторно) сканиране са обикновено една степен по-бързи от конвенционалното растерно сканиране с едноелементен осезател, съкращава се времето за преместване на осезателя по посоко на активната ос. Осъществява се движение само по остта на механично сканиране. 2. Гъвкавост. Един ФО може да контролира обекти със сложна форма с различни насочености на полето в зависимост от електронно зададен закон на закъсненията на елементите му. 3. Комплексни изпитвания. Системите използващи ФО могат да бъдат програмирани да контролират геометрично сложни компоненти, например автоматизирани заваръчни шевове или дюзи, с относителна лекота. ФО могат да извършват специфични сканирания, например тандем, с различни ъгли, с различни режими и зонално разделяне на изпитвания обект. 4. Малък размер на ФО. Малкият размер ги правят идеални за определени приложения, например турбини и дискове, където пространството е ограничено. 5. Увеличава вероятността за откриване на нецялостности с различна ориентация спрямо контролираната повърхнина. Фокусираният лъч увеличава съотношението сигнал-към-шум. Множеството изображения тип А, групирани в един сектор със специфична ъглова резолюция, допринася за вероятността за откриване на различно ориентирани нецялостности спрямо контролираната повърхнина.

21 Недостатъци на технологията с ФО 1. Висока цена; 2. Не са въведени и валидирани в повечето действащи спецификации за изпитване на оборудвания в различните индустрии; 3. Допълнителна, специфична подготовка на специалистите прилагащи тази технология. В някой литературни източници са дадени ограничения в характеристиките на процесите за откриване и за характеризиране, като тази информация нараства през последните години.

22 Приложения на технологията с ФО за контрол на високоотговорни съоръжения Основното приложения на ФО е при изпитване на високоотговорни съоръжения в авиацията и енергетиката. В авиацията често се изполва технология за фрикционно заваряване чрез разбъркване. Във фирмата R/D Tech е разработена апаратура за автоматичен контрол на фрикционни заварки с ФО. На база на проведените изпитания с реални образци са проучени оптималните ъгли за откриване на различните типове дефекти. Пукнатина, която не се открива с конвенционална ултразвукова апаратура, е регистрирана с помощта на напречни вълни с ъгли от 65 до 70 градуса. Пукнатина в корена на заварката се откриват с напречни вълни от 35 до 40 градуса. При използване на напречни вълни под 45 се откриват газови канали, непровар и напречни пукнатини. Изследвани са и изкуствено направени дефекти имитиращи 'kissing bond' и са регистрирани надеждно при използване на напречни вълни на 45 градуса.

23 Приложения на технологията с ФО за контрол на високоотговорни съоръжения В енергетиката за един и същ детайл с различна ориентация на нецялостностите в него спрямо контролираната повърхнина налага използването на възможностите на ФО за бързото му контролиране с различни схеми на прозвучаване. Такива детайла са лопатка от турбина, заварени съединения с различна форма и дебелина на основния материал. На фиг.10 е дадена схема на лопатка с полета от няколко електронни сканирания на ФО, позволяващи изполването на различни схеми на прозвучаване без преместване и само с един ФО.

24 Приложения на технологията с ФО за контрол на високоотговорни съоръжения Най-много апаратурите, използващи технологията с ФО, се прилагат за контрол на заварени съединения и на основния метал в тръбопроводи. Контрола на заварени съединения, често се използва заедно с автоматизирана система с енкодери. Енкодерите служат за определяне на позицията по повърхнината на изпитвания обект. Използването на секторно електронно сканиране позволява контрола да се извършва за много кратко време с различни ъгли (схеми) на прозвучаване. Преместването на ФО е само по оста на механично сканиране по дължина на завареното съединение. Схема на прозвучаване чрез секторно сканиране с ФО на заварено съединение е даден на фигурата в ляво. На фиг. в дясно е дадена технология за зонално сканиране с ФО. По подобие на технология тандем с два ъглови осезателя.

25 Приложения на технологията с ФО за контрол на високоотговорни съоръжения Редица Европейски проекти има през последните години за усъвършенстване на технологията с ФО при контрола на съоръжения от индустрията в това число и на тръбопроводи, като LRUCM, INNOPIPES, SHIPINSPECTOR, MONITORAIL и др. Технологията се прилага за нискочестотни вълни на Ламб, разпространявани в контролираните обектите. Усъвършенства се метода с цел да се прилага в корабостроенето и кораборемонта за контрол на големи листове от корабната обшивка, в железопътната инфраструктура при контрола на релси, в енергетиката при контрола на топлообменници, в строителството при контрола на стълбове за осветление и на мостови въжета.

26 Приложение на RollerForm Scannerв авиационната индустрия RollerFORM Scanner се използва за изпитване (сканиране) на композитни материали или други слабо затихващи материали с гладки контактни повърхнини. ФОвскенераес64елемента на 3.5MHzили 5MHzчестота.

27 Предимства на RollerFORM скенера. 1. Лесен за употреба и интерпретиране на резултата от изображението на линейно сканиране (C-scan). 2. Продуктивност на изпитването: ивица с размери 1500mmХ40mm, при скорост на сканиране 150mm/sec се изпитва за 10 секунди. 3. Използва се имерсионна технология, която намалява с до 50% мъртвата зона. Необходима е малко количество контактна среда (вода) 4. Може да се прилага със съществуващите спецификации за изпитване на самолети.

28 Технологии за изпитване по спецификация на Airbus part 4, Три групи технологии в зависимост от изпитваният материал и вида на несъвършенството: -Метални материали изпитване за нецялостности, корозия и дебелометрия -Композитни материали изпитване за разслояване (delamination) и разлепване (debonding) -Свързващата част (bonded part) изпитване за разлепване (debonding) Изпитване на метални материали за нецялостност тип пукнатина с нормален, съвместен осезател за надлъжни вълни

29 Технологии за изпитване по спецификация на Airbus part 4, Изображения с RollerFORM скенер на образец от алуминий с различна дебелина на стената Изпитване на метални материали (монтажни панти) за разлепване (debonding) с нормален, съвместен осезател за надлъжни вълни

30 Предварителна подготовка на акустичната система за изпитване Предварителна подготовка за изпитване: 1.Запълване на въртящият елемент (колелото) на акустичната система с вода 2. Проверка за липса на мехури в имерсионната среда. 3. Проверка на разстоянието между обекта за изпитване и въртящият елемент на системата. При различно от 2-3мм се допълва или премахва контактна среда.

31 Включване на акустичната система и настройване 1.Разпознаване на осезателя и акустичната система. 2. Задаване брой активни елементи, фокусно разстояние и ъгъл на сканиране (обикновено 0, при специфични изпитвания може се определя друг ъгъл). 3. Настройване на енкодера. Стъпка, начало и край на сканиране и за двете оси на сканиране и индексиране (посока на електронно сканиране).

32 Включване на акустичната система и настройване 4. Оптимизиране на ъгъла на излъчване по пасивната ос за получаване на максимален приет сигнал. 5. Настройване на височината на средните две колела. 6. Определяне на зоната за сканиране.

33 Настройки от менюто на OMNISCAN SX 1. Създаване на нов файл. Меню Fail. 2. Задаване на дебелината и видът на материала на обекта за изпитване. Меню Part Wizard.

34 Настройки от менюто на OMNISCAN SX 3.ЗадаваневменютоприложениенаФОинатехнологиязаизпитване.Ъгълътна сканиране (обикновено 0, при специфични изпитвания може се определя друг ъгъл).меню - Setup Wizard.

35 Настройки от менюто на OMNISCAN SX 4. Разпознаване на осезателят и акустичната система. Разстояние между осезателят и контактната повърхнина е 25мм имерсионна среда. Задаване на брой активни елементи, фокусно разстояние. Меню - Setup Wizard.

36 Настройки от менюто на OMNISCAN SX 5. Определяне на реперна точка на сканиране в зависимост от осезател и система за сканиране. По активната ос (Primary offset= - 64mm), По пасивната ос (Secondary offset= 8mm). Задават се по-късно в меню Scan.

37 Настройки от менюто на OMNISCAN SX 6. Задаване на ориентацията на електронно сканиране спрямо механичното. Меню - Setup Wizard.

38 Настройки от менюто на OMNISCAN SX 7. Задаване на брой активни елементи. Меню - Focal low. По-дебелите материали и с по-голямо затихване се изпитват с по-голям брой активни елементи в групата (например 8), което създава ултразвуков сноп с поголяма енергия.

39 Настройки от менюто на OMNISCAN SX 8. Позициониране на Gate (монитора) в зоната за наблюдение при изпитването. Меню - Focal low.

40 Настройки от менюто на OMNISCAN SX 8.1. Задаване на фокусно разстояние, равно на дебелината на изпитваният обект. Меню - Focal low.

41 Настройки от менюто на OMNISCAN SX 9. Синхронизиране на Gate I с Gate A. След синхронизирането Gate I се скрива от екрана, а измерването на времето (дебелината) започва от сигнал отразен от повърхнината на обекта за изпитване. Меню Gates/Alarm.

42 Настройки от менюто на OMNISCAN SX 10. Оптимизиране на ъгъла на излъчване по пасивната ос за получаване на максималенприетсигнал.меню - Focal low.

43 Настройки от менюто на OMNISCAN SX 11.Настройка на характеристиките на излъчване. Меню - Pulser.

44 Настройки от менюто на OMNISCAN SX 12. Построяване на TCG крива, която изравнява амплитудата на отразените сигнали по дълбочина на изпитвания обект. Меню Sizing, Type-TCG.

45 Настройки от менюто на OMNISCAN SX 13. Избор на изображение на екрана и настройване на информационен сигнал в тях.меню Gate/Alarm ThicknessиDisplay, Properties.

46 Настройки от менюто на OMNISCAN SX 14. Настройка на енкодер 1. Типа на енкодера е Quad с резолюция 12 step/mm. Меню Scan, Encoder.

47 Настройки от менюто на OMNISCAN SX 15. Настройка на енкодер 2, Една стъпка на енкодер 2 е равна на дължината на ФО, в случаят е 48.8mm. Типа на енкодера се поставя на Clicker+Preset. Когато ФО е извън зоната за сканиране, позицията на енкодера светва в червен цвят. Меню Scan, Encoder.

48 Настройки от менюто на OMNISCAN SX 16. Настройка на показаният бутон да задава нулева позиция на сканиращата система и да изтрива данните на екрана. За да се активира функция State се изключва - Off.Меню Preferences, Setup.

49 Настройки от менюто на OMNISCAN SX 17. Конфигуриране на зоната за сканиране. Меню Scan, Area.

50 Настройки от менюто на OMNISCAN SX 18.Записнарезултатите.Меню File, Data Settings.

Ултразвуково изпитване Номер Наименование Статус БДС 8241:1985 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Методи ултразвукови. Термини и определения Де

Ултразвуково изпитване Номер Наименование Статус БДС 8241:1985 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Методи ултразвукови. Термини и определения Де Ултразвуково изпитване 8241:1985 Контрол без разрушаване. Методи ултразвукови. Термини и определения 8241:1970 1330-4:2010 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 4: Термини, използвани

Подробно

Вихровотоково изпитване Номер Наименование Статус БДС 7308:1977 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термин

Вихровотоково изпитване Номер Наименование Статус БДС 7308:1977 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термин Вихровотоково изпитване БДС 7308:1977 Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термини и определения БДС 7308:1969 БДС 7334:1977 Контрол без разрушаване. Методи магнитни. Основни

Подробно

Радиографично изпитване Номер Наименование Статус БДС EN :1999 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 3: Термини, използвани в

Радиографично изпитване Номер Наименование Статус БДС EN :1999 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 3: Термини, използвани в Радиографично изпитване EN 1330-3:1999 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 3: Термини, използвани в промишлената радиография 10265:1985 EN 1330-11:2009 Изпитване (контрол) без разрушаване.

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc 1 март 2002 г. Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc Стр.1 11 август 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Eastern Academic Journal ISSN: Issue 2, pp , August, 2019 МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хра

Eastern Academic Journal ISSN: Issue 2, pp , August, 2019 МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хра МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хранителни технологии Пловдив sneja_atan@yahoo.com РЕЗЮМЕ В настоящата статия се разглеждат различни методи за изобразяване на

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc 28 февруари 2003 г. Add.36/Rev.3/Amend 2 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

Акустико-емисионно изпитване и вибрации Номер Наименование Статус БДС 11427:1983 БДС 13451:1976 БДС EN ISO :2007 prбдс EN ISO rev:2019

Акустико-емисионно изпитване и вибрации Номер Наименование Статус БДС 11427:1983 БДС 13451:1976 БДС EN ISO :2007 prбдс EN ISO rev:2019 Акустико-емисионно изпитване и вибрации БДС 11427:1983 БДС 13451:1976 80000-8:2007 pr 80000-8 rev:2019 БДС 17118:1990 1330-9:2009 1330-9:2017 13554:2011 13477-1:2003 Акустика. Термини и определения Акустика.

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОМИШЛЕНИ РОБОТИ-КЛАСИФИКАЦИЯ Признак Видове промишлени роботи 1 Характер на изпълняваната операция 2 Степен на специализация Технологични, спомагателни, универсални Специални, специализирани, многоцелеви

Подробно

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси , Съфинансиран от Европейския Социален Фо

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси , Съфинансиран от Европейския Социален Фо ЛЯТНА ШКОЛА 2013 ПОВИШАВАНЕ ТОЧНОСТТА НА РОБОТ ЧРЕЗ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РАЗПОЗНАВАНЕ Доц. д-р инж. Роман Захариев ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ И НА НАУЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ОБЛАСТТА НА СИСТЕМНОТО

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ D3 ДИГИТАЛЕН КЪТЕР Вашият избор в дигиталното рязане

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ D3 ДИГИТАЛЕН КЪТЕР Вашият избор в дигиталното рязане ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ D3 ДИГИТАЛЕН КЪТЕР Вашият избор в дигиталното рязане D3 Системи за рязане Съвършенство във всеки детайл Гъвкава конфигурация на инструментите Сигурна и изпитана модулна система инструменти

Подробно

Graphic1

Graphic1 Âúçäóõîðàçïðåäåëèòåëè/Äèôóçîðè ENGINEERING Въздухопроводи за равномерно подаване/ изтегляне на въздух КРАМ произвежда, доставя и монтира въздухоразпределители и въздухопроводи осигуряващи равномерно подаване/

Подробно

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет Проектиране на непрекъснат П - регулатор инамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектирането им, могат да се окажат незадоволителни по отношение на

Подробно

truebeam_BUL-2018

truebeam_BUL-2018 РАДИАЦИОННА ОНКОЛОГИЯ TRUE BEAM STX РАДИАЦИОННА ОНКОЛОГИЯ В центъра ни се използва една от най-новите технологии, устройството линеен ускорител / радио хирургично устройство наречено TrueBeam STx. Благодарение

Подробно

Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции

Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции Запознаване с твърдотелно 3D моделиране в AutoCAD. Основни команди за създаване на Solid-обекти обемни примитиви. Тримерни координатни системи абсолютни, потребителски и динамични (автор ас. инж. Д. Георгиева)

Подробно

Словенският производител на огъващи машини BG

Словенският производител на огъващи машини BG Словенският производител на огъващи машини BG HKS-CNC Profi HKS-CNC Profi работна дължина 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm дължина на машината 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm ъгъл на огъване 145 145 145 дълбочина

Подробно

Slide 1

Slide 1 ДВУЛЪЧЕВА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ЧРЕЗ ДЕЛЕНЕ АМПЛИТУДАТА НА ВЪЛНАТА Лектор: проф. д-р Т. Йовчева 1. Делене на амплитудата на вълната. Когато падащият лъч частично се отразява и частично се пречупва се наблюдава

Подробно

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен фактор за дълготрайността и надеждността на машинните

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме:

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: Целта на настоящата статия е проектиране на захранващи позиции на детайли

Подробно

Microsoft Word - INFO13_07_HL531_BG

Microsoft Word - INFO13_07_HL531_BG ПРОДУКТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ Nr. 7 / 2013 Ново при HL HL531 (.0) Душ-канал PRIMUS-LINE HL531 Seite 1 von 14 Като експерт в безпраговите душ-подове, сега HL разшири продуктовото си семейство с един нов член:

Подробно

Slide 1

Slide 1 Въпрос 18 Пропелерни помпи Лекции по Помпи и помпени станции 1 1) Устройство Работно колело 1, на което са закрепени неподвижно или подвижно от три до шест лопатки 2 с аеродинамична форма и извит нагоре

Подробно

Slide 1

Slide 1 Обектът на това проучване са механизмите, чрез които мултисензорите събират информация от реалния свят и я трансформират в електронни сигнали, използвани в информационни и управляващи системи. Описана

Подробно

Приложение 2.13 към чл. 11, ал. 3 БЕЗЖИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ, КОИТО СА РАЗЛИЧНИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ 2.1 ДО 2.12 Таблица 1

Приложение 2.13 към чл. 11, ал. 3 БЕЗЖИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ, КОИТО СА РАЗЛИЧНИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ 2.1 ДО 2.12 Таблица 1 Приложение 2.13 към чл. 11, ал. 3 БЕЗЖИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ, КОИТО СА РАЗЛИЧНИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ 2.1 ДО 2.12 Таблица 1 1 Радиослужба 2 Приложение СВ (Citizen Band) 2 MHz

Подробно