RE_Statements

Размер: px
Започни от страница:

Download "RE_Statements"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-0684/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността относно положението в Афганистан (2017/2932(RSP)) Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Ана Гомеш от името на групата S&D RE\ docx PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8-0684/2017 Резолюция на Европейския парламент относно положението в Афганистан (2017/2932(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид предходните си резолюции относно Афганистан, като взе предвид заключенията на Съвета във връзка със стратегията на ЕС относно Афганистан от 16 октомври 2017 г., като взе предвид съвместното съобщение до Европейския парламент и до Съвета относно Елементи на стратегия на ЕС за Афганистан от 24 юли 2017 г. (JOIN(2017)0031), като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН от 15 септември 2017 г. относно положението в Афганистан и последиците от него за международния мир и международната сигурност, като взе предвид споразумението за сътрудничество между ЕС и Афганистан за партньорство и развитие, подписано през февруари 2017 г., което временно влезе в сила през декември 2017 г., като взе предвид конференцията в Брюксел на 5 октомври 2016 г., организирана от Афганистан и ЕС, като взе предвид многогодишната индикативна програма на ЕС за Афганистан за периода г., като взе предвид Националната рамка на Афганистан за мир и развитие, като взе предвид документа Съвместни бъдещи действия на ЕС и Афганистан по миграционните въпроси, подписан през октомври 2016 г., като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН по въпросите на правата на човека на вътрешно разселените лица от 12 април 2017 г. относно неговата мисия в Афганистан, като взе предвид Резолюция 2344 (2017) на Съвета за сигурност на ООН относно Афганистан от 17 март 2017 г, като взе предвид доклада на мисията на ООН за съдействие в Афганистан (UNAMA) от април 2017 г., озаглавен Борбата на Афганистан с корупцията: другото бойно поле, като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, А. като има предвид, че Афганистан е изложен на дълбоки политически, икономически и социални сътресения; като има предвид, че положението със PE v /7 RE\ docx

3 сигурността в страната е изключително нестабилно; като има предвид, че средната продължителност на живота продължава да бъде ниска, а детската смъртност висока; като има предвид, че хроничното недохранване, лошите хигиенни условия и разпространението на инфекциозни заболявания продължават да бъдат сериозен проблем; Б. като има предвид, че талибаните продължават да контролират големи части от Афганистан и разширяват контрола си над части от страната; В. като има предвид, че освен талибаните и други терористични групи, включително Ал Кайда и Даеш, продължават да дестабилизират страната; като има предвид, че смъртните случаи сред цивилното население са се увеличили през последните години; като има предвид, че при терористично нападение в Кабул на 31 май 2017 г. загинаха 150 души и бяха ранени над 300; Г. като има предвид, че Европейският съюз е поел ангажимент да съдейства на Афганистан за установяването на траен мир и сигурност, укрепването на демокрацията, икономическото и социалното развитие и равенството; Д. като има предвид, че на 24 юли 2017 г. Комисията и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност публикуваха съвместно съобщение относно стратегия на ЕС за Афганистан, която се основава на целите за насърчаване на мира, стабилността и регионалната сигурност, укрепването на демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека, доброто управление и овластяването на жените, подкрепа за икономическо и човешкото развитие и преодоляване на предизвикателствата, свързани с миграцията; Е. като има предвид, че ЕС е най-големият партньор на Афганистан в областта на сътрудничеството за развитие; като има предвид, че ЕС и неговите държави членки поеха ангажимент да осигурят 5 милиарда евро от общо 13,6 милиарда евро, обещани на Афганистан за периода г. по време на Конференцията за Афганистан в Брюксел през октомври 2016 г.; като има предвид, че през 2016 г. ЕС предостави 32 милиона евро под формата на хуманитарна помощ за Афганистан; Ж. като има предвид, че споразумението за сътрудничество между ЕС и Афганистан за партньорство и развитие беше подписано през февруари 2017 г., като с него се създава нормативна уредба за подкрепа от страна на ЕС за програмата за реформи на Афганистан в рамките на Десетилетието на трансформация ( г.); З. като има предвид, че средната продължителност на живота и жизнените стандарти продължават да бъдат ниски, но се подобриха значително през последните 15 години; като има предвид, че достъпът до първични здравни грижи и достъпът до образование са се увеличили значително; И. като има предвид, че въпреки повишаването на стандарта на живот през последните години, политическата нестабилност и забавеният напредък на правителството на националното единство възпрепятстват по-нататъшните подобрения в нестабилната държава; като има предвид, че процентът на RE\ docx 3/7 PE v01-00

4 безработица в Афганистан е 39%, а над 39 % от населението живее в бедност; като има предвид, че няма значително намаляване на зависимостта от помощи; Й. като има предвид, че жените продължават да се сблъскват с множество пречки пред пълното и безопасно участие в обществения живот; като има предвид, че Афганистан се намира много ниско в класацията по отношение на достъпа до образование за момичетата; К. като има предвид, че ширещата се корупция представлява сериозна пречка за укрепването на принципите на правовата държава, доброто управление и устойчивото развитие; Л. като има предвид, че Мисията на ООН за съдействие в Афганистан (UNAMA), която беше създадена през 2002 г., подкрепя правителството на Афганистан в усилията му да постигне мир, защита на правата на човека и добро управление; като има предвид, че нейният мандат се подновява ежегодно от Съвета за сигурност на ООН и последният път беше единодушно удължен до 2018 г.; М. като има предвид, че производството на мак за незаконни наркотици е нараснало значително през последните години; като има предвид, че незаконната търговия с наркотици е важен източник на средства за талибаните; като има предвид, че отглежданият в Афганистан опиум е основният източник за хероина, влизащ в ЕС; Н. като има предвид, че по приблизителни оценки около 1,3 милиона души са вътрешно разселени в Афганистан; като има предвид, че Афганистан е изправен пред безпрецедентен брой върнати лица (със или без валидни документи) от Пакистан и други съседни държави; като има предвид, че организациите за защита на правата на човека и хуманитарните организации отбелязаха провеждането на кампания за масово принудително връщане на лица от Пакистан; О. като има предвид, че афганистанските национални сили за сигурност и отбрана поеха основната отговорност за сигурността през 2014 г.; П. като има предвид, че на 31 декември 2016 г. полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL) приключи своя мандат и прехвърли дейностите на местните и международните партньори; Р. като има предвид, че се счита, че Афганистан притежава огромни резерви от полезни изкопаеми и ресурси, които обаче не са недостатъчно добре разработени; като има предвид, че незаконният добив води до конфликти и нарушения на правата на човека по целия свят; като има предвид, че талибаните използват добива на полезни изкопаеми като източник на финансиране; 1. приветства факта, че съвместното съобщение относно стратегия на ЕС за Афганистан изцяло утвърждава общите цели за постигане на мир, стабилност, сигурност и устойчиво развитие в Афганистан; приветства политическия ангажимент на ЕС и на правителството на Афганистан напредъкът в тези области да продължи; PE v /7 RE\ docx

5 2. подчертава, че напредъкът трябва да бъде постигнат чрез ръководен от Афганистан политически процес, за който страната е поела ангажимент, като се предоставя политическа, финансова и техническа помощ от ЕС и от другите международни, многостранни и регионални партньори; 3. изразява съжаление във връзка с влошаващото се положение по отношение на сигурността, което позволява на престъпни групи да отвличат афганистански и чуждестранни граждани, включително хуманитарни работници, и това води до продължаващо насилие и убийства; изразява дълбока загриженост относно големия брой терористични нападения и цивилни жертви; изразява също така тревога поради засилването на контрола на талибаните на територията на Афганистан; 4. особено остро осъжда нападенията над болници и здравни клиники, училища и хуманитарни операции; припомня, че това е тежко нарушение на международното хуманитарно право; 5. признава усилията, които полагат афганистанските национални сили за сигурност, но обръща внимание на ограничените им способности да предприемат всеобхватни мерки за сигурност в Афганистан; призовава ЕС и международните участници да продължат техническата подкрепа и обучение, за да се спомогне за подобряването на положението със сигурността; 6. приветства поставянето на акцент върху овластяването на жените и интегрирането на принципа на равенство между половете в помощта на ЕС за Афганистан, и по-специално факта, че за 53% от програмите на ЕС равенството между половете е сред значимите цели; настоятелно призовава Комисията и ЕСВД да продължат да отдават приоритет на защитата и овластяването на жените в рамките на ангажимента на ЕС спрямо Афганистан; 7. припомня, че производството и трафикът на опиум в Афганистан имат разрушителни последици за местното население и за общата сигурност на страната; поради това подчертава значението на спирането на производството и циркулацията на опиум, за да се предприемат мерки срещу трафика на наркотици и финансирането на тероризма; настоятелно призовава ЕС да работи съвместно с регионалните партньори, за да се подкрепи прилагането на афганистанската национална стратегия за контрол на наркотиците; приветства подкрепата, която ЕС предоставя на регионалните програми на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН) за борба с наркотиците; 8. подчертава необходимостта от постоянни усилия от страна на афганистанското правителство и на международните партньори за подкрепа на създаването на работни места и на условия за стабилни и устойчиви инвестиции за справяне с безработицата, и по-специално младежката безработица, като начин за предотвратяване на радикализацията; приветства присъединяването на Афганистан към Световната търговска организация (СТО; 9. осъжда непрекъснатия приток на оръжия, включително малки оръжия и леки въоръжения, и на самоделни взривни устройства към Афганистан и по-специално към терористичните организации; призовава за засилено сътрудничество в RE\ docx 5/7 PE v01-00

6 Афганистан и в региона с цел да се води борба с незаконната търговия с оръжия; 10. отбелязва сключването на Съвместен път напред неофициалното споразумение за обратно приемане между ЕС и Афганистан; изразява съжаление във връзка с липсата на парламентарен и демократичен контрол върху сключването на посоченото споразумение; изразява дълбоко съжаление по повод на засилващото се връщане на афганистански бежанци от Европа, като се има предвид, че Афганистан не е сигурна страна за нейните жители и още по-малко за бежанците и за върнатите лица; подчертава, че депортирането в Афганистан излага на сериозна опасност живота на връщаните лица, по-специално на тези лица, които са сами и нямат мрежа от приятели или роднини в Афганистан и имат малък шанс да оцелеят; подчертава, че нестабилното положение по отношение на сигурността в Афганистан, поддържано от талибаните и други терористични групи, заплашва да запрати бежанците в един порочен кръг на разселване и обратното приемане; настоява, че сътрудничеството за развитие на ЕС за Афганистан не следва да се разглежда през призмата на миграцията; припомня, че помощта за развитие не трябва да бъде обвързана с условие за сътрудничество в областта на управлението на миграцията, а трябва да се концентрира върху областите, в които има най-голяма необходимост от нея, и върху гарантирането на зачитането на правата на човека и на основните свободи на бежанците; 11. изразява дълбока загриженост във връзка с това, че големият брой вътрешно разселени лица в Афганистан може да доведе до тежка хуманитарна криза; призовава ЕС да продължи да предоставя цялостна хуманитарна помощ и помощ за развитие за инфраструктурна подкрепа; призовава афганистанското правителство да отдаде приоритет на защитата и реинтегрирането на вътрешно разселените лица и на бежанците, връщащи се в Афганистан; 12. изразява съжаление по повод на съобщенията за масови принудителни връщания на афганистански бежанци от Пакистан; изразява много сериозна тревога относно броя на непридружените малолетни или непълнолетни лица, които са разселени в Афганистан и се връщат в страната; призовава ЕС и международните партньори да работят в тясно сътрудничество с организации като УНИЦЕФ и афганистанското правителство във връзка със закрилата на децата в Афганистан и по протежение на миграционните маршрути; 13. призовава за по-нататъшни действия за справяне с корупцията в Афганистан, без които усилията, насочени към устойчиво развитие за приобщаващо общество, ще бъдат подкопани; приветства създаването на правосъдния център за борба с корупцията в Афганистан през юни 2016 г.; насърчава правителството на Афганистан да продължи борбата с ендемичните лични интереси, като прилага по-високи стандарти по отношение на прозрачността в публичния сектор; 14. приветства членството на Афганистан в Инициативата за прозрачност на добивната промишленост; настоятелно призовава афганистанското правителство да увеличи прозрачността в добивния сектор и да установи строги изисквания за лицензи и наблюдение, за да се гарантира устойчива добивната промишленост, която е в полза на местното население и не допринася за финансирането на тероризма; PE v /7 RE\ docx

7 15. приветства планирането на избори в Афганистан за 2018 г. след няколко отлагания; призовава афганистанското правителство да гарантира прозрачен и приобщаващ изборен процес, по-специално като покани Европейския съюз да изпълнява ролята на наблюдател чрез разполагането на мисия за наблюдение на изборите (МНИ); 16. подчертава необходимостта от засилване на подкрепата за организациите на гражданското общество в Афганистан, за да се осигури тяхното пълноценно участие в укрепването на демокрацията и на държавните институции; подчертава, че не може да съществуват траен мир и приобщаващо общество без пълноценното участие на едно силно и независимо гражданско общество; 17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместникпредседателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството и парламента на Афганистан. RE\ docx 7/7 PE v01-00

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 19 юни 2017 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.4.2017 A8-0121/3 3 Параграф 8 a (нов) 8a. отбелязва, че може да се постигне увеличаване на дейността на ЕИБ по кредитиране чрез по-добро и по-балансирано разпределение на ресурсите, предвид неуспешните

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 A8-0238/1 1 Параграф 1 1. приветства резултатите от Деветата министерска конференция на СТО през декември 2013 г., на която 160 членове на СТО проведоха преговори относно Споразумението за улесняване

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc P6_TA(2009)0141 Стратегическо партньорство ЕС-Мексико Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 12 март 2009 г. относно стратегическото партньорство Европейски съюз-мексико (2008/2289(INI)) Европейският

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (13 и 14 декември

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (21 и 22 март 2019 г.)

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни 2019 г. До: Делегациите предх. док.: 10101/19 Относно:

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0057/1 1 Съображение З З. като има предвид, че транспортирането е стресиращо за животните, тъй като ги излага на редица предизвикателства, които са вредни за благосъстоянието им; като има предвид,

Подробно

RE_QO

RE_QO ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 17.9.2014 B8-0000/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0000/2014 внесено съгласно член

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2017)0273 Хуманитарното положение в Йемен Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2017 г. До: Делегациите предх. док.: 11761/3/17 REV3

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 4 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс Параграф 46 a (нов) 46а. осъжда всички

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0312/5 5 Позоваване 7 a (ново) като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 8.6.2015 B8-0571/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията съгласно член 123,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (18 октомври 2018

Подробно