ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив

2 І. Основни праметри на проекта Безвъзмездна финансова помощ: лв Период на проекта: г г. 20 месеца Водеща организация: Колеж по икономика и администрация Пловдив ІІ. Цели 1. Обща цел на проекта: Усъвършенстването на системата за управление в КИА, подобряване на качеството на услугите чрез ефективно работещи образователни и обучителни процеси протичащи в колежа и последващото повишаване пригодността за заетост на работната сила. 2. Специфични цели на настоящия проект: - Повишаване ефективността на образователния процес - Усъвършенстване на системите за администриране на процесите в КИА - Усъвършенстване на системите за информационно обслужване на учебната дейност в КИА - Усъвършенстване на системите за събиране на информация в КИА - Разработване на критерии и методи за повишаване на качеството на присъщите дейности на КИА и резултатите от тях - Измеримост на постигнатите резултати от студенти и преподаватели - създадена възможност за обратна връзка дали придобитите от студентите знания и умения отговарят на изискванията на пазара на труда и какви мерки да бъдат предприети - Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии в образованието, което ще доведе до повишаване на качеството, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес - Постигане на европейско качество на висшето образование и модернизирането му в съответствие с европейските критерии - Повишаване качеството на образование чрез поставяне на университета в реална конкурентна среда на национално и международно ниво 2

3 - Изграждане, инсталация и интеграция на цялостна ИТ инфраструктура в Колеж по икономика и администрация, предлагаща всички необходими функционалности и технически възможности за прилагане на качествени и съвременни системи за управление. ІІІ. Основни дейности по проекта 1. Анализ и изготвяне на предложение за подобряване на основните и спомагателните работни процеси Целта на дейността е поставянето на ясни и конкретни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели, начини за тяхното постигане и критерии за измеримост на постигнатите резултати; идентифициране на области, нуждаещи се от подобрение; запознаване със световните тенденции в сферата на системите за управление, използваните технологични инструменти в него и тяхното ефективно използване в учебния процес в КИА; Определяне на състоянието в университета и необходимостта от усъвершенстване и модернизация на системите за управление, определяне на най-подходяща система за управление. 2. Управление и развитие на организацията чрез разработване и внедряване на механизми и процедури за обратна връзка от заинтересованите страни и използване на информацията за вземане на по-качествени управленски решения. Настоящата дейност предвижда чрез усъвършенстването на информационните системи да бъде съхранявана, обработвана и използвана различна по вид информация, която да послужи за вземане на по-качествени управленски решения и подобряване на процесите в университета. Обратната връзка, която ще получава ръководството на университета ще бъде получавана от няколко канала. 3. Развитие на система за повишаване на компетентността и мотивацията на академичния състав и служителите. Чрез изпълнението на дейността ще се постигне повишаване на компетентността и мотивацията на академичния състав и служителите, като ще бъдат разработени и приложени политики за развитие на човешките ресурси и по-ефективното им управление. Това ще доведе до стимулиране на кариерното развитие на служителите, както и до предоставяне на по-качествени услуги на студентите. Кариерното развитие на академичните преподаватели 3

4 ще послужи като пример и стимул и за самите обучавани да следват идеите за учене през целия живот. 4. Развитие и интегриране на информационните ресурси за повишаване на качеството на управлението в КИА закупуване на ДМА и ДНА. На база на направения анализ в дейност 2, ще бъдат закупени безсрочни лицензи за използване на информационна система за усъвършенстване на системите за управление в КИА отговаряща на всички функционални и технически изисквания посочени в техническото задание. 5. Синхронизиране и автоматизиране на съществуващите информационни системи и внедряване на единни критерии в системите за управление в университета Ще бъде направена техническа интеграция на системата с всички съществуващи информационни системи в университета счетоводство, финанси, платформа за електронно обучение, системата за осигурявне на учебната дейност, наказания и санкции, стипендии, кандидатстудентската система, библиотека. 6. Обучение на академичния състав и служителите за работа с внедрената по проекта информационна система. Дейността предвижда да бъдат обучени един администратор на информационната система и 29 служители и академичен състав за работа с нея. Обученията предвиждат запознаване с основните функционалности на системата. ІІІ. Очаквани резултати - Усъвършенстване на системата за управление в КИА - Подобряване на качеството на услугите чрез ефективно работещи образователни и обучителни процеси протичащи в колежа - Повишаване ефективността на образователния процес и пригодността за заетост на работната сила - Усъвършенствани системите за администриране и информационно обслужване на учебната дейност в КИА - Усъвършенствани системите за събиране на информация в КИА 4

5 - Разработени критерии и методи за повишаване на качеството на присъщите дейности на КИА и резултатите от тях - Измеримост на постигнатите резултати от студенти и преподаватели - създадена възможност за обратна връзка дали придобитите от студентите знания и умения отговарят на изискванията на пазара на труда и какви мерки да бъдат предприети - Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии в сферата на образованието, повишаване на качеството, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес - Постигане на европейско качество на висшето образование и модернизирането му в съответствие с европейските критерии - Повишаване качеството на образование чрез поставяне на университета в реална конкурентна среда както на национално, така и на международно ниво - Изграждане, инсталация и интеграция на цялостна ИТ инфраструктура в Колеж по икономика и администрация, предлагаща всички необходими функционалности и технически възможности за прилагане на качествени и съвременни системи за управление ІV. Целеви групи Целевата група включена в настоящото проектно предложение са 1160 студенти и 30 служители и преподаватели в Колежа по икономика и администрация. V. Приоритетите на Колежа по икономика и администрация Подобряване на стандартите и постигане на максимално възможно равнище за качество във всички форми на обучение; Осигуряване на необходимата прозрачност на дейността на университета и звената му; Осигуряване на удовлетвореността на потребителите и всички заинтересувани страни; Вземане на управленческите решения въз основа на достоверни данни; Поддържане на две основни направления в управлението на качеството: системност при разработването, внедряването и усъвършенстването на механизмите за функциониране на висшето училище и комплексност в обхващането на факторите на възпроизводството на образователния продукт кадри и изследвания. 5

6 Подобряване на качеството и на практическата приложимост на висшето образование, така че учебните програми да отговарят на нуждите на учащите се, на пазара на труда и на бъдещото кариерно развитие; Ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии в сферата на образованието Повишаване на качеството, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес VI. Индикатори за изпълнение на дейностите и за резултати от проекта Получаване на подходящо и по-качествено образование от студентите Усъвършенствани системите за управление в университета Закупена, внедрена, тествана и изпитана информационна система за управление / лицензи за специализиран софтуер/ 1 бр.; Обучени преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на системата за управление - 30 души; Проведени тръжни процедури - 3 бр.; Изработена информационна табела 1 бр. Проведени пресконференции 2 бр. Изработени и разпространени 100 бр. брошури Закупени сървъри - 2 бр. Резултатите от проекта ще спомогнат на КИА да установи устойчиви позиции на пазара на водещите колежи в страната и чужбина, като предостави качествено образование, съответстващо на изискванията на пазара на труда. 6

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Проект: BG051PO001-4.3.04-0052 Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение в Лесотехнически университет Безвъзмездна финансова помощ в размер на 648 744,71 лева. Продължителност 24

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ... 165 1. Човешки ресурси... 165 2. Информационно обслужване... 167 X. АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Човешки ресурси За да осъществи мисията си и да постигне стратегическите си цели, КРС

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели

Подробно

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 101 1. Човешки ресурси 101 2. Информационно обслужване 103 2.1. Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи 103 2.2. Защита на данни и електронна

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

Печатница ЕА

Печатница ЕА Кратко описание на проекта: Проектът предвижда да се инвестира в подмяна на остарялото оборудване със съвременно, по-високо технологично, енергоспестяващо, с цел намаляване на себестойността и повишаване

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

Slide 1

Slide 1 Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация Дейност 3 Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg Встъпителна конференция 15 ноември

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор (01.03.2018 г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 2020 г. Тема 1: Привеждане

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ Разширяване капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите - MyCompetence (Проект No BG05M9OP001-1.013-0001-C01) ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

Подробно

Финансов отчет за степента на изпълнение на политиките и програмите, съставящи програмния формат на бюджета на Министерство на физическото възпитание

Финансов отчет за степента на изпълнение на политиките и програмите, съставящи програмния формат на бюджета на Министерство на физическото възпитание Финансов отчет за степента на изпълнение на политиките и програмите, съставящи програмния формат на бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта като правоприемник на Държавната агенция за

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

1.5 - Edinna informatsionna sistema

1.5 - Edinna informatsionna sistema УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Държавна и регионална политика в туризма 1. ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА 1.5. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Invest in New Bulgaria

Invest in New Bulgaria Добра практика в сферата на кариерното развитие АНАЛИЗ НА ЕФЕКТА ОТ ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ И РАНГ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА ПЕРИОДА 2015 2018 Г. Едни от ангажиментите ни по приетата

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Финансов отчет за степанта на изпълнение на политиките и програмите, съставящи програмния формат на бюджета на Министерство на физическото възпитание

Финансов отчет за степанта на изпълнение на политиките и програмите, съставящи програмния формат на бюджета на Министерство на физическото възпитание Финансов отчет за степанта на изпълнение на политиките и програмите, съставящи програмния формат на на Министерство на физическото възпитание и спорта.03.2010 г. I. Отчет на приходите по на Министерство

Подробно

Финансов отчет за степанта на изпълнение на политиките и програмите, съставящи програмния формат на бюджета на Министерство на физическото възпитание

Финансов отчет за степанта на изпълнение на политиките и програмите, съставящи програмния формат на бюджета на Министерство на физическото възпитание Финансов отчет за степанта на изпълнение на политиките и програмите, съставящи програмния формат на на Министерство на физическото възпитание и спорта.12.2010 г. I. Отчет на приходите по на Министерство

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч Проект Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Инструменти за управление на качеството

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

FinOtchet_IIItrim.2011-MFVS_po politiki.xls

FinOtchet_IIItrim.2011-MFVS_po politiki.xls Финансов отчет за степанта на изпълнение на политиките и програмите, съставящи програмния формат на на Министерство на физическото възпитание и спорта.09.2011 г. I. Отчет на приходите по на Министерство

Подробно

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5 План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия... 2 2. BOSC... 3 3. Реализация на BOSC... 3 4. Забележки... 5 1. Визия Българският облак за отворена наука (BOSC)

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила в България по браншове и региони (ИСОК) (Проект No BG051PO001-2.1.06) ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА Жечко Димитров

Подробно

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР Обявени процедури през 2018 г: Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 1 20 000 000 лв. Квалификация на педагогическите специалисти

Подробно