ДО ПРОФ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДО ПРОФ"

Препис

1 ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел , , факс Р Е Ш Е Н И Е Ц- 014 от г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., като разгледа заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от Водоснабдяване и канализация ЕООД - гр. Смолян, събраните данни от проведените на г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. В-ДК-21/ г. и В-ДК-70/ г. и като взе предвид одобрения с Решение БП-006/ г. на ДКЕВР бизнес план на дружеството, установи следното: Водоснабдяване и кaнализация ЕООД, гр. Смолян с вх. В / г. е внесло в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) заявление с предложение за утвърждаване на цени за водоснабдителните и канализационните услуги както следва: Цена за доставяне на вода на потребителите помпажна 1,00 лв./куб.м Цена за доставяне на вода на потребителите гравитачна 0,70 лв./куб.м Цена за отвеждане на отпадъчни води 0,06 лв./куб.м Цена за пречистване на отпадъчни води 0,50 лв./куб.м (Цените са без включен ДДС) От прегледа на заявлението и приложенията към него е констатирано съответствие на предложените цени с изискванията, принципите и разпоредбите на ЗРВКУ, на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата), на Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез норма на възвръщаемост на капитала и за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването, приети с решение по т. 2 от Протокол 54 от г. на ДКЕВР (Указанията). Предложените стойности на ценообразуващите елементи съответстват на индикативните им стойности, одобрени в бизнес плана на Водоснабдяване и кaнализация ЕООД, гр. Смолян с Решение БП 006/ г. на ДКЕВР. Спазено е изискването на чл. 23 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и на г. се проведени открито заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане, на което са присъствали представители на Национален съвет за тристранно сътрудничество, Национален браншов синдикат Водоснабдител КНСБ, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, Федерация строителство, индустрия и водоснабдяване Подкрепа и УАСГ. Инвестиционната програма на В и К ЕООД, гр. Смолян за периода на бизнес плана e на стойност хил.лв. Предвидени са инвестиции за услугата доставяне на вода в размер на хил.лв., за услугата отвеждане на отпадъчни води води 60 хил.лв. и за услугата пречистване на отпадъчни води 30 хил.лв. За 2006 г. са

2 предвидени 425 хил.лв. за услугата доставяне и 20 хил.лв. за услугата отвеждане. За 2007 г. са предвидени 542 хил.лв. за услугата доставяне, 20 хил.лв. за услугата отвеждане и 10 хил.лв. за услугата пречистване. За 2008 г. са предвидени 572 хил.лв. за услугата доставяне и по 20 хил.лв. за услугите отвеждане и пречистване на отпадзъчни води. За прогнозираните инвестиции е предвидено финансиране изцяло от собствени средства. Ценообразуващите елементи на образуваните цени за услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчните води са следните: Общи прогнозни годишни разходи за 2007 г.: за услугата доставяне на помпажна вода хил.лв.; за услугата доставяне на гравитачна вода хил.лв.; за услугата отвеждане на отпадъчни води хил.лв. за услугата пречистване на отпадъчни води хил.лв. Общите прогнозни разходи по бизнес плана за 2007 г. за услугата доставяне на помпажна вода на потребителите са по-високи спрямо отчетните за базисната 2005 г. с 7,0% и са получени при отчитане на следните обстоятелства: 1. Разходите за външни услуги в размер на 138 хил. лв. за 2007 г. са по-високи с 32,7 % спрямо отчетните за 2005 г. в резултат на разходите за: - застраховки - 6 хил. лв.; - такса регулиране в размер на 12 хил. лв.; - наеми, в т.ч. и оперативен лизинг 5 хил. лв.; - други разходи 27 хил.лв. (разходи за издаване на разрешителни от МОСВ 10 хил. лв., разходи за поддръжка на водомери - 1 хил. лв., разходи за сертификация по ISO хил. лв. и разходи за поддръжка на компютърни системи и софтуер 3 хил. лв.); 2. Разходите за амортизации в размер на 198 хил. лв. за 2007 г. са по-високи с 11,9 % спрямо отчетните за 2005 г., като са определени по линеен метод и са съобразени с инвестиционна програма и сроковете за въвеждане в експлоатация на дълготрайните активи; 3. Разходите за възнаграждения на стойност 638 хил. лв. са по-високи с 5% спрямо отчетните за 2005 г.; 4. Социалните разходи в размер на 96 хил. лв. представляват 15 % от разходите за възнаграждения. 5. Разходите за данъци, удържани при източника, съгл. чл.36, ал.1 от ЗКПО в размер на 14 хил.лв. представлява 14,6 % от социалните разходи. Всички останали годишни разходи са ограничени до нивото на отчетените за базисната 2005 г. Общите прогнозни разходи по бизнес плана за 2007 г. за услугата доставяне на гравитачна вода на потребителите са по-високи спрямо отчетните за базисната 2005 г. с 10,6%. 1. Разходите за външни услуги в размер на 139 хил. лв. за 2007 г. са по-високи с 19,8 % спрямо базисната 2005 г., в резултат на: - такса регулиране 10 хил. лв.; - други разходи 18 хил. лв. (разходи за издаване на разрешителни от МОСВ 5 хил. лв., разходи за поддръжка на водомери намален от 2 хил. лв. на 1 хил. лв., разходи за сертификация по ISO хил. лв. и разходи за поддръжка на компютърни системи и софтуер- 4 хил. лв.); 2. Разходите за амортизации в размер на 233 хил. лв. за 2007 г. са по-високи с 10,4 % спрямо базисната 2005 г. Определени са определени по линеен метод и са съобразени с инвестиционна програма и сроковете за въвеждане в експлоатация на дълготрайните активи; 2

3 3. Разходите за възнаграждения на стойност 760 хил. лв. за 2007 г. са по-високи с 4.7% спрямо отчетните за 2005 г.; 4. Социалните разходи 113 хил. лв. за 2007 са по-високи с 2,3 пъти спрямо 2005 г. и представляват 15 % от разходите за възнаграждения; 5. Разходите за данъци, удържани при източника, съгл. чл.36, ал.1 от ЗКПО в размер на 17 хил.лв. представлява 15,0 % от социалните разходи. 6. Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 160 хил. лв. за 2005 г. са повисоки с 33.3% спрямо отчетните за 2005 г. Всички останали годишни разходи са ограничени до нивото на отчетените за базисната 2005 г. Общите прогнозни разходи за 2007 г. за услугата отвеждане на отпадъчни води са по-високи спрямо отчетните за базисната 2005 г. с 6,8% и са получени при: 1. Разходите за материали 22 хил. лв. за 2007 г. по-високи с 1 хил.лв. спрямо 2005 г. 2. Разходите за външни услуги 16 хил. лв., за 2007 г. по-високи с 1 хил.лв. спрямо 2005 г. 3. Разходите за амортизации 52 хил.лв. за 2007 г. по-високи с 2 хил.лв. спрямо 2005 г., като са определени по линеен метод и са съобразени с инвестиционна програма и сроковете за въвеждане в експлоатация на дълготрайните активи; 4. Разходите за възнаграждения 35 хил.лв. за 2007 г. по-високи с 5.00% спрямо отчетните за 2005 г.; 5. Социалните разходи на стойност 5 хил. лв. представляват 15 % от разходите за възнаграждения; Всички останали годишни разходи са ограничени до нивото на отчетените за базисната 2005 г. Общите прогнозни разходи за 2007 г. за услугата пречистване на отпадъчни води са по-високи спрямо отчетните за базисната 2005 г. с 8.2 %, което се дължи на: 1. Разходите за външни услуги 5 хил. лв., в т.ч. таксата за регулиране 1 хил. лв. 2. Разходите за възнаграждения 44 хил.лв. за 2007 г. са по-високи с 4.8% спрямо отчетните за 2005 г.; 3. Другите разходи 7 хил. лв г. са повишени с 1 хил. лв. спрямо 2005 г. Всички останали годишни разходи са ограничени до нивото на отчетените за базисната 2005 г. Общите разходи на В и К оператора за предоставяните В и К услуги са разпределени по отделни услуги съгласно Указанията. Регулаторна база на активите за услугата доставяне на помпажна вода хил.лв. за услугата доставяне на гравитачна вода хил.лв. за услугата отвеждане на отпадъчни води хил.лв. за услугата пречистване на отпадъчни води хил.лв. Стойността на регулаторната база на активите за услугата доставяне на помпажна и гравитачна вода на потребителите, за услугата отвеждане на отпадъчни води и за услугата пречистване на отпадъчни води определена в съответствие с указанията на ДКЕВР. Признатата стойност на дълготрайните активи и натрупаната амортизация са по малки от данните в годишния финансов отчет за 2005 г., включващ приложения. Общите активи са разпределени между В и К услуги съгласно Указанията. Необходим оборотен капитал: за услугата доставяне на помпажна вода 295 хил.лв. за услугата доставяне на гравитачна вода 245 хил.лв. за услугата отвеждане на отпадъчни води - 17 хил.лв. за услугата пречистване на отпадъчни води - 16 хил.лв. 3

4 Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл на оборотния капитал 59 дни. Норма на възвръщаемост на капитала: Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, с която са образувани предложените цени е 1,76%. Тя е определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 1,35% и норма на възвращаемост на привлечения капитал 3,86%, което е в съответствие с т. 1 а) от Решение 018/ г. на ДКЕВР. Необходими годишни приходи Необходимите годишни приходи включват признатите годишни разходи и възвръщаемостта на капитала за съответната услуга, определени съгласно изискванията на Наредбата и Указанията: за услугата доставяне на помпажна вода хил.лв. за услугата доставяне на гравитачна вода хил.лв. за услугата отвеждане на отпадъчни води хил.лв. за услугата пречистване на отпадъчни води хил.лв. Количествата вода за съответната В и К услуга и общите загуби са както следва: Количествата за доставяне на вода, за отвеждане и пречистване на отпадъчни води с които са образувани цените на В и К услуги са по-високи спрямо базисната 2005 г. количества за доставяне на помпажна вода хил.куб.м при общи загуби 52,99% са по-високи в сравнение с базисната 2005 г. в следствие на намаляване на общите загуби на вода в системата от 54,41%; количества за доставяне на гравитачна вода хил.куб.м при общи загуби 44.17% са по-високи в сравнение с базисната 2005 г. в следствие на намаляване на общите загуби на вода в системата от 47,89%; количества за отвеждане на отпадъчни води хил.куб.м са по-високи в сравнение с базисната 2005 г. (2 959 хил.куб.м); количества за пречистване на отпадъчни води хил.куб.м са по-високи в сравнение с базисната 2005 г. (191 хил.куб.м). Анализ на социалната поносимост на цената на В и К услуги По данни на НСИ за средномесечният доход на лице от домакинство за 2005 г. за област Смолян, социално поносимата цена е на стойност 2,80 лв./куб.м, определена съгласно 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ. На общественото обсъждане е констатирано, че при формирането на цените има допуснати неточности: включването на разходи за амортизации за нереализирани инвестиции за целогодишния период от 12 месеца за 2007 г., без да има подготовка за осъществяването им; необоснован размер на разходите за данъци, удържани при източника, съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗКПО. Във връзка с проведеното обществено обсъждане на предложените за утвърждаване цени за доставяне на вода на потребителите, за отвеждане и пречистване на отпадъчни води на Водоснабдяване и канализация ЕООД, гр. Смолян са разгледани признатите годишни разходи за 2007 г. и нормата на възвръщаемост на капитала, в съответствие с променената данъчна ставка съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане, обн., ДВ, бр.105/ г. В и К операторът е изразил несъгласие на общественото обсъждане относно количествата, равни на отчетните за 2005 г. спазвайки Решение БП-016 от г. на ДКЕВР, с които са образувани цените на В и К услуги, поради осъществено проучване за повишено прогнозно потребление. Изразено е и становище от В и К оператора относно необходимостта от по-вече средства за текущ и авариен ремонт на гравитачната водоснабдителна система в сравнение с 2005 г. 4

5 Разходи за амортизации: Комисията е счела, че представените от дружествата амортизационни норми за активите не отразяват действителния им технически и икономически полезен живот, което е в противоречие с указанията на комисията. Комисията е приела, че съществуващите към г. ДМА се амортизират съгласно прилаганата от дружествата счетоводна политика и амортизационния план, представен с бизнес плана. Амортизациите на дълготрайните активи за 2006 г. и 2007 г. са преизчислени съобразно приетата от комисията продължителност на полезния им живот, от месеца следващ въвеждането им в експлоатация, както следва: Категория активи Видове активи ДА, придобити след г. Полезен живот, Годишна години амортизационна норма, % І Сгради, ІІ. Съоръжения, водопроводи 50 2 ІІІ. Машини, производствено оборудване, апаратура ІV. Транспортни средства (без автомобили) 15 6,67 V. Компютри, периферни у-ва, софтуер и право за 5 20 ползване на софтуер VІ. Автомобили VІІ. Всички други амортизируеми активи VІІІ. Нематериални активи 5 20 За тези активи, за които в бизнес плана не е посочен срок на въвеждане в експлоатация е прието, че те ще бъдат въведени в експлоатация в края на годината и разходите им за амортизации не са включени за съответната година. В резултат на преизчисляването разходите за амортизации: - за услугата доставяне на помпажна вода на потребителите са намалени от 198 хил.лв. на 183 хил.лв.; - за услугата доставяне на гравитачна вода на потребителите са намалени от 233 хил.лв. на 215 хил.лв.; - за услугата отвеждане на отпадъчни води са намалени от 52 хил.лв. на 44 хил.лв. Разходите за данъци, удържани при източника, съгл.чл.36, ал.1 от ЗКПО - 12% от социалните разходи за 2007г. - за услугата доставяне на помпажна вода на потребителите са намалени от 14 хил.лв. на 12 хил.лв.; - за услугата доставяне на вода на потребителите са намалени от 17 хил.лв. на 14 хил.лв.; Във връзка с гореизложеното, ценообразуващите елементи на В и К услуги са следните: Признати годишни разходи за 2007 г.: за услугата доставяне на помпажна вода хил.лв. за услугата доставяне на гравитачна вода хил.лв. за услугата отвеждане на отпадъчните води 147 хил.лв. за услугата пречистване на отпадъчни води хил.лв. Регулаторна база на активите за услугата доставяне на помпажна вода хил.лв. за услугата доставяне на гравитачна вода хил.лв. за услугата отвеждане на отпадъчни води хил.лв. за услугата пречистване на отпадъчни води хил.лв. Норма на възвръщаемост на капитала 5

6 Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, с която са образувани предложените цени е 1,68%. Тя е определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 1,35% и норма на възвращаемост на привлечения капитал 3,86%, което е в съответствие с т. 1 а) от Решение 018/ г. на ДКЕВР. Необходими годишни приходи: за услугата доставяне на помпажна вода хил.лв. за услугата доставяне на гравитачна вода хил.лв. за услугата отвеждане на отпадъчни води хил.лв. за услугата пречистване на отпадъчни води хил.лв. Количествата вода за съответната В и К услуга и общите загуби са както следва: количества за доставяне на помпажна вода хил.куб.м при общи загуби 52,99; количества за доставяне на гравитачна вода хил.куб.м при общи загуби 44.17%; количества за отвеждане на отпадъчни води хил.куб.м количества за пречистване на отпадъчни води хил.куб.м Цените за доставяне на питейна вода, за отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води са единни за всички потребители, обслужвани от В и К оператора са образувани по следните формули: - помпажно водоснабдяване НГП доставяне Ц = 2049 / ( ) = 0.99 лв./куб.м (без ДДС) доставяне ГКВ ДОЗ - гравитачно водоснабдяване НГП доставяне Ц = 1784 / ( ) = 0.69 лв./куб.м (без ДДС) доставяне ГКВ ДОЗ където: НГП доставяне - необходимите годишни приходи за услугата доставяне на вода на потребителите, в хил.лв. ГКВ - измерените годишни количества вода на входа на водоснабдителните системи за базисната година, в хил.куб.м ДОЗ - максималния размер на допустимите общи загуби на вода, съгласно годишните целеви нива на показателите за качество за водоснабдителните системи, в хил.куб.м НГП отвеждане Цотвеждане = ФДВ * КСЗ ОКВ1 * КСЗ ОКВ * * 1 2 КСЗ ОКВ 2 3 К Б СЗ3 = 162 / 3100*1 = 0.05 лв. / куб.м (без ДДС) където: НГП отвеждане - необходимите годишни приходи за отвеждане на отпадъчни води, в хил.лв. 6

7 ФДВ - фактурираните количества доставена вода за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители за базисната година, в хил.куб.м ОКВ 1, ОКВ 2, ОКВ 3 - измерените отведени количества вода за базисната година за промишлените и други стопански потребители в зависимост от степента на замърсяване, в хил.куб.м; К СЗБ, К СЗ1, К СЗ2, и К СЗ3 - коефициенти, отразяващи степента на замърсяване. НГП пречистване Ц пречистване = ФДВ * КСЗ ОКВ1 * КСЗ ОКВ * * 1 2 КСЗ ОКВ 2 3 К Б СЗ3 = 107 / 217*1 = 0,49 лв./куб.м (без ДДС) където: НГП пречистване - необходимите годишни приходи за пречистване на отпадъчни и дъждовни води, в хил.лв.; ФДВ - фактурираните количества доставена вода за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители за предходната година, в хил.куб.м; ОКВ 1, ОКВ 2, ОКВ 3 - измерените отведени количества вода за предходната година за промишлените и други стопански потребители в зависимост от степента на замърсяване, в хил.куб.м; К СЗБ, К СЗ1, К СЗ2, и К СЗ3 - коефициенти, отразяващи степента на замърсяване. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Р Е Ш И: І. Утвърждава елементи на цените на Водоснабдяване и канализация ЕООД - гр. Смолян 1. Необходими годишни приходи: за услугата доставяне на помпажна вода за услугата доставяне на гравитачна вода за услугата отвеждане на отпадъчни води - за услугата пречистване на отпадъчни води хил.лв хил.лв. 162 хил.лв. 107 хил.лв. 2. Количества вода за съответната В и К услуга и общи загуби на вода количества за доставяне на помпажна вода хил.куб.м при общи загуби 52,99; количества за доставяне на гравитачна вода хил.куб.м при общи загуби 44.17%; количества за отвеждане на отпадъчни води хил.куб.м количества за пречистване на отпадъчни води хил.куб.м 3. Регулаторна база на активите за услугата доставяне на помпажна вода за услугата доставяне на гравитачна вода за услугата отвеждане на отпадъчни води хил.лв хил.лв. 893 хил.лв. 7

8 за услугата пречистване на отпадъчни води хил.лв. 4. Норма на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане - 1,68%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал - 1,35% и норма на възвращаемост на привлечения капитал 3,86%. ІІ. Утвърждава, считано от г. цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги на Водоснабдяване и канализация ЕООД - гр. Смолян: Цена за доставяне на помпажна вода на потребителите Цена за доставяне на гравитачна вода на потребителите Цена за отвеждане на отпадъчни води Цена за пречистване на отпадъчни води В цените не е включен ДДС лв./куб.м 0.69 лв./куб.м 0.05 лв./куб.м 0.49 лв./куб.м Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок. 8

Microsoft Word - res__.doc

Microsoft Word - res__.doc ДЪРЖАВНА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. няз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 076/18.12.2008 г. ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 95 96 1, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -025 от 14.06.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Microsoft Word - res_c16_09.doc

Microsoft Word - res_c16_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.:988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 16 от 28.05.2009 г. на закрито заседание, проведено на 28.05.2009

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Microsoft Word - res_c36_09.doc

Microsoft Word - res_c36_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 36 от 26.10.2009 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 044 от 27.12.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1,

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2017 г. ПРОЕКТ На основан чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2018 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от.. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал.

Подробно

Microsoft Word - res_c01_10.doc

Microsoft Word - res_c01_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 01 от 18.01.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

№ В – Дк – ………

№ В – Дк – ……… ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а ПК7б Коефициент Qр - в бизнес плана на Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД за периода 2017 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти

Подробно

ДО

ДО ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 28 от 12.08.2013 г. на закрито заседание,

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 045 от 27.12.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно

Подробно

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 010 от 28.06.2006 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1,

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 9 от 16.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 17 от 28.03.2013 г. Държавната комисия за енергийно

Подробно

Microsoft Word - res_c11_2014.doc

Microsoft Word - res_c11_2014.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -11 от 30.06.2014 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО

Подробно

ДО

ДО КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 38 от 09.11.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10;тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 РЕШЕНИЕ Ц от...06.2015 г. ПРОЕКТ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8а във връзка

Подробно

Регулаторни таблици на Мобилтел ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по

Регулаторни таблици на Мобилтел ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по Приложение 4.1.1 Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици на Мобилтел ЕАД за 2016 г., в хил. лева Оперативни разходи Електронно и от за, съгл. Приложение 2 от за от и от

Подробно

Регулаторни таблици на А1 България ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода)

Регулаторни таблици на А1 България ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) Приложение 4.1.1 Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици на А1 България ЕАД за 2017 г., в хил. лева Оперативни разходи Електронно и от, съгл. Приложение 2 от от и от Електронно

Подробно

Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Показатели Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка

Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Показатели Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Население 2 Население в района на ЧРБУ Реалистична

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

Example financial statements

Example financial statements 1 Съдържание Страница Консолидиран Отчет за финансовото състояние 2 Консолидиран Отчет за доходите 4 Консолидиран Отчет за всеобхватния доход 5 Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод) 6 Консолидиран

Подробно

Номер по ред Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици за 2017 г. на БТК ЕАД, в хил. лева Бизнес ед

Номер по ред Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици за 2017 г. на БТК ЕАД, в хил. лева Бизнес ед Приложение 4.1.1 - Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици за 2017 г. на БТК ЕАД, в хил. лева Оперативни разходи Електронно едро и от, съгл. Приложение 2 едро от от услуги

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на

Подробно

ballans.xls

ballans.xls Актив раздели, групи, статии СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 2005г сума (х.лв.) 2005г. 2004г. Пасив раздели, групи, статии сума (х.лв.) 2005г. 2004г. А. Дълготрайни активи А. Собствен капитал І. Дълготрайни материални

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност

Подробно

Приложение Таблица Песимистичен сценарий Показатели Описание мярка

Приложение Таблица Песимистичен сценарий Показатели Описание мярка риложение 6.10-3 Таблица 6.10-3. - есимистичен сценарий оказатели Описание мярка 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Население Население

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

VC2005_311205

VC2005_311205 Сума ( хил.лв) Сума (хил. лв) Раздели, групи, статии текуща Раздели, групи, статии предходна год. текуща год. предходна год. год. а 1 2 а 1 2 I. Дълготрайни материални активи 1. Земи (терени ) 1 559 1.

Подробно

Отчет за доходите

Отчет за доходите Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода, завършващ на 31 март 2010 (в хиляди лева) Бележка 31.03.2010 31.03.2009 Приходи от оперативна дейност Дивиденти от дъщерни предприятия 3 260 250 Приходи

Подробно

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A.

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A. СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща предход на A. Дълготрайни (дългосрочни) активи I. Дълготрайни материални активи Земи

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc Консолидиран отчет за доходите Бележки 01.01.2008 30.06.2008 01.01.2007 30.06.2007 Приходи от продажби 3 152,584 85,149 в т.ч. Приходи от застрахователна и здравноосигурителна дейност 77,653 26,597 Разходи

Подробно

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ..СИВЕКС ГИНГЕР  ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ)

Подробно

vazrajenia

vazrajenia КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 14 от 30.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

GFO20022.xls

GFO20022.xls СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. Прило жение I-во трим. 2016 I-во трим. 2015 Приходи от лихви, дивиденти и операции с инвестиции 1 1 3

Подробно