ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Размер: px
Започни от страница:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Препис

1 Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN , 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област: H Електрически уби СрН/НН E Кабелни мрежи СрН Мерна единица: Брой Категория: 16 - Ппазители, основи за ппазители Аварийни запаси: Да Характеристика на материала: Ппазителите са пназначени за излзване в разпелителни уби с номинално напрежение 10 kv за защита от токове на къси съединения на страна 10 kv на разпелителни трансформатори СрН/НН - защитени на вторичната страна с автоматични прекъсвачи, с мощности 50 kva, 100 kva, 160 kva, 250 kva, 315 (320) kva и 400 kva с напрежение на късо съединение U k =4% и с мощности 630 kva и 800 kva с напрежение на късо съединение U k =6% и напреженови измервателни трансформатори. Ппазителите са от клас с ограничен диапазон на функциониране (back-up ппазители) и с ограничена температура на върхността на тялото до 155 С, зволяваща излзването им в комплектни разпелителни уби (КРУ) за трансформаторни присъединения в изолационна са от серен хексафлуорид. Ппазителите се обозначават с допълнителна табелка, съдържаща информация за техните обявени данни, в.т.ч. направление и сила на ударното устройство, както и за мощността и напрежението на късо съединение U k на трансформаторите, за които те са пназначени. Излзване: Ппазителите са пназначени за излзване в закрити разпелителни уби (включително в комплектни разпелителни уби (КРУ) за трансформаторни присъединения в изолационна са от серен хексафлуорид) и в открити разпелителни уби (включително за монтиране в основи за ппазители с вентилни отводи) за защита на разпелителни трансформатори. Съответствие на пложеното изпълнение със стандартизационните документи: Ппазителите трябва да отговарят най-малко на сочените -долу стандарти или еквиваленти и на техните валидни изменения и допълнения: БДС EN :2010 Ппазители за високо напрежение. Част 1: Токоограничаващи ппазители (IEC :2009) ; БДС EN :2012 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 105: Комутационни апарати за променливо напрежение, комбинирани с ппазител за обявено напрежение над 1 кv до 52 кv включително (IEC :2012) ; БДС EN :2003 Керамични и стъклени изолационни материали. Част 1: Термини и опеления и класификация (IEC :1995) ; БДС EN :2003 Керамични и стъклени изолационни материали. Част 2: Методи за изпитване (IEC :1999) ; БДС EN :2003 Керамични и стъклени изолационни материали. Част 3: Спецификации за отделни материали (IEC :1997). Изисквания към документацията и изпитванията Документ 1. Точно обозначение на типа, производителя и страната на производство (произход) и следно издание на каталога на производителя 2. Техническо описание на отделните ппазители, в това число гарантирани параметри: разсейвана мощност, съпротивление и изключване и оразмерени чертежи - надлъжен разрез на ппазителите. Приложение или текст Контролирано копие 1 В сила от Стр. 1 от 5 ЧЕЗ Разпеление България АД

2 Документ 3. Времетокови характеристики на стопяване 4. Характеристики на ударния механизъм 5. Протоколи от тиви изпитвания на английски или български език, проведени от независимa изпитвателнa лаборатория заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език 6. Сертификат/акитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела тивите изпитвания т. 5 заверено копие 7. Таблица за преръчаните обявени токове на ппазителите за отделните мощности на разпелителните трансформатори 8. Дизайн на допълнителната табелка на български език, ставена в плик от прозрачен синтетичен материал, за обявените данни и пназначението на ппазителя: обявено напрежение и обявен ток на ппазителя; мощност и напрежение на късо съединение на трансформатора, за който ппазителят е пназначен 9. Инструкции за трансртиране, складиране, обслужване и ддържане 10. Декларация за съответствие на пложеното изпълнение на ппазителите с изискванията на БДС EN или еквивалентно Приложение или текст Забележки: 1. Всички документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език, придружени с оригиналните документи. 2. Каталозите и протоколите от тивите изпитвания могат да се пставят и само на английски език. 3. В случаи на излзване на комутационни апарати - комбинирани с ппазители трябва да се вземат пвид преръките на производителя за избор на ппазители. Технически данни: 1. Характеристика на работната са 1.1 Работна са при монтиране на открито Характеристика околна температура Минимална околна температура сна околна температура за период от 24 ч Относителна влажност Надморска височина 1.2 Работна са при монтиране на закрито Характеристика околна температура Минимална околна температура сна околна температура за период от 24 ч Относителна влажност + 40 C Минус 25 С + 35 C До 100 Дo 1000 m + 40 C Минус 5 С + 35 C До 95 Контролирано копие 1 В сила от Стр. 2 от 5 ЧЕЗ Разпеление България АД

3 1.2.5 Надморска височина Дo 1000 m 2. Параметри на електроразпелителната мрежа 10 kv Параметър 2.1 Номинално напрежение 3~ V 2.2 Максимално напрежение на мрежата V 2.3 а честота 50 Hz 2.4 Брой на фазите Заземяване на звездния център през активно съпротивление; през дъгогасителна бобина; изолиран звезден център. 2.6 Максимално времетраене на земно съединение 2 часа 2.7 стойност на временно пренапрежение при земно съединение 2.8 Ток на късо съединение на мрежата в мястото на монтиране на ппазителя ток при трифазно к.с. 12 kv за 2 часа max 20 ka 3. Изисквания към ппазителите от гледна точка на мястото на монтаж в електроразпелителната мрежа Наименование 3.1 Съединяване в системата 3.2 Работно местоложение на ппазителите 3.3 Вид на защитаваното съоръжение 4. Технически параметри, характеристики и други данни Изискване Във фазовата верига В основа за ппазител или в КРУ Трансформатор Параметър Изискване 4.1 о напрежение 12 kv 4.2 а честота 50 Hz 4.3 максимален изключване min 50 ka 4.4 Размери (диаметър на контакта/дължина) ø45/442 mm 4.5 Клас на ппазителя С ограничен диапазон на функциониране (действие) - Back-up ппазител Гарантирано пложение Гарантирано пложение Контролирано копие 1 В сила от Стр. 3 от 5 ЧЕЗ Разпеление България АД

4 4.6 Тяло на ппазителя Тялото е изработено от глазиран кафяв електрорцелан, без пукнатини, язви и други нетехнологични неравности. 4.7 Материал на стопяемия елемент Чисто сребро (Ag 99.9%), без внаждания. 4.8 Дъгогасителна са Изпълнена с чист, финозърнест сух кварцов пясък (SiO 2 ). 4.9 Ударно устройство а) Индикаторния бутон на ударното устройство е изработен от синтетичен корозоустойчив материал и оцветен в сигнално червено. б) Капачката на ударното устройство трябва да е крита с фолио, устойчиво на атмосферни влияния. 5. Ппазители за сно напрежение 12 kv, 45/442 mm и сила на ударното устройство 80N Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 4А 4 Гарантирано пложение Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 6.3А Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 10А Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 16А Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 20А Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 25А Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 31.5А Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 40А Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 50А Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 63А Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 80А 6,3 10,0 16,0 20,0 25,0 31,5 40,0 50,0 63,0 80,0 Контролирано копие 1 В сила от Стр. 4 от 5 ЧЕЗ Разпеление България АД

5 Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 100А Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 125А 100,0 125,0 Гарантирано пложение 6. Ппазители за сно напрежение 12 kv, 45/442 mm и сила на ударното устройство 50N Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 4А 4 Гарантирано пложение Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 6.3А Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 10А Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 16А Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 20А Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 25А Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 31.5А Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 40А Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 50А Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 63А Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 80А Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 100А Ппазители СрН, 12kV, 45/442mm, 125А 6,3 10,0 16,0 20,0 25,0 31,5 40,0 50,0 63,0 80,0 100,0 125,0 Контролирано копие 1 В сила от Стр. 5 от 5 ЧЕЗ Разпеление България АД

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование материала: Кабелни крайници (обувки), пресови, медни, тръбни, с метално критие Кратко именование материала (40 зка): Каб. обувки, Cu, пресови, тръбни Област: D Кабелни линии НН E Кабелни линии

Подробно

Title:

Title: Наименование на материала: Кабели едножилни, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 95 mm 2, 185 mm 2 и 240 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Съкратено наименование на материала: Кабел 10 kv, 1x95/185/240,

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Acti 9_Catalogue.pdf

Acti 9_Catalogue.pdf ic60l крива B, C, K, Z IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 до 40 A PB104442-40 Каталожни номера PB104452-40 Автоматичен прекъсвач ic60l Тип 1P 2P b Автоматичните прекъсвачи ic60l отговарят на два стандарта и

Подробно

Microsoft Word - CGMCOSMOS_BG_leaflet

Microsoft Word - CGMCOSMOS_BG_leaflet SF 6 - изолирана комплектна разпределителна уредба за средно напрежение CGMCOSMOS до 24 kv 1 КОМПЛЕКТНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА CGMCOSMOS - Напълно SF 6 изолирана, независеща от условията на околната среда

Подробно

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс Г 9 бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Стр. 2 от 6 Съдържание

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02 Стр. 1 от 9 Техническа спецификация за измервателни токови трансформатори ниско напрежение Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД. ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс E7 бул.

Подробно

Technical Specification

Technical Specification Стр. 1 от 6 Приложение - 1 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Фердинанд Фердинандов Проекти, технологии и строителство Т

Подробно

Енергийна ефективност Токови трансформатори таблица за избор Избор на съотвестващ прекъсвач Модулен S200, S280, S290, S700, S800 Tmax XT1, XT2, XT3, X

Енергийна ефективност Токови трансформатори таблица за избор Избор на съотвестващ прекъсвач Модулен S200, S280, S290, S700, S800 Tmax XT1, XT2, XT3, X Токови трансформатори таблица за избор Избор на съотвестващ прекъсвач Модулен S200, S20, S290, S700, S00 Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4320 T5 Emax Избор на начин на инсталиране DIN DIN DIN, кабел или Шина

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА катедра Електроенергетика УТВЪРЖДАВАМ! РЕКТОР: /Проф. д-р инж. В. Вълчев / К О Н С П Е К Т ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СТУДЕНТИТ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА катедра Електроенергетика УТВЪРЖДАВАМ! РЕКТОР: /Проф. д-р инж. В. Вълчев / К О Н С П Е К Т ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СТУДЕНТИТ УТВЪРЖДАВАМ! РЕКТОР: /Проф. д-р инж. В. Вълчев / К О Н С П Е К Т ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СТУДЕНТИТЕ ЗАВЪРШВАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА" РАЗДЕЛ I.

Подробно

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T -15...+110 C Температура на околната среда макс. T 40 C Номинално налягане Входно налягане

Подробно

Slide 1

Slide 1 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО Доц. д-р инж. Петър Колев Петров Email : petrov_p_tu@abv.bg GSM: 0898 96 99 95 ДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ТОК НА ЧОВЕКА ТЕРМИЧНО: нагряване на кожата изгаряния ЕЛЕКТРОЛИТНО:

Подробно

КРМ СрН 2

КРМ СрН 2 ЧАСТ КРМ СрН 2 СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КАБЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ Дата: 26.03.2014 Стр. 1 29 КРМ СрН 2-01. Съдържание КРМ СрН 2 Строителни елементи Наименование Страница От дата КРМ

Подробно

Работни инструкции на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Строителство на кабелни разпределителни мрежи средно напрежение Строителни елементи на кабелни разпределител

Работни инструкции на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Строителство на кабелни разпределителни мрежи средно напрежение Строителни елементи на кабелни разпределител ЧАСТ КРМ СрН 2 СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КАБЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ Дата: Стр. 1 27 КРМ СрН 2-01. Съдържание КРМ СрН 2 Строителни елементи Наименование Страница От дата КРМ СрН 2-01 Съдържание

Подробно

Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Електротехнически Факултет Катедра Електроенергетика проф. д.т.н. инж. мат. К. Герасимов k

Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Електротехнически Факултет Катедра Електроенергетика проф. д.т.н. инж. мат. К. Герасимов   k Упражнение 5 ТЕМА: ИЧИСЛЯВАНЕ НА УДАРНИЯ ТОК В МЯСТОТО НА ТРИФАЗНО КЪСО СЪЕДИ- НЕНИЕ В МРЕЖИ ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ Въведение: Ще припомним, че в общия слчай мрежите за високо напрежение са многостранно

Подробно

ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Address гр. Димитровград ул. Цар Борис І 5 етаж 3, стая 10, П.К 10 Димитровград 6400 Област Хасково, Bulgaria Contact Person Mobile Number 0877 406 331 Email tetcontrol@gmail.com

Подробно

4PBG B.book

4PBG B.book EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 B Съдържание Страница Свързване към външно тяло EMRQ Обща информация... 1 Комбинация... 1 Свързване към захранване по

Подробно

Redline Таблица за избор - Автоматични прекъсвачи Стр. Серия Приложения Полюси Допълнителни устройства Характеристикa на изключване Номинален ток (A)

Redline Таблица за избор - Автоматични прекъсвачи Стр. Серия Приложения Полюси Допълнителни устройства Характеристикa на изключване Номинален ток (A) Таблица за избор Автоматични прекъсвачи Стр. Серия Приложения Полюси Допълнителни Характеристикa на изключване Номинален ток () Изключвателна възможност (k). 0 +N ( мод.). 5 +N ( мод.).5.5. 0 +N ( мод.)

Подробно