РЕШЕНИЕ 565ОТ Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебноза

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕШЕНИЕ 565ОТ Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебноза"

Препис

1 РЕШЕНИЕ 565ОТ Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебнозаседаниенадванадесетидекемвридвехилядиитринадесетагодина,всъстав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДаниелаАтанасова ЧЛЕНОВЕ:АнтоанетаДанова ЛадаПаунова приучастиетонасекретаряиванкаилиева ивприсъствиетонапрокурораотвкппенкамаринова катоизслушадокладванотоотсъдияпаунованаказателнодело 2225/2013 г.,задасе произнесе,взепредвидследното: Касационнотопроизводствоеиницииранопожалбаотслужебноназначениязащитник наподс.м.м.ш.- адв.в.к.,срещувъззивнорешение 36/ г.повнохд 140/2013 г.нааспнс,4 въззивенсъстав,скоетоепотвърденаприсъданаспнспонохд 15/2010 г.по отношениенаподс.м.м.ш.в касационнатажалбасеразвиватдоводи занеправилно приложениенаматериалниязакон,катосепосочва,ченесеустановяваподс.ш.даемотивирал св.и.датърсипреносителнанаркотичнотовещество. Сдоводи,ченесеустановяваподс.М.Ш.даеизвършилпрестъплениепочл.242, ал.4, вр.ал.2, вр.чл.20, ал.3 НК,сеискаотмянанавъззивноторешениевтазимучастиоправдаване наподсъдимия.алтернативносеискапромянанаправнатаквалификациянадеяниетоотчл.242, ал.4 вдеяниепочл.242, ал.2 НК.Формалносеправииоплакванезаявнанесправедливостна наложенотонаподсъдимиянаказание. Недоволенотвъззивноторешениееостаналиподс.Н.З.Н.,койтогообжалвачрез упълномощения си защитник - адв.а.б.навежда се касационно за основание явна несправедливостнаналоженотонаказание.излагатседоводи,чемакарправилнонаказаниетода еопределеновхипотезатаначл.55, ал.1, т.1 НК,съвкупнатапреценканаобстоятелствата, влияещивърхуотговорносттанаподсъдимиясочинанеобходимостотналаганенапо-нискоот определенотомунаказание.излагасетеза,чеправилнобибилонаказаниетонаподс.н.дабъде съобразено и в сравнение с извършеното от останалите подсъдими.твърди се,че така определенотопоразмернаказаниенеевунисонсцелитенагенералнатапревенция,защотоне можедавлияепредупредителновърхучленовенаобществото,коитосанарушилизакона,но оказватсъдействиезаразкриваненапрестъпнатадейност,изразяватразкаяниезаизвършенотои желание да се поправят.счита се за несправедливо ръководителят и организаторът на организиранатапрестъпнагрупадаепо-леконаказанот"мулето".прависеисканезаизменяване навъззивноторешениеповнохд 140/2013 г.нааспнс,катобъденамаленоналоженотона подс.н.наказаниедотригодини"лишаванеотсвобода"ибъдеприложенчл.66,ал.1нк. Всъдебнозаседаниепредкасационнатаинстанцияупълномощениятзащитникнаподс. Н.-адв.Б.,поддържажалбатапоизложенитевнеядоводи,кактоинаправенитеискания. Служебноназначениятотпредходнатасъдебнаинстанциязащитникнаподс.Ш.- адв.к., поддържа жалбата съобразно изложените доводи.поддържа искането за оправдаване на подсъдимия. ПредставителятнаВКПвземастановищезанеоснователностнажалбитеимолидабъде

2 оставеновсилаатакуванотовъззивнорешение. ПодсъдимитеШ.иН.невзематучастиевкасационнотопроизводство. Върховният касационен съд,след като обсъди доводите на страните и провери обжалваноторешениевпределитенаправомощиятасипочл.347, ал.1 НПК,задасепроизнесе, взепредвидследното: С присъда 2 от г.,постановенапонохд 636/2012 г.поописана Специализираниянаказателенсъд,6 състав,подс.м.м.ш.епризнатзавиновенвтова,чепрез месецсептемврииоктомври2009 г.,вкачествотонаподбудител,всъучастиеср.л.й.,ю.с.и., катоподбудителиин.з.н.,катоизвършител,следкатоебилподбуденотр.л.й.дасклони другигодапренесеотр.турциявр.българия,презграницатанастранатависокорискови наркотичнивещества,умишленосклонилю.с.и.,чрезубеждаванеипредлаганенапарично възнаграждение,дасклонидругигодапренесеотр.турциявр.българия,презграницатана странатависокорисковинаркотичнивещества,визпълнениенакоетою.с.и.подбудилн.з.н. безнадлежноразрешително,дапренесеотр.турциявр.българия,презграницатанастраната високорисковинаркотичнивещества,коетон.направилна г.презгкпп Малко Търново,пренесълпрезграницатанастраната,безнадлежноразрешителновисокорисково наркотично вещество "хероин",в особено големи размери,с нетно тегло 27,415 кг,със съдържаниенаактивновещество"диацетилморфин"- 45%, наобщастойноствразмерна лв.ислучаятеособенотежък,порадикоетоинаоснованиечл.242, ал.4, вр.ал.2, вр.чл.20, ал.3 НКичл.54 НКеосъденна"лишаванеотсвобода"засрокот16 годинии"глоба"вразмер на лв.,катоепризнатзаневиненвтовадаеизвършилдеянието,действайкипо поръчениенаорганизиранапрестъпнагрупаиеоправданпоквалификациятапочл.242, ал.1, б. "ж",вр.чл.93,т.20нк. Подс.М.М.Ш.епризнатзавиновенивтова,чезавреметоот г.досредатана м.ноември2009 г.участвалворганизиранапрестъпнагрупа,създаденаскористнацелисцелда вършипрестъпленияпочл.354а,ал.1 иал.2 НК,натериториятанастраната,образуванаи ръководенаотр.л.й.исучастницию.с.и.,порадикоетоинаоснованиечл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2, вр.чл.93, т.20 НКичл.54 НКеосъденна"лишаванеотсвобода"засрокоттригодинии шестмесеца,катоепризнатзаневиненвтова,даеучаствалворганизиранатапрестъпнагрупаза периодаотначалотона2006 г.до г.ипоотношениенаучастиетовсъщатагрупанан. З.Н. Наоснованиечл.23, ал.1 НКнаподс.М.М.Ш.еопределеноеднообщоинай-тежко наказание,аименно- шестнадесетгодини"лишаванеотсвобода",катонаоснованиечл.60, ал.1 ичл.61, т.2 ЗИНЗС еопределенпървоначален"строг"режимнаизтърпяваневзатворили затворническообщежитиеотзакриттип.наоснованиечл.23, ал.3 НКкъмтаканаложенотона подсъдимия М.М.Ш.общо най-тежко наказание 16 години "лишаване от свобода" е присъединеноизцялонаказанието"глоба"вразмерна200000лв. Съссъщатаприсъдаподс.Н.З.Н.епризнатзавиновенвтова,чена г.около часанагкппмалкотърново,катоизвършител,всъучастиеср.л.й.,м.м.ш.ию.с. И.,катоподбудители,следкатопрезмесецсептемврииоктомври2009 г.ебилумишлено склоненотю.с.и.чрезубеждаванеипредлаганенапаричновъзнаграждение,безнадлежно разрешително,пренесълпрезграницатанастранатаотр.турциявр.българиявисокорисково наркотичновещество"хероин",снетнотегло кг.съссъдържаниенаактивновещество "диацетилморфин"45%, наобщастойноствразмерна лв.,порадикоетоинаоснование чл.242, ал.2, вр.чл.20, ал.2 НКичл.55, ал.1, т.1 НКеосъденна"лишаванеотсвобода"засрок от9 години,катоепризнатзаневиненвтовапригорнотодеяниедаедействалпопоръчениена организиранапрестъпнагрупа,кактоипредметътнаконтрабандатадаевособеноголеми размерииедновременностоваслучаятдаеособенотежъкиеоправданпоквалификациятапо чл.242, ал.1, б."ж"ипоал.4 НК.Наоснованиечл.60, ал.1 ичл.61, т.2 ЗИНЗСеопределен

3 първоначален"строг"режимзаизтърпяваненаналоженотонаказание"лишаванеотсвобода"в затворилизатворническообщежитиеотзакриттип.приспаднатонаоснованиечл.59 НК е времето,презкоетоподсъдимиятебилсмярказанеотклонение"задържанеподстража"и "домашенарест". Подс.Н.З.Н.епризнатзаневиновенвтова,запериодамесецсептемврииоктомври 2009 г.до г.,даеучаствалворганизиранапрестъпнагрупа,създаденаскористнацел исцелдавършипрестъпленияпочл.354а,ал.1 иал.2 НК,натериториятанастраната, образуванаиръководенаотр.л.й.исучастницию.с.и.им.м.ш.,порадикоетоина основаниечл.304 НПКеоправданпообвинениетопочл.321, ал.3, т.2, вр.ал.2, вр.ал.1, вр.чл. 93,т.20НК. Наоснованиечл.242, ал.7 НКеотнетвползанадържаватапредметанаконтрабандатависокорисковонаркотичновещество"хероин",снетнотегло27,415, съссъдържаниенаактивно вещество "диацетилморфин" 45%, на обща стойност лв.и е постановено унищожаванетому. Наоснованиечл.242, ал.8 НК еотнетовползанадържаватапревознотосредство, послужилозапревозванетоипренасянетонанаркотичнотовещество,предметнаконтрабандата, аименно:л.а."марка". Срешение 26 от г.повнохд 140/2013 г.поописанааспнс,4 въззивен състав,присъдатаот г.понохд 636/2012 г.поописанаспнс,6 състав,еизменена, катоенамаленоналоженотонан.з.н.наказание"лишаванеотсвобода"отдеветгодининашест години,катоеопределеносъщотодасеизтърпивзатвориезачетенпериодотвреме,презкойто подс.н.ебилсмярка"задържанеподстража".срешениетосисъдътеопределилналоженотона подс.м.ш.наказаниевразмерна16години"лишаванеотсвобода"дасеизтърпивзатвор. Пожалбатаотзащитниканаподс.М.Ш. Касационнатажалба,подаденаотслужебноназначениязащитникнатозиподсъдим, определя пределите на проверка на атакуваното въззивно решение досежно подс.ш.от настоящатаинстанция.деклариранатавжалбатапретенцияезанеправилноприложениена материалниязаконсосъжданетонаподс.ш.запрестъплениепочл.242, ал.4, вр.ал.2, вр.чл. 20, ал.3 НК,катопосъществосенавеждатисъображениязадопуснатипроцесуалнинарушения прианализанадоказателствата.несеправяттакиваоплакванияпоотношениенаосъжданетоза престъплениепочл.321, ал.3, т.2, вр.ал.2, вр.чл.93, т.20 НК,такачепотоваобвинение, въззивноторешениенеследвадабъдепроверяванопооснованиятапочл.348, ал.1, т.1 ит.2 НК. Поотношениенаобвинениетоспрямоподс.Ш.запрестъплениепочл.242, ал.4, вр.ал. 2, вр.чл.20, ал.3 НКнесесъзиратдопуснатисъщественинарушениянапроцесуалнитеправила посмисъланачл.348, ал.3 НПК.Апелативниятспециализираннаказателенсъдприпроверката на атакуваната пред него първоинстанционна присъда,извършвайки преценка на нейната законосъобразностиобоснованост,енаправилсобственкритиченанализнадоказателствената съвкупност.при изпълнение на задължението си изцяло да провери правилността на първоинстанционнатаприсъда,произтичащоотпредметанавъззивнатапроверка,очертанвчл. 313 НПК,АпСпНСепроверилобоснованосттананаправенитеотпървиясъдфактическиизводи, извършвайки преценка на годността на доказателствените средства и достоверността на доказателствата.при това,законосъобразно и обосновано е критикувал включването в доказателственатасъвкупностотпървоинстанционниясъднапоказаниятанасвидетелитеж.и К.,доколкото възприемането от първия съд на тези свидетелски показания съставлява недопустимозаменяненапървичниспроизводнидоказателства.извършениятотвъззивниясъд собствен анализнадоказателстватаи средстватазатяхнотоустановяванесеотличавасъс задълбоченост,показваспазваненаправилатанаформалнаталогикаи сочи направилно формираненавътрешноубеждениевъзоснованаобективно,всестранноипълноизясняванена

4 обстоятелстватаподелото.решаващиятсъднееподходиледностранчивоприоценкатана доказателственитеизточницизаустановяваненафактите,включенивпредметанадоказване съобразноразпоредбатаначл.102 НПК,аепреценилдоказателстватавтяхнатасъвкупност.В основата на фактическите изводи,обосновали осъждането на подсъдимия по посоченото обвинение са залегнали доказателствените факти,изведени от обосновано кредитираните свидетелскипоказаниянасв.р.й.заобстоятелствата,чееговорилсподс.ш.занеобходимостта дабъденамеренчовекзапрекарваненанаркотик- хероин,оттурцияитова,чеепосочилна подс.ш.,чечовекът,койтоосигурявалвеществотоесърбин,заобещаниетонаподс.ш.да намеричовекзапренасянетоизасъобщаването,чеенамерилтакъв;насв.и.поотношениена обстоятелствата,четойегарантиралпредподс.ш.заподс.н.,католичногоеубедилдапренесе наркотично вещество;обясненията на подс.н.(в съдебно заседание и от досъдебното производство,валидно приобщени чрезпрочитането им)по отношение на оказаното му въздействиеотсв.и.итова,чепоследниятгоезаплашилснеблагоприятнипоследициприотказ даизвършитранспортирането,катоесвързалтезипоследицисподс.ш.;отданните,съдържащи севъввдс,изготвенивъзоснованаексплоатиранисрс,поотношениенаразговоритеи поведениетонаподс.ш.исвидетелитер.й.ии.следзалавянетоначантитесхероини задържанетонаподс.н.;приложенитенадппротоколизаразпознаваненаподс.ш.исв.и.от подс.н.кредитирането на посочените гласни доказателствени източници е внимателно мотивирано,доколкото секасаедо частичното им възприемане,като товаесторено след преценкатазакореспонденциятаимсдруги,подкрепящигидоказателства.потозиначин,катое ценил само валидно събрани доказателстваи като ги епреценил поотделно и втяхната съвкупност,въззивниятсъдеизпълнилзадължениятасипочл.13ичл.14нпк. Оплакванетозанеправилноприложениенаматериалниязаконелишеноотоснование. Приправилноустановенирелевантнифакти,еприложензаконът,койтоеследвалодабъде приложен.оплакванетовкасационнатажалбаотзащитниканаподс.ш.занезаконосъобразност наприсъдатапоотношениенаосъжданетомузапрестъплениепочл.242, ал.4, вр.ал.2, вр.чл. 20, ал.3 НК,се мотивира с доводи,касаещи установените факти за съществуването и функционирането на организираната престъпна група и мястото на подс. Ш. в нея. Обстоятелствата,свързанисосъществяванетонапосоченатаформанапредварителназадружна престъпнадейностсанесъмненоустановенивъзоснованадоказателстватаподелотоиса обосновалиангажираненанаказателнатаотговорностнаподс.ш.запрестъплениепочл.321, ал. 3, т.2, вр.ал.2, вр.чл.93, т.20 НК.Тезифактическиобстоятелстваследователносеотнасятдо предварителнатапрестъпнадейност- функциониранетонаорганизиранатапрестъпнагрупа,и няматотношениекъмизвършенотоотделнопрестъпнодеяниепочл.242, ал.4, вр.ал.2, вр.чл. 20, ал.3 НК.По отношениенатовапрестъплениесаустановени конкретни фактически обстоятелства,коитосапозволилиосъжданетонаподс.ш.потоваобвинение.несъстоятелное твърдениетоназащитника,чесникаквидействияподс.ш.неемотивиралсв.и.датърси приносителнанаркотика,аврамкитенагрупатаи.иш.саималиобщазадача,коятоса изпълнявалипоотделно.несъстоятелносттанатоватвърдениееочевиднасогледвъзприетатавъз основа на валидно събрани доказателства фактическа обстановка.след като е изпълнил задължениятасипочл.13, чл.14 ичл.107, ал.5 НПК,въззивниятсъдевъзприелкатоправилно установениприетитеотпървоинстанционниясъдебенсъставфактическиположениязатова,че св.й.епоставилзадачанаподс.ш.данамери"муле"запренасяненахероинотр.турция, предоставилмуетелефоннияномернавъзложителя- "с.",чесв.и.,койтонесъмненосее познавалсподс.ш.,есклонилподс.н.дапренесенаркотикаоттурциявбългария,чесв.и.е гарантиралпредподс.ш.залицето,коетосеесъгласилодапренесенаркотика,катош.отсвоя странаеразговарялзанадеждносттана"мулето"съссв.й.,чеподс.н.втурцияеосъществил контактслицето,предаломусаковетесхероин- "с.",зафактанаобективноосъществяванена контрабандананаркотичновещество,задействиятаикоментаритенаподс.ш.исвидетелитей.

5 ии.следзалавянетонаподс.н.кактоправилноепосочилвъззивниятсъд,касаеседокосвени доказателства,които,прецененивсвояталогическацялостисистемност,водятдоединствено възможният извод за това,че подс.ш.е осъществил вменената му престъпна дейност. Действително,подс.Ш.нееималличенконтакт,нитоевъздействалпрякоинепосредствено върхуподс.н.заизвършваненаконтрабандата.товаобаченеизключванеговатаотговорностза съучастиевпрестъплението като подбудител,доколкото секасаедо усложненаформана съучастие - подбудителство към подбудителство. Фигурата на подбудителство към подбудителствоеизвестнанадоктринатаиевъзприетавсъдебнатапрактика(напр.врешение 268/80 г.наін.о.навссеприема,ченаказателнаотговорностзаподбудителствоносиитози, койтоподбуждадруголицетодасклонинякогодаизвършиумишленопрестъпление).притази усложненаформанасъучастиепървиятподбудителупражнявавъздействиевърхуизвършителя чрездруголице- вториятподбудители подбудителствотосеосъществявачрезумишлено мотивираненаеднолицеотсвоястранатодасклонидругигодаизвършипрестъплението.в случая,възприетитефактиправилносабилиоценени,каторешаващитесъдилищасаприели,че подс.ш.есъучастниквдеяниетопочл.242, катоподбудител,доколкотоподс.ш.умишленое склонилсв.и.дасклониподс.н.даизвършиконтрабандатанахероин.подс.ш.,подбуденотсв. Й.,евъзложилнасв.И.намиранетона"муле"запренасяненанаркотика,катосв.И.отсвоя страна,умишленоемотивиралподс.низифов,склонилгое,даизвърши престъплението. Наличиетонаобратнавръзка- гарантиранеотстрананасв.и.предподс.ш.инапоследнияпредсв.й.,занадеждносттанапреносителя,заплашванетоотсв.и.наподс.н.снеблагоприятни последициотстрананаподс.ш.приотказдаизпълнипренасянетонанаркотика,обосновават изводите за общност на умисъла на съучастниците.осъществяването на престъплението контрабанда,заизвършванетонакоетоумишленоебилсклонен,обуславянаказуемосттана всичкиакцесорнисъучастници- подбудители,катоединоттяхеименноподс.ш.порадитова,в рамкитенаустановенитефакти,претенциятаназащитатавкасационнатажалбазаоправдаване наподсъдимия,неможедабъдеудовлетворена. Лишенисаотоснованиевъзражениятавкасационнатажалбаотзащитниканаподс.Ш. поотношениенавъзприетатапо-тежкаквалификациянаизвършенотооттозиподсъдимпочл. 242, ал.4, вр.ал.2, вр.чл.20, ал.3 НКисвързанотостоваисканезапреквалификацияпопо-леко наказуемиясъставначл.242, ал.2, вр.чл.20, ал.3 НК.Обосновановъззивниятсъдевъзприел катоправилнаизаконосъобразнаправнатаквалификациянаизвършенотоотподс.ш.,възприета от първата инстанция. Установено е наличието на предвидените в нормата по-тежко квалифициращи деянието обстоятелства - особено големи размера на предмета на престъплениетоиособенотежъкслучай.несъмненопаричнатаравностойностнанаркотичното вещество лв.,удовлетворявавъзприетиявсъдебнатапрактикакритерийза"особено големиразмери",предвидсъотношениетокъм МРЗ.Решаващитесъдилищасаобосновалии преценкатазаналичиетона"особенотежъкслучай",катосесъобразилизначителнатастепенна засяганенаправнозащитенияобект,сочещанависокастепеннаобщественаопасностна деянието,кактои преценкатазависокастепен наобщественаопасностнадееца,соглед предходноосъжданенаподс.ш.запрестъплениепочл.354а,ал.2нк. Оплакванетовкасационнатажалбазаявнанесправедливостнаналоженитенаподс.Ш. наказаниязаизвършенитеотнегопрестъплениянееконкретизирано,несеизлагатдоводив подкрепанатезатазаявнанесправедливост.проверкатанаатакуванияпокасационенред съдебенактнаплоскосттанадекларативнонаведенотокасационнооснование,сочи,ченее допуснато нарушение по смисъла на чл.348, ал.5 НПК.Въззивното решение съдържа внимателнакомплекснапреценканаправилноотчетенитесмекчаващииотегчаващивината обстоятелства. Пожалбатаотзащитниканаподс.Н. Единственото оплакване в тази касационна жалба е за явна несправедливост на

6 наложенотонатозиподсъдимнаказаниезаизвършенотоотнегопрестъплениепочл.242, ал.2, вр.чл.20,ал.2нк. Затова,далиеналицеявнанесправедливостнаналоженотонаН.наказание,неследвада серазсъждавасамонаплоскосттадалитованаказаниеесъразмерноснаказанията,наложенина останалитеподсъдими.товаетака,понежеопределянетонанаказаниетопоотношениена отделнитеподсъдимиедейностиндивидуална,прикоятосеотчитатобстоятелствата,влияещи върхуотговорносттанаконкретнотолицезаконкретноизвършенотоотнегопрестъпление.освен това,вслучаясекасаедосъучастиевпрестъплениетоконтрабанда,катоподс.н.еизвършител, докато другитесъучастници саподбудители,и следователно обективниятим приносима различен характер.именно на плоскостта на сравнението на извършеното отостаналите съучастници,каквотосравнениесепретендиравжалбата,серазкриваразличенобективенпринос насъучастниците,различнастепеннадопринасянезазасяганетонаправнозащитенияобект, коятостепен еотграничимасъобразноформатанасъучастие,катообективниятприносна подбудителитееограничендомотивираненаизвършителядаизвършидеянието,докатосамото осъществяваненапрестъплениетоеизвършеноотподс.н. Кактопървоинстанционният,такаивъззивниятсъдзаконосъобразноиобоснованоса приели,ченаказателнатаотговорностнаподс.н.следвадабъдереализиранавхипотезатаначл. 55, ал.1, т.1 НК,катосаопределилинаказаниеподпредвидениявзаконаминимум.Съдебният съставнаапспнс екоригиралпървоинстанционнатаприсъда,катоенамалилразмерана наложеното наподс.н.наказание"лишаванеотсвобода"отдеветнашестгодини.това значителнонамаляваненаразмерананаказаниетоправилноемотивираноснеотчетеноотпървия съд смекчаващо вината обстоятелство,а именно - оказаното от подс.н.съдействие на разследването,което ебило решаващо заразкриванеи преустановяваненадейносттана организиранатапрестъпнагрупа.проверкатанадейносттапоопределяненанаказаниетонаподс. Н.заизвършенотопрестъплениепочл.242, ал.2, вр.чл.20, ал.2 НК,осъщественаот касационнатаинстанция,сочи,ченесеконстатиратнеотчетенисмекчаващивинатанатози подсъдим обстоятелства,които даобосноваватнамаляваненаопределеното му наказание. Съвкупнатапреценканавсичкисмекчаващивинатаобстоятелства,възприетиотрешаващите съдилища,също неможедаобосноведопълнително смекчаваненанаказателно правното положение на подс.н.,доколкото тези обстоятелства,многобройни по своя характер,са обосновалиопределяненанаказаниедостаподпредвидениявспециалнатанормаминимум. Намаляванетонаразмеранаопределенотоотвъззивниясъднаказаниебидовелодо несъответствиесцелитенаспециалнатапревенция.поотношениенаотчетенотоотвъззивния съд обстоятелство - съдействието на подсъдимия при разследването и приноса му за преустановяваненапрестъпнатадейностнагрупата,тонатоваобстоятелствоапспнсеотдал голямозначение,доколкототоемотивиралосъщественонамаляваненанаказаниетостригодини. Натоваобстоятелствонеможедабъдедаденадопълнителнатежест,такава,чедаобосновеоще по-голямосмекчаваненаотговорността. Настоящиятсъставненамиразаоснователниивъзражениятаназащитника,развитив жалбата,занесъответностнанаказаниетосцелитенагенералнатапревенция,понежетака наложенотонаказаниещялодаразколебаевсекидеец,разкайващ сезаизвършенотоиоказал съдействиеприразследването.действително,подобноотношениекъм извършенотодеяниеи подобноповедениеследвадабъдестимулираноитованесъмненоестореносъсзначителното намаляваненаразмерананаложенотонаподс.н.наказаниеотвъззивниясъд.тезиобстоятелства обачесепреценяватвкомплексанавсичкиобстоятелства,влияещивърхуотговорносттаи допълнителносмекчаваненанаказаниетонатозиподсъдимбидовелодонесъответствиетомус преценкатанавсичкиобстоятелства,относимикъминдивидуализациянанаказанието.макардае оказалсъдействиенаразследванетоидаеизразилкритичноотношениекъмизвършеното,подс. Н.следвадапонесенаказание,адекватнонаизвършенотопрестъпление.Иначебисестигналодо

7 необоснованаснизходителносткъмподсъдимия,извършилконтрабанданахероинвзначително количествоинависокастойност. Изложенитесъображениясочатнанеоснователностнаискането наподсъдимияза намаляваненаразмерананаложенотомунаказание. По изложените съображения касационната инстанция намери подадените от защитницитенаподсъдимитеш.ин.жалбизанеоснователни,порадикоетосъщитеследвада бъдатоставенибезуважение. Водимотгорнотоинаоснованиечл.354, ал.1, т.1 НПК,Върховнияткасационенсъд, Третонаказателноотделение РЕШИ: ОСТАВЯ В СИЛА въззивнорешение 36/ г.повнохд 140/2013 г.на АСпНС,4състав. Решениетоеокончателно.

РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозас

РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозас РЕШЕНИЕ 134ОТ09.11.2017Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозаседаниеначетиринадесетисептемврипрездвехилядииседемнадесетагодина

Подробно

РЕШЕНИЕ 225ОТ Г.ПО Н.Д. 184/2014Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВЪРХОВНИЯТКАСАЦИОНЕН СЪДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,третонаказателно отделение,воткритосъдебно

РЕШЕНИЕ 225ОТ Г.ПО Н.Д. 184/2014Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВЪРХОВНИЯТКАСАЦИОНЕН СЪДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,третонаказателно отделение,воткритосъдебно РЕШЕНИЕ 225ОТ15.07.2014Г.ПО Н.Д. 184/2014Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВЪРХОВНИЯТКАСАЦИОНЕН СЪДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,третонаказателно отделение,воткритосъдебнозаседаниенадвадесетивторимайдвехилядиичетиринадесета

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.09.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

РЕШЕНИЕ 472ОТ Г.ПО Н.Д. 920/2014Г.,Н.К.,ІН.О.НА ВКС ВЪРХОВНИЯТКАСАЦИОНЕН СЪДнаРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,Първонаказателно отделениевсъдебнозаседаниен

РЕШЕНИЕ 472ОТ Г.ПО Н.Д. 920/2014Г.,Н.К.,ІН.О.НА ВКС ВЪРХОВНИЯТКАСАЦИОНЕН СЪДнаРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,Първонаказателно отделениевсъдебнозаседаниен РЕШЕНИЕ 472ОТ18.12.2014Г.ПО Н.Д. 920/2014Г.,Н.К.,ІН.О.НА ВКС ВЪРХОВНИЯТКАСАЦИОНЕН СЪДнаРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,Първонаказателно отделениевсъдебнозаседаниенапървидекемвридвехилядиичетиринадесетагодина,всъстав:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 25 Гр. София, год. В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, II - ри състав в публичното заседание на десет

Р Е Ш Е Н И Е 25 Гр. София, год. В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, II - ри състав в публичното заседание на десет Р Е Ш Е Н И Е 25 Гр. София, 21.05.2019 год. В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, II - ри състав в публичното заседание на десети май през две хиляди и деветнадесета година в следния

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С.,04.10.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година П Р И С Ъ Д А 8 15.03.2017г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV ти състав, в закрито заседание на четиринадесети юни през дв

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV ти състав, в закрито заседание на четиринадесети юни през дв О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 14.06.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV ти състав, в закрито заседание на четиринадесети юни през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Решение по Наказателно дело 850/2014г.

Решение по Наказателно дело 850/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 771 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 04 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. Апелативен специализиран наказателен съд, трети въззивен състав, в закрито заседание на дванадесети авгу

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. Апелативен специализиран наказателен съд, трети въззивен състав, в закрито заседание на дванадесети авгу О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София,16.08.2019 г. Апелативен специализиран наказателен съд, трети въззивен състав, в закрито заседание на дванадесети август две хиляди и деветнадесета година в състав: ГЕОРГИЕВА

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февру

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февру О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 22.02.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и деветнадесета година в следния състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ

Подробно

РЕШЕНИЕ 537 ОТ Г. ПО Н. Д. 1978/2012 Г., Н. К., ІІІ Н. О. НА ВКС Върховен касационен съд на Република България, трето наказателно отделение

РЕШЕНИЕ 537 ОТ Г. ПО Н. Д. 1978/2012 Г., Н. К., ІІІ Н. О. НА ВКС Върховен касационен съд на Република България, трето наказателно отделение РЕШЕНИЕ 537 ОТ 27.12.2012 Г. ПО Н. Д. 1978/2012 Г., Н. К., ІІІ Н. О. НА ВКС Върховен касационен съд на Република България, трето наказателно отделение, в съдебно заседание на четвърти декември 2012 г.

Подробно

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 17 гр. София, г. Апелативен Специализиран Наказателен съд, 2- ри въззивен състав, в закрито заседание в състав : ПРЕДСЕДАТЕЛ : Д

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 17 гр. София, г. Апелативен Специализиран Наказателен съд, 2- ри въззивен състав, в закрито заседание в състав : ПРЕДСЕДАТЕЛ : Д ОПРЕДЕЛЕНИЕ 17 гр. София, 04.03.2013г. Апелативен Специализиран Наказателен съд, 2- ри въззивен състав, в закрито заседание в състав : ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДАНИЕЛА ВРАЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИРА КОСТОВА ДРАГОМИР

Подробно

Решение по Наказателно дело 823/2014г.

Решение по Наказателно дело 823/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 769 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 01 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

NOXD spоrazumenie

NOXD spоrazumenie П Р О Т О К О Л 2011г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 25.05.2011година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Б. З. Р.Х. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

OX

OX П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 07.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.З. Е.П. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

BULGARIA

BULGARIA BULGARIA/BULGARIE РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНФОРМАЦИЯ относно Конвенцията за трансфер на осъдени лица, подписана в Страсбург на 21.03.1983 г. Лице, осъдено на лишаване от свобода на територията на държава, която

Подробно

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities  Strengthening relations ТРАФИК НА ХОРА И ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ Доц. д-р Иван Видолов Понятие за ОПГ Чл. 93, т. 20. (Нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) "Организирана престъпна група" е структурирано трайно сдружение на три

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/09.03.2017 г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИННИЯ КАТАЛОГ

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на пети август през две хиляди и

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на пети август през две хиляди и О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 05.08.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на пети август през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕНЕЛИН

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 31 гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и седми фе

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 31 гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и седми фе О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 31 гр. София, 27.02.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и седми февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 6 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, трети състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и в

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 6 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, трети състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и в О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 6 Гр.София, 09.03.2016 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, трети състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и шестнадесета година

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 8 гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, II състав, в закрито заседание на четиринадесети март две хиляди и т

Р Е Ш Е Н И Е 8 гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, II състав, в закрито заседание на четиринадесети март две хиляди и т Р Е Ш Е Н И Е 8 гр. София, 14.03.2013г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, II състав, в закрито заседание на четиринадесети март две хиляди и тринадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА

Подробно

Решение по Наказателно дело 692/2014г.

Решение по Наказателно дело 692/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 710 Гр. Перник, 10 ноември 2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание проведено на петнадесети октомври през две хиляди

Подробно

Мотиви 192 Номер 192 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като раз

Мотиви 192 Номер 192 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като раз Мотиви 192 Номер 192 Година 15.12.2017 Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: дело номер 20175430200149

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, IV - ти състав, в закрито заседание на дванадесети юни през дв

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, IV - ти състав, в закрито заседание на дванадесети юни през дв О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.06.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, IV - ти състав, в закрито заседание на дванадесети юни през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Document22

Document22 РЕШЕНИЕ 9278 София, 06/27/2011 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и единадесета година

Подробно