Решение по Наказателно дело 850/2014г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Решение по Наказателно дело 850/2014г."

Препис

1 Р Е Ш Е Н И Е 771 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 04 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и четиринадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИГНАТ ГЕОРГИЕВ ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ИВАЙЛО ИВАНОВ при секретаря В.Х. и в присъствието на представител на Окръжна прокуратура Перник, прокурор Цветков, като разгледа докладваното от съдия Георгиев КНАХД 850 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното: Производството е по реда на гл. XII от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба от ТЕРИТОРАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (ТД на НАП) - София против решение 1193 от г.на Районен съд - Перник, постановено по НАХД 1478 по описа на съда за 2013 г. С атакуваното решение е отменено НП 66279F ОТ Г. на ДИРЕКТОР НА ОФИС ПЕРНИК ПРИ ТД НА НАП СОФИЯ, издадено срещу ********************, седалище и адрес на управление гр. ********************, представлявано от А. В. Г., управител, с което за нарушение по чл. 92, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във вр. с 261, ал. 1 от ЗКПО е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лв. Жалбоподателят твърди, че решението на първата съдебна инстанция е неправилно и незаконосъобразно. Съдържат се доводи в посока на отсъствие на предпоставки за квалифициране на процесното деяние, съставляващо административно нарушение, като маловажно по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Административнонаказващият орган излага съображения за

2 степента на обществена опасност на деянията, с които се нарушава законодателството, уреждащо обществени отношения в областта на данъчната, рефлектиращи съответно върху фискалната, политика на държавата. От настоящия съд се иска да отмени атакувания съдебен акт, както и да се произнесе по същество като потвърди процесното НП. Пред касационния съд жалбоподателят се представлява от ю.к. Кирилова, която заявява че жалбата се поддържа. Ответникът по жалбата, ******** гр. Радомир, пред съда не се представлява и не заявява становище във връзка с жалбата. Представителят на Окръжна прокуратура Перник, дава заключение, че касационната жалба е основателна и решението следва да бъде отменено. Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от страна в производството пред първа съдебна инстанция, за която решението е неблагоприятно, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което следва да бъде разгледана по същество. Пред касационната инстанция писмени доказателства във връзка със сочените основания за обжалване на решението на районния съд не са представени. Административен съд - Перник, касационен състав, като разгледа делото по реда на чл. 217 и сл. от АПК, обсъди доводите на жалбоподателя, доказателствата по делото и извърши служебна проверка по реда на чл. 218, ал. 2 от АПК въз основа на фактическите заключения на първата съдебна инстанция приема следното: Обжалваният съдебен акт е валиден. Постановен е в необходимата писмена форма и подписан от съдията, разгледал делото. Правният спор е освен родово и местно подсъден на Районен съд Перник като първа инстанция. Решението е постановено от едноличен съдебен състав, съгласно правилата на ЗАНН. От мотивите ведно с диспозитива на съдебния акт личи волята на решаващия състав защо процесното НП бива отменено. Проверяваният съдебен акт е допустим, тъй като съдът е бил надлежно сезиран с редовна и допустима жалба срещу подлежащ на обжалване акт на правораздаване. Разгледана по същество, жалбата е основателна. За да постанови обжалваното решение Районен съд - Перник, след събиране и съвкупна преценка на доказателствата, представени като част от преписката и събрани в хода на съдебното следствие, е приел от фактическа страна, че при получаване на г. на годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за 2012 г. в отдел УК на Офис Перник при ТД на НАП София, изпратена по пощата от името на ******** гр. Радомир, с дата на изпращане на пощенското клеймо г., инспектор по приходите установил, че дружеството, в качеството си на

3 задължено лице, не е подало в законоустановения срок до г. ( г. е неприсъствен ден), ГДД по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и за дължимия годишен корпоративен данък за 2012 г. За така установеното със съставяне на акт за нарушение срещу дружеството е образувано административнонаказателно производство, завършило с издаване на процесното наказателно постановление. При така установеното от фактическа страна Районен съд Перник е приел от правна такава, че изводите на административнонаказващия орган са потвърдени по безспорен начин от събраните в хода на съдебното следствие писмени и гласни доказателства, поради което безспорно е че именно наказаното дружество е извършило вмененото му нарушение на разпоредбата на чл. 92, ал. 2 от ЗКПО във вр. с чл. 261, ал. 1 от ЗКПО. Но по повод извършваната цялостна проверка относно правилното приложение на материалния закон, включително и относно преценката на административнонаказващия орган за наличие на признаци за маловажност на нарушението в смисъла на чл. 28 от ЗАНН решаващият състав на Районен съд - Перник е приел, че предвид ниска обществена опасност на деянието, осъществено от жалбоподателя са налице предпоставки за третиране на случая като маловажен. Неприлагането на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН от страна на наказващия орган е определено като нарушение на материалния закон, като процесното НП е отменено на това основание. Административен съд Перник не споделя позицията на първата съдебна инстанция и в този смисъл намира жалбата за основателна. Настоящият съдебен състав не смята за правилен извода, че в процесния случай са налице предпоставки за приложение на чл. 28 от ЗАНН, поради което материалният закон е приложен неправилно. Вмененото на данъчно задълженото по смисъла на ЗКПО дружество и настоящ ответник нарушение, има следния фактически състав: 1. данъчно задължено лице, което се облага с корпоративен данък 2. не подава годишна данъчна декларация за данъчния финансов резултат и дължим годишен корпоративен данък 3. в срок до 31 март на следващата година в ТД на НАП по регистрация на данъчно задълженото лице. Данъчно задължени лица по смисъла ЗКПО, чл. 2, ал. 1 са: т. 1. местните юридически лица учредени съгласно българското законодателство (чл.3, т. 1 ЗКПО. В процесния случай наказаното лице е ООД търговско дружество, с ограничена отговорност, юридическо лице, по смисъла на ТЗ. Следователно на ********, гр. Радомир, като местно юридическо лице, учредено съгласно българското законодателство, е субект на ЗКПО, включително относно задължението да подава годишна данъчна декларация за

4 данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. Законодателят в ЗКПО не е обвързал задължението за подаване на годишна данъчна декларация и в посочения срок, с извършване или не на дейност от страна на данъчно задълженото лице в указания данъчен период. За да се приеме процесното деяние за маловажно по смисъла на ЗАНН, следва да са налице предпоставки, които не могат да бъдат обстоятелства като: не извършване на дейност и липса на вредни последици от извършване на нарушението. В ЗАНН не се съдържа дефиниция на понятието маловажен случай, поради което приложимите критерии се извеждат съгласно препращащата норма на чл. 11 от ЗАНН от Наказателния кодекс (НК). Съгласно чл. 9, ал. 2 от НК не е престъпно (в случая не е административно нарушение) деянието, което макар и формално да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление (административно нарушение) поради своята малозначителност не е обществено опасно или неговата обществена опасност е явно незначителна. Легалното определение на понятието маловажност се съдържа в нормата на чл. 93, т. 9 от (НК) маловажен случай е този, при който извършеното престъпление (административно нарушение) с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи отговорността обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от съответния вид. Следователно преценката, че едно административно нарушение е маловажно ще е факт в случай на наличие на сочените признаци - липса или наличие на незначителни последици или други смекчаващи обстоятелства, които правят деянието такова с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с други от същия вид. В случая законодателят, с въздигането в нарушение, наказуемо по административен ред, на неподаването на годишна данъчна декларация в срок е кодифицирал деянието, като такова с определена степен на обществена опасност, отразена и във вида, границите и размера на наказанието. Така определена обществената опасност на процесното деяние не е обвързана с липса или незначителност на вредни последици, поради формалния характер на нарушението. Поради това този факт не следва да се приема за смекчаващо отговорността обстоятелство. Достатъчно е нарушението да бъде извършено, за да бъде общественоопасно. От друга страна по делото не са налице и данни за други смекчаващи, изключителни или многобройни, обстоятелства, които да правят нарушението такова с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от същия вид. Единственото смекчаващо отговорността обстоятелство, а именно извършването на нарушението за първи път, е отчетено от

5 административнонаказващия орган посредством налагане на наказание в минималния предвиден от законодателя размер, с което са съобразени и разпоредбите на чл. 27 на ЗАНН. Това обстоятелство като единствено, но не изключително, не може да обоснове приложението на чл. 28 от ЗАНН. Да се приеме настоящия случай за маловажен би означавало във всеки случай на констатирано нарушение от този вид и при сочените обстоятелства неподаване в срок на декларацията по чл. 92, ал. 2 във вр. с ал. 1 на ЗКПО, поради неизвършване на дейност и при липса на други такива нарушения, да се приема, че деянието е маловажно, с което да дерогира законодателното предвиждане за необходимост от санкция при неправомерно поведение от страна на адресатите, в случая на ЗКПО. Това на свой ред би отменило действието въобще на задължението по чл. 92, ал. 1 и 2 на ЗКПО при подобни обстоятелства. Целта на ЗКПО е облагането на печалбата, доходите, разходите, приходите от сделки по чл. 1 от ТЗ и пр., което безспорно предполага действащи, но и данъчно задължени лица по смисъла на ЗКПО. Законът не ги разграничава на действащи и недействащи що се отнася до носенето на административнонаказателна отговорност за нарушаване на разпоредбите му. Поради това бездействието и липсата на инициатива, за прекратяване например на търговско дружество, което не развива дейност и излизане от кръга на задължените по смисъла на ЗКО субекти по установения за това законов ред, има за последица санкцията на държавата. Предвид горните доводи предпоставки за приложението на чл. 28 от ЗАНН по настоящото дело не са налице, поради което неправилно е решението на първата съдебна инстанция да отмени процесното НП. Налице е касационно основание за отмяна на решението на Районен съд - Перник по чл. 348, ал. 1, т. 1 от Наказателния кодекс във вр. с чл. 63, ал. 1, изр. 2 на ЗАНН. Делото е изяснено от фактическа страна, в производството пред районния съд не са допуснати съществени процесуални нарушения, както и са налице изводи относно приложимия и приложен материален закон, поради което, мотивиран от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 2 от АПК във вр. с чл. 222, ал. 1 от АПК Административен съд Перник Р Е Ш И: ОТМЕНЯ решение 1193 от г.на Районен съд - Перник, постановено по НАХД 1478 по описа на съда за 2013 г., КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП 66279F ОТ Г. на ДИРЕКТОР НА ОФИС ПЕРНИК ПРИ ТД НА НАП СОФИЯ, издадено срещу ********************, седалище и адрес на управление

6 гр. ********************, в качеството му на задължено лице, представлявано от А. В. Г., управител, с което за нарушение по чл. 92, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във вр. с 261, ал. 1 от ЗКПО е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ 2. /п/

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

Решение по Наказателно дело 823/2014г.

Решение по Наказателно дело 823/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 769 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 01 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

Решение по Наказателно дело 692/2014г.

Решение по Наказателно дело 692/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 710 Гр. Перник, 10 ноември 2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание проведено на петнадесети октомври през две хиляди

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, 24.02.2017г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

Document22

Document22 РЕШЕНИЕ 9278 София, 06/27/2011 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и единадесета година

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Решение 27 Номер 27 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар

Решение 27 Номер 27 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар Решение 27 Номер 27 Година 23.02.2018 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 23.01 Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: Димитър Стратиев

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ГАНЕВА при участието на секретаря ТЕОДОРА

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/25.06. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.06. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Мария Попова Секретар:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/11.02. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 13.01. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Василка Шаламанова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.

Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17. Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, 24.06.2019 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.06.2019 г. в следния състав: СЪДИЯ: Антоанета Аргирова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е В ИМЕТО НА Р Е Ш Е Н И Е Номер 1116/15.12.2008 г. Година 2008 Град Благоевград НАРОДА Административен съд - Благоевград На 10.11. В Година 2008 публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Малинка

Подробно

Регистър на отводите и самоотводите

Регистър на отводите и самоотводите 1 2 3 4 5 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 10.1.2019 10.1.2019 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018

Подробно

Microsoft Word - opred-507-op.doc

Microsoft Word - opred-507-op.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД срещу Община Батак ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. Комисията за защита на конкуренцията

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февру

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февру О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 22.02.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.09.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, 27.06.2018 година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИН

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

РЕШЕНИЕ 565ОТ Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебноза

РЕШЕНИЕ 565ОТ Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебноза РЕШЕНИЕ 565ОТ18.02.2014Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебнозаседаниенадванадесетидекемвридвехилядиитринадесетагодина,всъстав:

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузм

П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузм П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА 06.02.2018 г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузманов председател, Калина Чапкънова зам.председател,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от 01.06.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 01.06.2017 г., след като разгледа влязло в сила Решение 3907 от 08.06.2016 г. на Административен

Подробно

NOXD spоrazumenie

NOXD spоrazumenie П Р О Т О К О Л 2011г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 25.05.2011година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Б. З. Р.Х. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.08 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Марияна Мицева Ирина Гошева Председател:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ж-143/2017 г. София, г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанк

Р Е Ш Е Н И Е Ж-143/2017 г. София, г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанк Р Е Ш Е Н И Е Ж-143/2017 г. София, 05.09.2017 г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Мария Матева и Веселин Целков на заседание,

Подробно

OX

OX П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 07.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.З. Е.П. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно