NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.1. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova

Размер: px
Започни от страница:

Download "NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.1. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova"

Препис

1 NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova Angelova, Burgas Free University Abstract: Many electronic studies require using of electronic filters. Interestingly, the bandpass filters are achieved with different technical solutions. This article presents a solution of a bandpass filter realized with " Vin bridge" Keywords: Electronics filters, Vin bridge ЧИСЛЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛЕНТОВ ФИЛТЪР С МОСТ НА ВИН - ЧАСТ.. Пламен Ангелов, Бургаски свободен университет, pangelov@bfu.bg Милена Димитрова, Бургаски свободен университет Абстракт: В настоящата статия се разглежда провеждане на числен експеримент на предавателна функция на лентов филтър с мост на Вин. За да се изпълнят редица от условията за стабилност на изходната характеристика при тази схема трябва да се съблюдават някой особености свързани с амплитудната промяната в изходния сигнал при различен входен източник. Статията си поставя амбициозната цел да изведе числен експеримент на изходните резултати с отчитане на влиянието на входната амплитуда върху изходния сигнал на филтъра. При провеждане на това изследване входната честота се запазва постоянна. За целта в представеният анализ се извежда зависимостта на изходната амплитуда, като по този начин се анализират причинно следствените връзки за амплитудата на входно напрежение върху нивото на изходните сигнали. Тези параметрите ще бъдат обект на проведения числен експеримент. Ключови думи: електронни филтри, мост на Вин Увод В много електронни изследвания се налага използването на електронни филтри. Интерес представлялват лентовите филтри постигнати с различни технически решения. В настоящата статия се представя решение на лентов филтър реализиран с Мост на Вин. Постановка на задачата В настоящата статия се разглежда провеждане на числен експеримент на предавателна функция на лентов филтър с мост на Вин. За да се изпълнят редица от условията за стабилност на изходната характеристика при тази схема трябва да се съблюдават някой особености свързани с амплитудната промяната в изходния сигнал. Статията си поставя амбициозната цел да изведе числен експеримент на изходните резултати с отчитане на влиянието на входната амплитуда върху изходния сигнал на филтъра. При провеждане на това изследване входната честота се запазва постоянна. За целта в представеният анализ се извежда зависимостта на изходната амплитуда, като по

2 този начин се анализират причинно следствените връзки за амплитудата на входно напрежение върху нивото на изходните сигнали. Тези параметрите ще бъдат обект на проведения числен експеримент.. Начални условия влияещи върху амплутудата на изходния сигнал и отчетени в предавателната функция: В продължение на статията от 6г. принципна схема на фълтър изпълнен с мост на Вин е показана на фиг.. Допълнително схемата отчита вътрешносто съпротивление на входния източник Rin. Фиг.. Принципна схема на филтър с мост на Вин Изведената предавателна функция с отчитане на входното съпротивление на източника има вида: Ku.[ p. R. C. p. R K( p) C () p. R. C p.[ R.(3 Ku ) Rin ( Ku ) ] C Параметрите на използваните компоненти и тяхното комплексно представяне беше изведено в предходната статия. Причинно следствените връзки бяха анализирани с извеждането на предавателна функция. Всични стойности на параметрите бяха изведени с помощта на комплексно представяне. 3. Провеждане на числен експеримент 3.. Начални условия за анализа За обективна оценка на входната амплитуда изходния сигнал следва да бъдат зададени начални стойности на филтровата група. Избирам работна честота на филтъра 6Hz. За опростяване на известния израз за работната честота параметрите R=R=R, C=C=C. В този случай избраната входна честота се определя с израза: f R C () След избор на кондензатора C=nF за стойността на резистора ще получим: R=k От познатата теория основното влияние върху изходната амплитуда на филтъра ще окажат обратната връзка и входното съпротивлениие на източника, но как това ще

3 повлияе върху честотната лента ще се уточни след провеждане на числения експеримент. 3.. Числено изследване на амплитудата на изходния сигнал с промяната на коефициента на усилване За тази цел към схемата се предвижда сравнителен анализ на параметрите на обратната връзка съставена от резисторите R3 и R4. Големината на тези резистори определя максималното усилване респективно изходна амплитуда на филтъра. Изследаването се провежда с програмен продукт OrCAD, като се съставя схемата от следващата фигура.. Съставената приципна схема е познатия мост на Вин с използване на двуполярно захранване (V и V) и допълнително вкючен входен източник V3. Резистора R6=6Ω е вътрешното съпротивление на източника Предвидения анализ включва изменението на съпротивлението R4 с използване на параметрична функция <Param>. Използването на функцията позволява провеждане на числен ескперимент с няколко различни стойности на параметъра <Var> използван за стойност на резистор R4. Проведеното изследване показва влиянието на изходната амплитуда с параметрична промяна в границите kω-kω (стъпка.5kω). Резултата от проведеното изследване е показан на следващата фигура.3. При най-високата стойност на съпротвлението R4=kΩ се от получената графика се наблюдава амплитудно ограничение. Теоретичния анализ на схемата показва че минималния коефициент на схемата трябва да бъде Ku>3 докато в случай на използване на схемата като филтър това е максималната стойност. PARAMETERS: Var =.6k C n R k R k VOFF = VAMPL = FREQ = 6 R6 6 V3 C n 3 R3.k V+ V- 4 OUT UA TL8 R4 {Var} Uout R5 k V V Vdc V Vdc Фиг.. Принципна схема за провеждане на числен експеримент с програмен продукт OrCAD Фиг.3. Промяна на изходната амплитуда с изменение на резистор R4

4 От изведените числени резултати се определя максиманата стойност на параметъра R4=.6kΩ, като по този начин максималната изходна амплитуда се ограничава до Uoutm=.56V потвърждението на този параметър е показано на следващата фигура.4. Фиг.4. Ограничение на максималанта изходна амплитуда при стойност на R4=.6kΩ 3.3. Числено изследване на амплитудата на изходния сигнал с промяната на вътрешното съпротивление на източника Следва определянето на влиянието на изходната амплитуда с промяна на вътрешното съпротивление на източника R6 в границите 5Ω-7Ω Избраните стойности са в околност на стандартната стойност от 6Ω. В този случай параметричното изследване на схемата ще има вида показан на следващата фигура.5. PARAMETERS: Var = 6 C n R k R k VOFF = VAMPL = FREQ = 6 R6 {Var} V3 C n 3 R3.k V+ V- 4 OUT UA TL8 Uout R4.6k R5 k V V Vdc V Vdc Фиг.5. Параметрична промяна на вътрешното съпротивление на източника R6 Влиянието на вътрешното съпротивление върху изходната амплитуда е незначително и се приема стандартна стойност на вътрешното съпротивление R=6Ω.

5 Фиг.6. Резултат от изследване на амплитудната стабилност в изхода на филтъра при параметрична промяна на вътрешното съпротивление на източника Заключение Влиянието на изходната амплитуда на филтъра се повлиява от обратната връзка и изменението на резистор R4. Това определя прецизността на тази обратна връзка и следва да се съобрази с промяната на входното съпротивление на източника. От друга страна с от проведените изследвания се ограничава и максималното ниво на режекция в изходния сигнал. От направените изследвания се наблюдава незначителна промяна в изходната амплитуда с изменението на входното съпротивление на източника. References [] TI Application report, Sine wave oscillator TI, SLOA6 March. [] Single Supply Op Amp Design Techniques, Application Note, Texas Instruments Literature, Number SLOA3. [3] Oscilators-module-3.pdf AF Sinewave oscillators,

Microsoft Word - EShT_lab6_powerAmplifier.doc

Microsoft Word - EShT_lab6_powerAmplifier.doc Лабораторно упражнение 6 1 Изследване на нискочестотни усилватели на мощност Основни съотношения Полезната мощност е P L = I o U o, където I o и U o са ефективните стойности на изходния ток и изходното

Подробно

Microsoft Word - ACxT_OK&OD_lab_2_2016.doc

Microsoft Word - ACxT_OK&OD_lab_2_2016.doc 2 Изследване на усилвателни стъпала по схема с ОК (общ колектор) и с ОД (общ дрейн) за средни честоти и в широка честотна област Цел на упражнението: 1 Да се изследват теоретично и експериментално основните

Подробно

Microsoft Word - USSS_03_PLL_v4.doc

Microsoft Word - USSS_03_PLL_v4.doc Изследване на фазово затворени вериги (PLL). Приложения Блокова схема Принципът на работа на фазово затворени вериги е даден на фиг.. фиг. Сигналът от входния генератор и изходният сигнал на ГУН (VCO)

Подробно

Microsoft Word _11_02_bg.docx

Microsoft Word _11_02_bg.docx Механика Транспорт ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online) Комуникации том 13, брой 3/3, 2015 г. Научно списание http://www.mtc-aj.com статия 1256 ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ФАЗОВА АВТОМАТИЧНА ДОНАСТРОЙКА

Подробно

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисления върху уравненията за отравяне на ядрения реактор

Подробно

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА АСИМЕТРИЧНО АКСИАЛНО ИЗМЕСТВАНЕ НА ПОЛЮСИТЕ НА ХИДРОГЕНЕРАТОРИ ВЪРХУ ВИБРАЦИИТЕ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА АСИМЕТРИЧНО АКСИАЛНО ИЗМЕСТВАНЕ НА ПОЛЮСИТЕ НА ХИДРОГЕНЕРАТОРИ ВЪРХУ ВИБРАЦИИТЕ ИЗСЛЕДВАНЕ НА DC/DC ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ С ПОЛУМОСТОВ ИНВЕРТОР СЪС СРЕДНА ТОЧКА С ПОМОЩТА НА PSPICE Михаела Славкова, Констадин Миланов Резюме: В статията е представен DC/DC преобразувател с полумостов инвертор.

Подробно

Microsoft Word - KZ_TSG.doc

Microsoft Word - KZ_TSG.doc ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕОРИЯТА НА СИГНАЛНИТЕ ГРАФИ ЗА АНАЛИЗ НА ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ С ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ В теорията на електронните схеми се решават три основни задачи: ) анализ; ) синтез; ) оптимизация. Обект

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА ОТ ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДА НА САЕ СИСТЕМА Милчо Ташев Резюме: В настоящата статия са представени получените резултати от изследване в среда на САЕ система една конкретна зъбна

Подробно

ISSN

ISSN FRI-2G.302--CSN-0 OPTIMIZATION AND STUDIES OF A QUADRATURE GENERATOR Assoc. Prof. Boyan Karapenev, PhD Department of the Communication Equipment and Technologies, Technical university of Gabrovo, Bulgaria

Подробно

Science & Technologies ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕХОДНИТЕ ПРОЦЕСИ НА ЗАДВИЖВАЩ ЕЛЕКТРОМАГНИТ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК Мустафа Ебазир, Петър Пенчев Република България, 8

Science & Technologies ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕХОДНИТЕ ПРОЦЕСИ НА ЗАДВИЖВАЩ ЕЛЕКТРОМАГНИТ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК Мустафа Ебазир, Петър Пенчев Република България, 8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕХОДНИТЕ ПРОЦЕСИ НА ЗАДВИЖВАЩ ЕЛЕКТРОМАГНИТ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК Мустафа Ебазир, Петър Пенчев Република България, 8000 Бургас, бул. Проф. Яким Якимов 1, Университет Проф. д-р. Асен Златаров,

Подробно

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет Проектиране на непрекъснат П - регулатор инамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектирането им, могат да се окажат незадоволителни по отношение на

Подробно

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MECHANIZATION IN AGRICULTURE" WEB ISSN ; PRINT ISSN ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА Д

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL MECHANIZATION IN AGRICULTURE WEB ISSN ; PRINT ISSN ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА Д ИЗСЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ДИАНОСТИРАНЕ НА МАШИНИТЕ С ОТЧИТАНЕ НА ДОСТОВЕРНОСТТА НА РЕЗУТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО М.Михов - ИПАЗР"Н.Пушкаров" София.Тасев - ТУ София Резюме: Разгледан е процес

Подробно

Microsoft Word - 600_8-12

Microsoft Word - 600_8-12 Mechanics ISSN 131-383 Transport issue 3, 011 Communications article 0600 Academic journal http://wwwmtc-ajcom ФОРМИРАНЕ НА ХАОТИЧНИ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМИ ЗА ФАЗОВА АВТОМАТИЧНА ДОНАСТРОЙКА НА ЧЕСТОТАТА Галина

Подробно

Telecom 2012 paper template

Telecom 2012 paper template APPLICATION OF NEW MATHEMATICAL FUNCTIONS FOR DIGITAL LINEAR-PHASE FILTERS DESIGN ПРИЛОЖЕНИЕ НА НОВИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ФУНКЦИИ ПРИ СИНТЕЗ НА ЛИНЕЙНО-ФАЗОВИ ЦИФРОВИ ФИЛТРИ Peter Stoyanov Apostolov, Alexey Kostadinov

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EDE020C4D220D02E20C4E8ECE8F2F0EEE2E0202D20C22ECAEEEBE5E22E646F6378>

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EDE020C4D220D02E20C4E8ECE8F2F0EEE2E0202D20C22ECAEEEBE5E22E646F6378> РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Росица Филчева Димитрова Тема на дисертационния труд: Изследване на вълнови

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ Н. Николова, E. Николов ПРИЛОЖНИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ РЪКОВОДСТВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ Соф

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ Н. Николова, E. Николов ПРИЛОЖНИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ РЪКОВОДСТВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ Соф ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ Н. Николова, E. Николов ПРИЛОЖНИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ РЪКОВОДСТВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ София 9 Книгата представлява ръководство за лабораторни

Подробно

г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До

г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До 11.4.016 г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До този момент разглеждахме електрически вериги, захранвани

Подробно

Управление на перална машина с размита логика Пералните машини в наши дни са обикновен уред в дома. Най-голяма изгода, която потребителя получава от п

Управление на перална машина с размита логика Пералните машини в наши дни са обикновен уред в дома. Най-голяма изгода, която потребителя получава от п Управление на перална машина с размита логика Пералните машини в наши дни са обикновен уред в дома. Най-голяма изгода, която потребителя получава от пералната машина е, че имат почистване, центрофугиране

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ Тема 9: Параметри на синусоидалните напрежения и токове Символично представяне на синусоидални и несинусоидални величини Елементарни двуполюсници в установен синусоидален режим Теоретична част Параметри

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 3.2 Изследване на основния процес при кодирането на цифровия комуникационен канал Изравн

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 3.2 Изследване на основния процес при кодирането на цифровия комуникационен канал Изравн Изследване на основния процес при кодирането на цифровия комуникационен канал Изравняване на енергията на сигнала Боян Карапенев Study of the main process of coding the digital communication channel: Levelling

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ Тема : Анализ на сложни елетричеси вериги чрез заоните на Кирхоф Теоретична част Ао броят на лоновете в една ел. верига е р а броят на възлите q то броят на уравненията с оито веригата може да бъде анализирана

Подробно

Машинно обучение - въведение

Машинно обучение - въведение Линейна регресия с една променлива Доц. д-р Ивайло Пенев Кат. Компютърни науки и технологии Пример 1 Данни за цени на къщи Площ (x) Означения: Цена в $ (y) 2104 460 000 1416 232 000 1534 315 000 852 178

Подробно

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , volume 55, book 3.2. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 55, серия 3.2. SAT-2G CSNT-05

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , volume 55, book 3.2. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 55, серия 3.2. SAT-2G CSNT-05 SAT-2G.302-2-CSNT-05 Development of a virtual tool for filtering, research and analysis of signals and noise by IIR and FIR digital filters in Labview Georgi Georgiev, Ivelina Balabanova, Pencho Penchev

Подробно

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме:

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: Целта на настоящата статия е проектиране на захранващи позиции на детайли

Подробно

MAS830

MAS830 Цифров мултиметър MAS830 /MAS830, MAS830B, MAS830L, MAS838/ Ръководство за експлоатация 1. Въведение Цифровият мултиметър серия MAS830 e малък, преносим уред с разрядност на дисплея 3½. Характеризира се

Подробно

ANALYTICAL MODELING, RESEARCH AND CONTROL OF PHYSICAL LABORATORY FESTO-MODEL INSTALLATION OF TECHNOLOGY-part 1 (modeling and analysis) АНАЛИТИЧНО МОДЕ

ANALYTICAL MODELING, RESEARCH AND CONTROL OF PHYSICAL LABORATORY FESTO-MODEL INSTALLATION OF TECHNOLOGY-part 1 (modeling and analysis) АНАЛИТИЧНО МОДЕ ANALYTICAL MODELING, RESEARCH AND CONTROL OF HYSICAL LABORATORY FESTO-MODEL INSTALLATION OF TECHNOLOGY-par (modeing and anaysis) АНАЛИТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ, ИЗСЛЕДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРЕН

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Моделиране с програмния продукт West на биохимичните процеси в биологичното стъпало на спсов – Кубратово. Симулации на експлоатационни режими и страте

Моделиране с програмния продукт West на биохимичните процеси в биологичното стъпало на спсов – Кубратово. Симулации на експлоатационни режими и страте МОДЕЛИРАНЕ С ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ WEST НА БИОХИМИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В БИОЛОГИЧНОТО СТЪПАЛО НА СПСОВ КУБРАТОВО. СИМУЛАЦИИ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РЕЖИМИ И СТРАТЕГИЯ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ инж. И. Давидов, доц. д-р инж. И.

Подробно

Journal of the Technical University of Gabrovo 58 (2019) Journal of the Technical University of Gabrovo

Journal of the Technical University of Gabrovo 58 (2019) Journal of the Technical University of Gabrovo Journal of the Technical University of Gabrovo 58 (09) 63-68 63 Journal of the Technical University of Gabrovo https://mc04.manuscriptcentral.com/jtug RSARCH OF TRANSMISSION LOSS IN RADIOWAV PROPAGATION

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим 1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Димитрова Тема на дисертационния труд: Създаване и изследване

Подробно