УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ"

Препис

1 УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТЕПЕНИТЕ БАКАЛАВЪР, И МАГИСТЪР към УНИБИТ 2016/2017 г.

2 СЪДЪРЖАНИЕ ЗА АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ... 3 ЧАСТ I: РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ СТЕПЕН БАКАЛАВЪР Специалност Информационни технологии и Специалност Информационни технологии в съдебната администрация СТЕПЕН МАГИСТЪР Специалност Информационни технологии, Информационни технологии в медийния бизнес, Национална сигурност-държавата, духовност и лидерство СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР Специалност Информационни технологии ПРИЛОЖЕНИЕ 1 АНКЕТНА КАРТА

3 ЗА АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ Факултет по информационни науки към Университет по библиотекознание и информационни технологии проведе анкетно проучване на завършващите УниБИТ студенти през 2016/2017 академична година. Данните са събрани през 2017г. 1. Целта на проведеното анкетно проучване е да се идентифицират нагласите и професионалното развитие на завършващите съответните образователни степени студенти, както и да се очертаят проблемните области на проведеното с тях обучение. Анкетната карта е изградена от общо 9 въпроса и подвъпроси. Всеки от въпросите допуска право на един от посочените отговори, а някои от тях предлагат възможност и за дефиниране на собствен отговор. Анкетната карта е изготвена така, че да отнема възможно най-малко време за попълване, но да дава най-ясна представа за отношението на студентите към поставените в анкетата въпроси. Образец на използваната в проучването анкетна карта е представен в Приложение 1 на настоящия документ. Целевата група на анкетното проучване включва завършващите степен Бакалавър, и Магистър студенти към Факултет по информационни науки на УниБИТ. Разпределението на специалности по степен на обучение е както следва: I. Бакалавър: Специалност Информационни технологии (ИТ); Специалност Информационни технологии в съдебната администрация (ИТСА); II. Магистър: 1 *Анкетното проучване не претендира за представителност. 3

4 Специалност Информационни технологии (ИТ) ; Специалност Информационни системи и технологии (ИСТ); Специалност Софтуерни архитектури и управление на качеството (САУК); Специалност Информационни технологии в медийния бизнес (ИТМБ). Общият брой на анкетираните студенти, завършващи съответните образователни степени е както следва: Бакалавър - общият брой на анкетираните студенти е 79, от които 56 са от специалност Информационни технологии, а оставащите 23 са от специалност Информационни технологии в съдебната администрация. Магистър общият брой на анкетираните студенти е 123, от които 51 са от специалност Информационни технологии, 51 от специалност Информационни системи и технологии, 13 са от специалност Информационни технологии в медийния бизнес и 8 са от специалност Софтуерни архитектури и управление на качеството. Професионален бакалавър общият брой на анкетираните студенти е 4. Всички са от специалност Информационни технологии. Резултатите от провеждането на анкетата са приложени в Част първа на същия документ. 4

5 ЧАСТ I: РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ 1.1. СТЕПЕН БАКАЛАВЪР Специалност Информационни технологии и Специалност Информационни технологии в съдебната администрация 1. Смятате ли да продължите образованието си в степен Магистър? Колебанието на студентите дали да продължат в степен магистър е осезаемо. Със сигурност искат да учат в степен магистър 47% от завършващите студенти, а 42% не са решили окончателно. Нежелание да продължат обучение са изказали 11% от анкетираните. Всички анкетирани са отговорили на този въпрос Къде бихте продължили образованието си? Въпреки предложената възможност за свободен отговор в анкетите, 78% от студентите са посочили УниБИТ за университет, в който искат да продължат обучението си. Не малък е и процентът не тези, които още не са решили 18%. Само единици са избрали различен университет за получаване на степен Магистър. Съотношението между дадените от тях отговори е предложено в следващата диаграма. Отговорилите на този въпрос са 56% от анкетираните. 5

6 2. Работите ли? РАБОТИТЕ ЛИ? безработни 17% работещи 83% Само 17 % от завършващите бакалавърска програма студенти в направление 4.6 Информатика и компютърни науки са неработещи. Повече от 80% от студентите вече са се реализирали на пазара на труда като голяма част от тях запълват ИТ сектора. 6

7 2.1. В какъв бранш работите? Прави впечатление сериозния процент на ангажираните в ИТ сектора студенти (55%), следвани в процентен дял от ангажираните в търговия и сигурност (9% и 8%). В отговорите друго са събрани направления от частния сектор. В държавния сектор и образованието се наблюдава спад от миналата година от 13% на 4%. Не са отговорили на този въпрос 16% от анкетираните. друго (строителство, здравен сектор, авиация и др.) 24% ЗАЕТОСТ ПО БРАНШОВЕ държавна администрация 2% сигурност 8% образование 2% Търговия 9% ИТ 55% 7

8 1.2. СТЕПЕН МАГИСТЪР Специалност Информационни технологии, Информационни системи и технологии, Информационни технологии в медийния бизнес, Софтуерни архитектури и управление на качеството Завършилите магистърска степен на обучение студенти са общо 123, разпределени по специалности, както следва: Информационни технологии 51 Информационни системи и технологии 51 Информационни технологии в медийния бизнес 13 Софтуерни архитектури и управление на качеството 8 студента. Тази магистърска програма се провежда за първа година. 1. Смятате ли да продължите образованието си в степен доктор? ЩЕ ПРОДЪЛЖИТЕ ЛИ ОБРАЗОВАНИЕТО СИ В СТЕПЕН "ДОКТОР" да 15% колебая се 47% не 38% На този въпрос не са отговорили 7 от анкетираните студенти. На диаграмата може да се види, че 15 % от анкетираните желаят да продължат образованието си, а почти половината (47%) не са решили. Студентите, които нямат желание да продължават обучение в степен доктор са 38%. Наблюдава се повишаване на желанието у 8

9 младите хора да продължат обучението си в степен доктор. В сравнение с анкетираните от миналата година, желаещите са се увеличили двойно (от 7% на 15%) 1.1. Къде бихте продължили образованието си? Въпросът не съдържа предложени варианти за отговор, но въпреки това отговорите на всички студенти, които са отговорили на този въпрос са следните: В УниБИТ и Не съм решил. Разпределението е показано във фигурата по-долу. На този въпрос са отговорили 20% от анкетираните. КЪДЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖИТЕ В СТЕПЕН "ДОКТОР" не съм решил 24% УниБИТ 76% 2. Работите ли? На този въпрос отговарят всички анкетирани лица. Данните показват, че 83 % от студентите обучавани в магистърска степен във Факултет по Информационни науки са работещи, а 17 % споделят, че към момента на проучването нямат работа. 9

10 безработни 17% В МОМЕНТА РАБОТИТЕ ЛИ? работещи 83% Отговор на въпроса Работите ли? по специалности. На следващата диаграма са представени резултатите в процентно съотношение. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 42% 42% 43% 38% 10% 11% 10% 6% ИТ САУК ИСТ ИТМБ работещи безработни 2.1. В какъв бранш работите? На този въпрос са отговорили над 80% от анкетираните. Оказва се, че над 50 % от работещите студенти вече са се реализирали в ИТ сектора. Студентите, които не практикуват в областта на ИТ се реализират в широк спектър от браншове: Търговия (9%), Маркетинг (4%), Сигурност (4%), Държавна администрация (4%), Образование (3%). 10

11 ЗАЕТОСТ ПО БРАНШОВЕ друго 23% държавна администрация 4% сигурност 4% образование 3% Търговия 9% Маркетинг 4% Заетостта на студентите от различните специалности по браншове е представена на следващата графика. Може да се види, че най-голям процент от завършващите магистри в специалностите Информационни технологии, Информационни технологии в съдебната администрация и Софтуерни архитектури и управление на качеството са заети в ИТ бранша. Магистрите от специалност Информационни ИТ 53% технологии в медийния бизнес са ориентирани в различни сфери. 30% 25% 20% 24% заетост по браншове по специалности 21% 15% 10% 5% 0% 11% 6% 7% 6% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% ИТ САУК ИСТ ИТМБ 5% сектор ИТ Маркетинг Търговия образование сигурност друго държавна администрация 11

12 2.2. На каква позиция Интересни се оказват позициите, заемани от студентите работещи в ИТ сектора. Над половината работят като системни администратори и ИТ специалисти. Значителен е процентът на програмистите (18%) и на специалистите по управление на качеството на софтуерни продукти (12%). На управленски позиции са 4% от анкетираните. Това са позиции свързани с вземането на управленски решения като управител, собственик, ръководител на звено / отдел. ЗАЕМАНА ПОЗИЦИЯ В ИТ БРАНША друго 4% специалист, експерт 31% системен администратор 31% управленска 4% QA 12% програмист 18% 2.3. Темата на магистърската теза има ли отношение към работодателя? Работещите в ИТ сферата разработват магистърската си теза независимо от работата, която изпълняват при работодателя си. Това показва, че те проявяват интерес към нови направления в ИТ. Точните проценти са представени на фигурата. 12

13 СВЪРЗАНОСТ НА ТЕМАТА С РАБОТОДАТЕЛЯ Не са отговорили 15% темата има отношение с работодателя 43% темата няма отношение 42% 2.4. С придобитата специалност ще се опитате ли да повишите позицията си, ако вече работите в областта на ИТ? Завършването на магистърска програма във ФИН на УниБИТ се разглежда като възможност за повишаване на тяхната позиция в организацията и по-добра реализация (60%). Едва 11% смятат, че завършването на магистърска програма няма да промени сегашната им позиция. Голям е процентът (29%) на студентите, които не са отговорили на този въпрос. Не са отговорили 29% няма да се отрази на позицията ми 11% това е възможност за повишаване 60% 13

14 2.5. С придобитата специалност ще се опитате ли да си намерите работа в областта на ИТ? Изключително интересни за изследването се оказват отговорите на този въпрос. Става ясно, че едва 10 % от анкетираните нямат намерение да търсят нова реализация в областта, в която придобиват степен магистър. Преобладаващата част 85 % считат, че е важно да реализират придобитите в УниБИТ знания и умения, насочвайки се към нови възможности за реализация в ИТ сектора. Не са отговорили на въпроса 5 % от анкетираните. не, няма да си сменям работата 10% Не са отговорили 5% да, ще потърся нова реализация 85% 14

15 1.3 СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР Специалност Информационни технологии 1. Смятате ли да продължите образованието си? ЩЕ ПРОДЪЛЖИТЕ ЛИ ОБУЧЕНИЕТО СИ? не 25% Както се вижда в диаграмата приложена по-горе, студентите които завършват степен на обучение професионален бакалавър не изявяват желание да продължат обучението си. колебая се 75% 2. Работите ли? работещи 100% Всички от завършващите бакалавърска програма, специалност ИТ студенти са работещи (100%). 15

16 2.1. В какъв бранш работите? Прави впечатление, че 50% от студентите са ангажирани в ИТ сектора, а другите 50% са в други браншове. ЗАЕТОСТ ПО БРАНШОВЕ друго 50% ИТ 50% 2.4. С придобитата специалност ще се опитате ли да си намерите работа в областта на ИТ? Изключително интересни за изследването се оказват отговорите на този въпрос. Голям дял от завършващите имат намерение да се преквалифицират в ИТ сектора, използвайки знанията и уменията получени от обучението в УниБИТ (75%). РЕАЛИЗАЦИЯ В ИТ СЕКТОРА не, няма да търся нова рабоа 25% да, ще потърся реализация 75% 16

17 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 АНКЕТНА КАРТА АНКЕТНА КАРТА Име *... Специалност*... Образователно-квалификационна степен* а) Магистър б) Бакалавър в) Професионален бакалавър Тел.:*... *... *Данните са необходими за нуждите на Кариерен център при УниБИТ 1. Смятате ли да продължите образованието си в степен магистър или доктор? а) Да б) Не в) Колебая се 1.1. Ако Да, къде ще продължите образованието си? Чрез каква форма на изпит завършвате образователно-квалификационната си степен? а) Държавен изпит б) Защита на дипломна работа/магистърска теза 3. В момента работите ли? а) Да б) Не (продължете от въпрос 8) 4. В какъв бранш работите? а) ИТ б) Друго (допишете) На каква позиция? С придобитата специалност ще се опитате ли да повишите позицията си, ако вече работите в областта на ИТ? а) Да б) Не 7. Темата на дипломната работа/магистърската теза, има ли отношение към работодателя? а) Да б) Не 8. С придобитата специалност ще търсите ли реализация в областта на ИТ? а) Да б) Не, в друга сфера (допишете) Какви са Вашите препоръки към застъпените в учебната програма дисциплини? 17

18 Излишни дисциплини: Да се добавят дисциплините: Други препоръки: Благодарим за Вашето сътрудничество! 18

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТЕПЕНИТЕ

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ РЕЗУЛТАТИ

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ РЕЗУЛТАТИ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТЕПЕНИТЕ БАКАЛАВЪР,

Подробно

Университет по библиотекознание и информационни технологии Факултет по информационни науки Катедра Информационни системи и технологии Анализ резултати

Университет по библиотекознание и информационни технологии Факултет по информационни науки Катедра Информационни системи и технологии Анализ резултати Университет по библиотекознание и информационни технологии Факултет по информационни науки Катедра Информационни системи и технологии Анализ резултатите от анкетно проучване на завършващите степен Бакалавър

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на деня на Промоцията за връчване дипломит

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на деня на Промоцията за връчване дипломит РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на 5.04.2013 деня на Промоцията за връчване дипломите на завършилите през 2012 г. студенти с образователно-квалификационна

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-05 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ / КУРС I ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ 16.07.2015 г.

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 32 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 15 1-5 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ КУРС - IV ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА АКУШЕРКА 28.1.15 г. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 28.1.15

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 2016 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И НЕГОВОРО ОСИГУРЯВАНЕ ФАКУЛТЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 15.02.2016 г. 19 Резултатите от проведеното

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 16 1- ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ КУРС АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА IV 8 АКУШЕРКА IV 41 Общо анкетирани лица 99 бр. Разпределение на

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 16 1- ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ / КУРС III ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ..16 г. РЕНТГЕНОВ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 17 1-5 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ / КУРС IV ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 1..17 г. АКУШЕРКА 1..17 г. 2

Подробно

Slide 1

Slide 1 Университетски анкети 2014 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА Анкетна карта 01-05 Коя е специалността, която завършвате? Разпределение на анкетираните по пол (в %) 10 96,15%

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНСКИ   УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ ВАРНА АНКЕТНА КАРТА Уважаеми колеги, Центърът за кариерно развитие на Медицински университет Варна, провежда настоящото изследване с цел да установи очакванията

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

Microsoft Word - doklad.anketa.2009.doc

Microsoft Word - doklad.anketa.2009.doc 1 До комисията по качеството на обучението при ЮФ на ПУ относно: проучване на студентските мнения през учебната 2008-2009 г. ДОКЛАД За изпълнение на задачите във връзка с провеждането и анализа на проучването

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ

Подробно

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ: BG051PO0001-4.3.04-0039 «Дистанционнообучениепобиблиотечно-информационнинауки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ I- ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 2017 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ СЛЕД ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУ - ПЛЕВЕН СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК - ФАРМАЦЕВТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

Pokana OS

Pokana OS АНАЛИЗ на резултатите от проведеното анкетиране по проект RES-OP-DEV.(3.i)-3.-4 MIS-ETC CODE: Румънскo - българско съвместното сътрудничество за дългосрочно и устойчиво развитие на младите човешки ресурси

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: МИКРОБИОЛОГИЯ

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ III- ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ОСНОВИ

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА Утвърждавам: Декан:. (проф.д-р Р. Петрова)

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА I-ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН

Подробно

Slide 1

Slide 1 01-07 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ I-ВИ КУРС, МАГИСТЪР АНКЕТИРАНИ 13 бр. Разпределение на анкетираните

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ФАРМАЦИЯ - I КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ЛАТИНСКИ ЕЗИК 30.06.2017 г. ПРЕПОДАВАТЕЛ

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА V - ТИ КУРС, ОКС МАГИСТЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ПРЕПОДАВАТЕЛ: КАРДИОЛОГИЯ ПРОФ. Д-Р

Подробно

Slide 1

Slide 1 1-7 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ II 26.9.17 г. РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ III- ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: КЛИНИЧНА

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ III- ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА Дата на провеждане 28-30.06.2016 г. УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите от организацията, провеждането и отчитането на задължителното практическо обучение след 3 курс Специалност Икономика

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ I-ВИ КУРС, МАГИСТЪР

Подробно

Slide 1

Slide 1 1-7 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ I ВИ, II-РИ И III ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР Дата на провеждане

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 6 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ФАКУЛТЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БР. МЕДИЦИНА.9.6 г. 2 ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА ФАРМАЦИЯ НА 5.9.6г. АНКЕТАТА 26 ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Подробно

I

I ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО (анкети сред бивши студенти) I.Метод на изследването Изследването с бивши студенти, завършили през 2011 г. се проведе през месеците

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ I- ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА I ВИ КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА БИОХИМИЯ 02.05.2017 г. ПРЕПОДАВАТЕЛ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ФАРМАЦИЯ - I КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА 30.06.2017

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА II - РИ КУРС, ОКС БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ:

Подробно

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1. Образователно- квалификационна... (подпис) степен: магистър

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно