Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 май 2019 г. (OR. en) 8808/19 AUDIO 71 DIGIT 88 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8769/19 Относно: Генералния секретари

Размер: px
Започни от страница:

Download "Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 май 2019 г. (OR. en) 8808/19 AUDIO 71 DIGIT 88 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8769/19 Относно: Генералния секретари"

Препис

1 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 май 2019 г. (OR. en) 8808/19 AUDIO 71 DIGIT 88 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8769/19 Относно: Генералния секретариат на Съвета Комитета на постоянните представители/съвета От борба с дезинформацията до възстановяване на доверието на европейските граждани в медиите Ориентационен дебат (Открит дебат съгласно член 8, параграф 2 от Процедурния правилник на Съвета) [по предложение на председателството] След консултация с Работната група по аудио-визия председателството изготви приложения документ за обсъждане, който да послужи за основа на ориентационния дебат по време на заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на 22 и 23 май 2019 г. 8808/19 sgn/yp 1 TREE.1.B BG

2 ПРИЛОЖЕНИЕ От борба с дезинформацията до възстановяване на доверието на европейските граждани в медиите Документ за обсъждане, изготвен от председателството Борбата с дезинформацията е важен приоритет на румънското председателство на Съвета на Европейския съюз. Това е тема, която се разглежда в различни състави на Съвета (Общи въпроси, Външни работи, Правосъдие и вътрешни работи), с цел да бъде изготвен спешен и координиран отговор на нововъзникващите предизвикателства, особено в контекста на изборите за Европейски парламент, които изведоха на преден план необходимостта да се гарантира интегритетът на демократичните процеси и ценностите на ЕС. Съветът по образование, младеж, култура и спорт трябва да играе ключова роля не само при намирането на решения за борба с дезинформацията в аудио-визуален аспект, но и при гарантирането на качествени аудио-визуални услуги и достъп до плуралистична и надеждна информация за европейските граждани с цел да бъде възстановено доверието им в медиите. Този състав на Съвета е следователно в състояние да даде важен принос към доклада относно извлечените поуки в областта на дезинформацията, който ще бъде изготвен от председателството в сътрудничество с Комисията и върховния представител за юнското заседание на Европейския съвет. На заседанието си от 27 ноември 2018 г. по време на предходното австрийско председателство министрите в областта на аудио-визията имаха за първи път възможност да проведат дебат по въпроса за борбата с разпространението на дезинформация онлайн. Оттогава насам са предприети важни стъпки на равнище ЕС. 8808/19 sgn/yp 2

3 В отговор на отправения в заключенията на Европейския съвет от 28 юни 2018 г. призив Комисията и върховният представител да представят конкретни предложения за координиран подход на институциите и държавите членки на ЕС, през декември 2018 г. беше публикувано съвместно съобщение План за действие за борба с дезинформацията, в което се набелязват ключови действия за борба с дезинформацията, структурирани около четири стълба: подобряване на откриването и анализа; засилване на координираната и съвместна реакция на дезинформацията; мобилизиране на частния сектор, по-специално онлайн платформите и индустрията; засилване на осведомеността и устойчивостта на обществото. Като се има предвид, че заседанието на Съвета по образование младеж, култура и спорт съвпада с първия ден на изборите за Европейски парламент, в настоящия момент е важно да се направи преглед на постигнатите резултати, като същевременно се набележат възможните действия, които да се предприемат в бъдеще. Мобилизирането на индустрията е от първостепенно значение за намирането на бързи и ефективни решения за борба с дезинформацията. Първият доклад, представен от страните, подписали Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията (Гугъл, Фейсбук, Туитър), показва, че е реализиран напредък. Комисията смята, че демонетизацията на разпространителите на дезинформация, борбата срещу автоматизираните програми (ботове) за злонамерено използване, обозначаването на политическите реклами и предприемането на инициативи за насърчаване на медийната грамотност са значителни стъпки напред, предприети от тези компании, но в някои направления са необходими допълнителни усилия, например по отношение на обмена на методология и набори данни за фалшиви профили, което ще позволи извършването на независими оценки от експерти и проверители на факти от трети страни. В заключенията си, приети на март 2019 г., Европейският съвет прикани настойчиво онлайн платформите и социалните мрежи да приложат напълно Кодекса за поведение и да осигурят по-високи стандарти на отговорност и прозрачност. 8808/19 sgn/yp 3

4 Като следваща стъпка, до края на 2019 г. Комисията, със съдействието на Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA), ще направи цялостна оценка в края на първоначалния 12-месечен период от прилагането на Кодекса за поведение. В резултат на това е възможно да бъдат предложени понататъшни действия, някои от които от регулаторно естество. Университетските изследователи и независимите проверители на факти играят ключова роля не само от гледна точка на повишаването на осведомеността, но и в контекста на по-доброто разбиране на механизмите, които са в основата на дезинформацията. В процес на създаване е Европейската мрежа от проверителите на факти, предвидена в Съобщението на Комисията относно борбата с дезинформацията, разпространявана онлайн, и в Плана за действие за борба с дезинформацията. Като първа стъпка стартира SOMA (Social Observatory for Disinformation and Social Media Analysis Социална обсерватория за анализ на социалните медии и дезинформацията), в сътрудничество с други научноизследователски проекти (Eunomia, SocialTruth, Provenance и WeVerify). Обсерваторията подпомага проверителите на факти в работата им срещу дезинформацията, като им осигурява необходимата инфраструктура и свързаност, за да си сътрудничат по конкретни задачи. Наред с това SOMA ще разработи прототип на концепцията за национални центрове за научни изследвания в областта на дезинформацията, които трябва да обединят мултидисциплинарните усилия на национално равнище, по-специално проверяването на факти и академичните изследвания относно явлението дезинформация. Втората стъпка е установяването на сигурна европейска онлайн платформа относно дезинформацията. Тази платформа ще свързва националните мултидисциплинарни екипи и ще предлага трансгранично събиране на данни, инструменти за анализ и достъп до общоевропейски данни. За тази онлайн платформа е предвидено първоначално финансиране в размер на 2,5 млн. евро по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), като поканата ще бъде отправена до септември 2019 г. Държавите членки ще бъдат приканени да подкрепят сформирането на национални мултидисциплинарни екипи, които ще предоставят специфични познания за местната информационна среда. В този контекст е важно да бъде проверена степента на ангажираност на държавите членки и готовността им да допринесат за този проект, който ще създаде независима европейска общност, способна да се бори с явлението онлайн дезинформация. 8808/19 sgn/yp 4

5 Друг важен елемент на равнище ЕС е повишаването на уменията за медийна грамотност, които са от първостепенно значение за създаването на възможности и предоставянето на права на гражданите да вземат информирани решения в цифровата ера, допринасяйки по този начин за правилното функциониране на демократичното общество. Преработването на директивата за аудио-визуалните медийни услуги е основен етап в тази насока. За първи път директивата включва задължение за държавите членки да насърчават и предприемат мерки за развитие на умения за медийна грамотност. Освен това, в контекста на централната роля на платформите за споделяне на видеоклипове при предоставянето на достъп до аудиовизуално съдържание, новата директива предвижда задължение за тези платформи да осигурят ефективни мерки и инструменти за медийна грамотност и да повишат осведомеността на потребителите за тези мерки и инструменти. Държавите членки разполагат със срок до 19 септември 2020 г. да съобщят мерките, предприети за транспониране на директивата в националното законодателство. Контактният комитет играе важна роля в прилагането на директивата и ще бъде консултиран по насоките за обхвата на докладите за медийната грамотност, които държавите членки трябва да представят на Комисията. Експертната група по медийна грамотност също трябва да играе важна роля при установяването, документирането и разширяването на добрите практики в областта на медийната грамотност, като използва синергиите между различните политики и инициативи на ЕС в областта на медийната грамотност, като предоставя насоки и координира инициативи в отговор на предизвикателствата, породени от онлайн дезинформацията. Важно е да се проучи как Комисията може допълнително да подпомогне процеса на прилагане и продължаването на европейски инициативи като Европейската седмица на медийната грамотност, чието първо отбелязване през март тази година беше безспорен успех. 8808/19 sgn/yp 5

6 Качествената журналистика, свободата и плурализмът на медиите продължават да бъдат крайъгълните камъни на европейския аудио-визуален пейзаж в наши дни. Конкретни ресурси са предвидени в предложенията на Комисията за програмите Творческа Европа и Хоризонт Европа в рамките на следващата многогодишна финансова рамка ( г.). Тези ресурси са предназначени за подкрепа на новите инструменти за борба с онлайн дезинформацията и разбиране на ролята на журналистическите стандарти и създаденото от потребителите съдържание, както и за стимулиране на качествената журналистика, свободата и плурализма на медиите и медийната грамотност. Успоредно с това Европейската комисия и Европейският парламент подпомагат независими проекти в областта на свободата и плурализма на медиите. В светлината на гореизложеното министрите се приканват да разгледат следните въпроси: 1. В първия ден на изборите за Европейски парламент как оценяват министрите предприетите до момента действия на равнище ЕС за борба с дезинформацията и гарантиране на качеството и плурализма на медиите в интерес на гражданите на ЕС? 2. Как следва да се активизира прилагането на координирания подход между държавите членки и европейските институции, за да се преодолеят настоящите предизвикателства? Необходимо ли е укрепването на европейската аудио-визуална и медийна политика и ако е така, върху какво следва да се акцентира, за да се възстанови доверието на европейските граждани в медиите? За да се даде възможност на всички да се изкажат в рамките на наличното време, председателството приканва участниците да ограничат изказванията си до най-много 3 минути. 8808/19 sgn/yp 6

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 ENFOPOL 261 ENFOCUSTOM 108 CYBER 173 Комитета на постоянните

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (21 и 22 март 2019 г.)

Подробно

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 19 юни 2017 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 10 май 2019 г. (OR. en) 8804/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8401/19 Относно: Генералния секретариат на Съвета CULT

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 10 май 2019 г. (OR. en) 8804/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8401/19 Относно: Генералния секретариат на Съвета CULT Съвет на Европейския съюз Брюксел, 10 май 2019 г. (OR. en) 8804/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8401/19 Относно: Генералния секретариат на Съвета CULT 77 JEUN 67 EDUC 224 DIGIT 96 Комитета на постоянните

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда Европейски икономически и социален комитет Секция Заетост, социални въпроси и гражданство / Обсерватория на пазара на труда Проучване на изпълнението на препоръката на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (13 и 14 декември

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. Съветът за административната реформа е създаден с Постановление

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.4.2018 A8-0146/1 1 Параграф 1 1. подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛ ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 24.9.2018 г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 29.5.2018 A8-0180/71 71 Съображение 6 (6) Необходимо е да се укрепи колективната способност за подготовка и реагиране при бедствия, по-специално чрез взаимна подкрепа в Европа. В допълнение към укрепването

Подробно

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че глобалната мобилност стана присъща особеност на 21-ви

Подробно

Защо въздушният транспорт е безопасен? Бързо ръководство за Европейската агенция за авиационна безопасност

Защо въздушният транспорт е безопасен? Бързо ръководство за Европейската агенция за авиационна безопасност Защо въздушният транспорт е безопасен? Бързо ръководство за Европейската агенция за авиационна безопасност Защото самолетите се сертифицират, преди да бъдат разрешени за летене -- Всяко произведено въздухоплавателно

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

PR_INI

PR_INI ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2004 2009 Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 2008/2173(INI) 20.11.2008 ПРОЕКТОДОКЛАД относно защита на потребителите, по-специално на малолетните лица, при използването

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

Microsoft Word - m_lazarova.doc

Microsoft Word - m_lazarova.doc ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯ МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Д О К Л А Д от Магдалена Лазарова - член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия Публична комуникация и Александра Бръзицова

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (18 октомври 2018

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно