ПОСТАНОВЛЕНИЕ 318 ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 Г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователноквалификац

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПОСТАНОВЛЕНИЕ 318 ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 Г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователноквалификац"

Препис

1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 318 ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 Г. за премане на Наба за държавнте зскваня за прдобване на всше образоване на образователноквалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране на Наба за държавнте зскваня за прдобване на всше образоване на образователноквалфкацонна степен магстър спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ П О С Т А Н О В И : Чл. 1. Према Наба за държавнте зскваня за прдобване на всше образоване на образователно квалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране. Чл. 2. Према Наба за държавнте зскваня за прдобване на всше образоване на образователно квалфкацонна степен магстър спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране. Заключтелн разб 1. Постановленето се према на основане чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за всшето образоване. 2. Постановленето влза в сла от учебната г. Мнстър пседател: Бойко Борсов За главен секретар на Мнстерскя съвет: Веселн Даков НАРЕДБА за държавнте зскваня за прдобване на всше образоване на образователно квалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране Раздел I Общ ложеня Чл. 1. С набата се опелят държавнте зскваня за прдобване на всше образоване на образователно квалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране. Чл. 2. (1) Всше образоване в образователно квалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране се прдобва във всше учлще в съответстве с зскванята на Закона за всшето образоване, Набата за държавнте зскваня за прдобване на всше образоване на образователно квалфкацоннте степен бакалавър, магстър спецалст, прета с Постановлене 162 на Мнстерскя съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2002 г.; пр., бр. 85 от 2002 г.; зм. доп., бр. 79 от 2003 г.), на таз наба. (2) Обученето съответства на нво 6Б от Нацоналната квалфкацонна рамка. (3) Формата на обучене спецалностте е овна л задочна. Чл. 3. Премането на студент за обучене спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране се звършва пр условя, утвърден с правлнцте на всште учлща пр спазване на зскванята на чл. 68 от Закона за всшето образоване. Чл. 4. (1) Обученето на образователно квалфкацонна степен бакалавър е с продължтелност не малко от 4 годн с мнмален 2400 часа вод до прдобване на не малко от 240 кта. (2) Лцата, кото се обучават ндвдуален учебен план са прдобл зскуемте 240 кта, мат право да завършат обученето с п срока ал. 1. Чл. 5. (1) Обученето включва теоретчна практческа дготовка. (2) Теоретчната дготовка се осъществява чрез задължтелн, збраем факултатвн учебн д формата на лекц, семнарн практческ упражненя. (3) Практческата дготовка се осъществява чрез: 1. разработване на курсов задач проект; 2. практческ стаж спецалзращ с общ не малък от 90 часа; 3. пдпломен стаж спецалността с продължтелност не малко от 60 часа; 4. разработване на дпломна работа. (4) Избраемте факултатвнте учебн технят се опелят от всшето учлще, като ът на факултатвнте учебн не може да надхвърля 10 на сто от общата аудторна заетост. Чл. 6. (1) Обученето завършва със защта на дпломна работа. (2) Защтата на дпломната работа се провежда п зптна комся, в състава на която влзат не малко от трма хаблтран павател от всшето учлще в съответното професонално направлене. В комсте могат да се включват до две хаблтран лца от друг всш учлща, спецалст от Камарата на нженерте в нвестцонното проектране, както друг спецалст от професоналната област. (3) Съставът на комсята ал. 2 се опеля със завед на ректора на всшето учлще. Чл. 7. Студентте, зпълнл задълженята с учебен план, разработен в съответстве с таз наба, защтл успешно дпломна работа, лучават дплома за завършено всше образоване на образователно квалфкацонна степен бакалавър професонална квалфкаця нженер съобразно завършената спецалност. Раздел II Образователн зскваня за част Конструктвна Органзаця зпълнене на стротелството Чл. 8. (1) Обученето за прдобване на образователно квалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране част Конструктвна Органзаця зпълнене на стротелството на нвестцоннте проект се осъществява във всш учлща, лучл програмна актаця на професонално направлене Архтектура, стротелство геодезя от Класфкатора на областте на всше образоване професоналнте направленя, прет с Постановлене 125 на Мнстерскя съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; Решене на Върховня адмнстратвен съд от 27 ноемвр 2003 г. бр. 106 от 2003 г.; зм. доп., бр от 2005 г.). (2) Лцата, успешно завършл обученето ал. 1, лучават професонална квалфкаця стротелен нженер стротелн v.pa 1/28

2 (2) Лцата, успешно завършл обученето ал. 1, лучават професонална квалфкаця стротелен нженер стротелн конструкц. (3) Обученето осгурява прдобването на знаня : 1. математка; 2. нформацонн технолог; 3. стротелна механка; 4. статческо днамчно зследване на стротелн конструкц; 5. прложене на стротелнте матерал, технолог механзаця; 6. проектране на стротелн конструкц; 7. технологя органзаця на стротелня процес. 1. зработване на технческ чертеж, зчсленя спецфкац; 2. осъществяване на технческо ръководство на строеж; 3. ръководство органзаця на прозводствена дейност на стротелн фрм; 4. участе в адмнстратвното обслужване на нвестцоння процес. (5) Обученето осгурява прдобването на следнте компетентност: 1. проектране, органзаця зпълнене на сград съоръженя; 2. ддържане експлоатаця на сград съоръженя. Чл. 9. Учебното съдържане на задължтелнте груп учебн в обособен направленя от учебня план технят мнмален се опелят, както следва: 1. Прродн наук, математка 2. Общонженерн 3. Стротелна механка Проектране на стротелн конструкц Стротелн матерал Земна механка фундране Технологя механзаця на стротелството 8. Органзаця управлене на стротелството Общо: 2145 Раздел III Образователн зскваня за част Водоснабдяване каналзаця, Хдротехнческа Хдромелоратвна Чл. 10. (1) Обученето за прдобване на образователно квалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране част Водоснабдяване каналзаця на нвестцоннте проект се осъществява в учлща, лучл програмна актаця на професонално направлене Архтектура, стротелство геодезя от Класфкатора на областте на всше образоване професоналнте направленя, прет с Постановлене 125 на Мнстерскя съвет от 2002 г. (2) Лцата, успешно завършл обученето ал. 1, лучават професонална квалфкаця стротелен нженер водоснабдяване каналзаця. (3) Обученето осгурява прдобването на знаня за: 1. прродн наук, математка нформацонн технолог; 2. теоретчна механка, съпротвлене на матералте стротелна механка; 3. нженерна геологя хдрогеологя, земна механка фундране, геодезя; 4. прложене на стротелнте матерал машн; 5. органзране управлене на стротелството; 6. хдравлка хдрологя; 7. водоснабдтелн каналзацонн мреж съоръженя; 8. водоснабдтелн каналзацонн нсталац в сград; 9. пречстване на прродн отпадъчн вод; 10. експлоатаця на ВК сстем, обект, съоръженя съоръженя за третране на бтов отпадъц. 1. зработване на технческ чертеж, зчсленя спецфкац; 2. осъществяване на технческо ръководство на строеж на ВК сстем съоръженя; 3. органзране ръководство на прозводствена дейност на стротелн фрм; 4. контрол управлене на качеството на стротелството на стротелнте матерал; 5. участе в адмнстратвното обслужване на нвестцоння процес. (5) Обученето осгурява прдобването на следнте компетентност: 1. проектране, органзаця зпълнене на ВК мреж, съоръженя пречствателн станц технолог на пречстването за птейн отпадъчн вод; 2. ддържане експлоатаця на ВК мреж, съоръженя пречствателн станц; 3. участе в адмнстратвното обслужване на нвестцоння процес. Чл. 11. Учебното съдържане на задължтелнте груп учебн в обособен направленя от учебня план технят мнмален се опелят, както следва: Прродн наук, математка Общонженерн Базов нженерн (теоретчна механка, съпротвлене на матералте, стротелн матерал, геодезя, нженерна геологя хдрогеологя, земна механка фундране, сградостротелство) Стротелн конструкц (стротелна механка, стоманобетон масвн конструкц, стоманен дървен /28

3 конструкц, стоманен дървен конструкц) Икономка, органзаця управлене на стротелството Спецалзращ Хдравлка, хдрологя, мп мпен станц Водоснабдтелн мреж съоръженя, пречстване на птейн вод Каналзацонн мреж съоръженя, пречстване на отпадъчн вод Сградн водоснабдтелн, жарогастелн каналзацонн нсталац Автоматзаця на водоснабдтелн каналзацонн сстем, експлоатаця на водоснабдтелн каналзацонн сстем, екологя опазване на околната са Друг спецалзращ Общо: 2160 Чл. 12. Всште учлща не осъществяват обучене за прдобване на образователно квалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране част Хдротехнческа Хдромелоратвна на нвестцоннте проект. Раздел IV Образователн зскваня за част Електрческа Чл. 13. (1) Обученето за прдобване на образователно квалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране от секця Електротехнка, автоматка, съобщтелна технка част Електрческа на нвестцоннте проект се осъществява във всш учлща, лучл програмна актаця не едно от професоналнте направленя Електротехнка, електронка автоматка, Комункацонна компютърна технка Енергетка от Класфкатора на областте на всше образоване професоналнте направленя, прет с Постановлене 125 на Мнстерскя съвет от 2002 г. (2) Лцата, успешно завършл обученето ал. 1, лучават професонална квалфкаця електронженер. (3) Обученето осгурява: 1. обща нженерна дготовка, включваща знаня Математка, Фзка, Теоретчна електротехнка, Механка, Електротехнческ матерал, Технческа безопасност, Електронка, Машнн елемент механзм, Основ на конструрането CAD сстем, Информатка чуждоезково обучене даваща възможност за решаване на шрок кръг основн нженерн задач; 2. фундаментална електронженерна дготовка, включваща знаня Електрческ машн апарат, Електрческ мреж сстем, Електроснабдяване електрообзавеждане, Технка на всокте напреженя осгуряваща необходмата база за разкрване на фзката на основнте процес пр прозводството, преноса разпеленето на електрческата енергя; 3. спецалзраща електротехнческа дготовка, включваща знаня Електрческа част на централ дстанц, Автоматзаця на електрозадвжването, Осветтелна нсталацонна технка, Роботзран сстем, Електрческ трансрт, Регулране управ лене на преходн процес, Електромагнтна съвместмост, Проектране на електрческ централ дстанц, електропровод, ел. трансрт, Комункацонн технолог Компютърн технолог, която е пставка за формране на базов знаня в областта на електротехнческте наук проектране на сстемообразуващте елемент сстем. 1. работа със спецалзран софтуер за проектране на електротехнческ съоръженя/комункацонна технка, провеждане на електрческ змерваня, лзване на норматвн документ, справочна каталожна лтература, разработка злзване на технческа, офертна друг вдове документаця в областта на електротехнческте съоръженя/комункацонната технка; 2. зпълнене на проектантск задач за участе в проектантск колектв в областта на електротехнческте съоръженя/ комункацонната технка. 1. проектране, органзране управлене на прозводство; 2. монтаж, експлоатаця ремонт на електроснабдтелн мреж, електротехнческ съоръженя станц; 3. ддържане експлоатаця на електроснабдтелн мреж, електротехнческ съоръженя станц. Чл. 14. Учебното съдържане на задължтелнте груп учебн в обособен направленя от учебня план технят мнмален се опелят, както следва: 1. Прродн наук, математка 2. Общонженерн 3. Теоретчна електротехнка Спецалзращ (електротехнческ/ комункацонн компютърн) 1200 Общо: 1890 Раздел V Образователн зскваня за част Отоп лене, вентлаця, клматзаця, хладлна технка, топлоснабдяване газоснабдяване Енергйна ефектвност Чл. 15. (1) Обученето на образователно квалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране част Tоплоснабдяване, отоплене, вентлаця, клматзаця, хладлна технка Енергйна ефектвност на нвестцоннте проект се осъществява в актран вс ш учлща в професонално направлене Енергетка от Класфкатора на областте на всше образоване професоналнте направленя, прет с Постановлене 125 на Мнстерскя съвет от 2002 г. (2) Лцата, успешно завършл обученето ал. 1, лучават професонална квалфкаця енерген нженер. (3) Обученето осгурява: 1. обща нженерна дготовка, включваща знаня Математка, Хмя, Фзка, Матералознане, Механка, Съпротвлене на матералте, Машнн елемент, Електротехнка електронка, Основ на конструрането CAD сстем, Информатка, Теоря на механзмте машнте чуждоезково обучене даваща възможност за решаване на шрок кръг основн нженерн задач; 3/28

4 механзмте машнте чуждоезково обучене даваща възможност за решаване на шрок кръг основн нженерн задач; 2. фундаментална топлотехнческа дготовка, включваща знаня Механка на флудте, Термоднамка Топлопренасяне осгуряваща необходмата база за разкрване на фзката на основнте енергопреобразуващ преносн процес; 3. спецалзраща топлотехнческа дготовка, в която основно място заемат те Отоплтелна технка, Хладлна технка, Топло масообменн сстем, Клматзаця на въздуха, Промшлена вентлаця обезпрашаване, Хладлн нсталац, Топлоснабдяване газоснабдяване, Топлнно стопанство, Топлообменн апарат, Регулране управлене на топлнн процес, Възобновяем енергйн зточнц; тя е пназначена за лучаване на знаня уменя за реалзране, аналз управлене на конкретн енергопреобразуващ процес, технолог сстем. 1. прлагане на съвременн метод сства за проектране конструране на елемент, агрегат сстем за осгуряване на мкроклмата в сград, охлаждане замразяване, топло масообменн технологчн процес, олзотворяване енергята на нетрадцонн възобновяем зточнц, оценка на енергйната ефектвност тенцала за намаляване на разходте за енергя; 2. творческ дход новаторство пр решаване на нестандартн задач в проектрането, монтажа, експлоатацята ремонта на горезброенте топлотехнческ сстем. 1. творчество нцатвност пр органзране управлене на процеса на проектране оценяване на технческата, кономческата екологчната ефектвност на топлотехнческ сстем; 2. участе в процес на нтегррано планране проектране; 3. събране, класфцране, оценяване нтерпретране на данн с цел решаване на конкретн задач зготвяне на технческа документаця; 4. работа с европейск нацоналн стандарт, нацоналн прложеня норм; 5. формулране пставяне на де, казус решеня; 6. преценяване на необходмостта от вшаване на собствената професонална квалфкаця допълнтелно обучене на екпа. Чл. 16. Учебното съдържане на задължтелнте учебн от учебня план технят мнмален е, както следва: 1. Прродн наук, математка 2. Общонженерн Фундаменталн спецалността Механка на флудте, Термоднамка, Топлопренасяне 4. Спецалзращ 230 Топлообменн апарат 45 Хдравлчн пневматчн машн 45 Горвна технка технолог 45 Хладлна технка 60 Отоплтелна технка 90 Клматзаця на въздуха 90 Хладлн нсталац 90 Промшлена вентлаця обезпрашаване Топлоснабдяване газоснабдяване Топлнно стопанство 45 Възобновяем зточнц на енергя Регулране управлене на топлнн процес Топлотехнческ змерваня у Общо: 1550 Раздел VI Образователн зскваня за част Геодезческа Чл. 17. Всште учлща не осъществяват обучене за прдобване на образователно квалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране част Геодезческа на нвестцоннте проект. Раздел VII Образователн зскваня за част Технологчна Чл. 18. В завсмост от спецфката на разлчнте технолог обект на нвестцонно проектране, като се отчта спецфчното обучене на нженер в разлчн професоналн направленя към част Технологчна, се ставя доуточняващото наменоване в скоб, опелящо съответната компетентност. Чл. 19. (1) Обученето за прдобване на образователно квалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране от част Технологчна (Проектране на дървообработващ мебелн ппрятя) на нвестцоннте проект се осъществява във всш учлща, лучл програмна актаця професоналното направлене Горско стопанство от Класфкатора на областте на всше образоване професоналнте направленя, прет с Постановлене 125 на Мнстерскя съвет от 2002 г. (2) Лцата, успешно завършл обученето ал. 1, лучават професонална квалфкаця нженер технологя на дървесната. (3) Обученето осгурява: 1. обща нженерна дготовка, включваща знаня Математка, Фзка, Хмя, Теоретчна механка, Металознане, Машнн елемент, Съпротвлене на матералте, Технческо документране взамозаменяемост, Информацонн технолог, Промшлена топлотехнка, Електротехнка електронка, Промшлена екологя охрана на труда; 2. фундаментална дготовка в областта на професонално направлене Горско стопанство, спецалност Технологя на дървесната, включваща знаня Дървеснознане, Рязане на дървесната режещ нструмент, Хдротермчно обработване на дървесната, Дървообработващ машн, Вътрешнозаводск трансрт, Автоматка автоматзаця на дървообработващата мебелната промшленост, Органзаця планране на дървообработващата мебелната промшленост; 3. спецалзраща дготовка в областта на технологте за обработване на дървесната матералте на дървесна основа, където основно място заемат те, даващ знаня Технологя на матералте от масвна дървесна, Технологя на фурнра слоестата дървесна, Технологя на плочте от дървесн частц, Технологя на матералте от дървесн влакна, Конструране на 4/28

5 слоестата дървесна, Технологя на плочте от дървесн частц, Технологя на матералте от дървесн влакна, Конструране на мебел, Технологя на мебелте, Спецалн прозводства на зделя от дървесна, Технологчно проектране на ппрятя от дървообработващата мебелната промшленост. 1. хдротермчното обработване на дървесната, за технологте на прозводство на фасонран матерал, луфабркат, детайл зделя от масвна дървесна, за технологте за прозводство на фурнр слоеста дървесна, прозводство на плоч от дървесн частц, плоч от дървесн влакна, комзцонн матерал друг зделя от дървесна; 2. прлагане на методте на конструране на технологте за прозводство на мебел, врат, прозорц сглобяем къщ друг зделя от дървесна дървесн матерал в нтерора; 3. рязане на дървесната дърворежещ нструмент, конструкцте, задвжването, експлоатацята ддържането на дърворежещте машн съоръженя, отопленето вентлацята, вътрешнозаводскя трансрт, автоматката автоматзацята на технологчнте процес, кономката; 4. проектране на технологчн процес в ппрятята на дървообработващата мебелната промшленост органзацята управленето на дървообработващте мебелнте ппрятя пр съблюдаване на промшлената екологя охраната на труда. (5) Обученето осгурява прдобването на следнте компетентност от нженерте Технологя на дървесната : 1. зпълнене на всчк базов нженерно технческ дейност в практката на отрасъла Дървообработваща мебелна промшленост ; 2. органзране управлене на прозводствен участъц, цехове технологчнте процес цялостното прозводство в дървообработващте мебелнте ппрятя; 3. настройване, ремонт, монтаж експлоатаця на дървообработващте мебелнте машн, съоръженя вътрешнозаводск трансрт; 4. създаване на условя за спазване на технологчнте режм, ефектвно злзване на суровнте, матералте енергята пр прозводството на качествена продукця; 5. разработване внедряване на нов конструкц технолог за прозводство на мебел друг зделя от дървесна. (6) Учебното съдържане на задължтелнте груп учебн в обособен направленя от учебня план на спецалността Технологя на дървесната от професонално направлене Горско стопанство технят мнмален се опелят съгласно прложене 1. Чл. 20. (1) Обученето за прдобване на образователно квалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране от част Технологчна (Автоматка нформацонн технолог) на нвестцоннте проект се осъществява във всш учлща, лучл програмна актаця професоналното направлене Електротехнка, електронка автоматка от Класфкатора на областте на всше образоване професоналнте направленя, прет с Постановлене 125 на Мнстерскя съвет от 2002 г. (2) Лцата, успешно завършл обученето ал. 1, лучават професонална квалфкаця нженер. (съответната спецалност). (3) Обученето осгурява: 1. обща нженерна дготовка, включваща знаня Математка, Фзка, Технческа механка, Технческо чертане, Хмя, Аналтчна хмя, Фзкохмя, Прозводствена безопасност; 2. фундаментална дготовка в областта на професонално направлене Електротехнка, електронка автоматка, включваща знаня Електротехнка, Електронка, Цфрова технка, Електрческ змерваня, Теоря на управленето, Мкропроцесорна технка, Цфрова технка, Информатка, Процес апарат, Основ на хмчнте металургчнте технолог; 3. спецалзраща дготовка в областта на автоматката нформацоннте технолог, където основно място заемат те, даващ знаня Контролно змервателна технка, Технческ сства за автоматзаця, Автоматзаця на технологчн процес, Проектране на сстем за управ лене, Компютърн сстем за управлене, Идентфкаця, Информацонн технолог в управленето, Метод за експерменталн зследваня, Метод за оптмзаця, Моделране на технологчн процес, Въведене в компютърнте мреж. 1. правлно злзване на контролно змервателнте у технческ сства за автоматзаця на процес прозводства; 2. проектране настройка на сстем за управлене; 3. прлагане на метод за експерменталн зследваня моделране на процес обект на управлене; 4. опеляне на оптмалн технологчн режм; 5. работа с основн програмн продукт в областта на автоматката нформацоннте технолог; 6. въвеждане, адаптране ддръжка на програмн продукт сстем в областта на автоматката нформацоннте технолог; 7. збор въвеждане на компютърното оборудване. (5) Обученето осгурява прдобването на следнте компетентност: 1. прссобяване към нуждте на промшлеността, нженернговте органзац, нформацоннте технолог бзнес нформацоннте сстем; 2. планране, проектране, зграждане експлоатаця на сстем за автоматзаця, нформацонн, регулращ управляващ сстем от разлчен мащаб в голем, сн малк ппрятя; 3. емане на самостоятелно ръководство на задач, свързан както с технологчна реконструкця, така с автоматзацята на разнородн промшлен друг обект сстем; 4. обработване аналзране на разнородна промшлена, кономческа фнансова нформаця, както разработване на софтуер за решаване на разлчн задач от областта на автоматката нформацоннте технолог; 5. звършване на сервзн функц в областта на автоматката нформацоннте технолог в шрок кръг промшлен непромшлен ппрятя, банк офс на фрм; 6. участе в технческ преговор, оферране технко кономческ аналз. (6) Учебното съдържане на задължтелнте груп учебн в обособен направленя от учебня план на спецалност в професонално направлене Електротехнка, електронка автоматка технят мнмален се опелят съгласно прложене 1. Чл. 21. (1) Обученето за прдобване на образователно квалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране от част Технологчна (Инженерн матерал технолог) на нвестцоннте проект се осъществява във всш учлща, лучл програмна актаця професоналното направлене Матерал матералознане от Класфкатора на областте на всше образоване професоналнте направленя, прет с Постановлене 125 на Мнстерскя съвет от 2002 г. (2) Лцата, успешно завършл обученето ал. 1, лучават професонална квалфкаця нженер (съответната спецалност). (3) Чрез обученето се прдобват знаня общонженерн, фундаменталн в областта на нженернте матерал матералознането спецалзращ в областта на технологте за снтез, лучаване преработване на нженернте матерал (матерал на метална основа, слкатн, лмерн лупроводнков матерал), опсан в прложене зработване на част Технологчна (Инженерн матерал технолог) на нвестцоннте проект; 2. разчтане зготвяне на технческ чертеж, документаця, нструкц за утреба, както на експертн становща за нов съществуващ проект; 3. контрол на качеството на технологте, свързан с лучаване преработване на нженерн матерал (металн, слкатн, лмерн лупроводнков матерал) продукт; 4. участе в адмнстратвното обслужване на нвестцоння процес; 5. прлагане на технологте методте за снтез, лучаване, обработване на нженерн матерал; 6. прлагане на метод за аналз, характерзране контрол на нженернте матерал на етапте на прозводство, прложене научнозследователска дейност; 7. аналзране окачествяване на състава, структурата свойствата на нженернте матерал (матерал на метална основа, слкатн, лмерн лупроводнков матерал), въз основа на което да взема оптмалн решеня пр збор на най дходящ матерал на метална основа за дадено прложене; 8. проектране на съоръженя, конструкц агрегат, свързан със съответнте технолог за снтез, лучаване обработване на разлчнте вдове нженерн матерал; 9. звършване на павателска научнозследователска дейност. 5/28

6 1. злзване на технологте методте за снтез, лучаване, обработване характерзаця на нженерн матерал на сград съоръженя; 2. зпълнене на проект, свързан с проектрането на съоръженя, конструкц агрегат, свързан със съответнте технолог за снтез, лучаване обработване на разлчнте вдове нженерн матерал; 3. ддържане експлоатаця на съществуващ нвестцонн технологчн проект, проектране участе във възстановтелн проект; 4. прлагане на новте нетрадцонн технолог за снтез на матерал за спецалн прложеня, нужното оборудване възможностте за управлене на процесте; 5. прлагане на класческте аналтчн основнте нструменталн метод за контрол на злзванте пр съответнте технологчн процес зходн суровн, межднн продукт крайна продукця; 6. прлагане на методте за оценка на влянето на експлоатацоннте условя върху веденето на матералте; 7. вземане на оптмалн решеня пр збор на най дходящ нженерен матерал за дадено прложене; 8. управлене на прозводствата вземане на оптмалн решеня пр екологчен менджмънт; 9. оценяване на стуац прозводствен рск пр злзването на металн матерал. (6) Учебното съдържане на задължтелнте груп учебн в обособен направленя от учебня план на спецалност в професонално направлене Матерал матералознане технят мнмален се опелят съгласно прложене 1. Чл. 22. (1) Обученето за прдобване на образователно квалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране част Газоснабдяване ( отношене на магстрален пренос, селщно промшлено газоснабдяване сградн газов нсталац) на нвестцоннте проект се осъществява във всш учлща, лучл програмна актаця на професонално направлене Проучване, добв обработка на лезн зкопаем от Класфкатора на областте на всше образоване професоналнте направленя, прет с Постановлене 125 на Мнстерскя съвет от 2002 г. (2) Лцата, успешно завършл обученето ал. 1, лучават професонална квалфкаця нженер (съответната спецалност). (3) Обученето осгурява: 1. общата нженерна дготовка, включваща знаня Математка, Хмя, Фзка, Матералознане, Механка, Съпротвлене на матералте, Машнн елемент, Електротехнка електронка, Основ на конструрането CAD сстем, Информатка, Теоря на механзмте машнте, Технологя на машностроенето чуждоезково обучене даваща възможност за решаване на шрок кръг основн нженерн задач; 2. фундаментална дготовка, включваща знаня Механка на флудте, Термоднамка ДВГ, Топлотехнка друг пмет осгуряваща необходмата база за разкрване на фзката на основнте енергопреобразуващ преносн процес; 3. спецалзраща дготовка, в която основно място заемат те Топло масообменн сстем апарат, Вентлаця дмоотвеждане, Газоснабдяване, Газова технка, Машн съоръженя за добв трансрт на газ, Топлнно стопанство, Възобновяем енергйн зточнц (богаз); тя е пназначена за лучаване на знаня уменя за реалзране, аналз управлене на конкретн процес, технолог сстем в областта на горвнте, газовте пречст вателнте технолог. 1. прлагане на съвременн метод сства за проектране конструране на елемент сстем за магстрален пренос, селщно промшлено газоснабдяване сградн газов нсталац, топло масообменн технологчн процес, олзотворяване енергята на нетрадцонн възобновяем зточнц (богаз), проектране/управлене на съоръженя нсталац за пречстване на газов, течн твърд отпадъц; 2. творческ дход новаторство пр решаване на нестандартн задач в проектрането, монтажа, експлоатацята ремонта на горезброенте сстем. 1. творчество нцатвност пр органзране управлене на процеса на проектране оценяване на технческата, кономческата екологчната ефектвност, сочен в ал. 4; 2. участе в процес на нтегррано планране проектране; 3. събране, класфцране, оценяване нтерпретране на данн с цел решаване на конкретн задач зготвяне на технческа документаця; 4. работа с европейск нацоналн стандарт, нацоналн прложеня норм; 5. формулране пставяне на де, казус решеня; 6. преценяване на необходмостта от вшаване на собствената професонална квалфкаця допълнтелно обучене на екпа. (6) Учебното съдържане на задължтелнте груп учебн в обособен направленя от учебня план на спецалност в професонално направлене Проучване, добв обработка на лезн зкопаем технят мнмален се опелят съгласно прложене 1. Чл. 23. (1) Обученето за прдобване на образователно квалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране от част Технологчна (Металургя) на нвестцоннте проект се осъществява във всш учлща, лучл програмна актаця професонално направлене Металургя от Класфкатора на областте на всше образоване професоналнте направленя, прет с Постановлене 125 на Мнстерскя съвет от 2002 г. (2) Лцата, успешно завършл обученето ал. 1, лучават професонална квалфкаця нженер металург. (3) Обученето осгурява: 1. обща нженерна дготовка, включваща знаня Математка, Хмя, Аналтчна хмя, Фзка, Фзкохмя, Технческа механка, Автоматзаця на прозводството, Електротехнка електронка, Прозводствена безопасност, Технческо чертане, Информатка чуждоезково обучене даваща възможност за решаване на шрок кръг основн нженерн задач; 2. фундаментална дготовка в областта на металургята, включваща знаня Металознане, Теоря на металургчнте процес, Металургчна топлотехнка, Обработване на металте чрез пластчна деформаця, Термчно обработване на металте, Металолеене, Металургя на желязото, Металургя на цветнте метал Металургчн агрегат съоръженя осгуряваща необходмата база за разкрване знаване на фзчнте основ технологчнте пстав на металургчнте процес технолог в добвнте преработващте металургчн прозводства; 3. спецалзраща дготовка в областта на металургята нженерното нвестцонно проектране, където основно място заемат те, даващ знаня за технологте, агрегатте съоръженята, свързан с добването на черн цветн метал сплав, леенето м преработването м чрез процес на пластчна деформаця термчно обработване до готово зделе, както за проектрането на тез технолог агрегат, цехове, възл съоръженя. 1. експлоатаця, проектране управлене на технологчн процес, агрегат съоръженя в добвната преработващата металургя, както в леярството; 2. зчсляване проектране на елемент, агрегат сстем за обезпечаване на металургчнте технолог, агрегат съоръженя пр оптмалн енергйн матералн разход, пр спазване на зскванята за най добр налчн технк спазване на норматвната уба стандарт в областта на металургята свързанте с нея област; 3. реалзране на технологчн зчсленя, разработване на спецфкац на технологчното оборудване, обяснтелн запск отношене на технологята, разработване на технологчн схем чертеж, планове разрез; 4. разчтане лзване на проектте другте част на нвестцоння проект; 5. решаване на нженерн задач в металургчня отрасъл добвната преработващата металургя, съоръженята агрегатте в черната цветната металургя, леенето на метал; 6. органзране, управлене на прозводството, управлене на качеството, монтаж експлоатаця на технолог, съоръженя агрегат в металургчня отрасъл. 1. зработване на технческ чертеж, зчсленя спецфкац, свързан с технологте, агрегатте съоръженята в добвната преработващата металургя, както в металолеенето; 2. проектране, органзране, експлоатране, внедряване управлене на технолог, агрегат съоръженя в металургята пр спазване на норматвната уба, стандартте в областта на металургята, нженерното проектране, екологята енергйната технологчната ефектвност, отчтайк зскванята за прлагане на най добрте налчн технк; 3. ръководене, органзране реалзране на прозводствена дейност в металургчн машностротелн фрм. (6) Учебното съдържане на задължтелнте груп учебн в обособен направленя от учебня план на спецалност в професонално направлене Металургя технят мнмален се опелят съгласно прложене 1. Чл. 24. (1) Обученето за прдобване на образователно квалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната 6/28

7 Чл. 24. (1) Обученето за прдобване на образователно квалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране от част Технологчна (Хмчн технолог) на нвестцоннте проект се осъществява във всш учлща, лучл програмна актаця професонално направлене Хмчн технолог от Класфкатора на областте на всше образоване професоналнте направленя, прет с Постановлене 125 на Мнстерскя съвет от 2002 г. (2) Лцата, успешно завършл обученето ал. 1, лучават професонална квалфкаця нженер хмк. (3) Обученето осгурява прдобването на знаня за: 1. обща нженерна дготовка, включваща знаня Технческа механка, Автоматзаця на прозводството, Електротехнка електронка, Топлотехнка, Прозводствена безопасност Информатка даваща възможност за решаване на шрок кръг основн нженерн задач; 2. фундаментална дготовка в областта на Хмчнте технолог, включваща знаня Математка, Фзка, Неорганчна хмя, Органчна хмя, Аналтчна хмя с нструменталн метод, Фзкохмя; 3. спецалзраща дготовка в областта на Хмчнте технолог нженерното нвестцонно проектране, където основно място заемат те, свързан с проектрането на технолог, агрегат съоръженя, свързан с хмчното нженерство, с безопасност на прозводствата, боенергйн технолог бопродукт, с прозводството на: целулоза хартя, лмер, текстл кож, продукт на фня органчен снтез, горва смазочн матерал, стъкло, керамка свързващ вещества, неорганчн вещества електрохмчн прозводства, на лграфчн процес; включват се те: Процес апарат, Основ на хмчнте металургчнте технолог, Спецалзращ в съответната област от Хмчнте технолог. 1. реалзране на технологчн зчсленя, разработване на спецфкац на технологчното оборудване, обяснтелн запск отношене на технологята нейнте технко кономческ казател, разработване на технологчн схем чертеж, планове разрез; 2. проектране на технологчн процес в хмчнте технолог, конструране на елемент, агрегат сстем за обезпечаване на хмчнте технолог, агрегат съоръженя пр оптмалн енергйн матералн разход пр спазване на зскванята за найдобр налчн технк; 3. проектране на очстващ съоръженя, осгуряващ необходмте екологчн казател на прозводството; 4. дготвяне на технологчн заданя за всчк останал нженерн част на проекта, въз основа на кото се звършва проектрането м; 5. органзране, управлене на прозводството, управлене на качеството, монтаж експлоатаця на технолог, съоръженя агрегат в хмкотехнологчнте прозводства. 1. зработване на технческ чертеж, зчсленя спецфкац, свързан с технологте, агрегатте съоръженята в хмчната промшленост; 2. проектране, органзране, експлоатране, внедряване управлене на технолог, агрегат съоръженя в металургята пр спазване на норматвната уба, стандартте в областта на металургята, нженерното проектране, екологята енергйната технологчната ефектвност пр отчтане на зскванята за прложене на най добрте налчн технк; 3. нженерно проектране в областта на хмчнте технолог пр спазване на норматвната уба, набте, правлнцте стандартте в областта на нженерното проектране пр осгуряване на сгурност, надеждност функцоналност на проекта, гарантране на опазването на околната са, енергйната технологчна ефектвност пр отчтане на зскванята за прложене на най добрте налчн технк. (6) Учебното съдържане на задължтелнте груп учебн в обособен направленя от учебня план на спецалност в професонално направлене Хмчн технолог технят мнмален се опелят съгласно прложене 1. Чл. 25. (1) Обученето за прдобване на образователно квалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране от част Технологчна ( Ботехнолог Бомедцнско нженерство ) на нвестцоннте проект се осъществява във всш учлща, лучл програмна актаця професоналното направлене Ботехнолог. (2) Лцата, успешно завършл обученето ал. 1, лучават професонална квалфкаця нженер ботехнолог. (3) Обученето осгурява: 1. обща нженерна дготовка, включваща знаня Технческа механка, Автоматзаця на прозводството, Електротехнка електронка, Топлотехнка, Прозводствена безопасност, Информатка, Процес апарат даваща възможност за решаване на шрок кръг основн нженерн задач; 2. фундаментална дготовка в областта на ботехнологте, включваща знаня Математка, Фзка, Неорганчна хмя, Органчна хмя, Аналтчна хмя с нструменталн метод, Фзкохмя, Мкробологя, Бохмя, Генетка Молекулярна бологя; 3. спецалзраща дготовка в областта на ботехнологте (Бокаталза, Индустралн ботехнолог, Ботехнологчн метод в екологята, Технологя на ботрансформацте др.). 1. реалзране на технологчн зчсленя; 2. разработване на спецфкац на технологчното оборудване; 3. разработване на технологя нейнте технко кономческ казател. (5) Обученето осгурява прдобване на компетентност за: 1. знаване прлагане на технолог, основаващ се на бокаталзран бо трансформацонн реакц, включващ процес в традцоннте хмчн отрасл, като целулозно хартената промшленост, текстлната промшленост, прозводството на лмерн матерал богорва; 2. нженерно проектране в отраслте, орентран към хрантелната, козметчната, фармацевтчната промшленост, селското стопанство опазването на околната са, а също в областта на бомедцнското нженерство. (6) Учебното съдържане на задължтелнте груп учебн в обособен направленя от учебня план на спецалност в професонално направлене Ботехнолог технят мнмален се опелят съгласно прложене 1. Чл. 26. (1) Обученето за прдобване на образователно квалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране от част Технологчна (Общо нженерство л Екологя опазване на околната са) на нвестцоннте проект се осъществява във всш учлща, лучл програмна актаця професоналното направлене Общо нженерство от Класфкатора на областте на всше образоване професоналнте направленя, прет с Постановлене 125 на Мнстерскя съвет от 2002 г. (2) Лцата, успешно завършл обученето ал. 1, лучават професонална квалфкаця нженер еколог. (3) Обученето осгурява: 1. обща нженерна дготовка, лагаща основте на нженерното образоване, която включва учебн, като Математка, Технческа механка, Топлотехнка, Електротехнка електронка, Информатка, Неорганчна органчна хмя, Фзкохмя, Аналтчна хмя, чужд езц; 2. фундаментална дготовка в областта на екологята опазването на околната са, осгуряваща основн знаня относно хмкотехнологчнте металургчнте прозводства тенцалн зточнц на замърсяване на околната са; необходмте знаня се лучават пр зучаването на те Основ на хмчнте металургчнте технолог, Процес апарат, Моделране оптмзаця на технологчн обект, Прозводствена безопасност аналз на рска, Автоматзаця на прозводството, Основ на ботехнологте, Възобновяем зточнц на енергя, Екологчн проблем пр горвн процес, Екологчн проблем на металургчнте прозводства ; 3. спецалзраща дготовка в областта на екологята опазването на околната са, осгуряваща необходмте знаня клматологя хдрологя, устойчво развте, метод за наблюдене, оценка управлене на качеството на околната са; необходмте знаня се лучават пр зучаването на те Екологчен монторнг, Екологчен одт оптмалн решеня в опазването на околната са, Екологя устойчво развте, ОВОС екологчно законодателство, Безотпадъчн технолог жзнен цкл на матералте, Замърсяване пречстване на въздуха, Замърсяване пречстване на вод, Менджмънт на твърдте отпадъц, Замърсяване възстановяване на чв, Смулране на разпространенето на замърстел. (4) Обученето осгурява прдобване на уменя за: 1. звършване на монторнг на състоянето на околната са; 2. звършване на аналз на емсте на замърстел в околната са; 3. звършване на аналз оценка на въздействето на замърстелте върху качеството на околната са; 4. злзване на метод сства за управлене на качеството на околната са. (5) Обученето осгурява прдобване на компетентност за: 7/28

8 (5) Обученето осгурява прдобване на компетентност за: 1. зготвяне на екологчн оценк на нвестцонн пложеня; 2. зготвяне л оценка на доклад за ОВОС; 3. проектране/управлене на сстем устройства за опазване на околната са; 4. проектране/управлене на съоръженя нсталац за пречстване на вод; 5. проектране/управлене на съоръженя нсталац за третране на бтов промшлен отпадъц; 6. проектране/управлене на съоръженя нсталац за пречстване на отпадъчн газове; 7. проектране/управлене на дейност рекултваця възстановяване на чв. (6) Учебното съдържане на задължтелнте груп учебн в обособен направленя от учебня план на спецалност в професонално направлене Общо нженерство технят мнмален се опелят съгласно прложене 1. Раздел VIII Образователн зскваня за част Пожарна безопасност Чл. 27. (1) Обученето за прдобване на образователно квалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране част Пожарна безопасност на нвестцоннте проект се осъществява във всш учлща, лучл програмна актаця в професонално направлене Архтектура, стротелство геодезя от Класфкатора на областте на всше образоване професоналнте направленя, прет с Постановлене 125 на Мнстерскя съвет от 2002 г. (2) Лцата, успешно завършл обученето ал. 1, лучават професонална квалфкаця нженер жарна безопасност. (3) Обученето осгурява прдобването на знаня за: 1. всша математка, фзка, хмя, ; 2. стротелна механка; 3. съпротвлене на матералте, теоретчна механка, машнн елемент; 4. стротелн матерал веденето м пр всок температур; 5. проектране на жарната безопасност на сград, съоръженя обект; 6. органзаця управлене на жарната безопасност в стротелството; 7. дготовка на сградте, обектте съоръженята за жарогасене спасяване. 1. зработване на технческ чертеж, зчсленя спецфкац; 2. осъществяване на технческо ръководство на жарното обезопасяване на сград, съоръженя обект; 3. органзране ръководство на прозводствена дейност на фрм, осъществяващ жарно обезопасяване; 4. звършване контрол управлене на качеството на стротелството на стротелнте матерал; 5. участе в адмнстратвното обслужване на нвестцоння процес. 1. нженерно проектране в областта на жарната безопасност пр спазване на норматвната уба, осгуряване на безопасност, надеждност функцоналност на проекта гарантране на опазването на жвота здравето на хората, муществото околната са, пр отчтане на зскванята за ефектвност ефкасност; 2. проектране, органзаця, зпълнене внедряване на технолог, агрегат съоръжене в областта на жарната безопасност; 3. осъществяване на контрол на жарната безопасност в процеса на проектране, зграждане експлоатаця на сград, съоръженя обект. Чл. 28. Учебното съдържане на задължтелнте груп учебн в обособен направленя от учебня план технят мнмален се опелят, както следва: 1. Прродн наук, математка Общонженерн Стротелна механка Пожаротехнческ 5. Пожаротaктческ Проектране на жарната безопасност на сград, обект съоръженя 7. Органзаця управлене на жарната безопасност в стротелството Общо: 2105 Раздел IX Образователн зскваня за част Трансртно стротелство трансртн съоръженя Чл. 29. (1) Обученето за прдобване на образователно квалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране част Трансртно стротелство, Конструктвна за трансртн съоръженя Органзаця зпълнене на стротелството на нвестцоннте проект се осъществява във всш учлща, лучл програмна актаця на професонално направлене Архтектура, стротелство геодезя от Класфкатора на областте на всше образоване професоналнте направленя, прет с Постановлене 125 на Мнстерскя съвет от 2002 г. (2) Лцата, успешно завършл обученето ал. 1, лучават професонална квалфкаця стротелен нженер трансртно стротелство. (3) Обученето осгурява прдобването на знаня : 1. математка; 2. нформацонн технолог; 3. стротелна механка; 4. прложене на стротелнте матерал, технологя механзаця; 5. проектране стротелство на пътща, жп лн, метро, трамва, прстанща улц; 6. опеляне на трансртното натоварване на пътщата жп лнте; 7. технологя органзаця на трансртното стротелство; 8. проектране стротелство на трансртн съоръженя мостове, тунел, дрн стен др. 1. зработване на технческ чертеж, зчсленя спецфкац; 2. звършване на технческо ръководство на обект в трансртно стротелство; 3. звършване на ръководство органзаця на прозводствената дейност на трансртностротелнте фрм; 4. провеждане на нвестторск стротелен надзор; 5. зпълнене на адмнстратвн дейност в пътната адмнстраця. (5) Обученето осгурява прдобването на следнте компетентност: 1. проектране, органзране зпълнене на трансртното стротелство; 2. ддържане на трансртната нфраструктура; 3. органзаця безопасност на двженето. Чл. 30. Учебното съдържане на задължтелнте груп учебн в обособен направленя от учебня план технят 8/28

9 Чл. 30. Учебното съдържане на задължтелнте груп учебн в обособен направленя от учебня план технят мнмален се опелят, както следва: 1. Прродн наук, математка 2. Общонженерн Стротелна механка Проектране стротелство на жп лн, гар, пътща, аеродрум трансртн съоръженя 5. Проектране на стротелн конструкц Стротелн матерал Земна механка фундране Технологя механзаця Органзаця управлене на стротелството 90 Общо: 2 Раздел X Образователн зскваня за част Мнно дело, геологя екологя Чл. 31. (1) Всште учлща не осъществяват обучене за прдобване на образователно квалфкацонна степен бакалавър професонално направлене Проучване, добв обработка на лезн зкопаем за спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране част Геологя на нвестцоннте проект. (2) Обученето за прдобване на образователно квалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната професя Инженер в нвестцонното проектране от секця Мнно дело, геологя екологя се осъществява във всш учлща, лучл програмна актаця на професоналн направленя Архтектура, стротелство геодезя Проучване, добв обработка на лезн зкопаем от Класфкатора на областте на всше образоване професоналнте направленя, прет с Постановлене 125 на Мнстерскя съвет от 2002 г. (3) Лцата, успешно завършл обученето ал. 2, лучават професонална квалфкаця нженер (съответната спецалност). (4) Обученето осгурява прдобването на знаня: 1. в областта на технческте технологчнте наук; 2. в областта на хдрогеологята, нженерната геологя дземното стротелство; 3. в областта на мнното дело, геологята опазването на околната са; 4. спецалзращ в областта на стопанскте наук, свързан с нвестцонното проектране. (5) Обученето осгурява прдобването на уменя за: 1. звършване на проучвателна, проектантска, конструкторска, технологчна управленска дейност във всчк прложн научн област, свързан с хдрогеоложкте нженерно геоложкте проучваня; 2. звършване на зследователска, проектантска, конструкторска, технологчна управленска дейност в мнната промшленост л в дземното стротелство; 3. звършване на зследователска проектантска дейност в областта на екологята пр геоложк проучваня, в дземното стротелство мнната промшленост; 4. проектране, органзаця, ръководство контрол на всчк дейност в дземното стротелство в мнната промшленост. (6) Обученето осгурява прдобването на компетентност за: 1. проектране чрез злзване на най съвременн метод за хдрогеоложк нженерно геоложк проучвателн работ; 2. проектране, органзране управлене на дейност в дземното стротелство в мнната промшленост; 3. проектране, органзране управлене на всчк дейност процес, свързан с дземното стротелство, проучванята мнната промшленост; 4. контролране на прлагането на съвременн метод в областта на прложната екологя. Чл. 32. Учебното съдържане на задължтелнте учебн от учебня план технят мнмален се опелят, както следва: 1. Прродн наук, математка 2. Общонженерн 3. Дсцплн в областта на геологята хдрогеологята Скална земна механка Стротелн конструкц Технолог за геоложк проучваня 7. Технолог органзаця в стротелството Екологя Общо: 1500 Допълнтелна разба 1. Общонженерн са, осгуряващ знаня в нженерн област, необходм за обученето дадена спецалност. Преходн заключтелн разб 2. Студентте, прет п влзането в сла на набата, продължават завършват обученето с учебнте планове условя, пр кото са прет. 3. Набата се према на основане чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за всшето образоване влза в сла от учебната 2017/2018 г. Прложене 1 9/28

10 Прложене 1 Част Технологчна Професонално направлене Професонална квалфкаця Проектране на дървообработващ мебелн ппрятя Горско стопанство нженер технологя на дървесната Общонженерн Математка Фзка Хмя Теоретчна механка Металознане Машнн елемент Съпротвлене на матералте Технческо документране взамозаменяемост Информацонн технолог Промшлена топлотехнка Електротехнка електронка Промшлена екологя охрана на труда Фундаменталн в областта на технологя на дървесната Дървеснознане Рязане на дървесната режещ нструмент Хдротермчно обработване на дървесната Дървообработващ машн Вътрешнозаводск трансрт Автоматка автоматзаця на дървообработващата мебелната промшленост Органзаця планране на дървообработващата мебелната промшленост 750 Спецалзращ Технологя на матералте от масвна дървесна Технологя на фурнра слоестата дървесна Технологя на плочте от дървесн частц Технологя на матералте от дървесн влакна Конструране на мебел Технологя на мебелте Спецалн прозводства на зделя от дървесна Технологчно проектране на ппрятя от дървообработващата мебелната промшленост Общо: 2450 Автоматка нформацонн технолог Електротехнка, електронка автоматка нженер Общонженерн Математка Чслен метод Прложна статстка Фзка Технческа механка Технческо чертане Обща хмя Аналтчна хмя с ндустралн метод Фзкохмя Прозводствена безопасност Фундаменталн в областта на автоматката нформацоннте технолог Информатка Електротехнка Електронка Цфрова технка Електрческ змерваня Теоря на управленето Мкропроцесорна технка Процес апарат Основ на хмчнте металургчнте технолог Спецалзращ Автоматзаця на технологчн процес Технческ сства за автоматзаця Проектране на сстем за управлене Моделране на технологчн процес Компютърн сстем за управлене Информацонн технолог в управленето Контролно змервателна технка Метод за експерменталн зследваня Метод за оптмзаця Идентфкаця 550 Общо: 2 Инженерн матерал технолог Матерал матералознане нженер Общонженерн Математка Фзка Информатка Технческа механка Технческо чертане Електротехнка електронка Автоматзаця на прозводството Прозводствена безопасност 10/28

ХФ Х код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия" Редовно обучение за випуска, започнал през 2017

ХФ Х код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност Химия Редовно обучение за випуска, започнал през 2017 ХФ Х 0 1 0 1 код на спец. код на дсцпл ната Наменоване на учебната дсцплна Спецалност "Хмя" Редовно обучене за впуска, започнал през 017 / 018 уч.годна Часове - общ брой Вд З, И, Ф Всчко Лекц Семнарн занятя

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. УТВЪ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. УТВЪ УТВЪРДИЛ:. Ивайло Иванов /Председател УС Фондаця МИГ Попово / ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА 2013 Г. ПО СМР НА ФОНДАЦИЯ МИГ ПОПОВО Индкатвен Размер субсдята разполагаем проект Наменоване

Подробно

2.2. Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование граждани на трет

2.2. Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование граждани на трет 2.2. Годшн такс за обучене на чуждестранн студент, по чл. 95, ал. 8 от Закона за всшето образоване граждан на трет за Европейскя съюз държав, прет през учебната 2017-2018 г. Адмнстраця управлене Адмнстраця

Подробно

2.3. Годишни такси за обучение на чужд език на студенти, докторанти и специализанти, приети през учебната г. професионално направление Админ

2.3. Годишни такси за обучение на чужд език на студенти, докторанти и специализанти, приети през учебната г. професионално направление Админ 2.3. Годшн такс за обучене на чужд езк на студент,, прет през учебната 2017-2018 г. Адмнстраця управлене Адмнстраця управлене Адмнстраця управлене ГГФ Регонално развте полтка 3 850 EUR 3 850 EUR 3 300

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2012 ГОДИНА Февруар Работ програма САР за перода януар-декемвр 2012 г. Отчет за дейността

Подробно

Paper 5-1

Paper 5-1 ГРАФОАНАЛИТИЧЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МНОГООПЕРАЦИОННИ МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ПРИЗМАТИЧНИ ДЕТАЙЛИ Сашо Гергов Технческ унверстет Софя, Бул. Кл. Охрдск

Подробно

УТВЪРДИЛ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за V клас Директор:... (име, фамилия, подпис) по ре

УТВЪРДИЛ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за V клас Директор:... (име, фамилия, подпис) по ре УТВЪРДИЛ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебня предмет Технолог предпремачество за V Дректор:... (ме, фамля, подпс) по ред Учебна седм ца по ред Тема на урочната еднца Вд урочна еднца Компетентност

Подробно

код на спец. код на дисципли ната Специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" / магистърска програма "Предучилищна и на училищна педагоги

код на спец. код на дисципли ната Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика / магистърска програма Предучилищна и на училищна педагоги код на спец. код на дсцпл ната Спецалност "Предучлщна начална учлщна педагогка" / магстърска програма "Предучлщна на учлщна педагогка" (след професонален бакалавър) Наменоване на учебната дсцплната за

Подробно

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън

Подробно

Ñ Î Ô È É Ñ Ê È Ó Í È Â Å Ð Ñ È Ò Å Ò “ÑÂ

Ñ Î Ô È É Ñ Ê È   Ó Í È Â Å Ð Ñ È Ò Å Ò     “ÑÂ С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН (спецалст неспецалст) Утвърждавам, Професонално направлене: 2.4. РЕЛИГИЯ И ТЕОЛОГИЯ Образователно-квалфкацонна...

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШЕНИЕ 12 - РД от / ~> На

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШЕНИЕ 12 - РД от / ~> На РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Мнстерство на околната среда водте РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШЕНИЕ 12 - РД - 928-03 от / ~> На основане чл. 79, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за

Подробно

Copy of Info formula 2019.xlsx

Copy of Info formula 2019.xlsx Прложене към чл. 290, ал. 2 на Закона за предучлщното учлщното образоване МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, ПОЛУЧЕНИ ПО СТАНДАРТИ

Подробно

ПРИЛОЖИНИЕ 1

ПРИЛОЖИНИЕ 1 УТВЪРДИЛ: ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ИЛИЯН ВЕЛИКОВ ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ /съгл. Заповед РД-21-8/25.02.2019 г./ Отчет за зпълнене целте за 2018 г. Наменоване адмнстрацята: Област адмнстраця Слстра. 1 2 3 4 5 Цел за 2018

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. КАРАБУНАР УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР /КАТЯ МИХОВА/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Настоящата програма е

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. КАРАБУНАР УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР /КАТЯ МИХОВА/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Настоящата програма е ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. КАРАБУНАР УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР /КАТЯ МИХОВА/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Настоящата програма е прета заседане ПС, впса в Протокол 10 / 14.09.2018

Подробно

Microsoft Word - celi na adm2011.doc

Microsoft Word - celi na adm2011.doc ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Цел адмнстрацята 2011 г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Наменоване адмнстрацята: общ Раднево, област Стара Загора 1 2 3 4 5 6 7 Срок /месец Очакван Стратегче- Стратегческ документ през

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_slov-m.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_slov-m.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СЛОВАШКИ ЕЗИК - ХІІ клас, Втор чужд езк-профлрана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавнте образователн зскваня за учебно съдържане

Подробно

Уч. сед м. 1 2 дата Тема на урочната единица Зелено и чисто училище. Моят безопасен път до училище Права, задължения и отговорности 3 03

Уч. сед м. 1 2 дата Тема на урочната единица Зелено и чисто училище. Моят безопасен път до училище Права, задължения и отговорности 3 03 Уч. сед м. 1 2 дата 19.09. Тема на урочната еднца Зелено чсто учлще. Моят безопасен път до учлще 26.09. Права, задълженя отговорност 3 03.10. 4 10.10. 5 17.10. 6 24.10. 7 Урочна еднца за Компетентност

Подробно

О Б Щ И Н А Х А С К О В О ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017г.

О Б Щ И Н А Х А С К О В О ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017г. О Б Щ И Н А Х А С К О В О ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017г. А. КОНТЕКСТ И ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ I. ВЪВЕДЕНИЕ Общнската програма за закрла детето 2017г. е разработе в снхрон с хорзонталнте полтк за закрла

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА КОТЕЛ ЗА 2008ГОДИНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА КОТЕЛ ЗА 2008ГОДИНА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА КОТЕЛ ЗА 2016 ГОДИНА ПРИОРИТЕТ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1.1. Подкрепа доходте родтелте (основтел),

Подробно

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ОБЩИНА ГАБРОВО 2016 година Общинският план за 2016 година определя целите и приоритетите на младежката политика на О

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ОБЩИНА ГАБРОВО 2016 година Общинският план за 2016 година определя целите и приоритетите на младежката политика на О ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ОБЩИНА ГАБРОВО 2016 год Общнскят план за 2016 год определя целте прортетте младежката полтка Общ Габрово в зпълненето Зако за младежта в съответстве Нацолта стрaтегя за

Подробно

Microsoft Word - pms352_31218_zashtiteni-profesii

Microsoft Word - pms352_31218_zashtiteni-profesii ПОСТАНОВЛЕНИЕ 352 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М н с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а в о д т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр.хасковоп РЕШЕНИЕ 14 ДО - 191 01 от 2.11.201 г. На основане

Подробно

Изх

Изх ОБЩИНА БРЕЗНИК ОТЧЕТЕН ДОКЛАД За дейността на Местната комся за борба срещу протвообщественте прояв на малолетнте непълнолетнте към Общна Брезнк през 2018 годна І. Органзацонно състояне на Местната комся

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска техника; 5. Монтьор на селскостопанска техника; 6. Машинен

Подробно

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Актуален списък на вещите лица към 08.02.2019 г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Име, презиме и фамилия Специалност 1 А. Р. Ж. Инженер

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

Проект

Проект Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 година за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии

Подробно

Microsoft Word В18.docx

Microsoft Word В18.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона за професионалното

Подробно

За ФТТ - Ямбол

За ФТТ - Ямбол 50 годишна традиция в обучението във Факултет "Техника и технологии" Ръководство Акредитация Катедри Специалности Преподавателски състав 1 / 8 Кратка история на ФТТ Ямбол Ръководство на Факултет "Техника

Подробно

Microsoft Word - MA11 sec77.doc

Microsoft Word - MA11 sec77.doc Лекця 7 7 Дефнця свойства на определен нтеграл Сум на Дарбу Определенят нтеграл е фундаментално средство в математката с разнообразн съдържателн прложеня Той се зползва за пресмятане на геометрчн фзчн

Подробно

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (проф. д-р инж. К.Веселинов) Дата:... 200.. г Образователно - квалификационна степен: Професионална квалификация: Професионален бакалавър

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ АПРИЛОВ град Долна Митрополия Държавен план прием за учебната 2019/2020 година СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2016-2020 МИСИЯ СУ Васил Априлов" е гарант за висококачествен образователно - възпитателен

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1222/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Приложение 1 Кодове и продължителност на магистратурите в семестри за редовно обучение (РО) и задочно обучение (ЗО) РО / ЗО Х не се извършва обучение; Само в случаите: 2/2, 2/3, 3/3, 3/4, 3/Х или Х/4 обучението

Подробно