ÊÄÍ îáÿâëåíèå

Размер: px
Започни от страница:

Download "ÊÄÍ îáÿâëåíèå"

Препис

1 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект при съседи за ПИ: , , и представляващ част от УПИ I-производствена дейност от кв.6 по действащия подробен устройствен план на гр. Габрово-52 и 85 части ПИ с идентификатор с адрес гр. Габрово, ул. Капитан дядо Никола 42, с площ от 84 кв.м., с трайно предназначение на територията Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, със съседи: , , ПИ с кадастрален идентификатор с площ 33 кв.м. с административен адрес гр. Габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при съседи за ПИ: , , , СГРАДА с идентификатор с площ 187 кв.м. с предназначение: Складова база, склад, като сградата е разположена в ПИ с идентификатори , заедно с правото на строеж върху поземлените имоти и представлява Пластификаторно стопанство - сглобяема стоманобетонна конструкция, двуетажна, ЗП 191,00 кв.м., година на въвеждане 1978 г. заедно с правото на строеж върху поземлените имоти върху които е изградена СГРАДА с кадастрален идентификатор с площ 4550 кв.м с предназначение: промишлена сграда, разположен в ПИ с идентификатор и ПИ с кадастрален идентификатор и функционално представлява Обединен екструдерен корпус производствена сграда с монолитна конструкция 2, 5 и 6 етажна, ЗП 4416,00 кв.м., година на въвеждане 1976 г., 1980 г., 1982 г., 1983 г., 1987 г. Обединяваща Обединен екструдерен корпус на 2, 5 и 6 етажа със ЗП 3456 кв.м. (без Естакада към Обединен екструдерен корпус на 2 етажа от сглобяема метална конструкция ЗП 892 кв.м. и Силозно и ингридиентно стопанство към Обединен екструдерен корпус на 2 етажа с обем 1387 м3 от 6 бр. силози по 300 м3 и 4 бр. Силози по 100 м3, които са чужда собственост) с обща застроена площ кв.м. заедно с правото на строеж върху поземлените имоти върху които е изградена СГРАДА с идентификатор със ЗП от 17 кв.м., с брой етажи 1, с предназначение Складова база, склад и представлява Стъкларска работилница - масивна конструкция, едноетажна, ЗП 26,00 кв.м. и заедно с правото на строеж върху поземлените имоти върху които е изградена СГРАДА с кадастрален идентификатор с площ 306 кв.м. с предназначение: сграда за енергопроизводство и функционално представляваща компресорна станция заедно с правото на строеж върху поземлените имоти върху които е изградена. инфраструктура, които са необходими за ползване на имотите в това число и

2 широчина 9 метра до производствената площадка на Капитан дядо Никола АД /Н/ представляваща УПИ I-производствена дейност от кв.6 по действащия Продажна цена не по-ниска от ,00 /един милион шестстотин осемдесет и четири хиляди шестстотин и десет/ лева. 2. Съвкупна продажба на Парокотелна централа с разширение ПИ с кадастрален идентификатор с площ от кв.м СГРАДА с идентификатор с площ от 19 кв.м. на един етаж представляваща помпена станция заедно с правото на строеж върху поземления имот върху които е изградена СГРАДА с идентификатор с площ 339 кв.м. на един етаж с предназначение: сграда за енергопроизводство, заедно с правото на строеж върху поземления имот върху, които е изградена СГРАДА с идентификатор с площ 32 кв.м. на един етаж с предназначение: сграда за енергопроизводство, заедно с правото на строеж върху поземления имот върху които е изградена. СГРАДА с идентификатор с площ 42 кв.м. с предназначение сграда за енергопроизводство на един етаж заедно с правото на строеж върху поземления имот върху които е изградена. Сградите с идентификатори , и функционално представляват Парокотелна централа с разширение в т.ч. комин Н-75 метра- масивна конструкция, 1, 2 етажна, ЗП 366,00 кв.м., година на въвеждане 1960 г., 1974 г СГРАДА с идентификатор с площ 89 кв.м. с предназначение: промишлена сграда, на един етаж, разположена в ПИ с идентификатор с предназначение мазутно стопанство, разположени в ПИ с идентификатор ,заедно с правото на строеж Продажна цена не по-ниска от ,00 /петдесет и четири хиляди четиристотин и шестдесет/ лева. 3. Сграда застроена площ 139 кв.м., брой етажи 1, предназначение: обслужваща промишлена сграда-муфиращо помещение заедно с правото на строеж върху поземления имот върху който е изградена. Сградата се продава със съответстващото право на ползване на електро, ВиК и

3 идентификатори и Продажна цена не по-ниска от ,00 /осемнадесет хиляди четиристотин и десет/ лева Съвкупна продажба на Сграда с кадастрален идентификатор с площ 731 кв.м. с преназначение :сграда за обществено хранене на два етажа разположена в ПИ с идентификатор заедно с правото на строеж върху поземления имот и функционално представлява Столова с кухня с монолитна конструкция 2, 3 етажна, ЗП 740,00 кв.м. и РЗП 1956 кв.м. година на въвеждане 1974 г.: заедно със 4.2. СГРАДА с идентификатор с площ 81 кв.м. с предназначение: сграда за търговия, на един етаж, разположена в ПИ с идентификатор заедно с правото на строеж върху поземления имот върху които е изградена и функционално представлява Магазин - масивна конструкция, едноетажна, ЗП 101,00 кв.м., година на въвеждане 1974 г. Сградите се продават със съответстващото право на ползване на електро, ВиК и идентификатори и Продажна цена не по-ниска от ,00 /сто и седемдесет хиляди осемстотин и осемдесет/ лева. 5. Сграда с идентификатор с площ 463 кв.м. с предназначение: промишлена сграда, на седем етажа, разположена в ПИ с идентификатор заедно с правото на строеж върху поземления имот и функционално представлява Заводоуправление с УАТЦ - монолитна конструкция, седеметажна, ЗП кв.м. и РЗП от 3150 кв.м. година на въвеждане 1976 г., 1994 г. Сградата се продава със съответстващото право на ползване на електро, ВиК и идентификатори и

4 Продажна цена не по-ниска от ,00 /двеста четиридесет и пет хиляди триста и шестдесет/ лева. 6.1 ПИ с кадастрален идентификатор с площ кв.м. с административен адрес, гр.габрово, ул. Капитан дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване:за друг вид производствен, складов обект при съседи за ПИ: , , , , заедно с построените в ПИ сгради: 6.2 Сграда с идентификатор с площ 1298 кв.м. на един етаж с предназначение складова база, склад заедно с правото на строеж върху поземления имот Сграда с идентификатор с площ 60 кв.м. на един етаж с предназначение:друг вид сграда за обитаване заедно с правото на строеж върху поземления имот. 6.4.Сграда с идентификатор с площ 3176 кв.м.с предназначение:промишлена сграда, на един етаж, разположена в ПИ , и принадлежи към ПИ с идентификатор заедно с правото на строеж върху поземлените имоти. 6.5 Сграда с идентификатор с площ 1579 кв.м. на три етажа с предназначение промишлена сграда, разположена в ПИ , и принадлежи към ПИ с идентификатор заедно с правото на строеж върху поземлените имоти Сграда с идентификатор с площ 89 кв.м. заедно с правото на строеж върху поземлените имоти. Сгради с идентификатори ; и функционално представляват Ремонтно-механичен цех Продажна цена не по-ниска от ,00 /осемстотин четиридесет и три хиляди двеста и осемдесет/ лева. 7. ПИ с кадастрален идентификатор с площ 1167 кв.м. с административен адрес, гр.габрово, ул. Капитан дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване:за друг вид производствен, складов обект при съседи за ПИ: , , , , , ЗАЕДНО с построената в него: Сграда с идентификатор с площ 15 кв.м. с предназначение: промишлена сграда на 1 етаж заедно с правото на строеж и представляваща складово помещение.

5 Сградата и поземления имот се продават със съответстващото право на ползване на електро, ВиК и др. мрежи и съоръжения, както и довеждащата преминаване през ПИ с идентификатори и Продажна цена не по-ниска от ,00 /тринадесет хиляди седемстотин и седемдесет/ лева. 8. Производствена площадка на Капитан дядо Никола АД /н/ с административен адрес с. Жълтеш, общ. Габрово, състояща се от дворно място с площ кв.м., заедно с построените в имота: Производствена сграда на два етажа със ЗП 257 кв.м., Столова с кухня на един етаж със ЗП от 100 кв.м., Котелно помещение на един етаж със ЗП 100 кв.м., Открит навес с площ 13 кв.м., Склад за материали на един етаж със ЗП от кв.м. Продажна цена не по-ниска от ,00 /петдесет и три хиляди сто двадесет и осем/ лева. 9. Имот с в землището на с. Борики, общ. Габрово с ЕКАТТЕ 05400, с площ 1,536 дка, начин на трайно ползване животновъдна ферма, заедно с построените в имота масивна стопанска сграда на площ 482 кв.м., заедно с масивна жилищна сграда 10 кв.м. и Имот с в землището на с. Борики с ЕКАТТЕ , общ. Габрово с площ 0,239 дка, начин на трайно ползване животновъдна ферма, заедно с построеното в имота съоръжение шахта с площ 60 кв.м., които имоти са образувани от имот и се намират в местността Стокито в землището на с. Борики. Продажна цена не по-ниска от ,00 /деветнадесет хиляди петстотин и десет/ лева.

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение

ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение 5 1 2 3 4 1 1073 08.03.2012 м.малкия друм, имот 018018 по КВС Имот

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

îáÿâë-å îáîñ.÷àñò Êîøàðèöà

îáÿâë-å îáîñ.÷àñò Êîøàðèöà 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ 2 с идентификатор 39164.15.106.1.2, адрес на обекта: с.кошарица, HEAVEN HILLS, бл.а, ет.0, ап.2, площ : 60.00 кв.м., брой нива: 1, прилежащи части: 9.12 кв.м.

Подробно

ÎÁßÂËÅÍÈÅ-6

ÎÁßÂËÅÍÈÅ-6 по ред Описание на обособените обекти/стаи/ на семеен хотел Феникс, съгласно схеми на АГКК Таблица 1 идентификатор площ, м2 ид.ч. м2 обща площ м2 ПАРТЕР 1 ет.0 /нула/,обект стълбище. 67800.504.232.1.31

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

gd

gd ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД Р Е Ш Е Н И Е Номер: 105 18.10.2010г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А На първи октомври през 2010 година, в публично заседание, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлияна ЦОНЕВА Секретар:

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. ИВАН СТАНКОВ министър на земеделието и храните

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

ÒÐÎßÈÍÂÅÑÒ ÎÎÄ

ÒÐÎßÈÍÂÅÑÒ ÎÎÄ Антоанета Божидарова Стойкова синдик на ТРОЯИНВЕС ООД в несъстоятелност гр.троян с ЕИК 110516144 по тър.дело 66/10г на ЛОС с Разрешение от 19.05.2015г на окръжен съд Ловеч постановено с Определение 241

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.д

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.димитър Греков министър на земеделието и храните Относно:

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; / w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; / 35-77, b um ail.cor

БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; / w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; / 35-77, b um ail.cor БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; 05112 / 25-54 w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; 05112 / 35-77, b eloslav.eu@ um ail.cora Секретар: 05112 / 35-55 o b stin a b e lo sla v @

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2013 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА На основание чл. 59, ал. 2 от ППЗДС във връзка с чл. 45, ал.3 от ППЗДС обявява повторни търгове за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на

Подробно

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение г. Разширение на про

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение г. Разширение на про Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение 1 1 11.01.2018 г. Разширение на производствена сграда в УПИ XV, кв.6, ПУП на СПЗ,, част

Подробно

<4D F736F F D20CCEEF2E8E2E8F0E0ED20E4EEEAEBE0E420EDE020D1C45F >

<4D F736F F D20CCEEF2E8E2E8F0E0ED20E4EEEAEBE0E420EDE020D1C45F > МОТИВИРАН ДОКЛАД на Съвета на директорите на ПАРК АДСИЦ за овластяване по реда на чл. 114а, ал. 1 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Настоящото изложение

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я " З е м е д е л и е " - П л е в е н ОДОБРЯВАМ, ДИРЕКТОР ОДЗ - ПЛЕВЕН:.../п/

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/732-решения-от-12-то-заседание-от-26102016г Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 12-то заседание от 26.10.2016г. РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХІІ заседание,

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ Община Родопи на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени Заповеди на Кмета на община Родопи и Разрешения на Общински съвет Родопи -Пловдив за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за: 1.

Подробно