Programa imoti 2019

Размер: px
Започни от страница:

Download "Programa imoti 2019"

Препис

1 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО

2 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, за придобиване на имоти и вещни права и способите за това през 2019 г. Тя съдържа: 1.Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването,управлението и разпореждането с имоти общинска собственост; 2.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права, за предоставяне на концесии. 3.Описание на имотите и вещните права, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване. 4.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна. 5.Обекти,з а изграждането на които е необходимо отчуждаването на частни имоти. 6. Описание на обектите от първостепенно значение.

3 3 II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ,СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО,УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ п оре д Вид дейност Прогнозен резултат В лева ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ А.ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Отдаване под наем на помещения Отдаване под наем на зем.земя,терени,язовири, водоеми и др Всичко от управление на имоти-общинска собственост Б.ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Продажба на имоти-общинска собственост Учредени вещни права Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост ВСИЧКО ПРИХОДИ НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ За технически дейности (скици,разделяне или обединяване на имоти,заснемане,държавни такси за вписване и др.) За оценки За обявления За маркиране на корен при ползване на дървесина от общинския горски фонд 1000 За осъществяване на улици по влезли в сила ПУП с цел осигуряване на достъп до новообразувани УПИ ВСИЧКОРАЗХОДИ 81000

4 4 ІII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ,КОИТООБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ поред Обект Площ/м2 Местонахождение гр.садово 1. Кабинети кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м 9.99 кв.м 9.99 кв.м Сградата на поликлиниката втори етаж построена в УПИХ Поликлиника в кв.44 2 Кабинет кв.м. Сградата на поликлиниката първи етаж построена в УПИХ Поликлиника в кв Едно помещение за офис 9.00 кв.м Бившата административна сграда на общината(стария съвет)і-ви етаж,източно изложение УПИ І Училище в кв.27

5 5 4. Едно помещение със самостоятелен вход с полезна площ кв., намиращо се на I-ви етаж от блок В от четириетажна училищна сграда, построена в УПИ IV- Училище и детска градина в кв.13 по ПУП на гр. Садово кв.м. УПИ IV- Училище и детска градина в кв.13 по ПУП на гр. Садово. 5. Помещение за магазин с полезна площ кв.м., кв.м. УПИ III- Жилищен комплекс и магазин в кв.27 изложение изток север, намиращо се в източната част по ПУП на гр. Садово на I- ви етаж от сградата на жилищен комплекс, построен в УПИ III жил. Комплекс и магазин в кв.27 по ПУП на гр. Садово 6. Помещение за Шивашко ателие кв.м. УПИ III- Жилищен комплекс и магазин в кв.27 по ПУП на гр. Садово 7. Едно помещение с полезна площ 57.5 кв.м. от сграда 57.5 кв.м. УПИ II- 50,стоп. Дейност в кв.1 по плана на склад, построена в УПИ II- 50,стоп. Дейност в кв.1 по Стопански двор гр. Садово плана на Стопански двор гр. Садово. 8. Едно помещение с полезна площ кв.м. от сграда кв.м. УПИ II- 50,стоп. Дейност в кв.1 по плана на склад, построена в УПИ II- 50,стоп. Дейност в кв.1 по Стопански двор гр. Садово. плана на Стопански двор гр. Садово. 9. Земеделските имоти с начин на трайно ползване ниви от землището на гр. Садово. 10. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на гр. Садово. Землището на гр. Садово Землището на гр. Садово

6 6 с.ахматово 1. Земеделските имоти с начин на трайно ползване нива от землището на село Ахматово. 2. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Ахматово. Землището на с. Ахматово Землището на с. Ахматово с.милево 1. Зала,кухненски бокс и WC- за кафе-аперитив 90.00кв.м В сградата на Младежки дом приземен етаж,упи І СНС, Младежки дом в кв.22 по ПУП на с Милево 2. Тенис-зала и кафе 60.00кв.м. В сградата на Младежки дом приземен етаж,упи І СНС, Младежки дом в кв. 22 по ПУП на с. Милево 3. Две помещения(досега ползвани от БТК) 87.00кв.м. Сградата на старото кметство, построена в УПИХХІ стопанска дейност в кв.34 по ПУП на с. Милево 4. УПИХVІІІ-Стоп.Дейност в кв.35,ведно с едноетажна масивна училищна сграда 2480кв.м. За публично частно партньорство В кв. 35 по ПУП на с. Милево 5. УПИХVІІ-Стоп.дейност в кв кв.м. В кв. 35 по ПУП на с. Милево 6. Земеделските имоти с начин на трайно ползване ниви от землището на село Милево. 7. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мери от землището на село Милево. Землището на село Милево Землището на село Милево

7 7 с. Чешнегирово 1. Младежки клуб и кафе-аперитив 89кв.м На приземния етаж в сградата на Читалищен дом,построена в УПИ І Културен дом и общ.обслужващи дейности в кв. 62 по ПУП на с. Чешнегирово 2. Помещение за млекопункт 22кв.м. ВУПИХ Магазин кв.90 по ПУП на с. Чешнегирово 3. Помещения за сладкарница и празно място пред помещението 4. Земеделските имоти с начин на трайно ползване ниви от землището на село Чешнегирово 91кв.м. 50кв.м. На І-ви етаж от сградата на Читалищен дом, построена в УПИ І Културен дом и обществено обслужващи дейности в кв. 62 по ПУП на с. Чешнегирово Землището на село Чешнегирово 5. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Чешнегирово Землището на село Чешнегирово с.кочево 1. Помещение за млекопункт кв.м. Едноетажна масивна сграда построена в УПИ І- кметство, общ. организации, сладкарница в кв. 30 по ПУП на с. Кочево изложение юг 2. УПИ ІІ в кв.20 по ПУП на с. Кочево 378 кв.м. УПИ ІІ в кв.20 по ПУП на с. Кочево 3. УПИ ІІІ в кв.20 по ПУП на с. Кочево 415 кв.м. УПИ ІІІ в кв.20 по ПУП на с. Кочево

8 8 4. Земеделските имоти с начин на трайно ползване ниви от землището на село Кочево Землището на село Кочево 5. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Кочево Землището на село Кочево с.селци 1. Помещения, намиращи се в сградата на Младежки дом Едно помещение с полезна площ от кв.м. изложение югзапад и едно помещение с полезна площ от 50.00кв.м.,изложе ние запад север, с обща полезна площ кв.м. УПИ VІІ 170 стоп. дейност в кв. 21 по ПУП на с. Селци 2. Земеделските имоти с начин на трайно ползване нива от землището на село Селци Землището на село Селци 3. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Селци Землището на село Селци с.болярци

9 9 1. Свободни помещения за офиси Помещение с полезна площ от кв.м. Помещение с полезна площ от кв.м. На ІІ- ри етаж от сградата на Младежки дом, построена в УПИ І- Младежки дом в кв. 33 по ПУП на с. Болярци 2. Шивашки цех Помещенията с полезна площ от 224 кв.м. УПИ VХ 2.1 стоп. дейност в кв.1 стоп. дейност в кв. 2 по плана на Стопански двор 2 с. Болярци 3. Поземлен имот нива дка Землището на село Болярци 4. Поземлен имот нива дка Землището на село Болярци 5. Земеделските имоти с начин на трайно ползване нива от землището на село Болярци. Землището на село Болярци 6. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Болярци. Землището на село Болярци с. Богданица 1. Училищен стол кв.м. В УПИ І училище, детска градина в кв.24

10 10 2. Сладкарница кв.м. Намираща се на първи етаж от сградата на Културен дом, построена в УПИ ІV Културен дом, сладкарница, Младежки дом и АТЦ в кв. 24 по ПУП на с. Богданица 3. Земеделските имоти с начин на трайно ползване нива от землището на село Богданица. Землището на село Богданица 4. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Богданица. Землището на село Богданица с. Моминско 1. Помещение за млекопункт кв.м. Част от сграда в кв. 9 в УПИ ХІІІобщ.обслужващи дейности по ПУП на с. Моминско 2. Помещение за млекопункт кв.м. Част от сграда в кв. 9 в УПИ ХІІІобщ.обслужващи дейности по ПУП на с. Моминско 3. Две помещения за лекарски кабинет 16 кв.м 16 кв.м В сградата на Здравна служба, УПИ ІІ-Здравен дом кв Земеделските имоти с начин на трайно ползване нива от землището на село Моминско. Землището на село Моминско

11 11 5. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Моминско Землището на село Моминско 6. Помещение 5, помещение 6, помещение 7, за кабинет по дентална медицина кв.м. Сградата на Здравна служба, построена в УПИ ІІ-120 Здравен дом в кв. 15 с. Караджово 1. Помещение за сладкарница и кафе аперитив 77 кв.м. На І ви етаж в сградата на Читалищен дом в УПИ ІХ- Културен дом, сладкарница, кметства, поща, здравна служба, общ. организации в кв. 16 по ПУП на с. Караджово 2. Земеделските имоти с начин на трайно ползване нива от землището на село Караджово. Землището на село Караджово 3. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Караджово Землището на село Караджово с. Катуница 1. Застроен УПИ ІІ- Плувен басейн, ведно с едноетажна сграда- съблекалня 5060 кв.м. 66 кв.м. УПИ ІІ- Плувен басейн в кв. 3 по ПУП на с. Катуница

12 12 2. Част от ПИ 903, включен в УПИ І -903, градина в кв кв.м. УПИ І -903, градина в кв. 30 по ПУП на с. Катуница 3. Поземлен имот в м- та Отвъд Реката дка Поземлен имот в м- та Отвъд Реката, НТП Овощна градина 4. Поземлен имот в м- та Отвъд Реката дка Поземлен имот в м- та Отвъд Реката, НТП Овощна градина 5. Поземлен имот в м- та Отвъд Реката дка Поземлен имот в м- та Отвъд Реката, НТП Овощна градина 6. Земеделските имоти с начин на трайно ползване нива от землището на село Катуница. Землището на село Катуница 8. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Катуница Землището на село Катуница с. Поповица 1. Две помещения със самостоятелен вход 40 кв.м. На І ви етаж в сградата на Читалищен дом, построена в УПИ ІІІ- Читалище в кв. 27 по ПУП на с. Поповица

13 13 2. Три помещения от сградата на кметството, етаж ІІ-ри двете с изложение юг, едното с изложение север 3. Земеделските имоти с начин на трайно ползване нива от землището на село Поповица 4. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на кв.м кв.м кв.м. На ІІ ри етаж в сградата на кметството, построена в УПИ І- Кметство и аптека в кв. 41 по ПУП на с. Поповица Землището на село Поповица Землището на село Поповица При явяване на кандидати за гореописаните обекти стойността на получените наеми евентуално ще са около лева годишно. ІV. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА САДОВО ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА по ред и дата на акта Описание на имота Площ Очаквана цена при продажба СЕЛО АХМАТОВО 1. АЧОС 1/ г. УПИ VІ-308 в кв.8 650м2 6000л в. СЕЛО БОГДАНИЦА 1. АЧОС 11/ г. Застроен УПИ І-364 в кв.45, ведно с едноетажна масивна сграда 820 м2 66 м лв. 2 АЧОС 12/ г. Незастроен УПИ ХІ -364 в кв м лв.

14 14 3. Част от ПИ , с начин на трайно ползване местен път по плана на Стопански двор с. Богданица 400,10м лв. СЕЛО БОЛЯРЦИ 1. АЧОС 41/ Незастроен УПИХV-251 общ.обслуж.д.в кв м лв. 2. АЧОС 48/ Незастроен неурегулиран поземлен имот 908,включен в УПИ ІV-389,911,908 в кв м лв. 3. АЧОС 49/ г. Незастроен неурегулиран поземлен имот 909,включен в УПИ V-389,910,909 в кв.63 85м лв. 4. АЧОС 50/ г Незастроен неурегулиран поземлен имот 910,включен в УПИ V-389,910,909 в кв м лв. 5. АЧОС 51/ г. Незастроен неурегулиран поземлен имот 911,включен в УПИ ІV-389,911,908 в кв м лв. 6. АЧОС 56/ г. Застроен УПИ ХV- 53 в кв м лв. 7. АЧОС 32/ г. Дворно място, незастроено, представляващо УПИ VI -124 в кв.10 по ПУП на с. Болярци 8. АЧОС 58/ г. Незастроен неурегулиран поземлен имот 941 с площ 370 кв.м. в кв. 66, участващ с площта си в УПИ IX -355 с площ кв.м. в кв м лв. 370 м лв.

15 15 9. АЧОС 62/ г. Незастроен неурегулиран поземлен имот 921 кв. 85 частта, включена в УПИ VІІІ-624 с площ 145 кв.м. 145 м лв. 10. АЧОС 60/ г. Застроен урегулиран поземлен имот VІІ-409 в кв. 53, с площ 2034 м м лв. 11. АЧОС 42/ г. Част от УПИ ІІ-Здравна служба, в кв. 34 (площ на УПИ-1470 кв.м.), която част с площ 178 кв.м. ще попадне в новообразуван УПИ Х-927, жилищно застрояване по ПУП на с. Болярци 178 м лв. СЕЛО КАТУНИЦА 1. АЧОС 22/ УПИV-Стоп.дейност кв м лв. 2. АЧОС 13/ УПИ ХХVІ-държ. в кв.1 410м лв. 4. АЧОС 41/ г. Незастроен неурегулиран ПИ 930 в кв.44 98м лв. 5. АЧОС 43/ Незастроен неурегулиран ПИ 935 в кв кв.м. 300 лв. СЕЛО КАРАДЖОВО

16 16 1. АЧОС 36/ г. Новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово 2. АЧОС 37/ г. Новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово 3. АЧОС 38/ г. Новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово 4. АЧОС 39/ г. Новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово,м. Старите орехи 5. АЧОС 40/ г. Новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово 6. АЧОС 41/ г. Новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово 7. АЧОС 43/ г. Новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово 8. АЧОС 44/ г. Новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово 9. АЧОС 91/ г. Поземлен имот 500 в кв. 27 по плана на Село Караджово СЕЛО МИЛЕВО 568м лв. 943м лв. 727м лв. 582м лв. 888м лв. 463м лв. 507м лв. 618м лв. 40 кв.м. 500 лв. 1. АЧОС 12/ г. УПИХVІІІ-Стоп. дейност в кв.35,едноетажна масивна училищна сграда 2480м лв.

17 17 2. АЧОС 13/ г. УПИХVІІ-Стоп.дейност в кв м лв. СЕЛО ПОПОВИЦА 1. АЧОС 14/ г. УПИ ХVІ-държ. в кв м лв. 2. АЧОС 15/ г. УПИ ХVІІІ-държ.в кв м лв. 3. АЧОС 16/ г. УПИ І-държ. в кв м лв. 4. АЧОС 17/ г. УПИ ХV-държ.в кв м лв. 5. АЧОС 18/ г. УПИ ХVІІ-държ.в кв м лв. 6. АЧОС 36/ г. УПИ ХV 784 стоп. дейност в кв кв.м лв. 7. АЧОС 13/ г. ПИ 808 в кв.7 900м лв. 8. АЧОС 20/ г. 205/705ид.ч.отУПИVІІ-536вкв /705ид.ч лв.

18 18 9. АЧОС 23/ г. Шивашки цех(бивша техническа работилница)самостоятелна сграда в УПИ ХХVІІ на НОУ Хр.Ботев в кв м лв. да се обособи самостоятелно УПИ 10. АЧОС 73/ г. ПИ в местността Стопански м лв. двор, ведно с басейн със застроена площ 56 кв.м. с НТП Стопански двор 11. АЧОС 74/ г. ПИ в местността Стопански м лв. двор, ведно със сграда със застроена площ 12 кв.м. с НТП Стопански двор 12. АЧОС 27/ г. Незастроен УПИ IV -226 в кв м лв. 13. АЧОС 28/ г. ½ идеална част от застроен урегулиран поземлен имот Х 249 с площ 953 кв.м. в кв. 17, ведно с втори етаж от построената в него, двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 109 м2 ½ м2 109 м лв. СЕЛО СЕЛЦИ ГРАД САДОВО 1. АЧОС 26/ г. УПИ ХІІ-бензиностанция В кв.30,ведно със сграда за нафтопункт 953м2 24,50м лв. 3. АЧОС 94/ г. УПИ VІ-Произв.дейности в кв м лв. 4. АЧОС 95/ г. УПИ ІІІ-Произв.дейности в кв м лв.

19 19 5. АЧОС 96/ г. УПИ V-Произв.дейности в кв м лв. 6. АЧОС 45/2016 год. УПИ ІІ кланица в кв кв.м лв. 7. АЧОС 46/ год. УПИ ІV складова база в кв. 3 по ПУП на гр. Садово кв.м лв. 8. АЧОС 44/ год. Застроен УПИ III- 127 в кв.31 по ПУП на гр. Садово 440 кв. м лв. 9. АЧОС 33/ го д. Незастроен неурегулиран поземлен имот 952,включен в УПИХІІІ-113 с площ15 кв.м.;включен в УПИХVІ-108 с площ 94 кв.м.;включен в УПИ ХІV-826 с площ 35кв.м.в кв м лв. 10. АЧОС 34/ г. Незастроен неурегулиран поземлен имот 5м2 953 с площ 5кв.м.,включен в УПИ ХІІІ-113 в кв лв. 11. Поземлен имот с идентификатор (нов УПИ 29.30)-производствена и складова Дейност в местността Чардака по КК и КР кв.м лв. СЕЛО ЧЕШНЕГИРОВО

20 20 1. АЧОС 18/ г. УПИХІV-общ.в кв м лв. 2. АЧОС 19/ г. УПИХІІІ-общ.в кв м лв. 3. АЧОС 20/ г. УПИХІІ-общ.в кв м лв. 4. АЧОС 21/ г. УПИХІ-общ.в кв м лв. 5. АЧОС 22/ г. УПИХ-общ.в кв м лв. 6. АЧОС 19/ г. Застроен УПИІ общ.в кв.96 по ПУП на с. Чешнегирово 300м лв. 7. АЧОС 23/ г. УПИІХ-стоп.дейност в кв м лв. СЕЛО КОЧЕВО

21 21 1. АЧОС 7/ г. УПИІІ-20вкв м лв. 2. АЧОС 8/ г. УПИ ІІІ-20 в кв кв.м лв. СЕЛО МОМИНСКО ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ПРИ ЕВЕНТУАЛНА ПРОДАЖБА НА ГОРЕОПИСАНИТЕ ИМОТИ ОКОЛО ЛЕВА V. ИМОТИ, ЗА КОИТО ОБЩИНА САДОВО ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА СЕ РАЗПОРЕДИ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ. VI.ИМОТИ,ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА САДОВО ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ПРАВО НА СТРОЕЖ,ПРИСТРОЯВАНЕ,НАДСТРОЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ по ред и дата на акта Описание на имота Площ Очаквани цени Село Болярци

22 22 1 АЧОС 45/ г. УПИ III- Параклис в кв м2 600 лв. село Чешнегирово 1. АЧОС 33/ г Застроен УПИ І-388, 389, 135, 1046 с площ 708 кв.м., в кв. 58 по ПУП на с. Чешнегирово 330 кв.м лв. ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ОТ УЧРЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ПРАВО НА СТРОЕЖ,ПРИСТРОЯВАНЕ,НАДСТРОЯВАНЕ лева VІI.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ,КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНАСРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАН И ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА VIII.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ ІX.ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТ И ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ,СОБСТВЕНОСТ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА: X. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ПЪРВОСТЕПЕНО ЗНАЧЕНИЕ. ХІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ КОНЦЕСИЯ ХIІ.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1. Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Садово през 2019 г.се приема на основание чл.8,ал.9 от Закона за общинската собственост,в изпълнение на стратегията за управление на общинската

23 собственост за периода г.По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината. 2. Програмата е приета с Решение 479, взето от Общински съвет-садово с Протокол 38/ година. 3. Програмата е изменена и допълнена с Решение 504, взето от Общински съвет-садово с Протокол 40/ година. 4. Програмата е допълнена с Решение 524, взето от Общински съвет-садово с Протокол 41/ година. 5. Програмата е допълнена и изменена с Решение 538, взето от Общински съвет-садово с Протокол 42/ година. 6. Програмата е допълнена и изменена с Решение 580, взето от Общински съвет-садово с Протокол 48/ година. 23

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 /

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / 29.02.2016 год. на Общински съвет / /Допълнена с решение

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2013 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост

Подробно

Kalipetrovo-chasna.xls

Kalipetrovo-chasna.xls собсвенос даа 1 950 20.07.2000 г. Друга селищна ериория с площ 1,352 дка, ка. VІ имо 000198, Калиперово 2 991 14.08.2000 г. Нива с площ 1,841 дка, ка. VІ имо 027007, м-с "Малка Бешевица" 3 1014 25.09.2000

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc П Р И Л О Ж Е Н И Я КЪМ НАРЕДБА 4/ОбС Козлодуй 1. Приложение 1- цени на отдадените под наем помещения 2. Приложение 2 цени на отдадените под наем терени 3. Приложение 3 цени за отстъпено право на строеж

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година

ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година РАЗДЕЛ І. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО,

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

tyrg_2015_11_10.pdf

tyrg_2015_11_10.pdf О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-364 / 11.10.2015 г., Община Мъглиж обявява публични търгове за: A. ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ Поземлен имот с идентификатор 49494.20.2 с площ 49 кв.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА На основание чл. 59, ал. 2 от ППЗДС във връзка с чл. 45, ал.3 от ППЗДС обявява повторни търгове за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на

Подробно